Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму


Уніфікована рейтингова шкала оцінки «ECTS» за Болонською системоюСторінка10/10
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.52 Mb.
#52
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Уніфікована рейтингова шкала оцінки «ECTS» за Болонською системою


Болонська угода передбачає оцінбвання будь-якої дисципліни за 100-бальною рейтинговою шкалою в системі Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS) (табл. 2)

До екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку, як це представлено у табл. 2.
Таблиця 2. Уніфікована рейтингова шкала оцінювання студентів з дисципліни «Конфліктологія» за системами РITM та ECTS.

Оцінка

Рейтинг за РІТМ

Рейтинг за ECTS

Оцінка за національною шкалою

Зміст оцінки

А

451-500

86-100

5 (відмінно)

Глибокі знання, можлива незначна кількість помилок

В С

351-450

71-85

4 (добре)

Міцні знання з можливими кількома помилками

Д Е

251-350

60-70

3 (задовільно)

Непогані знання, але є значна кількість недоліків

FX

151-250

35-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Недостатні знання, слабо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст

F

0-150

0-34

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово представити його

Таблиця 3. Критерії оцінювання знань та система нарахування балівФорма навчальної роботи

Вид роботи

Бали

Кількість занять

Максимальна кількість

балів


1. Аудиторна

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год.)


0,2

9

1,8

1.2. Практичне заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,2

7

1,4

2. Правильна відповідь при опитуванні або правильно розв’язане завдання

3

7

21

3. Самостійна робота

3

7

21

4. Активна участь у дискусіях та ділових іграх

2

7

14

2. Самостійна та індивідуально – консультативна робота

1. Своєчасне та правильне виконання домашнього завдання

0,4

7

2,8

2. Реферати, доповіді, есе, нариси

11

2

22

3. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота

15

1

15

2. Модульна контрольна робота

15

1

15

4. Кінцевий контроль

1. ПМК
1
Разом


100

Таблиця 4.Система нарахування додаткових балів за видами робітФорма роботи

Вид роботи

Бали

1. Навчальна

 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності

5
5
2. Науково-дослідна

 1. Участь в наукових гуртках та наукових студентських клубах

 2. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

5
5Разом
20

Таблиця 5.Розподіл балів за темами та за видами навчальних робітНазви тем

Види навчальних робіт

Бали

Тема 1. Предмет і зміст курсу. Поняття конфліктної ситуації і конфлікту

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2


3

3

21

Тема 2. Природа конфлікту на підприємстві

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2
2

2

1


Тема 3. Аналіз конфліктів і вироблення методів їх подолання

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2


3,0

2

1Тема 4. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2
3,0

2

1


МКР № 1

15

Тема 5. Управління конфліктною ситуацією

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2
3,0

2

1


Тема 6. Проведення організаційних змін

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2
3,0

2

1


Тема 7. Профілактика міжособових конфліктів на основі інтертипних відносин соціоніки

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2


3,0

2

1Тема 8. Конфліктні ситуації в сфері обслуговування

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,2

0,2
3,0

2

1


МКР № 2

15

Разом по дисципліні

100

ПЕРЕЛІК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИОсновна

 1. Конституція України. Основний Закон. – Полтава: Видавництво “Полтава”, 1996. – 44 с.

 2. Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів. Закон України від 18 лютого 1992 року, № 2134-Х11. // Закони України. Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: Інститут законодавства, 1996. – Т. 3. – С. 57 –65.

 3. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України від 3 березня 1998 року, № 137/98-ВР. // Закони України. Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: Інститут законодавства, 1999. – Т. 15. – С. 332 – 343.

 4. Алиев Х.М. Защита от стресса. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. – М.: “Мартин”, “Полина”, 1996. – 240 с.

 5. Анцупов А.Я., Малишев А.А. Введение в конфликтологию. – К.: МАУП, 1996. – 104 с. *

 6. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун-т внут. дел, 1997. – 353 с. *

 7. Борманн Д. и др. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике // Борманн Д., Воротила Л., Федерманн Р. – Ham­burg: S+W Steuer- und Wirtschaftsverlag, 1992. – 906 с.

 8. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 190 с.

 9. Букалов А.В., Бойко А.Г. Соционика: тайна человеческих отноше­ний и биоэнергетика. – К.: Редакция газеты “Соборна Украiна”, 1992. – 80 с.

 10. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гарда­рика, 1998. – 528 с. (Разд. 9.4. Управление конфликтами).

 11. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. – Л.: Лениздат, 1990. – 174 с.

 12. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.*

 13. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Тандем ЭКМОС, 2000. – 320 с.

 14. Гуленко В.В., Молодцов А.В. Соционика для руководителя. Кн. I. Введение в соционику. – К.: МЗУУП, 1993. – 128 с.

 15. Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда. – К.: Вища шк., 1990. – 352 с.

 16. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. – М.:Высшая школа, 1989. – 3О4 с.

 17. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 317 с.*

 18. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 199О. – 335с.

 19. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996. – 191 с. *

 20. Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология. – М.: Высшая школа, 1989. – 383с.

 21. Корен Леонард, Гудман Питер. Искуство торговаться или все о переговорах. – Минск: СП “Эф-Эй-Би”, 1995. – 160 с.

 22. Корнелиус Х., Фєйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. – М.: Стрингер, 1992. – 216 с.

 23. Краткий психологический словарь. – М.: ИПЛ, 1985. – 437 с.

 24. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1988. – 479 с.

 25. Крутецкий В.А. Психология. – М.: Просвещение, 199О. – 352 с.

 26. Линчевский Э.Э. Социальная психология торговли. – М.: Экономика, 1985. – 216 с.

 27. Лисенкова Л.Ф. Психология торговли и профессиональная этика. –М.: Экономика, 1985. – 152с.

 28. Лукашевич Н.П. Социология воспитания: Краткий курс лекций. – К.: МАУП, 1996. – 180 с.

 29. Маркович Д. Социология труда. – М.: Прогресс, 1988. – 627 с.

 30. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 256 с.

 31. Маскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 32. Молодцов А.В. Практикум по прикладной соционике. Ч. 1. Основные понятия соционики. Методы анализа личности. – К.: Межрегиональ­ный заочный университет управления персоналом, 1992. – 99 с.

 33. Молодцов А.В., Хохель С.О. Практикум по прикладной социони­ке. – 2-е изд. – К.: МАУП, 1994. – 204 с.

 34. Общая психология. Под ред. В.В. Богословского. – М.: Просвещение, 1983. – 352 с.

 35. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. /Дмитриев А.В. и др. – М.: Юристъ, 1997. – 200 с. *

 36. Основы управления персоналом: Учеб. пособие для вузов /Генкин Б.М. и др. – М.: Высшая школа, 1996. – 383 с. (Разделы 14.5; 14.6; 14.7).

 37. Паркинсон Дж. Р. Люди сделают так, как захотите вы. – М.: Новости, 1993. – 160 с.

 38. Петров Н.Н. Аутогенная тренировка для Вас. – М.: Центр психологии и психотерапии при АН СССР, 1990. – 32 с.

 39. Прикладная конфликтология: Хрестоматия /Сост. Сельченок К.В. – Минск: Харвест, 1999. – 624 с.

 40. Продавец и покупатель: психология отношений. – М.: Знание, 1981. – 64 с.

 41. Психология менеджмента. Практические тесты руководителя. /Под ред. Крымской Л.А. – Запорожье: Аурум, 1993. – 64 с.

 42. Психология труда. /Й. Даниел, И. Пикала и др. Под ред. проф. Платонова К.К. – М.: Профиздат, 1989. – 216 с.

 43. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро­шевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 44. Рабочая книга социолога /М.Н. Руткевич и др. – М.: Наука, (1976), 1983. – 477 с.

 45. Рейнуотер Дж. Это в Ваших силах. – М.: Прогресс, 1992. – 240 с. (Глава 7. Медитация. Суицид).

 46. Рутман Э.М. Надо ли убегать от стресса? – М: Физкультура и спорт, 1990. – 128 с. (Разделы: Стресс. Релаксация.).

 47. Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджеров и бизнес­менов. – Белая Церковь, 1994. – 399 с.

 48. Сацков Н.Я. Практический менеджмент. Методы и приемы деятель­ности руководителя. – Д.: Сталкер-S., 1998. – 448 с. (Глава 11. Конфликты и их разрешение).

 49. Скотт Джини Грехем. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991. – 192 с. *

 50. Скотт Джини Грехем. Описание пути к успеху в бизнесе. Сила ума. – К.: Внешторгиздат, 1991. – 199 с.

 51. Слинько О.Б. Ключ к сердцу – соционика. – К.: Фирма “Доверие”, 1991. – 67 с.

 52. Современная западная социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с.

 53. Социальная психология и этика делового общения: Учебное пособие. /Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 99 с. (Раздел. Стиль руководства. Конфликты и пути их разрешения. – С. 82 – 99).

 54. Социальная психология. /Под ред. Г.П. Предвечного и Ю.А. Шерко­вина. – М.: Политиздат, 1985. – 319 с.

 55. Социальные отклонения /Кудрявцев В.Н. и др. – М.: Юрид. лит., 1989. – 368 с.

 56. Социологический справочник /Под. ред. В.И. Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

 57. Социология /Г.В. Осипов и др. – М.: Мысль, 199О. – 446 с.

 58. Социология труда /В.П. Махнарылов, Г.В. Дворецкая и др. – К.: Технiка, 1981. – 24О с.

 59. Социология труда. \Под ред. Н.А. Сероштана. – Х.: Основа при ХГУ, 1990. – 216 с.

 60. Социология: Словарь – справочник: [В 2-х т.] Отв. ред. Г.В.Осипов. – М.: Наука, 199О. – Т. 1. – 2О3 с., Т. 2. – 231с.

 61. Теоретическая и прикладная социальная психология /Уледов А.К. и др. – М.: Мысль, 1988. – 333 с.

 62. Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. – М.: Наука, 1988. – 176 с.

 63. Устинова М.Я., Матвеева А. Разрешение конфликтов. Пособие по обучению методам анализа и разрешения конфликтов. – М.: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института этнологии и антропологии РАН, 1997. – 248 с.

 64. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. – М.: Экономика, 1987. – 108 с.

 65. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без пораже­ния. – М.: Наука, 1992. – 158 с.

 66. Хьюсман Р., Хетфилд Д. Фактор справедливости. – М.: Знание, 1992. – 96 с.

 67. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех. – М.: Прогресс, 1993. – 240 с. (Разделы 7.2. Стресс., 8.1. Релаксация и аутогенная тренировка. 11.5. Выявление конфликтных ситуаций и их разрешение).

 68. Шевандрин Н.И. Конфликт // Социальная психология в образова­нии: Учеб. пособие. Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С. 392 – 404.

 69. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск: Амалфея, 1977. – 288 с.

 70. Шепель В.М. Управленческая психология. – М.: Экономика, 1984. – 248 с.

 71. ШтольбергР. Социология труда. – М.: Прогресс, 1988. – 248 с.

 72. Ваниорек Л. Ваниорек В. Моббинг: когда работа становится адом. – Москва: Интерэксперт, 1996. – 168 с.

Додаткова

 1. Андреенкова Н.В., Воронченкова Г.А. Развитие трудовых конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике // Социс. – 1993. – № 8. – С. 24 – 31.

 2. Бондаренко А. Конфликт //Office. – 1996. – Август/Сентябрь. – С. 28 – 29.

 3. Буженина К. Надо ли по пустякам “бить посуду” или как вести себя в конфликтной ситуации // Бизнес для всех. – 1999. – № 6. – С. 19.

 4. Данакин Н.С., Дяченко Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов. // Социс. – 1993. – № 9. – С. 103 – 112.

 5. Дорнье А. Урегулирование конфликта // Офис. – 1996. – Октябрь. – С. 8 – 9.

 6. Дорошева М.В. 20 конфликтных ситуаций и 40 способов их разрешения // Управление персоналом. – 1997. – № 12. – С. 38 – 43.

 7. Дружинина Е. “Экспресс-методика” по изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе. //Персо­нал. – 1997. – № 1. – С. 36 – 41.

 8. Євдокимова И. Конфликты легитимности // Бизнес-информ. – 1997. – № 3. – С. 10 – 16.

 9. Зайцев А.К. Социально – трудовой конфликт – это норма //Социс. – 1993. – № 8. – С. 21 – 23.

 10. Здравомыслов А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика массового сознания // Социс. – 1993. – № 8. – С. 12 – 21.

 11. Зернин Д.П. Политический конфликт и оппозиция // Социально-по­литический журнал. – 1998. – № 5. – С. 89 – 107.

 12. Золян С. Пpоблема и конфликт: (Опыт логико – семантического анализа) // ПОЛИС. – 1996. – № 4. – С. 96 – 105.

 13. Извекова  О. Антистрессовый запас человека // АиФ. – 1999. – № 2. – С. 13.

 14. Кашницкий С. Азбука судьбы. // Охрана труда.... – 1990. – № 2. – С. 22 – 24.

 15. Кашницкий С. Азы “кибернетики отношений”. // Охрана тру­да.... – 1991. – N 4. -С. 35-39.

 16. Кашницкий С. Взаимотерапия – медицина будущего, доступная нам уже сегодня. // Охрана труда.... – 1991. – № 1. – С. 28 – 32.

 17. Кашницкий С. Кем быть? // Охрана труда.... – 1991. – № 9. – С. 42 – 47.

 18. Кашницкий С. Наука быть собой. // Охрана труда и социальное страхование. – 1989. – № 8. – С. 28 – 31.

 19. Кашницкий С. Не увольняйте конфликтера. // Охрана труда.... – 1991. – № 10. – С. 44 – 47.

 20. Кашницкий С. Отчего так много несчастливых семей. // Охрана труда.... – 1991. – № 5. – С. 39 – 44.

 21. Кашницкий С. Реанимация Гименея. // Охрана труда.... – 1991. – № 2. – С. 38 – 41.

 22. Кашницкий С. Что такое ТИМ. // Охрана труда.... – 1991. – № 3. – С. 28 – 39.

 23. Коломінський Н., Бондарчук О. Стиль поведінки керівника в конфліктній ситуації: діагностування та шляхи оптимізації // Освіта і управління. – 1998. – Т. 2. – № 1. – С. 92 – 95.

 24. Кривицька О. Як запобігти міжетнічним конфліктам // Віче. – 1998. – № 12. – С. 45 – 53.

 25. Крихкий Е.В. Восприятие конфликта как индикатор межэтнической напряженности (на примере Северной Осетии) // Социс. – 1996. – № 9. – С. 116 – 121.

 26. Мегiдь В., Овчаров А. Тест для визначення особистостi: Школа соцiонiки // Радянська жiнка. – 1991. – № 3. – С. 23.

 27. П’ять способів урегулювання конфліктів // Світ. – 1998. – № 12. – С. 8.

 28. Проблемы конфликтологии // Социс. – 1993. – № 9. – С. 52 – 57.

 29. Хорин И.С., Хорина Г.П. О проблемах конфликтологии: Прим. план и программа курса // Кентавр. – М., 1992. – № 3/4. – С. 150 – 154.

 30. Шеллинг Т. Стратегия конфликта // Социально-политический журнал. – 1998. – № 6. – С. 193 – 206.

 31. Якунин В. Ежедневно в Украине кончают жизнь самоубийством более 40 человек // Комсомольская Правда в Украине. – 1998. – 23 октября.

 32. Яновський А.М. Внутрифирменные конфликты – фактор психологической опасности предприятия // Управление персоналом. – 1998. – № 9. – С.44–47.ЗМІСТ

Вступ 3

Навчальна програма курсу 4

Тематичний план дисципліни 8

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 10

Тести вхідного контролю знань студентів 25

Питання для самостійної роботи та теми рефератів 25

Ділові ситуації (кейси) та рекомендації до їх вирішення 66

Питання для підсумкого контролю 82

Карта самостійної роботи студента з дисципліни 86Перелік рекомендованої літератури 94Каталог: Metod
Metod -> Технології методичної роботи укладачі
Metod -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
Metod -> Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Metod -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
Metod -> Уведення у методологію науки
Metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
Metod -> 2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема
Metod -> Методичні рекомендації щодо організації психологічного і соціального супроводу навчально-виховного процесу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка