Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів


І. Актуальність теми: В основі розмноження людини лежать процеси утворення і злиття статевих клітин – гаметСторінка11/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
#9922
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

І. Актуальність теми: В основі розмноження людини лежать процеси утворення і злиття статевих клітин – гамет.


Вивчення процесів гаметогенезу і запліднення не тільки розкриває біологічні основи репродукції у людини, але і дає матеріал для розуміння закономірностей успадкування ознак і властивостей організму, а також причин і механізмів виникнення геномних мутацій і хромосомних хвороб у людини.

Фактичний матеріал, що вивчається в даній темі, необхідний студентам при вивченні окремих розділів медичної генетики, гістології, патологічної анатомії і фізіології. В практичній діяльності лікаря ці знання потрібні в педіатрії, акушерстві, гінекології, при проведенні медико-генетичного консультування.ІІ. Цілі навчання


Загальна ціль:

Уміти:


- інтерпретувати особливості репродукції у людини в зв’язку з її біосоціальною суттю.

- трактувати біологічну сутність фаз геметогенезу і механізми процесу запліднення у людини.


Конкретні цілі:

Уміти:


- класифікувати способи розмноження у одно- і багатоклітинних організмів.

- пояснювати механізм гаметогенезу та інтерпретувати характерні відмінні риси ово- та сперматогенезу людини.

- аналізувати цитогенетичні особливості статевих клітин і процес запліднення у людини для розуміння причин і механізму порушення запліднення, його наслідків.

- трактувати проблеми штучного запліднення і клонування організмів в світлі сучасних досягнень і перспектив.ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь


А. Література:

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 1. Медична біологія: \За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.– С. 128-149.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 46-60

4. Биология. В 2-х кн.: Учебник для мед.вузов/ Ярыгин В.Н., Васильєва В.И. и др./ под редакцией В.Н.Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004. Кн.І.С. 280-286.

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології \Під заг. ред. проф. Р. П. Піскун. – Вінниця, 1995. С. 12-14.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” \Кол. авт. \За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О. В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – 368 с. – С. 9-41.


Додаткова:

 1. Конспекти лекцій.

 2. Пішак В. П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.: іл.

 3. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. – Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет, Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

 4. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 2002.

 5. Балахонов А.В. Ошибки развития. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. «ЭЛБИ – СПб.» СПб. 2001 – 288с.

 6. Медична біологія. Посібник з практичних занять \За ред. О. В. Романенка. – Київ: Здоров”я, 2005. –372 С.: іл.Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань


1. При мейозі із одного овоцита І порядку в кінцевому підсумку утворюється:

А. 2 яйцеклітини

В. 4 яйцеклітини

С. 1 яйцеклітина і 3 направних тільця

D. 2 яйцеклітини і 2 направних тільця

E. 2 овоцити ІІ порядку


2. Характерні риси нестатевого розмноження:

А. Приймає участь одна батьківська особина

B. Генотипи дочірніх організмів ідентичні батьківському

С. Швидке збільшення числа нащадків

D. А+Б

Е. А+Б+В
3. Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид рослин і тварин має певне стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є:А. Реплікація (аутосинтез)

В. Мітоз


С. Розмноження

D. Мейоз


Е. Репарація
4. Розміри сперматозоїдів мікроскопічні. Найбільші у тритона – близько 500 мкм. Довжина сперматозоїда людини коливається в межах:

А. 30-45 мкм

В. 50-70 мкм

С. 80-90 мкм

D. 100-165 мкм

Е. 180 – 220 мкм


5. У тварин, зародок яких живиться за рахунок материнського організму, яйцеклітини невеликих розмірів. Наприклад, діаметр яйцеклітини миші – 60 мкм, корови – 100 мкм. Яйцеклітина людини має у поперечнику:

А. 250-320 мкм

В. 90-140 мкм

С. 340-410 мкм

D. 130-200 мкм

Е. 440-490 мкм


6. До поліцитогенного розмноження належить:

А. Шизогонія

В. Спороутворення

С. Поліембріонія

D. Поділ клітин надвоє

Е. А + В
7. Види вегетативного розмноження:

А. Простий бінарний поділ, спороутворення

В. Фрагментація, мейоз

С. Партеногенез, мітоз

D. Брунькування, частинами тіла

Е. Шизогонія, партеногенез
8. Вкажіть, як називається процес утворення кількох зародків із однієї заплідненої яйцеклітини:

А. Поліембріонія

В. Шизогонія

С. Фрагментація

D. Брунькування

Е. Спороутворення

9. Типи нестатевого розмноження у багатоклітинних:

А. Шизогонія

В. Поліембріонія

С. Партеногенез

D. Фрагментація

Е. Вірно В + D


10. У людини звільнена з яєчника яйцеклітина втрачає спроможність до запліднення уже через:

А. 10 годин

В. 16 годин

С. 24 години

D. 30 годин

Е. 36 годин


11. Сперматозоїди чоловіка в статевих шляхах жінки залишаються рухомими понад 4 доби, але запліднювальну здатність вони втрачають уже через:

А. 10-16 годин

В. 16-20 годин

С. 1-2 доби

D. 3 доби

Е. 3-4 доби


12. Внаслідок мейозу І в організмі чоловіка утворюються:

А. Сперматогонії

В. Сперматиди

С. Первинні сперматоцити

D. Вторинні сперматоцити

Е. Сперматозоїди


13. У жінок зазвичай щомісячно дозріває одна яйцеклітина, а за весь період статевої зрілості їх утворюється близько:

А. 200


В. 300

С. 400


D. 500

Е. 550
14. При штучному осіменінні яйцеклітини людини зародок імплантують в стінку матки на стадіїї: 1. 4-6 бластомерів

 2. 8-16 бластомерів

 3. 20-24 бластомери

 4. 26-30 бластомерів

 5. 30-36 бластомерівІV. Зміст навчання
Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1

Розмноження на організмовому рівні

1) визначення; 2) нестатеве, форми:

 • Моноцитогенне

 • Поліцитогенне

3) статеве, форми: Злиття одноклітинних організмів

 • Злиття гамет

 • Партеногенез

2.

Гаметогенез

1) сперматогенез;2) овогенез;3) відмінності спермато- і овогенезу

3.

Мейоз

1) редукційний поділ, його фази;

2)екваційний поділ, його фази;3) особливості при спермато- і овогенезі;4) біологічне значення4.

Статеві клітини

1)сперматозоїди;2)яйцеклітини;3)відмінності від соматичних клітин

5.

Запліднення

1) проникнення сперматозоїда в яйцеклітину;2) злиття чоловічого і жіночого пронуклеусів;3) штучне запліднення;4) біологічне значення

6.

Клонування

1) визначення;2) технологія; 3) значення

Граф логічної структури змісту


Граф логічної структури змісту (продовження)V. Орієнтовна основа дій

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

 1. Розмноження як механізм забезпечення генетичної безперервності в ряді поколінь.

 2. Форми розмноження організмів:

а) нестатеве

б) статеве 1. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Мейоз. Механізми, які призводять до генетичної різноманітності гамет.

 2. Цитогенетичні особливості статевих клітин людини.

 3. Запліднення в людини – відновлення диплоїдного набору хромосом, порушення заплідненості та його наслідки.

 4. Партеногенез.

 5. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною суттю.

 6. Можливості клонування організмів: досягнення, проблеми і перспективи.


б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

 1. Приготувати, розглянути при малому та великому збільшенні світлового мікроскопа препарат пивних дріжджів.

 2. Розглянути та вивчити при малому та великому збільшенні світлового мікроскопа готові мікропрепарати сперматозоїдів півня та морської свинки.

 3. Розглянути під мікроскопом поперечний розріз яєчника ссавця. Звернути увагу на дозрілий фолікул (граафів міхурець), в якому розташована майбутня яйцеклітина.

 4. Заповнити таблицю за поданою схемою.

 5. Оформити протокол заняття.


в) Інструкції до практичної роботи:

1. На предметне скло піпеткою нанесіть краплю розведених у воді пивних дріжджів. Накрийте покривним скельцем і розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть ділянку, в якій клітини розміщуються рідше, і переведіть мікроскоп на велике збільшення. Замалюйте кілька клітин, які брунькуються. На малюнку позначте відповідними цифрами: клітину, що не брунькується(1), клітину, що брунькується(2), бруньку(3).

2. Розгляньте мікропрепарат сперматозоїдів морської свинки або півня при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть дрібні ниткоподібні клітини й переведіть мікроскоп на велике збільшення. Замалюйте один сперматозоїд і позначте на малюнку відповідними цифрами: голівку(1), шийку(2), хвостик(3). Порівняйте свій малюнок з мікрофотографією та схемою.

3. Знайдіть під мікроскопом на зрізі яєчника ссавця дозрілий фолікул, в якому розташована майбутня яйцеклітина. Замалюйте яйцеклітину і позначте: цитоплазму(1), ядро(2), ядерце(3), цитоплазматичну мембрану(4), включення жовтка(5), блискучу оболонку(6), фолікулярну оболонку(7).

4. Заповніть таблицю за поданою схемою.
Таблиця 1. Особливості жіночих і чоловічих зрілих гамет у людини.
Ознака

Яйцеклітина

Сперматозоїд

1.

Розміри2.

Особливості морфології3.

Наявність органел спеціального призначення4.

Наявність поживних речовин5.

Відмінності від соматичних клітин6.

Потенційна спроможність до запліднення в часі7.

Чутливість до впливу негативних факторів

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка