Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів


Тема: Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипна та генотипна мінливістьСторінка6/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
#9922
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема: Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипна та генотипна мінливість
I. Актуальність теми: Особливістю виду Homo sapiens є надзвичайно великий діапазон коливань морфологічних, фізіологічних, біохімічних, імунологічних та інших ознак і властивостей (у тому числі і патологічних), обумовлених різними формами мінливості.

Двадцяте століття ознаменоване відкриттями молекулярних механізмів мінливості, що спричинило поглиблене розуміння сутності мінливості, диференціацію її форм, конкретизацію і класифікацію чинників середовища, які спричинюють різні форми мінливості.

Мінливість є причиною існування конституційних та екологічних типів і рас людей, що забезпечує панойкуменність (повсюдність) людства, і в значній мірі є наслідком дії соціальних еволюційних чинників. Окрім того, людина своєю діяльністю і способом життя суттєво визначає і індивідуалізує екологічні чинники, а відтак і індивідуальний прояв ознак і властивостей, включаючи патологічні. За таких умов лікарю важливо знати сутність, форми, механізми та чинники мінливості для діагностики, лікування і профілактики захворювань.

II. Цілі навчання:

Загальна ціль:

Уміти:


- інтерпретувати сутність, форми, механізми та причини мінливості нормальних і патологічних ознак та властивостей людини.
Конкретні цілі:

Уміти:


- визначати форми і чинники мінливості, з’ясовувати значення мінливості у формуванні нормальних і паталогічних ознак і властивостей;

- визначати межі норми реакції ознак та властивостей;

- визначати джерела комбінативної мінливості, генетипний та фенотипний прояв комбінативної мінливості у нащадків;

- визначати та класифікувати мутагенні чинники та інтерпретувати наслідки їх дії.


III. Забезпечення вихідного рівня знань.

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 191-201.

2. Медична біологія: \ За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 192-203.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 96-104.

4. Биология. В 2-х кн. : Учебник для мед.вузов/. Ярыгин В.Н., Васильєва В.И. и др./ под редакцией В.Н. Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004 (1997). Кн. І .С .177-181.

5. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1.Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 С. 19-30.


Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Медецинская генетика. – К.: Высшая школа, 1990.

3. Бочков Н.П. Клиническая генетика. Учебник – М.: ТЭОТАФ – МЕД, 2002.

4. Фогель Ф., Мотульська А. Генетика человека. В 3т., - М.: Мир, 1990.

5. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Чернівці. Медакадемія, 2004.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять/За ред. О.В. Романенко. - Київ: Здоров’я, 2005.

7. Коломієць Н.Г. Молекулярні основи спадковості та мінливості. Вінниця. Нова книга, 2005.

8. В. М. Запорожан, Ю.І. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М. Чеснокова Медична генетика. Одеса. Медуніверситет, 2005.

9. В.И. Глазко, Г.В. Глазко Введение в генетику, биоинформатика, ДНК-технология, генная терапия, ДНК – экология, протеомика, метаболика, / Под редакцией проф. Т.Т. Глазко. – К.: КВІЦ, 2003. – 640 с.Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. Мінливість — це:

А. Властивість організмів відтворювати собі подібних

В. Властивість організмів змінювати особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу

С. Способи передачі генетичної інформації наступним поколінням

D. Властивість організмів передавати особинам наступного покоління особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу

Е. Властивість організмів реалізовувати генетичну інформацію в процесі онтогенезу
2. Зміна фенотипу без зміни генотипу називається мінливістю:

А. Модифікаційною

В. Комбінативною

С. Мутаційною

D. Аутосомною

Е. Гетеросомною


3. Визначені генотипом межі модифікаційної мінливості мають назву:

А. Генокопії

В. Фенокопії

С. Норма реакції

D. Локус

Е. Моносомія


4. Варіаційна крива – це:

А.Ілюстрація залежності частоти зустрічальності варіант від їх значень

В. Графічний вираз модифікаційної мінливості

С. Ілюстрація амплітуди варіацій

D. Вірно А+С

Е. Вірно А+В+С


5. Фенокопії – це:

А. Система генів організму, яка формується при злитті яйцеклітини і сперматозоїда;

В. Сукупність ознак і властивостей організму, яка розвивається при взаємодії генотипу з факторами середовища;

С. Морфологічні або фізіологічні ознаки, формування яких детермінується генами і залежить від умов зовнішнього середовища;

D. Зміна фенотипу під дією факторів середовища, яка копіює ознаки іншого генотипу

Е. Схожі зміни фенотипу, які обумовлені мутаціями різних неалельних генів.


6. У людини один і той самий генотип може спричинити розвиток ознаки з різними ступенями прояву і залежить від взаємодії даного гена з іншими та від впливу зовнішніх умов. Як називається ступінь фенотипового прояву ознаки, що контролюється певним геном?

 1. Спадковість

 2. Пенетрантність

 3. Експресивність

 4. Мутація

 5. Полімерія

7. Генотипна мінливість – це :

А. Мінливість, спричинена виникненням нових генотипів

В. Мінливість, яка спричинює стрибкоподібні зміни ознак і властивостей

С. Мінливість, яка спричинює нові комбінації ознак і властивостей

D. Вірно В+С

Е. Вірно А+В+С
8. Мінливість, яка обумовлена перекомбінацією генів батьків у нащадків, носить назву:

А. Модифікаційної

В. Комбінативної

С. Мутаційної

D. Генокопії

Е. Фенокопії


9. Комбінування генів батьків у нащадків відбувається у відповідності з законами:

А. Одноманітнності гібридів першого покоління

В. Розчеплення

С. Незалежного успадкування

D. Вірно А + В + С

Е. Вірно А + С


10. Мінливість, яка обумовлена змінами генетичного матеріалу, називається:

А. Модифікаційною

В. Комбінативною

С. Мутаційною

D. Генотипною

Е. Фенотипною


11. Мутації, які відбуваються в статевих клітинах, називаються:

А. Соматичними

В. Генеративними

С. Нормою реакції

D. Генокопіями

Е. Фенокопіями


12. Мутації, що виникають в соматичних клітинах, називаються:

А. Генокопіями

В. Фенокопіями

С. Мозаїцизмом

D. Соматичними

Е. Генеративними


13. З якими змінами хімічної структури ДНК пов’язані генні мутації?

А. Заміною одних нуклеотидів іншими

В. Збільшенням або зменшенням кількості нуклеотидних пар

С. Зміною порядку нуклеотидних послідовностей

D. Вірно А + С

Е. Вірно А + В + С


14. Структурні перебудови хромосом під дією мутагенів мають назву:

А. Мутонів

В. Реконів

С. Аберацій

D. Плейотропії

Е. Пенетрантності


15. Мутації, які спричинюють зміну кількості хромосом в каріотипі особи, називають:

А. Генними

В. Хромосомними абераціями

С. Геномними

D. Генокопіями

Е. Фенокопіями


16. Антимутагени –це :

А. Речовини, які є продуктами залоз внурішньої секреції

В.Незамінні речовини органічної природи, які визначають життездатність організму

С. Речовини, які спричинюють спадкові ознаки

D. Чинники, які знижують частоту спонтанних та індукованих мутацій

Е. Мутагенні чинники, які підсилюють мутагенну дію один одного


17. Комутагени - це :

А. Речовини, які є продуктами залоз внурішньої секреції

В.Незамінні речовини органічної природи, які визначають життездатність організму

С. Речовини, які спричинюють спадкові ознаки

D. Чинники, які знижують частоту спонтанних та індукованих мутацій

Е. Мутагенні чинники, які підсилюють мутагенну дію один одного


18. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості стверджує:

А. Гени різних алельних пар і відповідні їх ознаки успадковуються незалежно в різних комбінаціях

В. Гени локалізовані в одній хромосомі успадковуються незалежно

С. Гени локалізовані в одній хромосомі успадковуються зчеплено

D. Гени в гаметах знаходяться в чистому вигляді

Е. Генетично близькі види і роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливостіIV. Зміст навчання


пп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Мінливість

1)Визначення; 2) форми;

3) фенотипні прояви; 4) значення2.

Фенотипна мінливість

1)визначення; 2)норма реакції; 3)форми; 4)статистичні закономірності; 5)тривалі модифікації (епімутації); 6)фенокопії; 7) морфози

3.

Генотипна мінливість

1)визначення; 2)причини; 3)механізми; 4)форми; 5) генокопії

4.

Комбінативна мінливість

1)визначення; 2)джерела; 3)закономірності успадкування

5.

Мутаційна мінливість

1)визначення; 2)механізми; 3)класифікація

6.

Мутагенез

1)визначення; 2)природний та індукований

7.

Мутагени

1)визначення; 2) класифікація; 3)комутагени; 4)антимутагени

8.

Забруднення середовища

1)визначення; 2)джерела забруднення; 3)види забруднень; 4)генетична небезпека; 5)генетичний моніторинг

9.

Направленість мутаційного процессу

1)закон гомологічних рядів спадкової мінливості; 2)практичне значення

Граф логічної структури змісту

V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

1. Мінливість, її форми та прояви на організмовому рівні.

2. Фенотипна (модифікаційна) мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. Тривалі модифікації.

3. Генотипна мінливість та її форми.

а) Комбінативна мінливість та її джерела.

б) Мутаційна мінливість і її фенотипові прояви.

4. Класифікація мутацій:

а) Генні мутації

б) Хромосомні аберації

в) Геномні мутації

5. Мутагенез та мутагенні фактори.

а) Природний та індукований мутагенез;

б) Фізичні, хімічні, біологічні мутагени.

в) Комутагени і антимутагени.

6. Генетична небезпека забруднення середовища. Генетичний моніторінг.

7. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості, його практичне значення.


б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Виконати індивідуальне програмоване завдання.

2. Оформити протокол.
в) Інструкції до виконання індивідуального програмованого завдання:

При виконанні індивідуального програмованого завдання виробити уміння: • визначати форми мінливості, з’ясовувати їх значення у формуванні нормальних і патологічних ознак та властивостей у людини;

 • визначати джерела та закономірності комбінативної мінливості;

 • класифікувати мутагенні чинники;

 • класифікувати та інтерпретувати мутації.VI. Система навчаючих завдань

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи студентів.

а) Зразок індивідуального програмованого завдання (алгоритм вироблення навичок та вмінь):

1. Батьки та їх рідна донька страждають ожирінням. Нерідна донька, яка зростала в цій сім’ї з раннього віку, має підвищену масу тіла, але в меншій мірі, ніж рідна. Рідний син, який з дитинства навчається в спортивному інтернаті, має нормальну масу тіла.

а) Що визначає різницю в масі тіла дітей у цій сім’ї?

б) Які форми мінливості мають місце в даному випадку?


2. У батьків з ІІ та ІІІ групами крові системи АВ0 народилася донька з І і син з ІV групами крові.

а) Напишіть генотипи всіх членів сім’ї;

б) Яка форма мінливості має місце в даному випадку?
3. Батько блакитноокий, мати кароока, а у доньки одне око каре, а друге – блакитне.

а) Напишіть генотипи членів родини і обгрунтуйте їх за допомогою генетичної схеми шлюбу.

б) Поясніть різноокість доньки.
4. Всі клітини хворого чоловіка мають 47 хромосом за рахунок зайвої Х-хромосоми.

а) Напишіть формулу каріотипу чоловіка і визначте, яка форма мінливості має місце в даному випадку.

б) Назвіть можливі механізми формування каріотипу чоловіка.

в) Яка ймовірність передачі зайвої Х-хромосоми нащадкам цього чоловіка?


5. а) Яких дітей слід чекати від шлюбу глухого подружжя, якщо глухота чоловіка обумовлена коревою краснухою (червона висипка) перенесеною його матір’ю під час вагітності, а глухота жінки обумовлена генетично (ген глухоти рецесивний)? У родоводі чоловіка глухота не відмічена.

б) Як називається схожість фенотипів чоловіка та жінки в даному випадку?


б) Зразок виконання індивідуального завдання і оформлення протоколу:

1. а) Ожиріння – мультифакторна ознака, яка залежить від багатьох чинників, у тому числі від генотипу, переїдання, спортивного режиму. Рідна доньки подружжя має два з них – генотип і переїдання, прийомна – один – переїдання, син - теж один – генотип, який не зміг повністю реалізуватись в умовах спортивного режиму.

б) В даному випадку змінюються фенотипи, тому мінливість – фенотипна.
2. а) Генотип доньки І0І0, отже по одному гену І0 вона отримала від кожного з батьків, а відтак батьки – гетерозиготні ІАІ0 і ІВІ0. Син від одного з батьків (ІАІ0) отримав ген ІА, а від іншого (ІВІ0) – ІВ, тому його генотип ІАІВ.

б) В даному випадку має місце комбінативна мінливість. Донька від батьків отримала комбінацію генів І0І0, син – ІАІВ.


3. а) Позначимо аутосомний домінантний ген кароокості – А, тоді його рецесивний алель блакитноокості – а. Оскільки у батька рецесивна ознака, яка проявляється лише в гомозиготному стані, тому його генотип – аа. Оскільки у матері домінантна ознака, яка може проявити як в гомо- так і в гетерозиготному стані, тому генотип матері може бути як АА, так і Аа. В умові задачі недостатньо інформації для конкретного вибору генотипу матері. Донька гетерозиготна – Аа оскільки від матері отримала ген А, а від батька могла отримати лише ген а.

б) Генотип доньки Аа, але в період формування ока відбулась соматична мутація, внаслідок якої ген кароокості (А) мутував в ген блакитноокості (а). Тому клітини одного ока стали гомозиготними за геном, який обумовлює блакитний колір, а друге око залишилось карим.


4. а) 47, ХХУ. Анеуплоїдія – трисомія за статевими хромосомами.

б)Можливим механізмом даної аномалії може бути комбінація аномальних гамет : яйцеклітини ХХ і спарматозоїдаУ, або яйцеклітини Х і спарматозоїда ХУ. Аномальні гамети формуються внаслідок порушення розходження хромосом в мейозі.

в) Відповідь однозначною бути не може, оскільки у таких хворих зрілі форми сперматозоїдів можливі, але формуються в дуже рідких випадках. Як правило, зустрічається оліго- і азооспермія (небагато і атипові сперматозоїди).
5. а) Позначимо аутосомний домінантний ген нормального слуху А, тоді аутосомний рецесивний ген глухоти – а. Оскільки в родоводі чоловіка глухі родичі не відмічені, а збудник коревої краснухи не є мутагеном, то найбільш вірогідний генотип чоловіка - АА. У його жінки ознака рецесивна, значить, її генотип – аа, оскільки рецесивна ознака проявляється лише в гомозиготному стані. Тому генетична схема шлюбу має такий вигляд:

Р ♀ аа х ♂ АА

Гамети а А

Діти Аа


Отже, в цій сім’ї слід чекати дітей з нормальним слухом (1-ий закон Менделя, закон одноманітності гібридів першого покоління).

б) Модифікаційні зміни, які копіюють ознаки, що притаманні іншому генотипу, називають фенокопіями.VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

1. Перевірка вихідного рівня знань за допомогою тестового контролю.

2. При обговоренні питань теми особлива увага звертається на складні для засвоєння та проблемні питання.

3. Виконання студентами індивідуальної навчально-дослідницької роботи під контролем і з залученням при необхідності консультацій викладача.

4. Оформлення студентами протоколу заняття.

5. Перевірки набутих студентами при виконанні індивідуальних завдань умінь за допомогою тестів для перевірки кінцевого рівня знань.

6. Аналіз виконання студентами всіх форм роботи (теоретичної підготовки до заняття, участі в обговоренні теоретичних питань, самостійної науково-дослідницької роботи, кінцевого рівня знань-умінь), підведення підсумків і виставлення оцінок.
б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)


№ п/п

п


Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

I

Підготовчий етап1.

2.
3.Організаційна частина

Перевірка вихідного рівня знань

Обговорення теоретичних питань


1

5
20


Тести для перевірки вихідного рівня знань

Таблиці, теоретичні питання


II

Основний етап4.

5.


Виконання студентами самостійної навчально- дослідницької роботи та оформлення протоколу

Контроль виконання завдань самостійної навчально-дослідницької роботи студентів50

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи, таблиці, підручники, посібники


III

Заключний етап6.
7.

Перевірка кінцевого рівня знань-умінь

Виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання10
4

Тести для перевірки кінцевого рівня знаньв) Зразок тестів для перевірки кінцевого рівня знань
1. Галактоземія – спадкова хвороба з аутосомно-рецесивним типом успадкування. Гомозиготні за геном галактоземії діти не можуть вживати молока, оскільки при годуванні молоком у них з’являються патологічні симптоми, які зникають після виключення з раціону молока. Яку форму мінливості спричиняє у дітей дієта?

А. Комбінативну

В. Модифікаційну

С. Мутаційну

D. Фенокопію

Е. Епігенетичну


2. В сім’ї здорових батьків, які мають вищий від норми вміст фенілаланіну, дитина хвора на фенілкетонурію, яка є аутосомно-рецесивною хворобою. Яка форма мінливості має місце у даному випадку і які генотипи членів родини?

А. Модифікаційна; Р АА, аа, F аа

В. Мутаційна; Р обидва Аа, F аа

С. Комбінативна; Р обидва Аа, F аа

D. Епігенетична; Р АА, аа, F аа

Е. Фенокопія; Р Аа, аа, F аа


3. Здорові стосовно гемофілії і дальтонізму жінка і чоловік мають двох синів – гемофіліка і дальтоніка. Батько жінки страждав на гемофілію і дальтонізмом. Яка форма мінливості має місце у жінки та її синів?

А. Модифікаційна, ХНD Хhd; F1 XНД Y, XhdY

В. Мутаційна, XHd XhD; F1 XHdY, XhDY

С. Комбінативна, ХНD Хhd; F1 XHdY, XhDY

D. Комбінативна, ХНD Хhd; F1 XНД Y, XhdY

Е. Епігенетична, ХНD Хhd; F1 XHdY, XhDY


4. Причиною відсутності очних яблук (анофтальмія) може бути гомозиготний стан аутосомно-рецесивного гена або дія таких тератогенних чинників, як пестициди та фунгіциди. Яку назву мають модифікаційні зміни, які копіюють ознаки притаманні іншому генотипу?

А. Морфози

В. Генокопії

С. Фенокопії

D. Маркери

Е. Мутації


5. Одна з форм рахіту успадковується за аутосомно-домінантним типом. Це захворювання є наслідком:

 1. Анеуплодії

 2. Геномної мутації

 3. Хромосомної мутації

 4. Поліплоїдії

 5. Генної мутації

6. У результаті сумісного вирощування двох штамів бактерій, один з яких стійкий до пеніциліну, інший - до стрептоміцину, з’явились колонії бактерій, стійкі до обох антибіотиків. Така стійкість є наслідком:

А. Обміну речовин

В. Мутацій

С. Транслокацій

D. Кон’югацій

Е. Вірно В+С+Д
7. Одним із механізмів хромосомних аберацій є нерівний кросинговер. Наслідками нерівного кросинговеру можуть бути:

А. Делеція

В. Дуплікація

С. Інверсія

D. Транслокація

Е. Вірно А + В + С + Д


8. Дефіцит глюкозо–6–фосфатдегідрогенази – Х-зчеплениа патологія, яка може протікати безсимптомно або в деяких випадках як гемолітична анемія чи фавізм. Відомо близько 300 варіантів дефекту спричинених мутацією гена 2-6-ФД. Про що свідчить велика кількість варіантів одного гена?

А. Забрудненість середовища мутагенами

В. Неспроможність ДНК до корекції

С. Високу мутабільність гена

D. Вірно А + В + С

Е. Інформації для висновку недостатньо


9. Відомі дані про те, що деякі ліки за величиною мутагенного потенціалу не поступаються іонізуючій радіації і можуть спричинювати повний спектр мутацій. До якої групи екологічних чинників належать такі ліки?

А. Хімічних

В. Фізичних

С. Біологічних

D. Антропогенних

Е. Техногенних


10. Всі форми патології обміну речовин залежать від функціональних особливостей мутантних алелів і способу та умов життя особи. Хвороба може проявлятися у різні періоди онтогенезу. У разі створення необхідного адаптивного середовища хвороба може клінічно не проявлятись. Як називаються ознаки, прояв яких залежить як від генотипу, так і від середовища?

А. Моногенні

В. Полігенні

С. Плейотропні

D. Мультифакторіальні

Е. Хромосомні


11. Внаслідок нестачі пуринових основ (апуринізації) в клітині реплікація ДНК відбувається з порушенням принципу комплементарності. Яку форму мінливості спричинює дана ситуація?

А. Модифікаційну

В. Комбінативну

С. Мутаційну

D. Епімутаційну

Е. Жодної


12. Збудники токсокарозу собак у людини можуть спричинити важке захворювання очей аж до втрати зору. Встановлені випадки, коли локалізацію токсокар в оці людини сприймали за рентинобластому.

Сліпота матері обумовлена токсокарозом, батько переніс операцію з приводу ретинобластоми, син має нормальний зір. Які найбільш ймовірні генотипи членів родини? Ретинобластома – аутосомно-домінантна хвороба.

А. Жінка АА, чоловік аа, F1 Аа

В. Жінка аа, чоловік Аа, F1 Аа

С. Жінка аа, чоловік Аа, F F1 аа

D. Жінка аа, чоловік АА, F1 аа

Е. Жінка Аа, чоловік Аа, F1 аа
13. Серед побутових тератогенів найчастішим є алкоголь. Він є безпосередньо причиною кожної 10-ї ембріопатії. Із 10 розумово неповноцінних дітей 5 народжуються від батьків-алкоголіків. У дітей, народжених матерями, які зловживали алкоголем, надзвичайно широкий спектр аномалій: вади розвитку серця, нирок, статевих органів, шкіри, скелета і суглобів, аненцефалії, гідро- і мікроцефалії, щелепно-лицьові аномалії. Яку форму мінливості спричиняють тератогени?

А. Комбінативну

В. Мутаційну

С. Модифікаційну

D. Усі варіанти вірні

Е. Жоден із варіантів не вірний


14. Вади розвитку плоду можуть спричинити такі хвороби матері як корова краснуха, сифіліс, токсоплазмоз, цитомегалія, герпес, хламідіоз. До якої форми мінливості слід відносити такі вади?

А. Мутаційної

В. Комбінативної

С. Модифікаційної

D. Геномний імпринтинг

Е. Жоден з варіантів не вірний

15. У мешканців Закарпаття часто зустрічається ендемічний зоб внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах. Яка форма мінливості лежить в основі цього явища?


 1. Мутаційна

 2. Модифікаційна

 3. Комбінативна

 4. Спадкова

 5. Генотипна

16. Взаємодія генів визначає порядок біохімічних реакцій. Мутації у взаємодіючих генах можуть порушити порядок біохімічних реакцій. Яка форма мінливості має місце у цій ситуації?  1. Комбінативна

  2. Модифікаційна

  3. Мутаційна

  4. Генокопії

  5. Генокопії

17. У жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну краснуху, народилася дитина з незрощенням верхньої губи і піднебіння. Дитина має нормальний каріотип і генотип. Вказані аномалії можуть бути результатом: 1. Впливу тератогенного фактора

 2. Генної мутації

 3. Хромосомної мутації

 4. Геномної мутації

 5. Комбінативної мінливості.


Заняття № 14.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка