Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3

ДОДАТКИ


Додаток А

Орієнтовний зразок структури курсової роботи
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КУРСОВА РОБОТА

з методики професійного навчання

на тему: РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА ТЕМУ «ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Студента (ки) курсу групи

напряму підготовки: 6.010104. Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Спеціалізація: Комп’ютерні технології

П.І.Б.

Керівник .

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала _____________

Кількість балів: ____Оцінка:ECTS_____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ТЕРНОПІЛЬ 2014
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інженерно-педагогічний факультет

Кафедра комп’ютерних технологій

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ______________

«____» ______________2014 року
ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студенту

Іванову Івану Івановичу

1. Тема роботи: РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА ТЕМУ «ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

керівник роботи: _________________________________________________

2. Термін подання студентом роботи________________________________

3. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):  1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності кваліфікованого робітника за фахом «Оператор комп’ютерного набору».

  2. Проаналізувати програму професійної підготовки кваліфікованого робітника за фахом «Оператор комп’ютерного набору».

  3. Обґрунтувати доцільність обраного змісту, обсягу і послідовності викладу навчального матеріалу за темою «Обробка текстової інформації» дисципліни «Технології обробки інформації».

  4. Визначити технології навчання майбутніх фахівців на рівні вибраної теми заняття та обґрунтувати їх вибір.

  5. Розробити уроки теоретичного і практичного навчання за темою «Обробка текстової інформації» курсу «Технології обробки інформації».

  6. Розробити електронний засіб навчання кваліфікованого робітника за фахом «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» з теми «Обробка текстової інформації» дисципліни «Технології обробки інформації».

4. Дата видачі завдання «___»__________2014 р.
Студент _________ Іванов І. І.

( підпис )

Керівник роботи _________ __________( підпис )

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКА ЗА ФАХОМ «ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»

1.1. Аналіз професійної діяльності кваліфікованого робітника за фахом «Оператор комп’ютерного набору»

1.2. Аналіз кваліфікаційної характеристики кваліфікованого робітника за фахом «Оператор комп’ютерного набору»

1.3. Розробка змісту теми «Обробка текстової інформації» навчальної дисципліни «Технології обробки інформації»

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ З ТЕМИ «ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

2.1. Проектування дидактичних матеріалів

2.2. Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування

базових знань

2.3. Проектування мотиваційних технологій навчання

2.4. Проектування технології формування орієнтувальної основи діяльності (ООД)

2.5. Проектування технологій формування виконавчих дій (ВД)

2.6. Проектування технологій формування контрольних дій (КД)

2.7. Складання перспективного-поурочного плану викладення теми

2.8. Розробка занять з теми «Обробка текстової інформації»

2.9. Розробка електронного засобу навчання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
ВСТУП

На цей час у галузі інформатики найбільш динамічно розвиваються комп’ютерні графічно-інформаційні технології. Вони невпинно розширюють свою методологічну основу, інструментальну базу і сферу застосування, охоплюючи все ширше коло різноманітних галузей діяльності людини.

Інформатизація освіти спрямована на розвиток інформаційної культури педагога і суб’єктів навчання, удосконалення змісту, методів і засобів навчання, доведення останніх до рівня світових стандартів. Отже, закономірно постає питання про оновлення педагогічного інструментарію, модернізацію методик викладання дисциплін, їх максимальну орієнтацію на задоволення освітніх, інформаційних і комунікаційних потреб сучасних учасників навчально-виховного процесу. Сьогодні увагу дослідників привертають різні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних (ІКТ) у навчальний процес: використання ІКТ з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів (Н. Бойко та А. Байраківський); визначення дидактичних засад організації самостійної роботи студентів на основі інформаційно-комунікаційних технологій навчання (М. Смирнова); можливості ІКТ у процесі підготовки майбутніх перекладачів (В. Терехова); методика роботи з інтернет-сайтами (І. Ситдикова). Аналіз проблеми використання ІКТ у навчально-виховному процесі засвідчує, що перехід до комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання інноваційних методів навчання з традиційними – складне завдання, що потребує вирішення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших питань. Серед них – розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для використання інформаційно-пошукових систем, гіпермедійних, мультимедійних, телекомунікаційних і мережевих технологій. Використання ІКТ є принципово новим підходом до організації аудиторної та самостійної роботи студентів, що сприяє підвищенню наукового й методичного рівня надання освітніх послуг, дозволяє здійснити індивідуальний підхід у навчанні, сприяє розвитку мотиваційної сфери, прагнення студентів до самостійної пізнавальної діяльності. Практикою перевірено, що електронні засоби навчання мають низку вагомих дидактичних переваг порівняно з їхніми аналогами на паперових носіях: гіпертекстова технологія (завдяки застосуванню гіперпосилань) спрощує навігацію і надає студенту можливість вивчати матеріал в індивідуальному режимі; мультимедійна технологія сприяє яскравому унаочненню пізнавальної і навчальної інформації (завдяки використанню тексту, графіки, звуку та відео); на одному носії здійснюється інтеграція значних обсягів різної за природою інформації. Професійно створений електронний посібник ефективно поєднує в собі функції вчителя і підручника, довідково-інформаційного джерела та консультанта, ефективного тренажера й засобу контролю знань.

Задачею виконання курсової роботи є поглиблення придбаних теоретичних знань методологій і методик організації раціональних способів збору, накопичення, збереження та обробки графічної інформації із застосуванням сучасних ІКТ, потреби їх впровадження у навчальний процес, можливість застосування електронних засобів у професійному навчанні, традиційний підхід до підготовки фахівців у ПТНЗ і сучасні тенденції розвитку освіти в напрямі самостійної роботи.Об’єкт – процес підготовки майбутніх робітників – операторів комп’ютерного набору.

Предметметодика проведення занять з теми «Обробка текстової інформації».

Мета – розробити дидактичні матеріали з вивчення теми «Обробка текстової інформації» під час підготовки робітників спеціальності «Оператор комп’ютерного набору».

Завдання:

1. Проаналізувати кваліфікаційну характеристику кваліфікованого робітника за фахом «Оператор комп’ютерного набору».

2. Розробити (удосконалити) методику викладання теми «Обробка текстової інформації» навчальної дисципліни «Технології комп’ютерної обробки інформації» (конструювання занять теоретичного і виробничого навчання).

3. Спроектувати тестові завдання.4. Розробити електронний засіб навчання.

Додаток Б
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1.

Тенденції розвитку систем дистанційного навчання

1.2.

Огляд систем дистанційного навчання
1.2.1. Система дистанційного навчання Прометей
1.2.2. Система дистанційного навчання Moodle
1.2.3. Система дистанційного навчання Learning Spase
1.2.4. Система дистанційного навчання Atutor

1.3.

Програмні засоби мультимедійної обробки навчальних компонентів
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

2.1.

Структуризація навчального матеріалу для комп’ютерного вивчення текстового процесора учнями професійно-технічних закладів освіти

2.2.

Адміністрування та розміщення навчальних матеріалів у системі Atutor

2.3.

Практичні рекомендації щодо розробки навчальних матеріалів та застосування систем дистанційного навчання в процесі вивчення текстового процесора
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка