Навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності»


Тема 21. Підсумкове заняття (1 година)Сторінка13/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір3.05 Mb.
#10437
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема 21. Підсумкове заняття (1 година)

Закріплення здобутих знань за темами розділу.


Учень:

 • називає фактори міцності сім’ї;

 • виділяє культуру сексуальних взаємин як складову культури почуттів людини;

 • називає якості, що забезпечують гармонію інтимних взаємин і знає правила особистої гігієни та гігієни статі.

Заняття проводиться у формі бесіди та практичного завдання.І. Бесіда з учнями на тему «Сексуальність. Культура сексуальних взаємин».

Мета: усвідомлення учнями значення культури сексуальних взаємин для гармонізації взаємовідносин між чоловіком і жінкою.

Учитель пропонує учням дати відповіді на такі питання: 1. Які фактори міцності сім’ї ви знаєте?

 2. Що таке сексуальність? Перерахуйте її складові.

 3. Чому варто утримуватися від сексуальних стосунків у період дорослішання?

 4. Наведіть приклади експлуатації сексуальності в засобах масової інформації, рекламі тощо.

 5. Які жіночі та чоловічі якості є найбільш привабливими для протилежної статі та забезпечують гармонію інтимних взаємин?

 6. Чому в стосунках пари важливим є виявлення любові на всіх рівнях (любов серця, мудрість і тілесна любов)?

Бажано, щоб із кожного питання висловилися декілька учнів. Після відповідей учитель узагальнює отриману інформацію. При потребі доповнює, корегує її, роз’яснює те, що учні не зрозуміли.
ІІ. Практичне завдання.

Мета: усвідомлення учнями важливості врахування власних індивідуальних особливостей та особливостей інших для побудови гармонійних стосунків.

 1. Учитель нагадує учням «мови любові» за Гарі Чепменом.

 2. Учням пропонується визначити, яка з «мов любові» є для них основною.

 3. Учні діляться на пари та обговорюють один з одним, на яких «мовах» вони розмовляють.

 4. Учням пропонується продемонструвати позитивне ставлення до партнера з використанням його мови. Це може бути комплімент, подарунок, дружній дотик, увага, турбота про те, щоб партнеру було зручно тощо.

Наприкінці відбувається обговорення. Учні дають відповіді на питання:

 • Чи важко виявляти позитивне ставлення до іншого, знаючи його «мову»?

 • Що ви відчуваєте, коли партнер говорить вашою «мовою»?

 • Чого ви навчилися?

Учитель підбиває підсумки уроку.

Використана і рекомендована література
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2000.

 2. Азарова Е. А. Проблема гендерних стереотипів в моральній свідомості: дис. канд. філ. наук. / Е. А. Азарова. - М., 2000 –130с.

 3. Ананьєв Б.Г. Людина як предмет пізнання. – Л., 1968.

 4. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 1999. – 348 с.

 5. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие / Т.В. Андреева. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.

 6. Анненский И. Ф. Серия «Литературные памятники». – М.: Наука, 1979.

 7. Антонов А. І., Медков В. М. Соціологія сім'ї. - М.: Вид. МДУ, - 1996.

 8. Антонов О.І. Соціологія сім’ї / А.І. Антонов, В.М. Медков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 640 с.

 9. Бандурка A.M., Друзь В.А. Конфликтология. – Х., 2006. – 336 с.

 10. Бебик Я М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. - К.: У НДІПМ, 2004.

 11. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

 12. Бєляєва Я .В. Стан і динаміка ставлення молоді до незареєстрованого шлюбу. – М., 2008.

 13. Бёрн Э. «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры», М., 1988 г.;

 14. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1992. – 453 с.

 15. Бойко В.В. и др. Социально–психологический климат коллектива и личность/В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов. – М., 2004. – 386 с.

 16. Братченко С. Л. «Межличностный конфликт как способ общения»,Красноярск, 1990 г.;

 17. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ 11-13 жовтня 2005 р. - К.: А.Л.Д., 2006.

 18. Выготский Л.С. Педология подростка. – М., 1994.Водолазский Б.Ф., Гутерман M.П. Конфликты и стрессы. – Омск, 2004. – 396 с.

 19. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. – К.: Просвіта, 2001. Волков Б.С. Психология подростка. – М., 2002.

 20. Водолазский Б.Ф., Гутерман M.П. Конфликты и стрессы. – Омск, 2004. – 396 с.

 21. Волков Ю.Г. Соціологія: Підручник / Ю.Г. Волков, В.І. Добреньков, В.М. Нечипуренко та ін; Під ред. Ю.Г. Волкова. – М.: Гардаріки, 2003. – 512 с.

 22. Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К. Конфликтология. – М., 2000. – 448 с.

 23. Гендер и язык/ Московский гос. Лингвистический ун–т; Лаборатория гендерных исследований. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 184 с.

 24. Говорун Т. В. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства: Навчальний посібник / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінжді, О. Б. Кізь. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 144 с.

 25. Говорун Т. В. Стать та сексуальність: психологічний ракурс: Навчальний посібник / Т. Говорун, О. Кікінежді. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 1999. 384 с.

 26. Головатий М Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. - К.: Наук. думка, 2005.

 27. Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношение полов. – М., 2000. – 204 с.

 28. Горелов К.Н. Управление конфликтом в организации. – М., 2002. – 228 с.

 29. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / И.В. Гребенников. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с.

 30. Гришина Н. В. «Психологическая работа с конфликтами», С.-П., 1995 г.

 31. Гришина Н. В. «Психология конфликта», М., 1997 г.;

 32. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Девочки и мальчики – два разных мира. – СПб.: Тускарора, 2001. – 254 с.

 33. Загальна психологія: Навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долин-ська, З. Огороднійчук та ін. – К., 2001. – С. 360–364.

 34. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Методичні матеріали до тренінгу / За заг. ред. Г.М. Лактіонової. К.: Науковий світ, 2004. 205 с.

 35. Зритнева Е.И Социология семи: Учебное пособие / Е.И. Зритнева. – М.: Владос, 2006. – 150 с.

 36. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

 37. Ішмуратов К. І. Конфлікт і згода. – К., 2005. – 328 с.

 38. Калабихина И. Социальный пол и проблемы населения. – М., 2005. – 342 с.

 39. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї: Навчальний посібник у 3-х книгах / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – К.: Главник, 2006. – 128 с. – Кн. 1.

 40. Кле Мишель. Психология підростка / Мишель Кле. – М.: Педагогика, 1991. – С. 109–112.

 41. Ковальов С. В. Підготовка старшокласників до сімейного життя/ С. В. Ковальов. - М.: Просвітництво, 1991 –128с.

 42. Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1989. – 348 с.

 43. Кон И.С. Мужская и женская сексуальность [Електронный ресурс]/ И.С. Кон. Режим доступу: http: www. Psychologiya.com.ua

 44. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1989. – 120 с.

 45. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.

 46. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2005. – 315 с.

 47. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К., 1995. – 464 с.

 48. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно –семейные отношения. – СПб.: Питер, 2000. – 338 с.

 49. Кравченко А.І. Загальна соціологія: Учеб. посібник для вузів / О.І. Кравченко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с.

 50. Леонтьев А. Н. «Деятельность. Сознание. Личность», М.,1997 г.;

 51. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. – К, 2000. – 318 с.

 52. Ломов Б. Ф. «Методологические и теоретические проблемы психологии», М., 1984 г.;

 53. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 495 с.

 54. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі / С.Д. Максименко. – К.: Форум, 2002. – С. 46–52.

 55. Марковська Н. Г. Місце сім'ї у системі наших ціннісних орієнтацій особистості. – М., 1990.

 56. Мартинюк І. О. Проблеми життєвого самовизначення молоді (досвід прикладного дослідження). - К., 2003.

 57. Мачуська І. Міжособистісне спілкування підлітків / І. Мачуська // Шкільний світ. – 2007. – № 17. – С. 1–11.

 58. Мерлин В. С. «Проблемы експерементальной психологии личности», Пермь,1970.

 59. Молодь України у дзеркалі соціології / За ред.О. Балакірєвої, О. Яременка. - К.: УІСД, 2001.

 60. Нагаєв В.М. Конфлiктологiя.Навч. посібник– К., 2004. – 336 с.

 61. Некрасов А. Проектируем семью. Семьеведение / А. Некрасов, Н. Гейджан. – М.: АСТ, 2010.

 62. Некрасов А. Семья. Энциклопедия счастливой жизни. – М.: Издательство АСТ, 2010.

 63. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.– 4–е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 608 с.

 64. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К., 1990 – 328 с.

 65. Обозов М. М. Як назвати наші відносини. – М.: Образ, 2001.

 66. Олійник Лія. Статеве виховання. Навчальний посібник з питань здійснення статевого виховання дітей від народження до юнацького віку. − Миколаїв ПП «Прінт-Експрес», 2010. − 112 с., ілюстр.

 67. Орбан–Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

 68. Орбан–Лембрик Л.Е. Спілкування як соціально–психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано–Франківськ, 2003. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 148–154.

 69. Пазенок В.С. (голова) та ін. – К.: Знання України, 2003. – Вип. 3. – С. 499–507.

 70. Пенькова О.І. Сім’я як чинник розвитку духовних цінностей старшокласників // Проблеми загальної та педагогічної психології. Т. ХІ, част. 5. – К., 2009

 71. Петровская Л. А. «Неадекватність сприйняття як фактор соціально –психологічного конфлікту», Кр, 1975 р.;

 72. Практическая психология образования: Учебник для вузов высших и средних учебных заведений / Под. ред. И.В. Дубровиной. – М.: Сфера, 1997. – С. 283–312.

 73. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – С. 304.

 74. Психологічна допомога сім’ї / Упор. Т. Гончаренко. – К.: Шкільний світ, 2005. – 128 с.

 75. Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка, К., 1982 ;

 76. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 442 с.

 77. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В.Н. – 3–е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – 334 с.

 78. Радугин А.А. Соціологія: Курс лекцій / А.А. Радугин, К.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – 224 с.

 79. Репина Т.А. Особенности общения мальчиков и девочек // Вопросы психологии. – 1994. – № 4. – С. 63–69.

 80. Родинно-сімейна енциклопедія. Авт. кол. В. М. Благінін, Н. І. Бєлкіна та ін.; За заг. Ред.. Ф. С. Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с.

 81. Семиченко В. А. Психология общения. – К., 1997.

 82. Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учебное пособие / Е.Г. Силяева. – М.: Академия, 2002. – 192 с.

 83. Сисенко В.А .Психодіагностика подружніх відносин. – М., 1998.

 84. Скотт Д. Г. Конфликты: пути их преодоления. – К, 1991. – 228 с.

 85. Степанов О.М. Основи психології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. заклад. – К.: «Академія», 2005. – 356 c.

 86. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.

 87. Сухомлинський, В. А. Як виховати справжню людину./ В.А. Сухомлинський. – М.: Педагогіка, 1990 –288с.

 88. Трофімов «Психологія», К., 1999 р.;

 89. Фельдштейн Д. І. Психологические аспекты изучения современного подростка/ Вопросы психологии.-1983.-№1.-с.41.

 90. Франкл В. «Человек в поисках смысла» – М.., 1990г;

 91. Фридан Б. Загадка женственности. – М.: Прогресс, 2004. – 292 с.

 92. Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 188 с.

 93. Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви. = The Art of Loving. An Enquiry into the Nature of Love (1956) / Перевод Чернышевой Л.А. – М.: Педагогика, 1996. – 160 с.

 94. Хорни К. «Ваши внутренние конфликты» - С-П.,1990г;

 95. Чепмен Гари. Пять языков любви / Чепмен Гари. – Л.: Світ, 2003. – 108 с.

 96. Шапар В. Психологічний тлумачний словник / В. Шапар. – Х.: Прапор, 2004. – С. 134–135.

 97. Шнейдер Л. Б. Основи сімейної психології: Учб. посібник для вузів: 2-ге вид./Л. Б. Шнейдер. - М.: Ділова книга, 2006. -768с.

 98. Шулигіна Р.А. Спілкування як вагома складова соціальної адаптації особистості // Наукові записки КУТЕП: Щорічник / Ред. кол.: Шулигіна Р.А. Методичні рекомендації з формування культури спілкування старшокласників. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 42 с.

 99. Шумилин А.Н. Управление конфликтом. – М., 1996. – 336 с.

 100. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань, 2001. – 248 с.

 101. Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. – М., 1973. – 32 с.

Для нотаток

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Навчальне видання

В. І. Прит

С. І. Тесленко

З. В. Охрименко

Л. В. Корецька
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ
навчально-методичний посібник

до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин)

Загальне редагування – С. І. Тесленко

Літературне редагування – Ю. В. Панченко

Дизайн обкладинки, рисунки – Ю. В. Буякшна

Комп’ютерна верстка – Р. Р. Федорин

Підписано до друку 23.05.2013

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк цифровий.

Гарнітура Times New Roman.

Умовн. друк. арк. 11,39

Зам. № 12/05/13

Наклад 300 прим.


Івано-Франківськ,

Височана, 18, Видавництво «НАІР»

(0342) 50-57-82, 0504336793

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного

реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів

видавничої продукції №4191 від 12.11.2011р.1 Берсенева А. Капитанские дети. Первый, случайный, единственный: Роман. – М.: Эксмо, 2006. – С. 303–304.


2 У разі обмеження у часі, до рольової гри запрошуються лише бажаючі учні, інші спостерігають. У великій сім’ї обов’язково вказати, як проживають її члени (окремо чи разом).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка