Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліниСкачати 298.48 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір298.48 Kb.
#84
ТипНавчально-методичний посібник


ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Київ 2014

І. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”


Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і закони взаємозв'язку соціального і психологічного; соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу; масова свідомість і масова поведінка людей. Розвиток соціальної психології - це, перш за все, розвиток її здатності давати практичні відповіді на такі актуальні життєво важливі задачі: як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість; яким чином особистість, її діяльність впливають на функціонування групи; як функціонує соціально-психологічна реальність, яка виникає в процесі такого взаємозв'язку.

Метою викладання навчальної дисципліни “Соціальна психологія” є: виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціально-психологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як науку, що вивчає закономірності взаємозв'язку соціального і психологічного; навчити осмислювати систему людських стосунків, знаходити способи вирішення питань, що виникають в комунікативній сфері міжособистісних і міжгрупових взаємодій.Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

сприяти оволодінню теоретичними знаннями про соціальну психологію як культурно-історичне явище і як науку;

• розкрити методологічну основу соціально-психологічних досліджень, спряти оволодінню найпростішими способами збору, обробки й інтерпретації соціально-психологічної інформації, виробити практичні навички проведення соціально-психологічного дослідження відповідно до стандартних вимог;

• ознайомити студентів із функціями психолога-практика у професійній галузі теле- та інфокомунікацій.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

методологічні основи сучасної вітчизняної і зарубіжної соціальної психології;

• понятійно-категоріальний апарат соціальної психології;

• методи вивчення особистості в різних соціокультурних традиціях;

• особливості соціального мислення, соціальної поведінки та соціальних відносин;

• закономірності спілкування і способи управління індивідом і групою;

• соціально-психологічні механізми групоутворення і групової динаміки;

вміти:

• володіти системою теоретичних знань з основних розділів соціальної психології;

• володіти професійною мовою предметної галузі знання;

• володіти сучасними методами пошуку, обробки та використання соціально-психологічної інформації;

• визначити сутність соціально-психологічних закономірностей спілкування і взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, визначити способи взаємодії особистості і соціума, способи управління індивідом і групою;

• розкрити чинники і динаміку групових поцесів, визначити особливості утворення малої групи та механізми динаміки малих груп;

• пояснити натовп як різновид соціальних груп;

• застосувати на практиці теоретичні знання, використовувати комплексні методи вивчення соціально-психологічного клімату у колективі.
 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

(для денної форми навчання)

Розподіл навчального часу за розділами, темами і видами занять


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

всього

лекц.

сем.

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальна теорія та історія соціальної психології


Тема 1. Соціальна психологія як культурний феномен і як наука.

10

2

26


Тема 2. Історія формування і розвитку соціально-психологічних ідей.

10

2

26

Тема 3. Основні теоретичні напрямки сучасної соціальної психології.

12

2

46

Тема 4. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.

10

2

26

Разом за змістовим модулем 1.

42

8

1024

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення проблеми особистості

Тема 5. Проблема особистості в соціальній психології.

10

2

26

Тема 6. Дослідження процесу і моделей соціалізації особистості.

10

2

26

Тема 7. Особистість у структурі соціальних взаємодій і відносин.

10

2

26

Разом за змістовим модулем 2.

30

6

618

Модуль 3

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей.

Тема 8. Феномен спілкування в соціальній психології та його інтерактивні параметри.

9

2

25

Тема 9. Перцептивна сторона спілкування.

9

2

25

Тема 10. Комунікативні аспекти спілкування.

10

2

26

Тема 11. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

10

2

26

Разом за змістовим модулем 3


38

8

822

Змістовий модуль 4. Проблема груп та міжгрупової взаємодії в соціальній психології.

Тема 12. Класифікація груп та їх соціально-психологічні характеристики.

10

2

26

Тема 13. Соціально-психологічні підходи до вивчення малих груп і дослідження їх динаміки.

10

2

26

Тема 14. Великі соціальні групи і спільноти.

10

2

26

Тема 15. Дослідження міжрупових відносин в окремих галузях практики.

10

2

26

Разом за змістовим модулем 4.

40

8

824

ЗалікВсього за дисципліну:

150

30

32


88


2. ЗМІСТ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КУРСУ „СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”
Змістовий модуль 1. Загальна теорія та історія соціальної психології
Тема 1. Соціальна психологія як культурний феномен і як наука.

Поняття про соціальну психологію як культурно-історичне явище і як науку. Ефект соціальності та його виявлення у психічних феноменах. Соціальна психологія як галузь психологічної науки. Об’єкт і предмет соціальної психології. Структура соціальної психології. Соціальна психологія в системі наук. Теоретичні і прикладні завдання соціальної психології. Основні завдання соціальної психології у галузі теле- та інфокомунікацій.


Тема 2. Історія формування і розвитку соціально-психологічних ідей.

Перші історичні форми соціально-психологічного знання. Теорії психології народів. Розвиток соціально-психологічного знання в царині соціології. Психологія мас і концепція «інстинктів соціальної поведінки». Причини виокремлення соціальної психології у самостійну галузь знання. Витоки української соціально-психологічної думки. Становлення української соціальної психології (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.).


Тема 3. Основні теоретичні напрямки сучасної соціальної психології.

Основні напрямки досліджень у сучасній соціальній психології. Біхевіористський напрямок в соціальній психології. Особливості когнітивного напрямку в соціальній психології. Характеристика соціопсихоаналітичного напрямку досліджень. Загальна характеристика та особливості гуманістичного напряму. Розвиток української соціальної психології.
Тема 4. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.

Методологія та методи дослідження в соціальній психології. Методи емпіричного дослідження. Спеціалізовані соціально-психологічні методи. Соціально-психологічний експеримент. Лабораторний експеримент. Тестування і тестові методики. Метод соціометричних вимірювань. Контент-аналіз і вивчення документів.


Змістовий модуль 2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення проблеми особистості
Тема 5. Проблема особистості в соціальній психології.

Поняття особистості в соціальній психології. Соціально-психологічні теорії особистості. Теоретичні підходи щодо дослідження особистості в соціальній психології. Соціально-психологічна структура особистості. Свідомість і самосвідомість особистості. Поняття соціальної установки, ціннісної орієнтації, спрямованості та позиції особистості. Проблема типології особистості. Поняття «соціального типу» і «соціального характеру» особистості.


Тема 6. Дослідження процесу і моделей соціалізації особистості.

Поняття соціалізації та соціальної орієнтації особистості. Соціально-психологічні і соціологічні аспекти соціалізації. Основні теоретичні підходи і напрямки дослідження процесу соціалізації особистості. Теорії і концепції соціалізації в західній соціальній психології. Стадії соціалізації особистості. Основні етапи соціалізації. Механізми та інститути соціалізації. Моделі соціалізації особистості.


Тема 7. Особистість у структурі соціальних взаємодій і відносин.

Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви. Специфіка входження особистості у систему соціальних взаємодій. Структура і прояви міжособистісних відносин. Міжособистісні відносини як необхідні умови формування та розвитку особистості. Проблема становища особистості в групі. Статусно-рольові характеристики особистості. Мотиви соціальної поведінки. Механізм соціальної регуляції поведінки особистості.


Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей.
Тема 8. Феномен спілування в соціальній психології та його інтерактивні параметри.

Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності. Структура і функції спілкування. Основні характеристики спілкування.

Особистість у контексті спілкування. Спілкування як форма виявлення активності особистості. Інтерактивний параметр спілкування. Взаємодія (інтеракція) як контакт між людьми. Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. Конфліктні взаємодії в соціально-психологічному контексті.
Тема 9. Перцептивна сторона спілкування.

Спілкування як взаєморозуміння та взаємопізнання людей. Особливості процесів міжособистісного пізнання. Роль міжособистісного сприйняття у процесі спілкування. Поняття соціальної перцепції. Об’єкт соціальної перцепції. Суб’єкт соціальної перцепції. Перцептивні механізми та ефекти. Проблема досягнення порозуміння. Причини виникнення бар’єрів непорозуміння та шляхи їх подолання.


Тема 10. Інформаційно-комунікативні аспекти спілкування.

Спілкування як обмін інформацією. Комунікація в міжособистісних відносинах. Поняття, сутність та різновиди міжособистісної комунікації. Специфіка комунікативного процесу між людьми. Комунікативні моделі та форми. Засоби комунікації. Психологічні особливості вербальної комунікації. Основні види невербальної комунікації. Комунікативні перешкоди.Тема 11. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

Поняття індивідуальної і масової свідомості. Поняття, сутність і характеристики міжособистісних соціально-психологічних впливів на свідомість. Типологія психологічних впливів на свідомість особистості і суспільства. Механізми соціально-психологічного впливу в процесі спілкування. Способи і форми соціально-психологічного впливу в процесі спілкування. Соціальні технології психологічного впливу на масову свідомість.


Змістовий модуль 4. Проблема груп та міжгрупової взаємодії в соціальній психології.
Тема 12. Класифікація груп та їх соціально-психологічні характеристики.

Поняття «групи» в соціальній психології. Композиція і структура групи. Основні характеристики групи. Групові процеси. Класифікація груп. Класифікація і загальна характеристика великих груп. Класифікація і загальна характеристика малих груп. Група та організація (соціально-психологічні ознаки). Значення різних типів малих груп для детермінації поведінки індивіда. Структурні й динамічні аспекти малих груп.


Тема 13. Соціально-психологічні підходи до вивчення малих груп і дослідження їх динаміки.

Головні підходи до вивчення малих груп у соціальній психології. Школа "групової динаміки" (К.Левін): проблема розвитку і динаміки малих груп: основні процеси та фази. Інтеракціоністский підхід: мала група як колектив: міжособистісні стосунки в групі. Соціальні впливи. Соціометричний підхід: соціометричні індекси групової згуртованості. Організаційно-управлінський підхід: стилі лідерства і керівництва в малих групах. Групові конфлікти.Тема 14. Великі соціальні групи і спільноти.

Зміст і структура великої соціальної групи. Загальна характеристика і типи великих соціальних груп. Стихійні групи. Масові спільноти. Поняття натовпу як соціально-психологічного феномену. Класифікація натовпів. Натовп і публіка. Натовп і маса. Паніка як феномен натовпу. Специфіка поведінки людини у натовпу. Маніпуляція свідомістю і поведінкою людей в натовпі


Тема 15. Особливості дослідження міжгрупової взаємодії та застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях практики.

Застосування прикладних соціально-психологічних досліджень міжгрупової взаємодії в окремих галузях практики: у сфері масових комунікацій, психології впливу, зв’язків з громадскістю, реклами. Практика регулювання соціальних взаємодій у галузі теле- та інфокомунікацій. Поняття психічної і соціальної напруженості. Критичні й конфліктні ситуації у професійній сфері діяльності, механізми їх виникнення. Психологічне забезпечення соціального управління, соціально-психологічна діагностика, корекція і профілактика ПТСР і СЕВ в організаціях галузі теле- та інфокомунікацій.


Рекомендована література

Базова

 1. Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.

 2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

 3. Кричевский Р.Л. Психологія малої групи: теоретичний и прикладний аспекти. – М.: Аспект-Пресс, 2012. – 485 с.

 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - 649 с.

 5. Русинка І.І. Психологія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1. Арбузова Е. Н. Практикум по психологи общения – СПб.: Речь, 2008. – 248 с.

 2. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфликте: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. – 527 с.

 3. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента к характеру и типологии личности. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 375 с.

 4. Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

 5. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Истоки и перспективы. – СПб : СПбГУП, 2010. – 479 с.

 6. Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

 7. Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2006.

 8. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 461 с.

 9. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К.: Основи, 2007. – 390 с.

 10. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 383 с.


4. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТА НАД ДИСЦИПЛІНОЮ
Основними формами самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання над дисципліною є:

 1. Самостійне вивчення тем, а також окремих питань інших тем за рекомендованими навчально-методичними джерелами.

 2. Підготовка до семінарських і практичних аудиторних занять.

 3. Самостійне виконання домашніх самостійних завдань.

 4. Самостійні відповіді на контрольні запитання та дидактичні тести.

 5. Написання рефератів з обраної теми.

 6. Підготовка до захисту практичних домашніх завдань.

 7. Підготовка до поточного модульного контролю.

 8. Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи.

 9. Підготовка до підсумкового контролю знань – іспит (діф. залік).


5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Основні методологічні підходи до аналізу процеса політичної соціалізації.

 2. Сутність психосоціальної теорії Е. Еріксона.

 3. Групові норми і групові санкції: зміст взаємозалежності.

 4. Позитивні і негативні наслідки збільшення кількості членів групи.

 5. Соціально-психологічний клімат групи.

 6. Особливості вивчення малих груп школою "групової динаміки" К. Левіна.

 7. Проблема особистості в соціальній психології: взаємозв’язок «особистость-група-суспільство»

 8. Структура особистості: соціально-психологічний аспект.

 9. Я-концепція як фактор особистісного самовизначення.

 10. Соціально-психологічні чинники самоефективності особистості.

 11. Особливості впливу різних соціальних інститутів на розвиток особистості.

 12. Сугестивність як детермінанта виникнення залежних форм поведінки.

 13. Комп’ютерна залежність сучасної людини: соціально-психологічний аспект.

 14. Соціально-психологічний аналіз взаємовідносин людей в поліетнічному колективі.

 15. Психологічні бар'єри міжособистісного спілкування.

 16. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп: проівняльний аналіз.

 17. Соціально-психологічні ознаки групи та організації.

 18. Вплив психологічної сумісності членів групи на соціально-психологічний клімат групи.

 19. Становище особистості у групі: соціально-психологічний аспект.

 20. Система міжособистісних стосунків у малій групі: міжособистісні стосунки як детермінанти розвитку особистості.

 21. Соціально-психологічні системи підготовки та прийняття групового рішення.

 22. Соціально-психологічні проблеми лідерства в малій групі: стиль лідерства та проблема ефективності групової діялбності.

 23. Соціально-психологічний портрет сучасного керівника (лідера): образ керівника (лідера) у суспільній свідомості сучасного суспільства.

 24. Дослідження комунікативних якостей і ролі сучасного керівника в оптимізації соціально-психологічного клімату професійного колективу.

 25. Феномени групової свідомості і групового тиску та їх роль в життєдіяльності групи.

 26. Стихійні групи і масові соціальні рухи як предмет соціальної психології.

 27. Феномени масовидної поведінки: натовп і його вплив на поведінку людини.

 28. Соціально-психологічні впливи в системі масової комунікації.

 29. Основні завдання соціальної психології у галузі телекомунікацій.

 30. Соціально-психологічні дослідження галузі телекомунікацій (основні напрямки дослідження, цілі та завдання).6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
Поточний контроль знань студентів здійснюється в різних формах.

Студент має брати активну участь в обговоренні програмних питань на практичних заняттях, підготувати одну реферативну доповідь за тематичними розділами курсу та презентувати її, пройти три модулі поточного контролю. Під час індивідуальної роботи викладача зі студентами формою контролю знань є захист студентами виконаних ними завдань, передбачених в цьому навчальному посібнику для самостійного вивчення кожної теми.

Обговорення програмних питань курсу на практичних заняттях проводиться систематично і займає 60% робочого часу, 40% часу відводиться на захист реферативної доповіді, основною метою якої є критичний аналіз наукових, методичних і прикладних підходів та обґрунтування особистих висновків і пропозицій щодо дискусійних аспектів.

Програмний матеріал дисципліни поділяється на чотири модулі.Після вивчення студентами програмного матеріалу з кожного модуля проводиться письмова контрольна робота, зміст якої комплексно включає питання всіх тем модуля.

Перелік запитань для підготовки

до першого поточного модульного контролю


 1. Предмет, об'єкт, категорії, завдання та функції соціальної психології як науки.

 2. Інтелектуально-наукове підгрунтя та соціальні передумови виникнення «психології народів і мас».

 3. Загальні особливості теорії «психології народів і мас» та їх позитивний внесок в науку.

 4. Г.Лєбон: «Психологічні закони еволюції народів», «Психологія натовпів». Класифікація, головні ознаки і характеристики масових спільностей за Г.Лєбоном.

 5. Г.Тард. Сутність концепції «масового суспільства». Диференціація масових спільностей: натовп і публіка. Вплив механізмів наслідування на суспільні процеси.

 6. З.Фрейд. Концепція «психології мас» і аналіз людського «Я». Взаємостосунки лідера і маси.

 7. Концепції «групової поведінки»: М.Лацарус, Х.Штейнталь.

 8. Задачі і методи «психології народів» В.Вундта.

 9. Концепція «психології натовпу» С.Сігелє.

 10. Концепція «інстинктів соціальної поведінки» У.Мак-Даугалла.

 11. Етогенетика Р.Харре.

 12. Психологічний еволюціонізм. Теорія «соціального телезису» Л.Уорда.

 13. Соціологічний підхід Е.Росса. Концепція «соціального розвитку» та позаісторичної «інтеграції» індивідів.

 14. Класифікація основних теоретичних напрямків у соціальній психології: за Дойчем і Краусом, Макдевідом і Херері.

 15. Біхевіористський напрям досліджень в соціальній психології. Біхевіоризм класичний і радикальний: основні відмінності.

 16. Необіхевіоризм. Теорія оперантного научіння Б.Скіннера.

 17. Соціально-когнітивна теорія А.Бандури, її основні принципи. Научіння через моделювання.

 18. Стратегія самоконтролю для модифікації проблемної поведінки.

 19. Когнітивний розвиток в соціальному контексті (Л.С.Виготський, Дж.Брунер, У.Найссер).

 20. Структуралізм Ж.Піаже. Зміст концепції морального розвитку.

 21. Основні ідеї когнітивної концепції Дж. Брунера.

 22. Концепція соціальних уявлень С.Московічі. Інтеграція уявлень та «ідентифікаційна матриця».

 23. Тримірна соціально-психологічна теорія міжособистісних відносин Шутца.

 24. Соціально-психологічна концепція архетипів К.Юнга.

 25. Его-психологія Е.Еріксона.


Перелік запитань для підготовки

до другого поточного модульного контролю


 1. Дайте соціально-психологічне визначення поняття «особистість». Обґрунтуйте суть особистості як продукта суспільних відносин.

 2. Гуманістична теорія особистості Е.Фромма. Соціальні типи характеру.

 3. Сутність соціокультурної теорії особистості К.Хорні.

 4. Теорія ієрахії потреб А.Маслоу. Дайте характеристику самоактуалізованої особистості за А. Маслоу.

 5. Модель взаємодії екологічних систем в соціально-екологічній теорії У.Бронфенбреннера.

 6. Модель людини в біхевіористській теорії: «людина механічна, яка реагує» (Скіннер, Бандура, Роттер).

 7. Модель людини в гуманістичній теорії: «людина, яка грається» (Роджерс, Маслоу, Сепір).

 8. Модель людини в психоаналітичній теорії: «людина, яка бажає» (Фрейд, Юнг, Фромм, Хорні).

 9. Модель людини в когнітивній теорії: «людина, яка пізнає і мислить» (Піаже, Фестінгер, Колберг).

 10. Розкрийте поняття «соціального статусу» та «соціальної ролі» у групі.

 11. Розкрийте основні детермінанти (складові) розвитку особистості.

 12. Характеристика соціально-психологічних типів особистості.

 13. Дайте визначення понять: «соціальна роль», «соціальна установка». Розкрийте їх значення у формуванні особистості.

 14. Дайте визначення понять: «норма», «цінності». Розкрийте їх значення у формуванні особистості.

 15. Розкрийте взаємозв'язок індивідуального і соціального в особистості.

 16. Розкрийте поняття «соціальна зрілість особистості».

 17. Розкрийте суть трансактного аналізу Е. Берна.

 18. Назвіть основні риси харизматичної особистості.

 19. Соціально-психологічна суть соціалізації особистості. Механізми та інститути соціалізації.

 20. Обґрунтуйте функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки особистості.

 21. Розкрийте соціально-психологічний зміст поняття «конфлікт». Назвіть ознаки та джерела конфлікту.

 22. Гендерна культура суспільства та статево-рольова соціалізація особистості.

 23. Розкрийте поняття «афіліація», її основні мотиви та значення у житті людини.

 24. Назвіть основні фактори, що впливають на соціальний статус особистості у групі.

 25. Політична соціалізація особистості.


Перелік запитань для підготовки

до третього поточного модульного контролю.

 1. Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності. Соціально-психологічні аспекти спілкування і взаємодії людей.

 2. Розкрийте соціально-психологічну суть спілкування. Розгляньте функції та види спілкування.

 3. Визначення і сутність спілкування. Структура і функції, правила і техніки спілкування.

 4. Взаємодія як контакт між людьми і організація діяльності. Механізм і типи соціальної взаємодії.

 5. Назвіть соціально-психологічні теорії міжособистісної взаємодії.

 6. Інтерактивний параметр спілкування.

 7. Комунікативний аспект спілкування. Моделі та форми комунікації.

 8. Дайте визначення поняття «зворотній зв'язок» і назвіть основні техніки зворотного зв'язку.

 9. Розкрийте суть поняття «комунікативна компетентність».

 10. Розкрийте особливості вербальної та невербальної комунікації.

Дайте визначення поняття «комунікативний бар'єр». Назвіть головні причини виникнення бар'єрів.

 1. Розкрийте соціально-психологічний механізм формування суспільної думки.

 2. Розкрийте соціально-психологічний механізм чуток.

 3. Розкрийте соціально-психологічний механізм паніки.

 4. Назвіть відомі Вам національно-культурні особливості сучасного ділового спілкування.

 5. Дайте визначення понять: «стереотипізація», «ідентифікація», «рефлексія». Наведіть приклади цих явищ.

 6. Дайте характеристику національного характеру як соціально-психологічного феномена.

 7. Поняття «соціальної перцепції». Перцептивна сторона спілкування.

 8. Розкрийте значення соціальної перцепції у процесі міжособистісної взаємодії.

 9. Обґрунтуйте значення ефектів «ореолу», «першого враження» та «новизни» у міжособистісному спілкуванні.

 10. Дайте характеристику розуміючого слухання. Назвіть основні типи слухачів.

 11. Дайте характеристику моди як соціально-психологічного явища.

 12. Дайте загальну характеристику лідерства як феномена психологічної влади у групі.

 13. Розкрийте значення групових норм, санкцій і групових очікувань у процесі формування малої соціальної групи.

 14. Назвіть основні стратегії вирішення конфлікту.

 15. Назвіть позитивні і негативні функції конфлікту.


Перелік запитань для підготовки

до четвертого поточного модульного контролю.

 1. Ефект соціальності та його виявлення у психічних феноменах.

 2. Дайте визначення поняття «соціальна група». Назвіть класифікацію груп.

 3. Назвіть основні ознаки соціальної групи.

 4. Розкрийте структуру малої соціальної групи.

 5. Дайте психологічну характеристику великої соціальної групи.

 6. Натовп як різновид соціальних груп і як форма масової поведінки людей.

 7. Натовп як соціально-психологічний феномен. Специфіка поведінки людини у натовпу.

 8. Методологія та методи дослідження в соціальній психології.

 9. Напрямки та підходи у дослідженні політичної соціалізації.

 10. Проаналізуйте думки Фрейда про психологію мас.

 11. Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву «психології народів і мас».

 12. Опишіть соціальні умови, в яких виникла «психологія народів і мас».

 13. Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв'язок фізичної анонімності з асоціальною поведінкою.

 14. Розкрийте механізми влади і підкорення у групі. Назвіть основні форми влади.

 15. Розкрийте суть механізму каузальної атрибуції.

 16. Розкрийте суть конформізму як соціально-психологічного явища у групі.

 17. Назвіть основні механізми стабілізації групі.

 18. Головні підходи до вивчення малих груп у соціально-психологічній науці.

 19. Соціально-психологічні дослідження динаміки малих груп.

 20. Розкрийте зв'язок соціальної психології та соціології.

 21. Проаналізуйте основні методи соціальної психології.

 22. Назвіть основні галузі соціальної психології.

 23. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки соціальної психології.

 24. Розкрийте зміст і сутність категорії «соціальне».

 25. Роль соціально-психологічних досліджень у професійній діяльності психолога в галузі телекомунікацій.7. НАПРЯМКИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. Контроль систематичності та активності роботи на практичних (семінарських, лабораторних) заняттях

Діапазон оцінки – 0 – 40 балів

Перелік робіт, які зобов’язаний виконати студент

Оцінка

1. Присутність на 70% і більше практичних заняттях

5 балів

2. Виконання поточних завдань (тестових, завдань для самостійного вивчення)

5 балів

3. Активність на семінарських і практичних заняттях

10 балів

4.Своєчасність виконання роботи

5 балів

5. Підготовка рефератів та їх презентація

15 балів


Оцінка рівня знань при проведенні поточного модульного контролю


Оцінка

Критерії

„відмінно”

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлені запитання, висловив власні судження щодо окремих проблем. Викладає матеріал у логічній послідовності. Правильно відповів на тести. Правильно розв’язав задачу.

„добре”

У відповідях студента мали місце незначні помилки, не точне формулювання категорій і понять, недостатня аргументація висловлюваних положень, невеликі арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань.

„задовільно”

Студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок при вирішенні практичного завдання.

„незадовільно”

Студент на більшість поставлених запитань дав неправильну, не володіє понятійним апаратом, не бачить зв’язку між теоретичними основами дисципліни і практичним їх застосуванням, не роз’язав задачу чи взагалі не дав ніяких відповідей.

Приклад побудови завдання до модульного контролю

для студентів денної форми навчання
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Завдання до МК № 1

з дисципліни „СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Комунікативний аспект спілкування. Моделі та форми комунікації.

2. Інтелектуально-наукове підгрунтя та соціальні передумови виникнення «психології народів і мас».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Коли виникла соціальна психологія

а) середина ХІХ ст.

б) кінець ХІХ ст.

в) початок ХХ ст.

2. Фундаментальна помилка атрибуції – це:

а) недооцінка наявної інформації тим, хто спостерігає

б) недооцінка ситуативних та переоцінка диспозиційних впливів на поведінку інших

в) ігнорування пояснень, відмова від „здорового глузду”

3. Яка з соціальних норм, що мотивують альтруїзм стосується взаємин «рівних з рівними»:

а) норма взаємності

б) норма соціальної відповідальності

в) жодна
Приклад побудови екзаменаційного білетадля студентів денної форми навчання
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Екзаменаційний білет № 1

з дисципліни „СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(5 балів кожне)

1. Особливості соціальної психології як історичного та соціокультурного явища.

2. Характеристика соціально-психологічних типів особистості.

2. Роль соціально-психологічних досліджень у професійній діяльності психолога в галузі телекомунікацій.Оцінка рівня знань при складанні іспиту

для студентів денної форми навчання


Оцінка

Критерії

„відмінно”

90-100 балівСтудент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою курсу, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.

„добре”

75-89 балівСтудент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань.

„задовільно”

60-74 балівСтудент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок при вирішенні практичного завдання.

„незадовільно”

35-59 балівСтудент не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при вирішенні практичних завдань.Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет
uploads -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти

Скачати 298.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка