Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007Сторінка1/4
Дата конвертації02.04.2016
Розмір1.02 Mb.
#188
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

О.В.Федик

Психологія спорту

(навчально-методичний посібник до курсу)

м. Івано-Франківськ

2007


Федик О.В. „Психологія спорту”. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Івано-Франківськ, 2007.

Рецензенти:

Палій А.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Юрченко В.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Київського національного педагогічного університету імені Н.П. Драгоманова.

Друкується за ухвалою Вченої ради філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника протокол № 4 від 29.01.07Пояснювальна записка
Психологія спорту – галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності прояву і розвитку психіки людини, формування її особистості у специфічних умовах спортивної діяльності.

Специфічність умов, існуючих при заняттях фізичною культурою і спортом, визначається предметом діяльності як способу виділення об’єкта дослідження. Ним є людина, яка свідомо оволодіває рухами свого тіла. Людина цілеспрямовано розвиває фізичні якості (силу, швидкість, витривалість, спритність та гнучкість), удосконалює психічні процеси, стани і якості особистості, вчиться керувати собою у різних соціальних умовах спортивної діяльності (співпраця, протидія), формує загальні та спеціальні алгоритми дій (уміння та навички), необхідні для успішної реалізації фізичної та психічної активності в умовах власної життєдіяльності.

Психологія спорту тісно пов’язана з багатьма галузями наукових знань, що вивчають людину в умовах спортивної діяльності – загальною теорією спорту, теорією та методикою фізичного виховання, спортивною фізіологією, біомеханікою, педагогікою та ін. Спортивні науки покликані скласти сферу теоретичних знань в області спортивної діяльності людини. Вони направлені на розробку основ фізичної, технічної і тактичної підготовки і діяльності спортсмена для побудови оптимальних умов індивідуальної і колективної готовності до змагань та успішного виступу на них.

Варто врахувати, що спортивна діяльність є специфічною, вона суттєво відрізняється від інших видів діяльності цілями, мотивами, умовами, засобами і досягнутими результатами. Сфера спортивної діяльності - це підготовка до змагань і участь у них, що потребує від спортсменів спеціальних якостей, навичок, знань та умінь, граничної напруги фізичних і духовних сил в екстремальних умовах. Міжособистісна взаємодія у спортивних командах також має свої механізми формування та функціонування, а керування спортивним колективом та організація оптимального психологічного клімату у команді потребує спеціальних знань та умінь. Тому, психологія спорту орієнтується і використовує результати, перш за все, власних психологічних досліджень в різних сферах спортивної діяльності.

Наукові основи, предмет, завдання і методи психології спорту в кінці Х1Х на початку ХХ ст. були закладені такими видатними дослідниками як Б.Кретті, Р.Найдиффер, Т.Т.Джамгаров, А.Пуні, П.Рудик, Г, Горбунов, Б.Вяткін, А.Лалаян, Н.Цзен, Г.Горбунов. І.Пахомов.

Основною ціллю психології спорту є вивчення психологічних закономірностей формування у спортсменів і команд спортивної майстерності, якостей, необхідних для участі у змаганнях, а також розробка психологічно обґрунтованих методів тренувань і підготовки до змагань.

У останні роки прогрес науки розширив і поглибив знання про закономірності психічної регуляції спортсменів, індивідуально-типологічної детермінації рухової активності, про особливості процесів саморегуляції функціональних станів, ролі психічних факторів у оцінці проблемних і конфліктних ситуацій. Психологія спорту все більше спрямовує свої інтереси на особистісний і соціально-психологічний рівень спортивної діяльності.

Психологія спорту входить до циклу спеціально-зорієнтованих дисциплін підготовки студентів за напрямком „Психологія”. Даний навчально-методичний посібник розроблений згідно навчального плану і розрахований для студентів як стаціонарної, так і заочної форми навчання.

В посібнику подана тематика семінарських занять, таблиці до лекційного курсу, схеми до лекційного курсу, перелік питань до заліку, термінологічний словник та література до курсу „Психологія спорту”, яку можна використовувати для підготовки до семінарських занять, для самостійного вивчення курсу та підготовки до заліку.

РОЗДІЛ 1
Тематика семінарських занять

Cемінарське заняття №1

Тема: Психологія фізичного виховання і спорту, як навчальна дисципліна

План:

1.Предмет психології фізичного виховання і спорту.

2.Історія розвитку психології фізичної культури і спорту.

3.Педагогічна спрямованість фізичного виховання і спорту.

4.Психологія спорту як прикладна галузь психологічної науки.

5.Взаємозв’язок психології фізичного виховання і психології спорту.

6.Завдання психології фізичного виховання і спорту.
Рекомендована література.

1.Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта.-М.,2000.

2.Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта.-М.,1986.

3.Ильин Е.П.Психология физического воспитания..-М.,1987.

4.Психология физического воспитания и спорта / Под общ.ред. Т.Т.Джамгарова и А.Ц.Пуни.-М.,1979.

5.Рудик П.А. Психология.-М., „Физкультура и спорт”,1958, гл.ХУІ

6.Р.Уєйнберг,Д.Гоулд.Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.

7. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: Словарь-справочник / Сост.Е.Н.Сурков; Под ред. В.А.Агеевца.-СПб., 1996.


Основні поняття: фізична культура, спорт, психологія спорту, змагання, спортсмен, предмет фізичної культури і спорту, задачі психології спорту, фізична підготовка, фізична підготовленість, здоров’я.

Теми  рефератів:

1.Фізична культура і спорт у системі сучасного соціуму.

2.Психологія спорту – спеціальна галузь психологічної науки.

3.Історія розвитку вітчизняної спортивної психології.

4.Фізична культура і спорт в образі життя суспільства і стиль життя людини.

5.Спортивна психологія в системі наук.Семінарське заняття №2

Тема: Психологічні особливості спортивної діяльності.
1.Поняття про спортивну діяльність та її особливості.

2. Структура спортивної діяльності.

3. Психологічні особливості тренувальної та змагальної діяльності.

4. Види підготовки спортсменів у тренувальному процесі.

5. Пять рекомендацій до створення мотивації .
Рекомендована література.

1.Гогунов Е.Н.Психология физического воспитания и спорта.-М.,2000.

2.Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта.-М.,1986.

3.Ильин Е.П. Психология физического воспитания.-М.,1987.

4.Психология:Учебник для ИФК / Под ред.В,М.Мельникова.-М.,1987.

5.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.-М.,1991.

6.Р.С.Уєйнберг,Д.Гоулд.Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.

7. Сущенко Л.П. Методика викладання основних понять фізкультурної освіти. – Навчально-методичний посібник. - Запоріжжя,2001.

8.Психология физического виспитания и спорта / Под общ.ред.Т.Т.Джамгарова и А.Ц.Пуни.-М.,1979.
Основні поняття: спортивна діяльність, структура спортивної діяльності, психічна напруга, мета у спорті, мета у фізичному вихованні, тренування,

змагання, форми взаємодії, протиборство, взаємодія, мотивація,Теми рефератів:

1.Соціальні функції спортивної діяльності.

2.Психологічні стереотипи та настанови у навчально-виховній роботі тренера.

3. Методи навчання та тренування у спорті.

4.Розвиток олімпійського руху, проблема гуманізації спорту вищих досягнень.

Семінарське заняття №3

Тема: Психологічні особливості спортивної діяльності.


  1. Психологічна систематика видів спорту.

  2. Спеціалізовані сприйняття у спорті.

  3. Реакція у спорті.

  4. Психологічна напруга та перенапруга у тренувальному процесі.

5. Психічні процеси та психічні особливості особистості у спорті.
Рекомендована література.

1.Гогунов Е.Н. Психология физического виспитания и спорта. –М.,2000.

2.Психология физического виспитания и спорта /Под общ.ред. Т.Т.Джамгарова и А.Ц.Пуни.-М.,1979.

3.Родионов А.В. Влияние психологияеских факторов на спортивный результат.-М.,1983.

4.Харре Д. Учение о тренировке / Пер. с нем.-М.,1971.

5.Ганюшкин А.Д. Задачи, формы и методы современной работы психолога и тренера.-Смоленск,1989.


Основні поняття: сприйняття води, сприйняття мяча, сприйняття планки, реакція, проста реакція, складна реакція, психічна напруга у спорті, стадії психічної перенапруги, нервозність, нейротизм, стенічність, астенічність, загальний депресивний фон настрою, тривожність, сенситивність.

Теми рефератів:

1.Особливості емоційної сфери спортсмена.

2.Вольова регуляція спортсмена.

3.Психологічні бар’єри тренувань.

4.Передзмагальні психічні стани. Причини динаміки перед змагального психічного напруження.

5.Екстремальні ситуації змагального характеру як чинник, що знижує результативність у спортивній діяльності.
Семінарське заняття №4

Тема: Загальна психологічна характеристика фізичних вправ, фізичних якостей та рухових навичок
1.Психологічна характеристика фізичних вправ.

2.Психологічна характеристика фізичних якостей.

3.Психологічні особливості рухових навичок.

4. Динамічні стереотипи рухових навичок. Перенесення, інтерференція і деавтоматизація рухових навичок.

5. Психологічна характеристика процесу формування рухових навичок.

6. Стадії та особливості формування рухових навичок.


Рекомендована література.

1.Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта..-М.,2000.

2.Ильин Е.П.Психофизиология физического вопитания.

3. Мерлин В.С.Психология индивидуальности.-М.;Воронеж,1996.

4.Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ.культуры / Под ред.Я.М.Коца.-М.,1986.

5.СущенкоЛ.П. Методика викладання основних понять фізкультурної освіти. – Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя, 2001.

6. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена.-М.,1968.

7.Харре Д. Учение о тренировке./Пер. с нем.-М.,1971.

8.Теорія і методика фізичного виховання /Під ред.Б.М.Шияна.-М.,1988.
Основні поняття: фізична вправа, фізичні якості, швидкість, сила, гнучкість, спритність, витривалість, спеціалізовані сприйняття у спорті, фізична підготовка, тактична підготовка, технічна підготовка, психологічна підготовка, особистісні якості, рухова навичка.

Теми рефератів:

1.Роль свідомості та автоматизмів у спортивних рухових навичках.

2. Спортивні вміння та навички. Психологічний аспект.

3.Психологічна характеристика найважливіших фізичних якостей спортсмена, особливість усвідомлення цих якостей та свавільна регуляція їх прояву.

4.Психологічні концепції розвитку здібностей.
Психологічні прийоми та методи розвитку спортивних здібностей.

5.Формування спортивних навичок та психологічна допомога.


Семінарське заняття №5

Тема: Психологічні основи спортивної дидактики.
1.Психологічні основи навчання і спортивного удосконалення.

2.Психологічне забезпечення підготовки спортсмена. Форми психологічного забезпечення.

2.Психологічне забезпечення фізичної підготовки спортсменів.

3.Психологічне забезпечення технічної підготовки спортсменів.

4.Психологічне забезпечення тактичної підготовки спортсменів.
Рекомендована література.

1.Аверченко Л.К. и др. Психология и педагогика:Учеб.пособие.-М.;Новосибирск,1999.

2. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М.,2000.

3.Ильин Е.П.Психология физического воспитания.-М.,1987.

4.Кретти Дж. Психология в современном спорте.-М.,1978.

5.Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте.-М.,1969.

6.Шайхтдинов Р.З. Личность и волевая готовность в спорте.-М.,1987..

7.Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов.-М.,1986.


Основні поняття: загальна та спеціальна підготовка, фізична підготовка, фізична підготовленість, психологічна підготовка, емоційний стан, стан „мертвої точки”, „другого дихання”, афект, стрес, аутострес, дистрес, спортивне удосконалення, психологічні методи спортивного удосконалення, техніка рухових дій, рухові уміння, рухові реакції, сприйняття рухів, сприйняття часу, сприйняття темпу, тактичні дії.


Теми рефератів:

1.Спортивна діяльність та навчання.

2.Тренування. Формування у спортсменів потреби у досягненні результатів.

3.Система психологічної підготовки до змагань. Глядачі, їх вплив на спортивну діяльність.

4.Удосконалення вольової регуляції спортсмена у процесі психологічної підготвоки.

5.Моделювання як метод підготовки спортсмена до змагань. Принципи складання моделей спортивної діяльності.


Семінарське заняття №6

Тема: Психологія особистості спортсмена.
1.Особистість спортсмена як суб’єкт спортивної діяльності.

2.Психологічні основи формування особистості у спорті. Підходи до вивчення особистості.

3.Методики вивчення структурних компонентів особистості спортсмена.

4.Проблема статі у спорті та фізичній культурі.

5. Особистість та мотивація.
Рекомендована література.

1.Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера.-М.,1987.

2.Мерлин В.С. Психология индивидуальности.; Воронеж,1996.

3.Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности.-М.;Воронеж,1996.

4.Шайхтдинов Р.З. Личность и волевая готовность в спорте.-М.,1987.

5.Р.С.Уєйнберг., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.


Основні поняття: особистість, структура особистості, індивідуальність, самооцінка, самоусвідомлення, властивості особистості, вольові якості особистості, соціальне спрямування особистості, пізнавальні процеси особистості, проетивні методи дослідження особистості.

Теми рефератів:

1.Особистість і спорт. Взаємовплив на соціальні феномени.

2.Вплив культури та характеру спорту на виховання особистості спортсмена.

3. Вікові особливості розвитку спортсмена.

4.Олімпійці. Особистість видатного спортсмена.

5.Особистість тренера, її роль у формуванні емоційно-вольових властивостей спортсмена.Семінарське заняття №7.

Тема: Соціально-психологічні особливості спортивної групи.
1.Проблема лідерство у спорті. Багаторівневі моделі спортивного лідерства.

2.Психологічні основи спілкування у спорті.Особливості педагогічного спілкування.

4.П’ять складових етапів процесу спілкування.

5.Соціально-психологічний клімат. Проблема психологічної сумісності у спортивній команді.

6.Конфлікти і їх вплив на діяльність спортивної команди.
Рекомендована література.

1.Джамгаров Т.Т.,Румянцева В.И. Лидерство в спорте.-М.,1983.

2.Леонтьев А.А. Психология общения..-М.,1974.

3.Ханин Ю.Л.Психология общения в спорте.-М.,1980.

4.Коломейцев Ю.А.Взаимоотношения в спортивной команде.-М.:ФиС,1984.-127 с.

5.Р.С.Уєйнберг,Д.Гоулд.Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.

6.Зотов Ю.И. Воспитание подростков в спортивном коллективе.-М.,1983.

7. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях.- М.,1987.Основні поняття: спортивна команда, колектив, реальна група, великі і малі групи, формальні структури, неформальні структури, конформізм, статус, лідер, види лідерства, стиль лідерства, аутсайдер, взаємовідношення у групі, внутрішньогрупова диференціація, групова динаміка, функції спілкування у спорті, принципи спілкування.

Теми рефератів:

1.Особистість і колектив у спортивній діяльності. Поняття „спортивна команда”.

2.Інтеграція та диференціація у спортивному колективі.

3.Особистість лідера і спортивний колектив.

4.Психологічний клімат та проблема психологічної сумісності спортсменів.

5.Конфлікт – як соціально-психологічний феномен.

6.Спілкування та групова згуртованість спортивного колективу.

Семінарське заняття №8.

Тема: Психологічні основи добору та діагностики у спорті.
1.Призначення і застосування психодіагностичних методик.

2.Вимоги до психодіагностичних методик.

3.Психологічні основи відбору в спорті. Основні фактори надійності у спорті.

4.Система психологічного відбору спортсменів.

5.Етапи та принципи психологічного відбору.


Рекомендована література.

1.Бриль М.С.Отбор в спортивных играх.-М.,1980.

2.Иванов В.В.Комплексный контроль в подготовке спортсменов.-М.,1987.

3.Прогнозирование в спорте / В.И.Баландин., Ю.М.Блудов., В.А.Плахтиенко.-М.,1986.

4.Марищук В.Л., Блудов Ю.М. Методики психодиагностики в порте.-М.:Просвещение.,1984.-188 с.

5. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование.-М.,1984.

6.Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов.- Краснодар.,1995.

7. Озолин Н.Г. Современная система спортивной підготовки.- М.,1987.Основні поняття: психодіагностика, тест, експеримент, прогностична цінність, психодіагностичні виміри, надійність та валідність вимірів, стандартизація, практичність, систематичні та випадкові помилки, паралельне вимірювання, соціометрія, принципи психологічного відбору.

Теми рефератів:

1.Психодіагностика спорту. Напрямки дослідження.

2.Історія спортивної психодіагностики.

3.Психодіагностичні методи дослідження спортивної діяльності.

4.Психодіагностика особистості спортсмена.

5. Психодігностичні методи вивчення спортивного колективу.


Семінарське заняття №9

Тема: Мотивація спортивної діяльності.
1.Мотивація спортивно-фізкультурної діяльності.

2.Мотивація спортивної діяльності. Мотиваційна специфіка видів спорту.

3.Динаміка розвитку мотивів які спонукають до занять спортом.

4. П’ять рекомендацій щодо побудови мотивації.


Рекомендована література:

1.Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов.-Краснодар,1995.

2.Иванов В.В.Комплексный контроль в подготовке спортсенов.-М.,1987.

3.Пути повышения спортивной работоспособности/ Сост.В.С.разводовский.-М.,1982.

4. Палаймо Ю.Ю. Мотиви спортивної діяльності //Теорія і практика фізичної культури.-1996. - №8.

5.Ільїна Н.Л. Динаміка мотивів протягом спортивної кар’єри. – СПб.,1998.

6. Пилоян Р.А. Мотивація спортивной деятельности. – М.,1978.

7. Р.С.Уєйнберг,Д.Гоулд.Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.
Основні поняття: самопізнання, самооцінка, індивідуальність, безпосередні мотиви, опосередковані мотиви, діючий мотив, домінуючий мотив, мотиватори, мотив досягнень, мотивація позитивна і негативна, мотивація загальна і специфічна, початкова стадія, стадія спеціалізації, стадія спортивної майстерності.

Теми рефератів:

1.Мотивація як важливий компонент психологічної структури діяльності спортсмена.

1.Самопізнання - усвідомлення людини себе як особистості.

2.Спортивна кар’єра і проблеми соціальної адаптації спортсменів після завершення кар’єри.Семінарське заняття №10

Тема: Основи психорегуляції в спорті.
1.Класифікація методів психорегуляції.

2.Методи гетерорегуляції.

3.Методи авторегуляції.

4.Втома, надлишкова нервово-психічна напруга, фрустрація.

5.Основи психогігієни в спорті.

6.Психофармакологічні засоби у психогігієні. Зловживання різними препаратами і харчові розлади.


Рекомендована література.

1.Ганюшкин А.Д. Задачи, формы и методы совместной работы психолога и тренера.-Смоленск,1989.

2.Кретти Дж. Психология в современном спорте.-М.,1978.

3.Цзен И.В.Пахомов Ю.В.Психотренинг: игры и упражнения.-М.:ФиС,1988.-272 с.

4.Ильин Е.П. Психология соревнующегося спортсмена.-М.,1980.

5.Гиссен Л.Д. Время стрессов.-М.,1990.

5.Р.С.Уєйнберг,Д.Гоулд.Основы психологии спорта и физической культуры.-К.:Олимпийская литература,1998.-334 с.
Основні поняття: методи психорегуляції особистості, вербальні методи, наказ, переконання, бесіда, раціональне навіювання, гіпносугестія, частковий гіпноз, втома, нервово-психічна напруга, фрустрація, невербальні методи, психогігієна, апаратурні методи, психофармакологія, аутогенне тренування.

Теми рефератів:

1.Психологічна підготовка тренера до процесу тренування.

2.Спортивна фармакологія – минуле і сьогодення.

3.Психологічне забезпечення спортивної діяльності у різних видах спорту.

4.Психогігієна у спорті – роль та призначення.

5.Спортивні змагання та ситуативне управління поведінкою спортсмена.РОЗДІЛ 2

Таблиці та схеми до лекційного курсу
Таблиця 1. Специфічні та загальнопедагогічні завдання психології спорту

Специфічні

Загальнопедагогічні

1.Оптимізація процесу виховання людини, вдосконалення рухових здібностей, укріплення та збереження здоров’я.
2.Системне формування необхідного у житті індивідуального фонду рухових умінь, навичок і пов’язаних з ними знань.

1.Забезпечення морального, ідейно-політичного та трудового виховання.
2. Виховання волі, позитивних якостей характеру, емоцій і естетичних потреб особистості.Таблиця 2. П’ять блоків завдань психології спорту

  1. Вивчення впливу спортивної діяльності на психіку спортсмена:

а) психологічний аналіз змагань;

б)виявлення характеру впливу змагань на спортсмена;

в) визначення вимог, що виникають під час змагань до психіки спортсмена;

г) визначення моральних, вольових та інших психологічних якостей, необхідних спортсмену для успішного виступу на змаганнях,

д) психологічний аналіз умов тренувань і спортивного побуту: дослідження їх впливу на психіку спортсмена з метою пошуку форм, які сприятимуть формуванню необхідних психологічних якостей.


  1. Розробка психологічних умов для підвищення ефективності спортивного тренування:

а) психологічно обґрунтувати існуючі методи і засоби спортивного тренування і шукати нові;

б) визначити шляхи максимального використання можливостей організму спортсмена шляхом розвитку психічних функцій, а також створити спеціальні методи тренування;

в) розробити методи психологічного опису окремих видів спорту (психограми), а також психодіагностики спортивних здібностей, соціальної структури і психологічного клімату команди;

г) підготувати науково обґрунтовані методи моделювання змагальної ситуації в умовах тренування, виявляючи психологічні чинники, що зближують умови тренування з умовами змагань.  1. Розробка психологічних основ для підготовки спортсмена до змагань:

а) вивчити закономірності функціонування психіки в умовах змагань і розробити методи для підвищення стійкості і надійності змагальної діяльності.

б) дослідити психічні стани, що розвиваються у перед змагальних та змагальних умовах, щоб розробити методи блокування несприятливих психічних станів;

в) розвивати психопрофілактику, формувати прийоми, способи та шляхи психологічної

підготовки спортсменів для підвищення їх стійкості до психотравмуючих впливів.  1. Розробка психологічних умов гуманізації спортивної діяльності:

а) охарактеризувати психологічні закономірності, необхідні для формування і збереження динамічної рівноваги у системі „суб’єкт спортивної діяльності – спортивне середовище”;

б) своєчасно виявити психологічні проблеми відбору і спортивної орієнтації;

в) вивчити індивідуальні властивості особистості і її психічні стани ( як фактор успішності і безпеки спортивної діяльності);

г) встановити закономірності динаміки психічних станів спортсмена у різних умовах спортивної діяльності;

д)визначити структуру мотивів спортивної діяльності, закономірності формування і перебудови її у процесі спортивного вдосконалення.


  1. Вивчення соціально-психологічних явищ у спортивному колективі:

а) вивчити джерела та механізми формування внутрішньогрупових феноменів (почуттів, установок, традицій), розробити методи керування ними з метою створення сприятливого психологічного клімати в спортивних командах;

б)прослідкувати закономірності між особистісного спілкування в спортивних командах і розробити критерії психологічної сумісності спортсменів;

в) виявити соціально-психологічні мотиви поведінки і діяльності спортсменів;

г) визначити роль особистості тренера і вплив стилів керівництва на успіх команди і психологічний клімат у ній, розробити методи для закріплення авторитету тренера чи капітана команди.

Таблиця 3.Відмінні і схожі риси психології фізичного виховання та спорту

Відмінні риси

Схожі риси

1.Ціль фізичного виховання - розвиток і вдосконалення необхідних і достатніх фізичних кондицій, психофізіологічного рівня функціонального стану організму кожної людини, зміцнення здоров’я.

Ціллю занять спортом - є досягнення найвищих спортивних результатів.


2. Фізичне виховання направлене на розвиток з раннього дитинства психіки людини (психічні процеси, психологічні якості, здібності), при цьому вирішує завдання загального характеру.

Спорт, як специфічний вид діяльності, вирішує проблеми спеціальної підготовки людини до високих психічних навантажень, при цьому вирішує завдання вузького спрямовання.


3. Практичні завдання з фізичного виховання обов’язкові і доступні всім людям, вони є складовою гармонійного розвитку особистості.

Спортивна діяльність не обов’язкова для кожного, вона достатньо трудомістка і потребує від людини значної фізичної і психічної напруги.


4.Фізичне виховання – обов’язкова навчальна дисципліна для всіх загальноосвітніх установ ( дитячий садок, школа, ПТУ, ВУЗ).

Спортивні організації – це добровільні суспільні групи, що об’єднують певне коло людей, захоплених одними ідеями, інтересами, цілями.1.Структура діяльності, направлена на заняття фізичними вправами,
2. Цілеспрямовано здійснюється процес розвитку і вдосконалення психологічних якостей, умінь і навичок (саморегуляція, самоконтроль і ін.), а також психологічних процесів (рухової пам’яті, мислення, уяви, уваги і ін.) і властивості особистості (характер, воля, здібності, емоції, мотиваційна сфера).
3. Процеси виховання моральних, етичних, естетичних норм особистості і поведінки людини у результаті складають єдине ціле.
4.Міжособистісні стосунки членів спортивного колективу і груп, що працюють по програмі фізичного виховання, у плані спілкування, лідерства і засобів обміну інформацією.
5. Схожою рисою є схема побудови занять і планування подальшої діяльності, що розрахована на багаторічний період.


Схема 1. Структура спортивної діяльності

Спортивна діяльність
Тренувальна діяльність

Змагальна діяльність
Морфо-функціональні зміни організму

Перевірка стану організму
Становлення технічних умінь і навичок, підвищення рівня спеціальних знань

Перевірка відповідності притаманних технічних умінь, навичок і спеціальних знань
Становлення тактичних умінь і навичок, підвищення рівня психологічної підготовленості

Перевірка відповідності притаманних тактичних умінь і навичок, психологічної підготовленості
Становлення особистості

Становлення особистості


Таблиця 4. Психологічні особливості тренувальної та змагальної діяльності

Тренування

Змагання

1.Навчання та виховання спрямовані на розвиток особистості спортсмена.

2.Вдосконалення психологічних процесів і властивостей особистості

3.Адаптація до зростаючого фізичного і психологічних навантажень.

4.Систематичне підвищення досягнутого фізичного і психічного рівня.

5.Відношення спортсмена до тренувальної діяльності і вдосконалення його системи мотивацій.

6. Дисциплінованість і режим дня.

7.Наявність психічної напруги, що може спонукати психічну перенапругу.


1.Стимулюючий вплив змагань.

2.Присутність у спортсмена під час змагань прагнення до перемоги.

3.Вплив змагань на статус спортсмена у суспільстві.

4.Результати змагань особистісно та соціально значущі для спортсмена.

5.Змагання – це специфічний фактор, що складає екстраординарний емоційно-вольовий стан, який впливає на процес і результат діяльності спортсмена.
Схема 2. Психологічна систематика видів спорту (за Т.Т.Джамгаровим)

Форми взаємодії
Взаємодія партнерів

Протиборство суперників
1.Взаємопов’язані дії

2.Індивідуальні дії

3.Синергічні дії

4.Послідовні дії
1.Безпосереднє протиборство

а) жорсткий фізичний контакт

б) фізичний контакт
2. Опосередковане протиборство

а) умовний фізичний контакт

б) відсутність фізичного контактуТаблиця 5. Психологічні особливості та стадії формування рухової навички

Психологічні особливості

Стадії формування

1. Цілісність дій.

2. Досконалість.

3. Автоматизм.

4.Усвідомленість.


1.Знайомство із загальною структурою вправи.

2.Оволодіння прийомами формування навички.

3.Закріплення та вдосконалення навички.Таблиця 6. Психологічна характеристика фізичних якостей

Швидкість

Здатність людини виконувати рухові дії у мінімальний для даних умов відрізок часу.

З точки зору психології – це здібність управляти часовими ознаками руху, відбиток у свідомості спортсмена тривалості, темпу і ритму рухів.Сила

Здатність людини здійснювати дії з визначеною м’язовою напругою. Основою прояву сили є діяльність нервово-м’язевого апарату: а) активація периферичного нервово-м’язевого апарату;б) режим м’язевої діяльності – нервових центрів, які керують м’язевою діяльністю; скорочуючого апарату м’язевих волокон; системи електромеханічних зв’язків м’язевих волокон.

(Максимальна сила, швидкісна сила, силова витривалість. Граничні, розподілені та дозовані м’язеві зусилля).Витривалість

Здатність людини до тривалого виконання діяльності без зниження її ефективності.

З точки зору психології окрім змін у структурно-функціональній, киснево-транспортній та інших фізіологічних системах, відбувається становлення центрально-нервової і нейрогуморальної (ендокринної) регуляції діяльності цих систем. (Загальна та спеціальна витривалість. Втома).Спритність

Здатність людини швидко оволодівати новими рухами і швидко перебудовувати рухову діяльність в залежнеості від ситуації, що змінюється.

З точки зору психології спритність проявляється тільки у комплексі з іншими фізичними якостями. Основними критеріями розвитку спритності є: фізичні здібності людини, діяльність аналізаторів – зорових, слухових, кінестетичних, тактильних і вестибулярних та запас рухів – чим точнішою і різноплановою біла діяльність рухового апарату, тим більший у спортсмена запас умовно-рефлекторних зв’язків, тим більшим числом рухових навичок він володіє.Гнучкість

Рухливість суглобів. Властивість еластичних структур (м’язевих та сполучних), яка визначає межі амплітуди рухів частин тіла.

Гнучкість визначає еластичні властивості суглобів, м’язів, будову суглобів, силові характеристики м’язів та центрально-нервова регуляція.Таблиця 7. Основні причини динаміки передзмагального психічного напруження

№ п/п

Причини психічних станів

Характеристика причин

1

Значущість змагань

Співвідношення мети і рівня підготовленості спортсмена (абсолютна значущість). Слабка підготовленість вимагає зниження мети"; високий рівень підготовленості дозволяє приймати значніші цілі. Все це дає сприятливу динаміку психічної напруги. Значущість визначається масштабом змагань (відносна значущість

2

Склад учасників змагань

Наявність сильних суперників, що підвищує достовірну значущість. Тому необхідна інформація про супротивника, щоб зняти надлишкову напругу

3

Організація змагань

Урочистість відкриття, регламент змагань, своєчасність стартів, об'єктивність суддівства і т.п. В окремих випадках залежить від досвіду і індивідуальних особливостей спортсменів

4

Поведінка оточуючих спортсмена людей (особливо тренера)

Продуманість спілкування тренера із спортсменом. Прояв хвилювання, метушливості, передчасне оголошення планованого результату і т.п., - все це спричиняє негативний вплив на стан спортсмен

5

Індивідуальні психологічні особливості

Властивості нервової системи і якості особистості спортсмена. Це і диктує індивідуальний стиль діяльності і регулює дії і переживання

6

Особливості виду спорту і вправи змагання

Умови, засоби і методи виконання певного типу діяльності, характерного для даного виду спорту

7

Ступінь оволодіння способами саморегуляції

Здатність своєчасно і уміло використовувати способи саморегуляції. Може робити позитивний або негативний вплив на передстартовий стан

8

Психологічний клімат в колективі

Характер і особливості взаємостосунків в колективі


Каталог: depart -> ExperimentalPsychology -> resource -> file
file -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
file -> Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів
file -> О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
file -> Першоджерела до іспиту Равич-Щербо И. В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов
file -> 2006 Семак О. О. “Основи інженерної психології”
file -> Орієнтовна тематика курсових робіт з диференціальної психології


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка