Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврСторінка7/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Цивільне право

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про :

  • поняття цивільних правовідносин;

  • зміст цивільних правовідносин;

  • види цивільних правовідносин.

План заняття

1. Поняття цивільних правовідносин.

2. Зміст та види цивільних правовідносин.
Методичні рекомендації до семінарського заняття
При розгляданні першого питання студенти повинні засвоїти, що цивільні правовідносини - це суспільні відносини, учасники яких зв’язані правами та обов’язками, заснованими на нормах цивільного права.

Студенти повинні розуміти, що у результаті такого врегулювання між учасниками цивільних правовідносин встановлюється юридичний зв’язок, який закріплює їхні права та обов’язки.

При підготовці другого питання студенти повинні знати, що цивільні правовідносини включають у себе такі елементи, як:

1. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин;

2. Суб’єктний состав;

3. Зміст цивільних правовідносин;

4. Об’єкти цивільних правовідносин.

Студентам необхідно запам’ятати, що підставами виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти.

Студенти повинні засвоїти, що юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими закон пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин. Вони можуть бути різними й охоплювати усі сторони суспільних відносин.

Студентам також треба знати, що суб’єктний склад правовідносин - це сукупність сторін, які приймають участь у правовідносинах. У всіх випадках у ньому приймає участь не менш як дві сторони. Практично у правовідносинах може приймати участь і більша кількість сторін. Наприклад, у дольовому договорі поставки на одній із сторін або на обох сторонах одночасно можуть виступати два й більше суб’єкта.

Крім того, студенти повинні знати, що об’єктом цивільних правовідносин є те, на що впливає конкретні правовідносини. До них можуть відноситися матеріальні речі, нематеріальні блага та дії або бездіяльність. Частіше об’єктом цивільних правовідносин є різні речі (майно), наприклад, товари народного використання, транспортні засоби, торгівельні приміщення, будинки, домашнє майно тощо. До нематеріальних благ відносять результати творчості у галузі літератури, мистецтва науки, техніки тощо.

Студенти повинні пам’ятати, що зміст цивільних правовідносин становлять права та обов’язки їх учасників.

Цивільні права класифікуються на:

1. Майнові;

2. Немайнові;

3. Абсолютні;

4. Відносні;

5. Речові;

6. Зобов’язальні.

Майнові права пов’язані із товарно-грошовою формою й тому мають визначену економічну ціну. Немайнові права, навпаки, не мають економічної цінності, але вони не можуть бути відокремленими від суб’єктів правовідносин.

Практичне розмежування цих правовідносин є в тому, що при порушенні прав та обов’язків, що випливають із майнових правовідносин, до порушника застосовуються санкції майнового характеру, тоді як при порушенні немайнових прав та обов’язків, зазвичай застосовуються інші засоби правоохоронного характеру( спростування фактів, які ганьблять честь та гідність тощо). Переважна більшість цивільних прав має економічний зміст, наприклад, право власності, переважна більшість договірних зобов’язань.

Студентам треба засвоїти, що за характером зв’язку та взаємовідносин суб’єктів, цивільні правовідносини класифікуються на:  • абсолютні;

  • відносні.

Абсолютні правовідносини - це такі, в яких уповноваженій особі протистоїть невизначене коло зобов’язаних суб’єктів (правовідносини власності, авторства).

Відносні правовідносини - це такі, в яких правомочній особі протистоїть строго визначений зобов’язаний суб’єкт (суб’єкти). До них належить будь-яке цивільне-правове зобов’язання, що виникає із договорів, із спричинення шкоди.

Також студентам необхідно знати, що юридичні факти, які є у підґрунті цивільних правовідносин поділяються на:


  • події;

  • дії.

Події - це юридичні факти, які виникають незалежно від волі людей, наприклад, пожежа, землетрус, інші природні явища. У результаті таких подій, коли пошкоджено майно, або знищене, виникає правовідносини між власником цього майна і, наприклад, страховою компанією.

Дії - це юридичні факти, виникнення яких залежить від волі людей, наприклад, здійснення правочину, спричинення шкоди. Дії класифікуються на:  • правомірні;

  • неправомірні.

Правомірні дії здійснюються згідно із вимогами чинного законодавства. При цьому виникають правомірні дії, які є підставою виникнення правовідносин, наприклад, правочини, адміністративні акти. Якщо такі дії відповідають вимогам закону, то вони будуть породжувати права та обов’язки.

Неправомірні дії - це дії, які суперечать закону або підзаконному нормативному акту. Такі дії називаються правопорушеннями. До осіб, що їх вчиняють, застосовуються передбачені законом санкції.

Захист цивільних прав здійснюється у встановленому порядку судом, господарським судом або третейським судом.
Ключові терміни та поняття


Цивільні правовідносини

Відносні цивільні правовідносини

Зміст цивільних правовідносин

Юридичні факти

Суб’єктний склад цивільних

правовідносинПодії

Об’єкти цивільних правовідносин

Дії

Майнові цивільні правовідносини

Правомірні дії

Абсолютні цивільні правовідносини

Неправомірні дії


Питання для повторення
1. Що таке цивільні правовідносини?

2. Що становить зміст цивільних правовідносин?

3. Охарактеризуйте суб’єктний склад цивільних правовідносин.

4. Що таке об’єкт цивільних правовідносин?

5. Надати класифікацію та характеристику цивільних прав.

6. Що таке юридичний факт?

7. Як класифікуються юридичні факти?

8. Що таке правомірні та неправомірні дії?Теми для підготовки доповідей
1. Характеристика, зміст та сутність цивільних правовідносин.

2. Характеристика суб’єктного складу та об’єктів цивільних правовідносин.


Бібліографічний список

Основна література: 5, 9, 12.

Додаткова література: 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 28.

4. методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

З дисципліни «Правознавство» передбачено одне індивідуальне науково-дослідне завдання. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Тему індивідуальної роботи студент обирає за своїм порядковим номером по списку у журналі.

Якість виконаної індивідуальної роботи оцінюється насамперед тим, наскільки самостійно і правильно виконана робота.

Робота над індивідуальним завданням повинна бути завершена звітом, що містить:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4.Основні питання.

5. Висновки.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки.

8. Рецензія

При оформленні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

- титульний аркуш (Додаток А), та рецензія, яка підколюється в кінці роботи (Додаток А1);

- зміст, відповідні пункти та підпункти (дається в завданні нижче);

- у вступі обов’язково вказується мета та актуальність теми;

- у висновку розкривається актуальність, проблематика даної теми, і які шляхи можуть бути запропоновані для вирішення цих проблем;

- роботу необхідно надрукувати на аркушах формату А4: поля 2*2*2*2, шрифт Times New Roman 14, вирівняти текст по ширенні, та пронумеровані знизу від центру, тобто титульних аркуш це 0 сторінка, або в зошиті, пронумерувати сторінки та залишити поля для поміток викладача;

- таблиці, схеми та малюнки повинні бути пронумеровані та подана назва;

- обов'язкова нумерація сторінок;

- в тексті роботи обов’язково надається посилання на джерела які використовувалися при досліджені, а наприкінці індивідуальної роботи надається список використаних літературних джерел. Список використаної літератури починається з законів, нормативних та інструктивних документів В бібліографічному списку потрібно забезпечити точність прізвищ та ініціалів авторів, назв книг, видавництв, міст і років видання (Додаток В).

Обсяг звіту – до 12 сторінок комп’ютерного тексту через 1,5 інтервал.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на наукових семінарах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.


Перелік індивідуальних науково-дослідних робіт
Варіант №1 «Роль держави та права в організації суспільного життя людей».

1.1. Проаналізувати особливість виникнення державно-правових інститутів у різних народів.

1.2. Дослідити теорії походження держави.

1.3. Дослідити історичні типи держави.


Варіант №2 «Поняття держави її ознаки та функції».

1.1. Проаналізувати форму державного правління, устрою, режиму.

1.2. Проаналізувати механізм та апарат держави.

1.3. Дослідити політичний режим.


Варіант №3 «Поняття, ознаки, суть і функції права».

1.1. Дослідити правові норми: поняття, ознаки, структура та види.

1.2. Дослідити джерела права та їх класифікація.

1.3. Дослідити поняття, ознаки та структуру правовідносин.


Варіант №4 «Історія української державності».

1.1. Проаналізувати етапи розвитку української державності.

1.2. Проаналізувати систему права України та порівняти її з системами права інших країн світу.

1.3. Дослідити історію виникнення права.


Варіант №5 «Сутність конституції та її роль в житті держави».

1.1. Проаналізувати сутність конституції та визначити її роль в житті держави.

1.2. Проаналізувати права і свободи людини і громадянина на прикладах Конституції УРСР 1978 р. та Конституції України 1996р.

1.3. Проаналізувати форми народовладдя в Україні.Варіант №6 «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні».

1.1. Проаналізувати громадянство – як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною.

1.2. Дослідити та проаналізувати правовий статус мов в Україні.

1.3. Дослідити правовий статус меншин в Україні.


Варіант №7 «Законодавча та виконавча влада в Україні».

1.1. Верховна Рада України – загальнонаціональний представницькій орган влади.

1.2. Проаналізувати правовий статус Президента в Україні.

1.3. Проаналізувати правовий статус Кабінету Міністрів .


Варіант №8 «Територіальний устрій України».

1.1. Проаналізувати територіальний устрій держави.

1.2. Дослідити систему адміністративно-територіального устрою.

1.3. Проаналізувати правовий статус Автономної Республіки Крим.


Варіант №9 «Основи цивільного права».

1.1. Поняття цивільного права і цивільних відносин.

1.2. Проаналізувати учасників цивільних відносин.

1.3. Проаналізувати інститут виникнення цивільних прав та обов’язків .


Варіант №10 «Принципи та функції Цивільного права».

1.1. Проаналізувати основні принципи та функції цивільного права.

1.2. Проаналізувати загальні засади цивільного законодавства.

1.3. Дослідити і проаналізувати застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання.


Варіант №11 «Субєкти цивільного права».

1.1. Проаналізувати фізичні особи, як суб’єкт цивільного права.

1.2. Проаналізувати юридичні особи, як суб’єкт цивільного права.

1.3. Проаналізувати об’єкти цивільних правовідносин.


Варіант №12 «Представництво у цивільному праві».

1.1. Проаналізувати інститут представництва в цивільному праві.

1.2. Дослідити і проаналізувати інститут набування та припинення права власності у цивільних правовідносинах.

1.3. Проаналізувати захист цивільних прав. Позовна давність.


Варіант №13 «Правове регулювання власності в Україні».

1.1. Проаналізувати захист права власності.

1.2. Проаналізувати захист права інтелектуальної власності.

1.3. Проаналізувати підстави припинення права власності.


Варіант №14 «Основи зобов’язального права».

1.1. Проаналізувати інститут зобов’язального права в Україні.

1.2. Дослідити і проаналізувати цивільно-правовий договір: поняття, види, порядок укладання.

1.3. Проаналізувати найпоширеніші види договірних зобов’язань .


Варіант №15 «Основи адміністративного права».

1.1. Проаналізувати систему і джерела адміністративного права.

1.2. Проаналізувати види адміністративних правопорушень.

1.3. Дослідити і проаналізувати інститут адміністративної відповідальності.


Варіант №16 «Адміністративно-правові відносини в Україні»

1.1. Проаналізувати адміністративно-правові відносини в Україні.

1.2. Проаналізувати засоби адміністративного впливу та їх роль у запобіганні адміністративних правопорушень.

1.3. Проаналізувати загальні правила накладання адміністративних стягнень.


Варіант №17 «Державна служба в Україні».

1.1. Проаналізувати основні принципи на яких ґрунтується державна служба в Україні.

1.2. Дослідити і проаналізувати основні обов’язки державних службовців.

1.3. Проаналізувати підстави припинення державної служби.


Варіант №18 «Колективний договір».

1.1. Дослідити та проаналізувати структуру і зміст колективного договору.

1.2. Проаналізувати етап укладання колективного договору(переговори, розробка, укладання, реєстрація) та умови недійсності колективного договору.

1.3. Проаналізувати контроль за виконанням колективного договору.


Варіант №19 «Трудовий договір».

1.1. Дослідити та проаналізувати структуру і зміст трудового договору.

1.2. Проаналізувати форми , строки та підстави припинення трудового договору.

1.3. Проаналізувати гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору.


Варіант №20 «Робочий час та час відпочинку»

1.1. Проаналізувати норми тривалості робочого часу та засобів впливу на порушників трудової дисципліни за чинним законодавством України.

1.2. Дослідити та проаналізувати види відпочинку.

1.3. Проаналізувати підстави виникнення матеріальної відповідальності працівників.


Варіант №21 «Основи сімейного права»

1.1. Проаналізувати інститут сімї в Україні.

1.2. Проаналізувати порядок укладання шлюбу в Україні.

1.3. Дослідити порядок та припинення шлюбу.


Варіант №22 «Особисті немайнові та майнові права учасників сімейних відносин».

1.1. Дослідити немайнові права та обов’язки подружжя.

1.1. Дослідити майнові права і обов’язки подружжя.

1.2. Проаналізувати права та обов’язки батьків і дітей.


Варіант №23 «Опіка та піклування».

1.1. Дослідити і проаналізувати інститут опіки та піклування в Україні.

1.2. Дослідити правові основи усиновлення.

1.3. Дослідити та проаналізувати законодавство з питань усиновлення для іноземних громадян.


Варіант №24 «Соціальний захист населення»

1.1. Дослідити та проаналізувати джерела права соціального захисту та забезпечення населення України.

1.2. Проаналізувати та порівняти правові основи пенсійного забезпечення в Україні та в інших країнах світу.

1.3. Проаналізувати особливості правового захисту ветеранів праці, інвалідів за чинним законодавством України.


Варіант №25 «Система кримінального права».

1.1. Вивчити та проаналізувати систему кримінального права України, порівняв її з системами кримінального права інших країн світу.

1.2. Дослідити та проаналізувати основні джерела кримінального права.

1.3. Проаналізувати завдання, принципи та функції кримінального права.Варіант №26 «Кримінальний кодекс України».

1.1. Проаналізувати завдання Кримінального кодексу України.

1.2. Розглянути і проаналізувати Загальну та Особливу частину Кримінального кодексу України.

1.3. Вивчити та проаналізувати злочин: поняття та ознаки, види, склад.


Варіант №27 «Система кримінального права».

1.1. Вивчити та проаналізувати систему кримінального права України, порівняв її з системами кримінального права інших країн світу.

1.2. Проаналізувати підстави кримінальної відповідальності та її роль у запобіганні злочинів

1.3. Проаналізувати кримінальне покарання за чинним законодавством України, порівняв його з кримінальним покаранням в інших країнах світу.


Варіант №28 «Судова влада України».

1.1. Проаналізувати структуру судової влади України, порівняв її з іншими країнами світу.

1.2. Проаналізувати правовий стан працівників органів прокуратури.

1.3. Проаналізувати правовий стан працівників судових органів України.


Варіант №29 «Екологічні права та обов’язки громадян України».

1.1. Вивчити та проаналізувати екологічні права громадян за чинним законодавством України у порівнянні з іншими країнами світу.

1.2. Проаналізувати правове забезпечення екологічних прав громадян в Україні.

1.3. Вивчити та проаналізувати юридичну відповідальність за порушення екологічного законодавства України, порівняти з іншими країнами світу.


Варіант №30 «Правове регулювання використання природних ресурсів».

1.1. Дослідити та проаналізувати економіко-правовий механізм в сфері екології за законодавством України та порівняти з іншими країнами світу.

1.2. Дослідити природно-заповітний фонд України.

1.3. Проаналізувати правову охорону атмосферного повітря.


Варіант №31 «Право власності на землю».

1.1. Проаналізувати земельні правовідносини як предмет земельного права України.

1.2. Форми та види власності на землю в Україні, порівняти з іншими країнами світу.

1.3. Вивчити та проаналізувати контроль над використанням та охороною земель за чинним законодавством України, порівняти з іншими країнами світу.


Варіант №32 «Фінансові правовідносини».

1.1 Проаналізувати фінансові правовідносини в Україні, порівняти з іншими країнами світу.

1.2 Вивчити та проаналізувати фінансовий контроль в Україні та порівняти з іншими країнами світу.

1.3. Проаналізувати види державних фондів України з точки зору чинного законодавства та порівняти з іншими країнами світу.


Варіант №33 «Бюджет і бюджетна система».

1.1 Проаналізувати бюджетні правовідносини в Україні, порівняти з іншими країнами світу.

1.2. Проаналізувати бюджетну класифікацію.

1.3. Дослідити та проаналізувати систему оподаткування в Україні, порівняти з іншими країнами світу.


Варіант №34 «Правові основи банковської діяльності в Україні».

1.1. Проаналізувати банківську систему України та порівняти з іншими країнами світу.

1.2. Вивчити та проаналізувати правовий статус Національного банку України, та порівняти з правовим статусом національного банка інших країн.

1.3. Проаналізувати банківське кредитування за чинним законодавством України, порівняв з іншими країнами світу.


Варіант №35 «Правові основи страхування в Україні».

1.1. Проаналізувати види добровільного та обов’язкового страхування в Україні, порівняти з іншими країнами світу

1.2. Дослідити та проаналізувати зміст договору страхування.

1.3. Проаналізувати права та зобов’язання страховика і страхувальника.


Варіант №36 «Міжнародно-правові відносини».

1.1. Проаналізувати класифікацію міжнародно-правових відносин.

1.2. Дослідити та проаналізувати права зовнішніх відносин.

1.3. Дослідити галузь міжнародного права – право міжнародних договорів.5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Домашня контрольна робота з дисципліни «Правознавство» містить 5 теоретичні питання та одне практичне ситуаційне завдання.

Домашня контрольна робота побудована таким чином, що студенти мають змогу перевірити свої знання одразу в декілька галузях права.

Кількість розроблених варіантів контрольної роботи дає змогу кожному студенту самостійно перевірити свої знання з дисципліни, підійти до виконання домашньої контрольної роботи творчо, індивідуально.

Кожен варіант контрольної роботи має свій порядковий номер. Порядковий номер варіанта роботи відповідає порядковому номеру студента в журналі навчальної групи на період вивчення дисципліни «Правознавство»

Студенти зобов’язані виконати свій варіант. Виконання варіанта, номер якого не відповідає порядковому номеру студента у журналі навчальної групи на період вивчення дисципліни не дає права одержати бал вище за «0».

Студенти можуть виконувати завдання домашньої контрольної роботи в будь-якому порядку, але обов’язково вони повинні чітко вказати, яке саме завдання виконують: вказати його номер та назву. Крім того, студенти зобов’язані виконати всі завдання свого варіанту.

Домашня контрольна робота виконуються студентами індивідуально, самостійно в письмовій формі. Вона може бути набрана на комп’ютері або написана у зошиті чи на аркушах формату А-4.

Якщо студенти виконують роботу не на комп’ютері, то вона повинна бути написана охайно, без виправлень, закреслень, почерк повинен вільно читатись. У випадках, коли робота буде виконана почерком, який не читається, вона буде оцінена в «0» балів.

При написанні і оформленні домашньої контрольної роботи забороняється використовувати червону або зелену пасту (чорнила).

Якщо в роботі наводяться цитати або посилання на чинне законодавство, обов’язково робити позначки і вказувати назву джерела, автора, сторінку.

В кінці роботи студенти повинні вказати окремо використану нормативну та рекомендовану літературу: із вказівками авторів, назв джерел, назв видань, рік видання, дати прийняття нормативно-правових актів, сторінки, статті нормативних чинників. В кінці роботи студенти повинні поставити дату написання роботи та свій особистий підпис.

Домашня контрольна робота обов’язково повинна мати титульний лист, на якому вказується назва дисципліни, курс, група, прізвище студента, номер його варіанта. Крім того, робота повинна мати лист для рецензії викладача.

Домашня контрольна робота надсилається своєчасно згідно індивідуального навчального плану студента.

При виконанні домашньої контрольної роботи студентам необхідно конкретно і повно відповісти на теоретичні питання, обґрунтовуючи свої відповіді відповідними нормативно-правовими чинниками. При цьому студенти повинні чітко назвати відповідний нормативний акт, дату його прийняття та вказати не тільки конкретну статтю (або ж статті), а ще й відповідний пункт, а коли це потрібно ще й вказати відповідні частини цього пункту.

При посиланні на відповідні нормативно-правові акти допускаються такі скорочення як:

- ЗУ - Закон України

- Постанова КМУ - Постанова Кабінету Міністрів України

- Постанова ВРУ - Постанова Верховної Ради України

- Декрет КМУ - Декрет Кабінету Міністрів України.

Саму назву нормативно-правового акту слід вказувати повністю без скорочень.

Розкриваючи зміст конкретного теоретичного питання студенти повинні відповідати конкретно і по суті самого питання, без зайвих розсудів.

При вирішенні ситуаційного завдання студентам треба уважно ознайомитися спочатку зі змістом самого завдання, визначившись при цьому, яку саме галузь права охоплює це завдання і вже потім переходити до його вирішення, грамотно застосовуючи норми відповідних нормативно-правових актів. При вирішенні ситуаційного завдання студенти повинні відповідати конкретно, по суті на кожне поставлене в завданні конкретне запитання, в тій же послідовності, як ці питання надані в завданні. Відповідь на кожне питання ситуаційного завдання необхідно обґрунтувати відповідною нормою чинного законодавства, як і при відповіді на теоретичні питання.

Домашня контрольна робота з дисципліни «Правознавство» вважається виконаною в повному обсязі, якщо студентом зроблені всі завдання варіанту.

Завдання до домашньої контрольної роботи

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка