Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів


Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентівСторінка3/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
#9922
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів

№ з/п
Тема

Кількість
годин

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

3

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять
2.1

Генетичні карти. Методи картування хромосом людини. Сучасний стан дослідження генома людини.

1

2.2

Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і комутагени

1

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

3

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять
2.1

Генна інженерія. Біотехнологія. Поняття про генну терапію.

1

2.2

Методи генетики людини: дерматогліфічний, імунологічний, гібридизації соматичних клітин

1

3

Підготовка до перевірки практичних навичок змістових модулів 2 і 3

3

Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

3

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять
2.1

Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Теорії старіння

1

2.2

Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення

1

3

Підготовка до контролю засвоєння модуля 2

3
Разом:

21


Розподіл балів, які виставляють студентам:

При засвоєнні кожної теми з модуля II за навчальну діяльність студента оцінки виставляються за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, а потім конвертуються у бали таким чином:Оцінка

Бали

5”(відмінно)

9 балів

4” (добре)

7 балів

3”(задовільно)

5 балів

2” (незадовільно)

0 балів


Примітка: Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні всіх тем з модуля №2 є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю, вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів (5), що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі №2 (12) і становить 60 балів. Допуск до модульного підсумкового контролю отримають студенти, яки набрали не менше 60 балів.

Заняття № 10.

Тема: Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менде­люючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)
І. Актуальність теми: Великим досягненням біологічної науки другої половини XIX століття стало відкриття Г. Менделем основних законів спадковості і становлення на початку ХХ століття генетики як науки. Досягнення генетики другої половини ХХ століття дали можливість ідентифікувати спадкові хвороби та в ряді випадків пояснювати їх патогенез. Наприкінці ХХ століття в структурі захворюваності населення на перший план вийшли спадкові хвороби і хвороби зі спадковою схильністю. Немає жодної клінічної спеціальності, для якої не була б відома більша або менша кількість спадкових хвороб. В наш час посилилось усвідомлення генетичної обумовленості протікання соматичних і паразитарних хвороб, фармакогенетичних реакцій та реакцій на екологічні чинники. Це спричинило зростання ролі генетичних знань в професійній освіті і практичній діяльності лікарів. Знання менделюючих спадкових патологій та закономірностей їх успадкування є основою для розуміння сутності спадкових хвороб, схильності до захворювань, особливостей протікання хвороб різної етіології, реакцій на ліки та екологічні чинники, профілактики спадкових хвороб.

II. Цілі навчання

Загальна ціль:

Уміти визначати роль генетичних чинників, пояснювати сутність та механізми успадкування нормальних і паталогічних менделюючих ознак людини та прогнозувати ймовірність прояву таких ознак у її нащадків при розв’язуванні ситуаційних задач.Конкретні цілі:

Уміти:


- формулювати основні поняття та терміни генетики, принципи гібридологічного методу Г. Менделя, закон одноманітності гібридів першого покоління, закон розщеплення, закон чистоти гамет, закон незалежного успадкування, цитологічні основи цих законів;

- застосовувати основні генетичні поняття і закони Г. Менделя для розв’язку ситуаційних задач з менделюючими ознаками людини;

- прогнозувати ймовірність нормальних і патологічних ознак у нащадків людини.

III. Забезпечення вихідного рівня знань - умінь:

А. Література

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 150-157

2. Медична біологія: \ За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 150-157

3.Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 60-72.

4. Биология. В 2-х кн. : Учебник для мед.вузов/ Ярыгин В.Н., Васильєва В.И. и др./ под редакцией В.Н. Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004 (1997). Кн. І. С. 222- 225, 228-230.

5. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 С. 19-30.


Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Фогель Ф., Мотульська А. Генетика человека. В 3т., - М.: Мир, 1990.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Чернівці. Медакадемія, 2004.

4. Бариляк І.Р., Ковальчук Л.Є., Скибан Г.В. Медико-генетичний тлумачний словник. Тернопіль „Укрмедкнига”, 2000.

5. Медична біологія. Посібник з практичних занять /За ред. О.В. Романенко. - Київ: Здоров’я, 2005.

6. В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М. Чеснокова Медична генетика. Одеса. Медуніверситет, 2005. – 260 с.

7. В.И. Глазко, Г.В. Глазко Введение в генетику, биоинформатика, ДНК-технология, генная терапия, ДНК – экология, протеомика, метаболика, / Под редакцией проф. Т.Т. Глазко. – К.: КВІЦ, 2003. – 640 с.


Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. Генетика – це наука, яка вивчає:  1. Співвідношення генотипів в популяції

  2. Закономірності спадковості та мінливості на всіх рівнях організації життя

  3. Закономірності стадій розвитку

  4. Закономірності диференціювання зародкових листків

  5. Закономірності філогенезу органічного світу

2. Спадковість — це:

А. Властивість організмів реалізовувати генетичну інформацію в процесі онтогенезу.

В. Властивість організмів відтворювати собі подібних.

С. Властивість організмів передавати особинам наступного покоління особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.

D. Способи передачі генетичної інформації наступним поколінням.

Е. Властивість організмів змінювати особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.
3. Мінливість — це:

А. Властивість організмів відтворювати собі подібних.

В. Властивість організмів змінювати особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.

С. Способи передачі генетичної інформації наступним поколінням.

D. Властивість організмів передавати особинам наступного покоління особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.

Е. Властивість організмів реалізовувати генетичну інформацію в процесі онтогенезу.


4. Ген – це ділянка молекули ДНК, яка:

А. Входить до складу інтрону і не несе генетичної інформації

В. Входить до складу екзону і несе інформацію про молекулу поліпептиду

С. Немає постіної локалізації

D. Детермінує синтез певного поліпептиду або нуклеїнової кислоти (рРНК і тРНК)

Е. Успадковується незалежно від інших ділянок


5. Алель – це:

А. Елементарна одиниця мутації.

В. Конкретна форма існування гена.

С. Елементарна одиниця рекомбінації.

D. Альтернативний варіант ознаки.

Е. Жоден з варіантів не вірний


6. Сукупність генів (послідовність ДНК) у гаплоїдному наборі хромосом даного виду організмів називають:

А. Генотипом

В. Фенотипом

С. Геномом

D. Генофондом

Е. Морфозом


7. Сукупність всіх генів клітини або організму називають:

А. Геномом

В. Генотипом

С. Фенотипом

D. Генофондом

Е. Геномікою


8. Сукупність усіх зовнішніх і внутрішніх ознак та властивостей організму, які формуються в результаті реалізації генотипу в конкретних умовах середовища, називається:

А. Геномом

В. Генотипом

С. Феном


D. Фенотипом

Е. Генофондом


9. Ген, який пригнічує дію іншого алельного гена, називається:

А. Домінантним

В. Алельним

С. Неалельним

D. Рецесивним

Е. Летальним


10. Рецесивний ген проявляється в:

А. Гомозиготному стані

В. Гетерозиготному стані

С. Гемізиготному стані

D. Вірно А+В

Е. Вірно А+С


11. Метод генетики, який базується на схрещуванні батьківських форм та кількісному і якісному статистичному аналізі їх нащадків, називається:

А. Генеалогічним

В. Дерматогліфічним

С. Гібридологічним

D. Біохімічним

Е. Близнюковим


12. 1-й закон Г. Менделя стверджує:

А. При схрещуванні гомозиготних батьківських пар, які відрізняються альтернативними ознаками, перше покоління одноманітне

В. Схрещування організму, генотип якого необхідно визначити, з гомозиготним організмом за рецесивним алелем, називають аналізуючим

С. При схрещуванні моногібридів між собою відбувається розщеплення ознак у нащадків за генотипом і фенотипом у співвідношенні 1:2:1 та 3:1.

D. Гени в гаметах знаходяться у чистому вигляді

Е. Гени різних алельних пар і відповідні їм ознаки передаються нащадкам незалежно в різних комбінаціях.


13. 2-й закон Г. Менделя стверджує:

А. Схрещування організму, генотип якого необхідно визначити, з гомозиготним організмом за рецесивним алелем, називають аналізуючим

В. При схрещуванні гомозиготних батьківських пар, які відрізняються альтернативними ознаками, перше покоління одноманітне

С. Гени в гаметах знаходяться у чистому вигляді

D. При схрещуванні моногібридів між собою відбувається розщеплення ознак у нащадків за генотипом і фенотипом у співвідношенні 1:2:1 та 3:1 відповідно

Е. Гени різних алельних пар і відповідні їм ознаки передаються нащадкам незалежно в різних комбінаціях


14. 3-й закон Г. Менделя стверджує:

А. При схрещуванні гомозиготних батьківських пар, які відрізняються альтернативними ознаками, перше покоління одноманітне

В. Схрещування організму, генотип якого необхідно визначити, з гомозиготним організмом за рецесивним алелем, називають аналізуючим

С. Гени різних алельних пар і відповідні їм ознаки передаються нащадкам незалежно в різних комбінаціях, якщо гени розміщені в негомологічних хромосомах

D. Гени в гаметах знаходяться у чистому вигляді

Е. При схрещуванні моногібридів між собою відбувається розщеплення ознак у нащадків за генотипом і фенотипом у співвідношенні 1:2:1 та 3:1


15. Закон чистоти гамет стверджує:

А. При мітозі у кожну клітину потрапляє два алеля з кожної пари

В. При мітозі у кожну клітину потрапляє один алель із пари алелей

С. У гібридного організму гени не гібридні і знаходяться в чистому алельному стані

D. В процесі мейозу в гамету потрапляє по одному гену з кожної пари

Е. В процесі мейозу в гамету потрапляють обидва алелі однієї пари


16. Летальні гени – це гени, які блокують нормальний розвиток і спричинюють загибель:

А. Статевих клітин і зигот

В. Ембріонів і плодів

С. Дітей раннього віку

D. Вірно А + В + С

Е. Вірно В + С


17. Які генотипи батьківських форм, якщо при аналізуючому схрещуванні серед їх нащадків спостерігалось розщеплення за фенотипом 1:1?

А. АА × аа

В. Аа × Аа

С. Аа × АА

D. Аа × аа

Е. АА × АА


IV. Зміст навчання


№ пп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Генетика

1) Предмет; 2) етапи розвитку; 3)завдання

2.

Основні поняття і терміни сучасної генетики


1) спадкова інформація; 2) спадковість; 3)успадкування; 4) мінливість; 5) ген; 6) геном; 7) генотип; 8) алельні гени; 9) неалельні гени; 10) гомозиготи; 11) гетерозиготи; 12) домінування; 13) рецесивність;14) проміжний характер успадкування; 15) схрещування: моногібридне, дигібридне, полігибридне.

3.

Принципи гібридологічного аналізу

1)добір пар; 2) схрещування; 3) аналіз генотипів і фенотипів нащадків; 4) статистичне розщеплення за гено- і фенотипами.

4.

Менделюючі ознаки людини і закономірності їх успадкування

1) визначення поняття „менделюючі ознаки”; 2) закони Менделя (1-й, 2-й, 3-й); 3) аутосомно-домінантний тип успадкування; 4) аутосомно-рецесивний тип успадкування; 5) незалежне комбінування.

5.

Летальні алелі

1) визначення поняття „летальні алелі”; 2) відхилення від очікуваного Менделівського розщеплення при схрещуванні моногетерозигот.

6.

Аналізуюче схрещування

1) визначення поняття „аналізуюче схрещування”; 2) значення для аналізу генотипів особин з домінантними ознаками.

7.

Цитологічні основи успадкування менделюючих ознак

1)поведінка хромосом в мейозі; 2) закон чистоти гамет.


Граф логічної структури змістуГраф логічної структури змісту (продовження)V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.


а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

1. Генетика: предмет, завдання, етапи розвитку.

2.Основні поняття і терміни сучасної генетики.

а) спадкова інформація, спадковість, успадкування;

б) мінливість;

в) ген, геном, генотип, генофонд;

г) фенотип;

д) алельні гени, неалельні гени;

е) гомозиготи, гетерозиготи;

ж) домінування, рецесивність;

з) моно-, ди-, та полігібридне схрещування.

3. Принципи гібродологічного аналізу.

4. Менделюючі ознаки людини та закономірності їх успадкування:

а) закон одноманітності гібридів першого покоління;

б) закон розщеплення;

в) закон чистоти гамет;

г) закон незалежного комбінування.

5. Аналізуюче схрещування, його практичне значення.

6. Цитологічні основи успадкування менделюючих ознак.

7. Летальні алелі. Порушення очікуваного менделівського розщеплення.


б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Виконати індивідуальне програмоване завдання.

2. Оформити протокол.
в) Інструкції до виконання індивідуального програмованого завдання:

При виконанні індивідуального програмованого завдання виробити уміння:  • розпізнавати альтернативні ознаки, розглядати спадкові патологічні симптоми як альтернативу нормі;

  • визначати, інтерпретувати та застосовувати генетичні поняття та терміни для аналізу конкретних ситуацій;

  • записувати генетичні формули генотипів, гамет, шлюбів, які аналізуються за однією, двома і більшою кількістю ознак;

  • визначати та використовувати закони, які діють в конкретних ситуаціях;

  • прогнозувати ймовірність нормальних та патологічних ознак у нащадків при розв’язуванні ситуаційних задач.

VI. Система навчаючих завдань

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи студентів

а) Зразок індивідуального програмованого завдання: (алгоритм вироблення навичок та вмінь)

1. Випишіть осіб, які відрізняються за однією, двома або більшою кількістю альтернативних ознак:

кароокий дальтонік;

багатопала резус-позитивна жінка;

глухий чоловік з укороченими пальцями і IV групою крові;

блакитноокий дальтонік;

кароока жінка з сивим пасмом волосся;

рудоволосий чоловік;

світловолоса кароока жінка з сивим пасмом волосся;

блакитноока дівчинка, яка страждає на гемофілію;

п’ятипалий резус-негативний чоловік;

глуха жінка з нормальним зором і І групою крові;

блакитноока жінка без сивого пасма волосся;

жінка з сивим пасмом волосся.


2. У людини прямий розріз очей домінує над косим;

короткозорість – над нормальним зором;

гострий виступаючий вперед ніс – над широким;

широкі ніздрі – над вузькими;

ямочки на щоках – над їх відсутністю;

довге підборіддя – над коротким;

товста відвисаючи губа – над нормальною;

товста шкіра – над тонкою;

арахнодактилія – над нормальними пальцями;

полідактилія (багатопалість) – над п’ятипалістю.

Позначте гени, які детермінують ці ознаки, і запишіть генотипи зазначених нижче осіб:

жінки з косим розрізом очей і нормальними пальцями;

чоловіка з прямим розрізом очей і арахнодактилією;

чоловіка з нормальною губою і товстою шкірою;

жінки з ямочками на щоках і коротким підборіддям.
3. Які типи гамет і з якими ймовірностями утворюють особини з такими генотипами:

а) DDEE; б) DDEe; в) DdEe; г) Ddee; д) ddEe; е) ddee ж) ААВВСС;

з) АаВвСс?

4. У здорових батьків дитина хвора на хворобу Тея-Сакса. Хвороба спадкова.

а) Напишіть генотипи жінки, чоловіка, дитини і дайте їм обгрунтування.

б) Напишіть генетичну схему шлюбу та ймовірні генотипи дітей у цьому шлюбі.

в) Назвіть і сформулюйте закон, який діє в даній ситуації.
5. Багатопала близькозора жінка вийшла заміж за чоловіка з такими ж ознаками. У них народився п’ятипалий син з нормальним зором. Кількість пальців та гострота зору ознаки спадкові.

а) Напишіть генотипи жінки, чоловіка і сина і дайте їм обгрунтування.

б) Напишіть генетичну схему шлюбу.

в) Назвіть і сформулюйте закон, який діє в даній ситуації.

г) Визначте ймовірність народження у цьому шлюбі дитини з ознаками батьків і можливі варіанти генотипів цієї дитини.

б) Зразок виконання індивідуального завдання і оформлення протоколу:

1. Багатопала резус-позитивна жінка і п’ятипалий резус-негативний чоловік; кароока жінка з сивим пасмом волосся і блакитноока жінка без сивого пасма волосся.

2. Ознаки і детермінуючі їх гени:

Прямий розріз очей – А, косий розріз очей –а;

Короткозорість – В, нормальний зір – b;

Гострий виступаючий вперед ніс – С, широкий ніс – с;

Широкі ніздрі – D, вузькі ніздрі – d;

Ямочки на щоках – Е, відсутність ямочок на щоках – е;

Довге підборіддя – К, коротке підборіддя – k;

Товста відвисаючи губа – L, нормальна губа – l;

Товста шкіра – М, тонка шкіра – m;

Арахнодактилія – N, нормальні пальці – n;

Полідактилія – О, п’ятипалість – о.

Ймовірні генотипи зазначенрих осіб:

жінки з косим розрізом очей і нормальними пальцями – ааnn, чоловік з прямим розрізом очей і арахнодактилією ААNN, або АаNN, або AaNn, або AANn; короткозорої жінки з гострим виступаючим вперед носом - BBCC, або BbCC, або BBCc, або BbCc; чоловіка з нормальною губою і товстою шкірою - llMM або llMm.
3. а) DE – 100 %; б) DE і De – по 50 %; в) DE, De, dE, de – по25 %

г) De і de - по 50 %; д) dE і de - по 50%; е) de – 100 %;

ж) АВС – 100%; з) АВС, АВс, АвС, Авс, аВС, авС, аВс, авс – по 12,5%.

4. Наявність у дитини не притаманної батькам спадкової хвороби, свідчить про рецесивність цієї хвороби та гетерозиготність батьків. Якщо позначимо ген, що детермінує норму А, алель хвороби – а, тоді:

а) генотипи батьків (чоловіка і жінки) – Аа, дитини – аа;

б) генетична схема шлюбу: P ♀ Аа × ♂ Аа

Гамети А,а А,а

F1 1 АА: 2Аа: 1аа

аа - хвора дитина.

в) в даній ситуації діє другий закон Менделя - закон розщеплення. Закон стверджує: при схрещуванні моногетерозигот у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1 і за генотипом 1:2:1.


5. Той факт, що у сина з’явились не властиві батькам ознаки, свідчить про те, що ці ознаки рецесивні. Рецесивні ознаки проявляються лише в гомозиготному стані, тому син - дигомозиготний за рецесивними алелями, а батьки - дигетерозиготні. Якщо позначимо гени:

полідактилії - А,

п’ятипалості – а,

короткозорості -В,

нормального зору - b, тоді:

а) генотипи матері та батька - АаBb, cина -ааbb.

б) генетична схема шлюбу P ♀ АаBb × ♂ AaBb

Гамети AB, Ab, AB, Ab,AB, ab aB, ab

Син aabb

в) В даній ситуації діє третій закон Г. Менделя - закон незалежного комбінування. Закон стверджує: гени різних алельних пар і відповідні їм ознаки передаються незалежно, комбінуючись в різних варіантах.

г) Оскільки батьки дигетерозиготні, то, згідно з третім законом Г. Менделя, ймовірність народження дитини з ознаками батьків становить 9/16 (56,25 %). Ймовірні генотипи такої дитини - АаBb, AaBB, AABb, AABB, їх співвідношення – 4:2:2:1 відповідно.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

1. Перевірка вихідного рівня знань студентів за допомогою тестового контролю.

2. При обговоренні питань теми наголос робиться на складних для засвоєння та проблемних питаннях.

3. Виконання студентами індивідуальної навчально-дослідницької роботи під контролем і з залученням при необхідності консультацій викладача.

4. Оформлення студентами протоколу заняття.

5. Перевірка набутих студентами при виконанні індивідуальних завдань умінь за допомогою тестового контролю.

6. Аналіз виконання студентами всіх форм роботи (теоретичної підготовки до заняття, участі в обговоренні теоретичних питань, самостійної навчально-дослідницької роботи, кінцевого рівня знань-умінь), підведення підсумків і виставлення оцінок.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)


п\п


Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

I

Підготовчий етап1.

2.
3.Організаційна частина

Перевірка вихідного рівня знань

Обговорення теоретичних питань


1

5
20


Тести для перевірки вихідного рівня знань

Таблиці, теоретичні питання


II

Основний етап4.

5.


Виконання студентами самостійної навчально- дослідницької роботи та оформлення протоколу

Контроль виконання завдань самостійної роботи50

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи, підручники, таблиці, посібники


III

Заключний етап6.
7.


Перевірка кінцевого рівня знань умінь

Виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання10
4

Тести для перевірки кінцевого рівня знаньв) Зразки тестів для перевірки кінцевого рівня знань

1. Альтернативними ознаками є:

А. Висока форма короткозорості і нормальний зір

В. Висока форма короткозорості і низька форма близького зору

С. Низька форма короткозорості і нормальний зір

D. Вірно А + В + С

E. Вірно А + С
2. Чоловік, який є гомозиготою за домінантним геном полідактилії (багатопалості), одружений з гомозиготною за рецесивним алелем цього гена жінкою. Який закон щодо успадкування їх дітьми полідактилії діє в даній ситуації?

А. Розщеплення

В. Незалежного успадкування

С. Одноманітності гібридів першого покоління

D. Зчепленого успадкування

Е. Зчепленого зі статтю успадкування


3. Ген далекозорості домінує над геном нормального зору. Від шлюбу далекозорої жінки і чоловіка з нормальним зором народилось п’ятеро далекозорих дітей. Який генетичний закон діє в даній ситуації?

A. Одноманітності гібридів першого покоління

B. Розщеплення

C. Чистоти гамет

D. Незалежного комбінування

E. Неменделівське успадкування


4. Один із типів синдрому Альперта (порушення функцій видільної системи) успадковується як аутосомна рецесивна ознака. В сім’ї, де один з батьків хворий, а інший здоровий, є восьмеро здорових дітей. Які найбільш вірогідні генотипи членів цієї сім’ї?

А. Жінка Аа, чоловік аа, F1 Аа, аа

В. Жінка Аа, чоловік аа, F1 аа

С. Жінка АА, чоловік аа, F1 Аа

D. Жінка аа, чоловік АА, F1 аа

Е. Усі варіанти ймовірні


5. У людини ген, що зумовлює нормальну пігментацію шкіри (А), домінує над геном альбінізму (а). Яких дітей за генотипом і у яких співвідношеннях слід чекати в сім’ї, якщо один з батьків гетерозиготний, а другий – альбінос?

A. АА, аа; 1:1

B. Аа, аа; 1:2:1

C. Аа, аа; 3:1

D. Аа, аа; 1:1

E. Жоден з варіантів не вірний


6. Ахондроплазія (непропорційна карликовість) успадковується як аутосомна домінантна ознака, а одна із форм глухоти – як аутосомна рецесивна. Гени, що детермінують ці ознаки, розміщенні в різних хромосомах. Чоловік, який страждає на ахондроплазію і має нормальний слух, одружився з глухою жінкою без ахондроплазії. У них народилося двоє дітей: одна дитина з нормальним слухом і без ахондроплазії, друга - глуха з ахондроплазією. Які генотипи батьків?

А. Обоє гомозиготні за двома ознаками

В. Обоє гетерозиготні за двома ознаками

С. Батько гомозиготний за ахондроплазією і гетерозиготний за слухом,

мати – гомозиготна за двома ознаками

D. Батько гетерозиготний за ахондроплазією і гомозиготний за слухом, мати гомозиготна за двома ознаками

Е. Батько гетерозиготний за двома ознаками, мати – дигомозиготна
7. В сім’ї, де один з батьків сліпий, а інший – зрячий, є дві дитини: зряча і сліпа. Які генотипи мають батьки? Ген сліпоти – рецесивний.

А. Батьки гомозиготні

В. Батьки гетерозиготні

С. Зрячий-гетерозиготний, сліпий гомозиготний

D. Вірно А + С

Е. Вірно В + С


8. У сім’ї, де батьки мають нормальний зір, двоє із шести дітей сліпі. Аналіз родоводу показав, що сліпота дітей спадкова. Які генотипи батьків і сліпих дітей?

А. P – АА, аа, F1 - Аа

В. P– Аа, аа, F1 - аа

С. P– у обох Аа, F1 - АА

D. P – у обох Аа, F1 - аа

Е. P – у обох АА, F1 – АА


9. Шерстисте волосся успадковується за аутосомно-домінантним типом. У батька шерстисте волосся, мати і дочка не мають цієї ознаки. Яка вірогідність того, що очікувана в цій сім’ї дитина не матиме шерстистого волосся?

А. 100%


В. 75%

С. 50%


D. 25%

Е. 0%
10. Дитина темноволосих батьків, які відчувають смак фенілтіосечовини, світловолоса і не відчуває смаку фенілтіосечовини. Який тип успадкування ознак дитини і який закон Г. Менделя діє в цій сім’ї?

А. Домінантний, закон одноманітності гібридів F1

В. Рецесивний, закон одноманітності гібридів F1

С. Домінантний, закон розщеплення

D. Рецесивний, закон незалежного комбінування

Е. Домінантний, закон незалежного комбінування
11. Яке співвідношення генотипів можливе у нащадків дигетерозиготи, якщо інший з подружжя дигомозиготний за рецесивним алелем?

А. Розщеплення відсутнє, нащадки одноманітні

В. 1:1

С. 3:1


D. 1:1:1:1

Е. 9:3:3:1


12. У яких шлюбах діти можуть бути лише одноманітними внаслідок дії закону одноманітності гібридів першого покоління?

А. АаВв × АаВв

B. АаВв × АаВВ

C. АаВв × аавв

D. ААВВ × аавв

E. ААВв × АаВв


13. У батьків куряча сліпота і нормальна пігментація шкіри. Їх син має нормальний зір і нормальну пігментацію шкіри, а дочка страждає на курячу сліпоту і альбінізм. Всі ознаки генетично детерміновані. Які типи успадкування курячої сліпоти і альбінізму?

А. Обидві ознаки домінантні

В. Обидві ознаки рецесивні

С. Куряча сліпота – рецесивна, альбінізм – домінантна

D. Куряча сліпота – домінантна, альбінізм – рецесивна

Е. Вірно С+D


14. Один із типів глухонімоти у людини визначається домінантним геном. Інший тип, що викликає порушення звукосприймаючої системи, успадковується як рецесивна ознака. За перебігом ці хвороби не розрізняються. Батько і мати двох юнаків з нормальним слухом страждають на різні типи глухонімоти. Яка ймовірність народження глухонімих онуків, якщо юнаки візьмуть шлюб із дівчатами, що мають нормальний слух і походить із здорових за глухонімотою родин?

A. 0%


B. 25%

C. 50%


D. 75%

E. 100%
15. Одна із форм аніридії (порушення зору і структур очей) успадковується як аутосомна домінантна ознака, ліворукість – як аутосомна рецесивна. Гени, що визначають ці ознаки, розміщені в різних хромосомах. Хворий на аніридію лівша (мати якого була здоровою) одружився із здоровою правшею з родини, всі члени якої були праворукими. Які діти стосовно цих ознак можуть народитися у цьому шлюбі?

А. Усі діти хворі на аніридію правші

В. 50% дітей здорові правші, 50% хворі правші

С. 50% дітей здорові лівші, 50% хворі лівші

D. 25% дітей хворі правші, 25% хворі лівші, 25% здорові правші, 25% здорові лівші

Е. Жоден з варіантів не вірний
16. Яке співвідношення генотипів слід чикати у нащадків гетерозиготних носіїв рецесивного летального гену, що спричинює загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку?

А. 1АА: 2Аа

В. 2АА: 1Аа

С. 1АА: 2Аа

D. 2АА: 1Аа

Е. 1АА: 1Аа


Заняття №11.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка