Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладівСторінка5/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема: Зчеплене успадкування. Генетика статі
I. Актуальність теми: На початку ХХ століття пояснення чисельним фактам відхилень від закону незалежного комбінування ознак та властивостей (ІІІ закону Г. Менделя) дала розроблена Т. Морганом та його співробітниками хромосомна теорія, яка встановила роль ядра і хромосом в явищах спадковості, зчеплення генів та закономірності успадкування при зчепленні генів.

Хромосомна теорія дає можливість прогнозувати ймовірні комбінації ознак і властивостей у нащадків у випадках зчепленого успадкування. Значення хромосомної теорії для медицини витікає з того, що переважна більшість генів геному людини успадковується зчеплено, оскільки всі гени розподілені між 24-ма групами зчеплення.

В останні роки ХХ століття, використовуючи новітні технології, генетики вирішили надзвичайно складну і необхідну для медицини проблему: визначили групи зчеплення генів людини, їх локуси і побудували генетичні карти хромосом. Знання генетичних карт і уміння ними користуватись необхідні для встановлення етіології (причин) спадкових хвороб, а в майбутньому – генної терапії. Технічне впровадження генної терапії в практику уможливлює відмічене Нобелівською премією відкриття 2007 року – виділення з групи зчеплення будь-якого конкретного гена.

Генетика другої половини ХХ ст. доповнила розуміння хромосомного механізму визначення статі знаннями генетичних механізмів становлення статі і формування статевих патологій.

Механізми відхилення від менделівських та морганівських закономірностей успадкування, які базуються на розподілі хромосом під час мейозу, в певній мірі з’ясували досягнення у вивченні цитоплазматичної спадковості. Розробка хромосомної теорії призвела до уявлень про клітину як єдину цілісну систему, яка визначає передачу і відтворення ознак і властивостей у нащадків внаслідок взаємодії генетичних компонентів ядра та цитоплазми і чинників середовища.

Хромосомна теорія доповнена досягненнями у галузі побудови генетичних карт дає можливість лікарю диференціювати і ідентифікувати хвороби з різною генетичною ітіологією, прогнозувати здоров’я та профілактику хвороб у нащадків.II. Цілі навчання

Загальна ціль:

Уміти:


- застосовувати знання хромосомної теорії спадковості для визначення успадкування нащадками аутосомних і зчеплених зі статтю хвороб.

Конкретні цілі:

Уміти :


-прогнозувати вірогідність сумісного і незалежного успадкування ознак, детермінованих генами однієї групи зчеплення;

- інтерпретувати механізм генетичного визначення і формування статі як менделюючої ознаки;

- прогнозувати вірогідність фенотипового прояву зчеплених зі статтю, обмежених статтю і залежних від статі ознак;

- інтерпретувати успадкування цитоплазматичних генетичних факторів.III. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь:

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 162-170,174-175.

2. Медична біологія:\За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 163-171, 176, 234-235.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 76-82.

4. Биология. В 2-х кн.: Учебник для мед.вузов. Ярыгин В.Н., Васильєва В.И. и др./ под редакцией В.Н.Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004 (1997). Кн. І. С. 226-227, 231-233, 239-241

5. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 С. 19-30.Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Медецинская генетика. – К.: Высшая школа, 1990.

3. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. – К.: Здоров’я, 2001

4. Фогель Ф., Мотульська А. Генетика человека. В 3т., - М.: Мир, 1990

5. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Чернівці. Медакадемія, 2004.

6. Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики: Підручник. – Чернівці, 2000. – 248 с.; іл.

7. Бариляк І.Р., Ковальчук Л.Є., Скибан Г.В. Медико-генетичний тлумачний словник. Тернопіль „Укрмедкнига”, 2000.

8. В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М. Чеснокова Медична генетика. Одеса. Медуніверситет, 2005.

9. Медична біологія. Посібник з практичних занять /За ред. О.В. Романенко. - Київ: Здоров’я, 2005.

10. В.И. Глазко, Г.В. Глазко Введение в генетику, биоинформатика, ДНК-технология, генная терапия, ДНК – экология, протеомика, метаболика, / Под редакцией проф. Т.Т. Глазко. – К.: КВІЦ, 2003. – 640 с.
Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. Група зчеплення генів – це: 1. Гени диплоїдного набору хромосом

 2. Гени гаплоїдного набору хромосом

 3. Гени аутосом

 4. Гени статевих хромосом

 5. Гени будь-якої пари хромосоми

2. Число груп зчеплення в організмі дорівнює:

А. Диплоїдному набору хромосом

В. Числу статевих хромосом

С. Гаплоїдному набору хромосом

D. Числу аутосом

Е. Числу морганид
3. Яка із теорій постулює локалізацію і лінійне розміщення генів в хромосомах?


 1. Клітинна

 2. Еволюційна

 3. Хромосомна

 4. Теорія гена

 5. Жодна відповідь не вірна

4. Які із тверджень не є положеннями хромосомної теорії? 1. Гени розміщені в хромосомах. Кожна хромосома є групою зчеплення генів

 2. Кількість груп зчеплення у кожного виду дорівнює гаплоїдному набору хромосом

 3. Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). Гени в хромосомах розміщені лінійно.

 4. Між негомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.

 5. Між гомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.

5. Місце розміщення гена в хромосомі називають:

А. Генетичною картою

В. Генотипом

С. Локусом

D. Групою зчеплення

Е. Генокопією
6. Схема розміщення генів, які входять до складу однієї хромосоми і належать до однієї групи зчеплення з вказівкою відстані між ними, називається:

А. Генотипом

В. Хромосомою

С. Каріотипом

D. Ідіограмою

Е. Генетичною картою


7. Сумісне успадкування генів однієї хромосоми називають:

А. Повним зчепленим успадкуванням

В. Зчепленням генів

С. Неповним зчепленим успадкуванням

D. Зчепленням зі статтю

Е. Вірні усі варіанти


8. Зчеплення генів порушується внаслідок:

 1. Взаємодії алельних генів

 2. Взаємодії неалельних генів

 3. Незалежного розходження хромосом під час мейозу

 4. Кросинговеру

Е. Запліднення
9. Кросинговер – це:

А. Процес обміну ідентичними ділянками гомологічних хромосом

В. Процес попарного сполучення гомологічних хромосом

С. Процес обміну ділянками негомологічних хромосом

D. Процес розходження гомологічних хромосом

Е. Процес з’єднання гаплоїдних наборів хромосом гамет

10. Від чого залежить частота кросинговеру?


 1. Відстані між алельними генами

 2. Кількості множинних алелів

 3. Відстані між неалельними генами в групі зчеплення

 4. Відстані між неалельними генами в різних групах зчеплення

Е. Жоден варіант не вірний
11. Кросоверними гаметами називають:

А. Гамети з хромосомами, в яких порушилося зчеплення генів

В. Гамети з хромосомами, в яких не порушилося зчеплення генів

С. Будь-які гамети, що беруть участь у заплідненні

D. Гамети, які не здатні до запліднення

Е. Усі варіанти вірні


12. Біологічне значення кросинговеру полягає в:

А. Стабільності варіантів комбінацій генів в групах зчеплення і послабленні мутаційної мінливості

В. Зменшенні варіантів комбінацій генів в групах зчеплення

С. Збільшенні варіантів комбінацій генів в групах зчеплення і посиленні комбінативної мінливості

D. Посиленні модифікаційної мінливості

Е. Посиленні мутаційної мінливості


13. Який тип визначення статі притаманний людині?

А. Прогамний

В. Епігамний

С. Сингамний

D. Залежний від умов

Е. Жоден варіант не вірний


14. Чоловіча стать у людини є гемізиготною тому, що:

А. Чоловічі статеві хромосоми негомологічні

В. Утворює два сорти гамет

С. Передає дітям різних статей неоднакову кількість генетичного матеріалу

D. Визначає стать нащадків

Е. Усі варіанти вірні


15. Порушення механізму визначення статі пов’язане з:

А. Порушенням гаплоїдності статевих хромосом в статевих клітинах

В. Порушенням диплоїдності статевих хромосом в зиготі

С. Нерівним кросинговером між Х і Y хромосомою

D. Невірно А+В+С

Е. Вірно А+В+С


16. Залежні від статі ознаки – це:

А. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в чоловіків і жінок, але проявляються ці ознаки в однієї статі частіше, ніж у іншої

В. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в чоловіків

С. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в жінок

D. Ознаки, що визначаються генами, які знаходяться в Х- і У- хромосомах

Е. Ознаки, які детермінуються аутосомними генами, але проявляються лише в осіб певної статі


17. Ознаки обмежені статтю – це:

А. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в чоловіків і жінок, але проявляються ці ознаки в однієї статі частіше, ніж у іншої

В. Ознаки, які детермінуються аутосомними генами, але проявляються лише в осіб певної статі

С. Ознаки, що визначаються генами, які знаходяться в Х- і У- хромосомах

D. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в жінок

Е. Ознаки, що визначаються аутосомними генами в чоловіків


18. Цитоплазматична (нехромосомна) спадковість – це спадковість, яка обумовлена:

А. Геномом

В. Ядерними генами

С. Плазмогенами

D. Генофондом

Е. Вірно А + DIV. Зміст навчання


№ пп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Хромосомна теорія спадковості

1)Група зчеплення генів; 2)кількість груп зчеплення; 3)місце гена в хромосомі; 4)лінійне розміщення генів у хромосомі; 5)генетичні карти хромосом; 6)кросинговер

2.

Особливості успадкування груп зчеплення

1)аутосомне зчеплення повне і неповне; 2)гетерохромосомне зчеплення; 3)Х-зчеплення домінантне і рецесивне; 4)Y- зчеплення повне; 5)Х –Y- неповне зчеплення

3.

Успадкування статі

1)хромосомне визначення статі; 2)бісексуальна природа людини; 3)проблеми перевизначення статі

4.

Гетеросомне успадкування

1)ознаки зчеплені зі статтю; 2)ознаки обмежені статтю; 3)ознаки залежні від статі; 4)голандричні ознаки

5.

Нехромосомна спадковість

1)визначення; 2) плазмогени; 3)плазмон; 4) закономірності успадкування

Граф логічної структури змістуV. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.а) Теоретичні питання для самостійного позааудиторного вивчення та обговорення на занятті:

1. Хромосомна теорія. Її основні положення.

2. Зчеплене успадкування. Генетичні карти хромосом. Методи картування хромосом людини. Сучасний стан досліджень генома людини.

3. Особливості успадкування груп зчеплення.

а) Аутосомне зчеплення. Зчеплення повне і неповне.

б) Кросинговер: механізм, цитологічні докази, біологічне значення.

в) Х- та У- зчеплення. Генетична характеристика статевих хромосом.

4. Успадкування статі у людини. Механізми генетичного визначення статі та їх порушення.

5. Бісексуальна природа людини. Проблема перевизначення статі, психологічні аспекти.

6. Ознаки зчеплені зі статтю, обмежені статтю і залежні від статі, закономірності їхнього успадкування.

7. Нехромосомна (цитоплазматична) спадковість.
б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Виконати індивідуальне програмоване завдання.

2. Оформити протокол.
в) Інструкції до виконання індивідуального програмованого завдання:

При виконанні індивідуального програмованого завдання виробити уміння:  • розпізнавати зчеплене успадкування;

  • інтерпретувати та застосовувати знання основних положень хромосомної теорії для аналізу конкретних ситуацій;

  • розшифрувати генетичні записи локалізації генів в хромосомах (генетичні карти хромосом);

  • записувати генетичні формули генотипів, гемет, шлюбів при зчепленому успадкуванні;

  • прогнозувати ймовірність нормальних та паталогічних ознак при зчепленому успадкуванні у нащадків;

  • інтерпретувати успадкування цитоплазматичних генетичних факторів.VI. Система навчаючих завдань

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи студентів.

а) Зразок індивідуального програмованого завдання (алгоритм вироблення навичок та вмінь):

 1. Сестра і брат фенотипно однакові за двома рідкісними ознаками. Гени А та В, що детермінують ці ознаки, локалізовані в хромосомі № 13 на відстані 23 морганид. Брат та сестра дигетерозиготи за цими генами, але у сестри генотип , а у брата -

а) Як називаються гени, локалізовані в одній хромосомі?

б) Дайте визначення поняття „морганида”.

в) Які гамети і з якою ймовірністю можливі у сестри і брата?

г) У якій сім’ї – брата чи сестри – більша вірогідність народження дитини з двома рецесивними ознаками за умови, що інший з подружжя буде носієм двох рецесивних генів? 1. У людини локус резус-фактора зчеплений з локусом, який визначає форму еритроцитів і знаходиться від нього на відстані 3 морганид (К. Штерн, 1965). Резус-позитивність і еліптоцитоз визначаються аутосомними генами. Один із подружжя гетерозиготний за цими ознаками. Причому резус-позитивність він успадкував від одного з батьків, а еліптоцитоз - від іншого. Другий із подружжя резус-негативний і має нормальні еритроцити. Визначте ймовірні генотипи і фенотипи у можливих дітей цього подружжя.

 2. Домінантний ген синдрому блефарофімозу картований на 3q23, а прогресивної еритрокератодермії – на 1р36. Розшифруйте місця локалізації названих генів.

 3. Батько страждає гемофілією та дальтонізмом. а) Чи можуть діти отримати від нього лише один із патологічних генів? б) Яка ймовірність, що у здорової дочки цього чоловіка сини будуть страждати або на дальтонізмом, або на гемофілією? (Відстань між генами гемофілії і дальтонізму становить 9,8 морганид).

 4. У доньки мітохондріальна енцефалопатія. Від кого з батьків вона отримала плазмоген, що детермінує цю хворобу? Виберіть варіант відповіді і поясніть свій вибір.

А. Батька;

В. Матері;

С. Обох батьків;

Д. Недостатньо інформації;

Е. Жодна з відповідей не вірна.
б) Зразок виконання індивідуального завдання і оформлення протоколу:

1. а) Локалізовані в одній хромосомі гени називаються зчепленими

б) Морганида – умовна одиниця відстані між двома генними локусами, яка дорівнює одному відсотку кросинговеру.

в) І у сестри і у брата ймовірні чотири сорти гамет, але частота їх різна, оскільки частота гамет визначається зчепленням генів. У сестри некросоверні гамети Ав і аВ ймовірні з частотою 38,5% кожна (100 % - 23 %)


2
і кросоверні АВ і ав кожна з частотою 11,5% (23%). У брата
2
некросоверні гамети АВ і ав ймовірні кожна з частотою 38,5% і кросоверні Ав і аВ з частотою 11,5% кожна.

г) Оскільки рецесивні ознаки проявляються лише в гомозиготному стані, то діти з двома рецесивними ознаками мають генотип аавв. Такий генотип формується від злиття яйцеклітин і сперматозоїдів – ав. Шлюбні партнери брата і сестри утворюють один сорт гамет – ав. Отже, ймовірність народження дітей з генотипом аавв залежить від ймовірностей гамет ав у сестри і брата. Більш висока частота гамет ав у брата – 38,5%, значить більш висока ймовірність народження дітей з двома рецесивними ознаками в сім’ї брата.


2. Ознаки і гени, що детермінують ці ознаки:

Резус-фактор Rh+

Відсутність резус-фактора rh-

Еліптоцитоз A

Нормальна форма еритроцитів a

В умові задачі не вказано, хто з подружжя гетерозиготний, але у будь-якому випадку генотип гетерозиготи

оскільки ген резус-фактора (Rh+) отримано від одного з батьків, а ген еліптоцитозу (А) - від іншого. Генотип того з подружжя, який має рецесивні ознаки -

Тому, генетична схема шлюбу має такий вигляд:

Р

Гамети: некросоверні Rh+а, Rh-A; Rh-a – 100%

кросоверні Rh+A, Rh-a.

Оскільки гени резус-фактору і еліптоцитозу знаходяться на відстані 3-х морганид, то частота кожного сорту кросоверних гамет у дигетерозиготного з батьків становить 1,5% (3%/2), тоді частота кожного сорту некросоверних гамет складає 48,5% (100% - 3%).

2

У дигомозиготного з батьків всі гамети одноманітні, оскільки кросинговер фенотипно не фіксується і не впливає на розрахунки генотипних і фенотипних ймовірностей. Тому ймовірність народження дітей з різними генотипами виражається в наступних співвідношеннях:48,5% ; 48,5% ; 1,5% ; 1,5%

Тобто ймовірність резус-позитивних дітей з еритроцитами нормальної форми складає 48,5%, резус-негативних з еліптоцитозом - 48,5%, резус-позитивних з еліптоцитозом - 1,5%, резус-негативних з еритроцитами нормальної форми - 1,5%.

3. Ген синдрому блефарофімозу локалізований на довгому плечі хромосоми № 3 в третьому сегменті другого району, ген прогресивної еритрокератодермії – на короткому плечі хромосоми № 1 в шостому сегменті третього району.

4. а) Не можуть. Оскільки гени дальтонізму і гемофілії розміщені в локусах Х-хромосоми, то вони кросинговеру не підлягають, тому батько передає своїй дочці Х - хромосому з обома генами.

б) Позначимо гени

дальтонізму - d,

нормального сприйняття кольорів - D,

гемофілії - h,

нормального згортання крові - H.

Тоді генотип дочки XDHXdh . У неї утворюються некросоверні гамети XDH і Xdh, і кросоверні XDh і XdH . Сини з однією патологією можуть бути лише в тих випадках, якщо розвиваються з кросоверних гамет. Оскільки частота кросоверних гамет складає 9,8%, то ймовірність народження синів, які страждають однією патологією, складає 9,8% (4,9% - дальтонізмом, 4,9% - гемофілією).

5. Плазмогени організм отримує від матері, оскільки сперматозоїди майже не містять цитоплазми, а відтак і плазмогенів.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

1. Перевірка вихідного рівня знань за допомогою тестового контролю.

2. При обговоренні питань теми особлива увага звертається на складні для засвоєння та проблемні питання.

3. Виконання студентами індивідуальної навчально-дослідницької роботи з залученням при необхідності консультацій викладача.

4. Оформлення протоколу

5. Контроль набутих студентами при виконанні індивідуальних завдань умінь за допомогою тестів для перевірки кінцевого рівня знань.

6. Аналіз виконання студентами всіх форм роботи (теоретичної підготовки до заняття, участі в обговоренні теоретичних питань, самостійної науково-дослідницької роботи, кінцевого рівня знань-умінь), підведення підсумків і виставлення оцінок.
б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ п\п

Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

I.

Підготовчий етап1.

2.
3.Організаційна частина

Перевірка вихідного рівня знань

Обговорення теоретичних питань


1

5
20


Тести для перевірки вихідного рівня знань

Таблиці, теоретичні питання


II

Основний етап4.

5.


Виконання студентами самостійної навчально - дослідницької роботи та оформлення протоколу

Контроль виконання завдань самостійної навально-дослідницької роботи студентів50

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи, таблиці, підручники, посібники


III

Заключний етап6.
7.Перевірка кінцевого рівня знань-умінь

Виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання10
4

Тести для перевірки кінцевого рівня знань


в) Зразки тестів для перевірки кінцевого рівня знань


 1. Які гамети і з якою ймовірністю утворюються у дигетерозиготної (АаВв) жінки за умови, що рецесивний ген з однієї пари алелів вона отримала від батька, інший – від матері. Гени розміщені на одній хромосомі на відстані 23 морганиди.

А. 25%Ав:25%аВ:25%АВ:25%ав;

В. 38,5%Ав:38,5%аВ:11,5%АВ:11,5%ав;

С. 11,5%Ав:38,5%ав:11,5%АВ:38,5%ав.

D. 11,5%Ав:11,5%аВ:38,5%АВ:38,5%ав.

Е. 38,5%аВ:38,5%АВ:11,5%Ав:11,5%ав.
2. У людини катаракта та полідактилія обумовлюються домінантними алелями різних генів, які розміщені в одній хромосомі. Жінка успадкувала ген катаракти від батька, а полідактилії – від матері. Її чоловік нормальний за цими ознаками. Які ознаки частіше можуть проявлятись у дітей цієї пари?

А. Лише катаракта

В. Лише полідактилія

С. Катаракта і полідактилія одночасно

D. Усі варіанти вірні

Е. Жоден варіант не вірний


3. Розрізняють аутосомно-домінантний, аутосомоно-рецесивний, Х-зчеплений домінантний, Х-зчеплений рецесивний, голандричний типи успадкувань. При яких типах успадкувань закони Менделя не діють?

А. Голандричному;

В. Аутосомно-домінантному і аутосомно-рецесивному;

С. Х-зчепленому домінантному і Х-зчепленому рецесивному;

D. Вірно А + В;

Е. Вірно А + С.


4. Ген гістидинемії локалізований на 12 q 22, а ген зобу і нейросенсорної природженої глухоти – на 8 q 24. Як успадковуються ці гени?

А. Зчеплено, зчеплення повне

В. Зчеплено, зчеплення не повне

С. Незалежно

D. Недостатньо інформації

Е. Жоден варіант не вірний


5. Онкоген ras локалізований на 3 р 25, а неалельний ген, що відповідає за індивідуальне несприйняття цукрози, - на 3 р 26. Як успадковуються ці гени?

А. Незалежно

В. Зчеплено

С. Зчеплення не повне

D. Вірно В + С

Е. Жоден варіант не вірний


6. Генотип є цілісною системою тому що:

А. Структурно і функціонально дискретний

В. Структурно об’єднаний

С. Функціонально інтегрований

D. Залежний від середовища

Е. Усі варіанти вірні.


7. Одна із форм несправжньої анофтальмії успадковується за Х-зчепленим-рецесивним типом. У сім’ї здорових батьків народився син з Х-зчепленим рецесивним типом несправжньої анофтальмії. Які генотипи членів родини?

А. ХАХА, ХаУ, ХаУ

В. ХАХа, ХаУ, ХаУ

С. ХАХа, ХАУ, ХАУ

D. ХАХа, ХАУ, ХаУ

Е. ХАХа, ХАУ, ХАУ


8. Природжений вивих стегна успадковується за аутосомно-домінантним типом. У дівчаток вивих стегна зустрічається істотно частіше, ніж у хлопчиків. Як називаються ознаки, які частіше зустрічаються у особин однієї статі і від кого з батьків діти отримують гени, які їх визначають?

А. Зчеплені зі статтю, батька

В. Залежні від статі, обох батьків

С. Обмежені статтю, матері

D. Голандричні, батька

Е. Вірно А + В + С


9. Термальна фокальна гіпоплазія – спадкова хвороба, яка успадковується за Х-зчепленим домінантним типом з летальністю для плодів чоловічої статі. Яку назву мають ознаки, які проявляються лише у особин певної статі і від кого з батьків діти отримують гени, які детермінують термальну фокальну гіпоплазію?

А. Зчеплені зі статтю, хлопчики лише від матері, дівчатка від обох батьків

В. Залежні від статі, дівчатка лише від матері, хлопчики від обох батьків

С. Обмежені статтю, лише від метері з однаковою ймовірністю і сини і дочки

D. Модифікації, лише від батька з однаковою ймовірністю і сини і дочки

Е. Вірно А + В + С


10. Дизгенезія гонад ХУ типу успадковуються як Х-зчеплена рецесивна ознака, яка проявляється недорозвитком зовнішніх статевих органів в осіб з жіночим фенотипом. Каріотип 46, ХУ. У сім’ї здорового подружжя народилась дочка з дисгенезією гонад ХУ типу. Які генотипи батьків у цій сім’ї?

А. ХАХа × ХАУ

В. ХАХА × ХаУ

С. ХАХа × тХаУ

D. Усі варіанти вірні

Е. Жоден варіант не вірний


11. Яка ймовірність народження хворої дитини в сім’ї здорових батьків, якщо мати є гетерозиготним носієм гена будь-якого Х-зчепленого рецесивного спадкового захворювання (гемофілії, дальтонізму, альбінізму, синдрому Гантера, подагри та ін.)

А. 50%


В. 75%

С. 100%


D. 25%

Е. 10%
12. Жінка успадкувала ген гемофілії від батька, а дальтонізму – від матері. Відстань між цими генами 9,8 морганиди. Який відсоток гамет цієї жінки становитимуть гамети з генами гемофілії і дальтонізму?  1. 100%

  2. 90,2%

  3. 9,8%

  4. 45,1%

  5. 4,9%

13. В деяких родинах зустрічається спадковий дефект – перетинка між пальцями ніг. Він не зустрічається у жінок і передається від батька до сина. На якій хромосомі людини локалізований ген, який зумовлює цей дефект, і як називаються ознаки, які детерміновані цим геном? 1. Х-хромосомі, зчеплені зі статтю

 2. У-хромосомі, голандричні

 3. 21-й аутосомі, обмежені статтю

 4. 1-й аутосомі, залежні від статі

 5. Вірно В +С

14. Ядро яйцеклітини і ядро сперматозоїда мають однакову кількість ядерних хромосом. Чому кожна дитина отримує більше генетичної інформації від матері, ніж від батька?

А. Мати гомогаметна

В. Яйцеклітина містить плазмогени

С. Батько гетерогаметний

D. Вірно А + В

Е. Вірно А + В + С
15. Чому плазмогени успадковуються по материнській лінії і спричиняють фенотипні відмінності між особами з ідентичними генотипами?

А. Успадковуються з цитоплазмою яйцеклітини і пригнічуються ядерними генами

В. Успадковуються з цитоплазмою сперматозоїда і пригнічуються ядерними генами

С. Успадковуються з цитоплазмою яйцеклітини і пригнічують ядерні гени

D. Успадковуються з цитоплазмою сперматозоїда і пригнічують ядерні гени

Е. Вірно А + С

G. Вірно В + Д
16. Spina bifida (незрощення верхніх дуг хребців) – обумовлена плазмогенами патологічна ознака. Від кого сини успадковують плазмогени?

А. Лише від матері

В. Лише від батька

С. І від матері і від батька з однаковою ймовірністю

D. І від матері і від батька, але частіше від матері

Е. І від матері і від батька, але частіше від батька


17. Ядро сперматозоїда і ядро яйцеклітини містять однакову кількість хромосом. Чому кожна дитина отримує від батька менше генетичної інформації, ніж від матері?

А. Батько гетерогаметний

В. Сперматозоїд не містить плазмогенів

С. Х і У хромосоми не гомологічні

D. Вірно А + В + С

Е. Жодна з відповідей не вірна
Заняття № 13.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка