Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»Скачати 88.88 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір88.88 Kb.
#9875
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки


СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ


Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

за спеціальністю 8.03010201 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(Шифр за ОПП ПП 1.2.8.)

Київ


2014 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Хохліна Олена Петрівна, професор кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор

Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___

Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни “Сучасні психологічні теорії особистості» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.03010201 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки».Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні знання про суть особистості, як однієї з базових категорій, у вітчизняній та зарубіжній психології.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, історія психології, практикум з психології.

Забезпечувані дисципліни: всі психологічні дисципліни.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Проблема суті особистості у вітчизняній психології – 36 годин.

 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості – 38 годин.

 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості – 34 години.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні психологічні теорії особистості” є опанування студентами сучасних психологічних знань про суть особистості як теоретичної основи для підготовки психолога до наукової та практичної діяльності.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є поглиблення, систематизація та узагальнення знань студентів про особистість як базову категорію психології.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • психологічні погляди на суть особистості;

 • детермінанти особистісного розвитку людини;

 • структуру особистості, суть її компонентів (за А.Г.Ковальовим, К.К.Платоновим, С.Д.Максименком, В.В.Рибалкою, О.О.Бодальовим, Л.І.Божович, А.В.Петровським та ін.);

 • вітчизняні теорії особистості;

 • зарубіжні теорії особистості;

уміти:

 • розкривати суть особистості та її властивостей;

 • визначати місце особистості та особистісних властивостей у системі психологічних знань;

 • визначати теоретичні засади розв’язання дослідницьких та практичних проблем особистості;

 • вербалізувати та використовувати знання, добирати адекватні приклади для пояснення теоретичних положень тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3,0 кредита ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Проблема суті особистості у вітчизняній психології

Тема 1. Проблема суті особистості у вітчизняній психології

Визначення особистості на основі співставлення споріднених понять (“людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “суб’єкт та об’єкт впливів”, «особа»). Людина як індивід. Індивідні властивості. Людина як особистість. Людина як індивідуальність. Людина як суб’єкт та об’єкт впливів.

Проблема детермінації становлення особистості. Біологічне та соціальне як детермінанти становлення особистості. Соціалізація та індивідуалізація як детермінанти становлення особистості. Особистість у контексті проблеми соціалізації та індивідуалізації людини. Соціалізація як детермінанта становлення особистості. Індивідуалізація як детермінанта становлення особистості. Самосвідомість та рефлексія як основа індивідуалізації. Саморегуляція у контексті особистісного становлення. Проблема ознак, критеріїв та рівнів сформованості особистості.
Змістовий модуль 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

Тема 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

Проблема структури особистості. Структура особистості у вітчизняній психології: за А.Г.Ковальовим, К.К.Платоновим, С.Д.Максименком, В.В.Рибалкою, О.О.Бодальовим, Л.І.Божович, А.В.Петровським та ін. Їх порівняльна характеристика. Психологічний зміст основних структурних компонентів особистості.

Класифікація та суть основних вітчизняних психологічних теорій особистості. Теорії у контексті розуміння структури особистості. Теорії у контексті розуміння місця біологічного та соціального в суті та структурі особистості. Теорії особистості Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва.
Змістовий модуль 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

Тема 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

Класифікація зарубіжних психологічних теорій особистості.

Теорії особистості в контексті глибинної психології (психоаналіз Фрейда, аналітична психологія Юнга, індивідуальна психологія Адлера та ін.).

Теорії особистості у контексті вершинної психології: • гуманістичної психології Роджерса, Маслоу, Мей та ін.;

 • теорії ролей (Мід, Блумер, Гофман, Кун та ін.);

 • психодрами Морено;

 • когнітивної психології (Найсер, Еліс, Бек, Келі та ін.);

 • біхевіоризму (Уотсон, Торндайк та ін.).

Теорії особистості в контексті сполучення глибинної та вершинної психології:

 • епігенетична теорія Еріксона;

 • онтопсихологія Менегетті та ін.

Факторні теорії особистості: Кеттела, Айзенка, Олпорта, Коста та Мак-кра та ін.

3. Рекомендована література


Основна (базова) література

Підручники, посібники:

 1. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – М., 2005.

 2. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид, випр. і доп.. - К.: Каравела, 2012. – Шифр Ю9 З140

 3. Иванников В.А. Основы психологи: Курс лекций. - СПб: Питер, 2010.

 4. Климов Е.А. Основы психологии. – М., 2005. – Шифр Ю9 К492

 5. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: Схеми, опорні конспекти, методики. – К.: Ельга, Ніка-Ценр, 2011.

 6. Макарова И.В. Общая психология. Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2013.

 7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2008. – Шифр Ю9 М159

 8. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Центр навч. л-ри, 2008. – Шифр Ю9 М171

 9. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.– М.: Юрайт, 2013.

 10. Немов Р.С. Общая психология: краткий курс. – СПб: Питер, 2011.

 11. Общая психология /Под ред. В.В.Богословского и др. – М.: Просвещение, 1981. – Шифр Ю9 О28

 12. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2012.

 13. Психологія /За ред. Трофімова Ю.Л. – К.: Либідь, 2008. – Шифр Ю9 П863

 14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – Шифр Ю9 Р823

 15. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – Шифр Ю9 С816

Додаткова (допоміжна) література

Монографії, збірники, статті:

 1. Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей // Педагогіка і психологія. – 2011. - №2(7). – 159 с.

 2. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988.

 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 4. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. – Дубна, 2005.

 5. Индивид, субъект, личность, индивидуальность в дифференцированной представленности и интегральном определении человека / От редколлегии Э.В.Сайко // Мир психологии. - 2007. - № 1 (49). – С.3-12.

 6. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. – СПб.: «Питер», 2003.

 7. Ковалев А.Г. Психологическая структура личности // Общая психология / Под ред. В.В.Богословского. – М.: Просвещение, 1981. – С.70-73.

 8. Ковалев А.Г. Психология личности. – М., 1970.

 9. Козубовский В.М. Общая психология: личность. – Минск, 2006.

 10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005.

 11. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1983. – С.195-200.

 12. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості. – К., 2003.

 13. Логинова Н.А. Разработка проблемы биологического и социального в комплексных исследованиях человека в целях психологического познания // Мир психологии. – 2006. - №1. – С.85-95.

 14. Ломов Б.Ф. Методологичекие и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984.

 15. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К.: Вид-во Тов. КММ, 2007.

 16. Максименко С.Д., Мул С.А. Структура особистості: теоретико-методологічний аспект // Проблеми сучасної психології. - 2009. - Випуск 6. Частина 1. – С.3-13.

 17. Маркин В. Н. Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, индивидуальность (психолого-акмеологический анализ) // Мир психологии. – 2007. - № 1. – С.45-54.

 18. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. – Пермь, 1990.

 19. Мироненко И.А. Современные теории в психологии личности. – СПб., 2003.

 20. Палей И.М., Гербачевский В.К. Проблемы личности в курсе психологии. – Л.:ЛГУ, 1972.

 21. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1984. – С. 228-257.

 22. Платонов К.К. О системе психологи. – М.: Мысль, 1972. - С.121-184.

 23. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986.

 24. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. Горностая П.П., Титаренко Т.М. – К.: Рута, 2001.

 25. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана Богданівна, Пасічняк Руслана Федорівна, Вольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.

 26. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.

 27. Рибалка В.В. Психологічна структура особистості // Психологія /За ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – С. 116-122.

 28. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології. –К., 2006.

 29. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. – 2006.

 30. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Личность. Характер. – М.: Наука, 1984.

 31. Теории личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по психологии личности / Ред.- сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: Дом «Бахрах», 1996.

 32. Фельдштейн Д.И. Социализация и индивидуализация-содержание процесса социального взросления// Социальное развитие в пространстве-времени детства. – М.: МПСИ / Флин-та, 1997. – С.67 – 141.

 33. Фрейд. А. Психология Я и защитные механизмы. – М., 1993.

 34. Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції. – К., 2006.

 35. Хохліна О.П. Загальна психологія: Методичні рекомендації з підготовки до державного екзамену. - К.: НАВС, 2011.

 36. Хохліна О.П. Особистість у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини// Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Вип. 20. У двох частинах. Ч. 1. – Кам’янець-Подільський: Медобори-20006, 2012. – С.257-265.

 37. Хохліна О.П., Хохліна І.В. Саморегуляція як показник особистісного зростання учнів спеціальних освітніх закладів //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред.. О.М.Вержиховської, В.І.Співака. – Вип. 4. - Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – С. 226-231.

 38. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). – СПб.: Питер, 2013.

Інформаційні ресурси

 1. http://psychologiya.com.ua/knigi-po-psixologii.html

 2. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. Серия 14, Психология

 3. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал )

 4. http://psychologiya.com.ua/psixologicheskij-slovar.html

 5. http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8180.php

 6. http://mhp-journal.ru


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Перевірка засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання студентами завдань для модульного контролю.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kppd -> nav progr
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Скачати 88.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка