Навчально-методичний посібник Артемівськ 2015 відділ освіти артемівської міської радиСторінка3/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Типова посадова інструкція практичного психолога


Погоджено

Завідувач ЦППСР відділу освіти Артемівської міської ради _____________(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

_______2014 

Затверджено

наказ від ___.___.____№ ___

Завідувач дошкільного навчального закладу

______


(підпис)

_________________________(ініціали, прізвище)


ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

практичного психолога

______________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(ПІБ практичного психолога, кваліфікація)

1. Загальні положення

  1. Ця Посадова інструкція розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 р. № 127, із змінами у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616), кваліфікаційної характеристики практичного психолога (додаток до наказу МОН України від 28.12.2006 № 864), згідно Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. № 691), Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки від 20.04.2001р. №330), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550), листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 р. № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів», Етичного кодексу психолога.

  2. Практичний психолог призначається та звільняється з посади начальником відділу (управління) освіти (керівником навчального закладу, якщо це ВНЗ) за поданням керівника навчального закладу та за обов’язковим погодженням з районним (міським) або обласним навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

  3. Практичний психолог повинен мати вищу психологічну освіту зі спеціальності «Практична психологія» або «Психологія», володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності.

  4. Практичний психолог адміністративно підпорядковується директору (завідувачу) навчального закладу, методично – працівникам Центру практичної психології і соціальної роботи (методисту з психологічної служби).

  5. У своїй діяльності практичний психолог керується Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про психологічну службу в системі освіти України», «Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти», «Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року», наказами органів управління освітою усіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, цією Інструкцією. Практичний психолог дотримується Конвенції ООН про права дитини.


2. Функції

Практичний психолог навчального закладу: 1. Бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я.

 2. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу на кожному віковому етапі, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

 3. Впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів.

 4. Сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, первинну профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків.

 5. Проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів.

 6. Формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.


3. Посадові обов’язки

Практичний психолог: 1. Складає річний та місячні плани роботи, узгоджує з завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи (методистом) та затверджує у керівника навчального закладу, виходячи із завдань та потреб учасників освітнього процесу та керуючись рекомендаціями обласного та місцевого ЦППСР (методиста).

 2. Веде облік роботи та оформляє робочу документацію згідно з рекомендаціями обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи (методиста).

 3. У зазначені терміни у відповідності до нормативних документів психологічної служби подає до Центру практичної психології і соціальної роботи (методистові) планову і звітну документацію, затверджену керівником навчального закладу.

 4. Бере участь в організації і плануванні навчально-виховного процесу закладу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей (відповідно вихованців, учнів, студентів), зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я.

 5. Бере участь в роботі педагогічних рад, методичних об’єднань, психолого-педагогічних консиліумів, атестаційної комісії по підвищенню кваліфікації педагогічного колективу навчального закладу.

 6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

 7. Бере участь у розробці методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо оптимізації навчально-виховного процесу у закладі.

 8. Виявляє і обстежує за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, дітей (відповідно вихованців, учнів, студентів), які потребують психолого-педагогічної корекції особистісної та інтелектуальної сфери.

 9. Сприяє створенню належних умов для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також при переході до наступних ланок навчання.

 10. Реалізує програми корекційно-розвивальних занять з дітьми у співпраці з іншими спеціалістами.

 11. Надає консультації адміністрації навчального закладу з психологічних аспектів навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.

 12. Надає консультації педагогічним працівникам та батькам з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей.

 13. Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячому та педагогічному колективах навчального закладу шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів і учнів.

 14. Використовує в своїй діяльності сучасні форми та методи надання психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, індивідуальне та групове консультування тощо).

 15. Постійно працює над підвищенням власної професійної компетентності, загальної культури та самовдосконаленням. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що проводяться Центрами практичної психології і соціальної роботи (методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, школа новопризначеного психолога, тематичні, творчі, тренінгові групи, інтервізійні групи, індивідуальні і групові методичні консультації тощо).

 16. Проводить соціально-психологічні дослідження (в тому числі моніторингові), виходячи з актуальних потреб закладу, а також у відповідності до планів обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи.

 17. Використовує у своїй професійній діяльності методики, технології і методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в обласному чи місцевих центрах практичної психології і соціальної роботи.

 18. Дотримується педагогічної етики та Етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

 19. Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.

 20. Розподіляє свій робочий час виходячи з тривалості робочого тижня 40 годин (на ставку). Із них 20 годин відводиться на практичну роботу у навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика, консультування дітей, педагогів, батьків чи осіб, які їх заміняють, корекційно-розвивальна робота, навчальна діяльність тощо) і 20 годин – на організаційно-методичну роботу – підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звітність, а також на підвищення свого професійного рівня. Дані види роботи, згідно листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 р. № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів», практичний психолог має право виконувати за межами навчального закладу (у бібліотеці, у навчально-методичних та наукових центрах, удома), що повинно бути відображено в плані роботи практичного психолога на місяць та в статистичному звіті згідно з нормативами часу на основні види роботи.


4. Права

Практичний психолог має право на: 1. Визначення змісту своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням державних норм і стандартів, рекомендацій центрів практичної психології і соціальної роботи (Українського, обласного і міського), з огляду на потреби навчального закладу і рівень власної професійної компетентності.

 2. Психологічний кабінет, забезпечений матеріальним та методичним обладнанням згідно з «Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

 3. Підвищення кваліфікації та проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію не рідше одного разу в 5 років.

 4. На запобігання проведенню в закладі діагностичної, психокорекційної та іншої роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки, використовують сумнівний інструментарій і не отримали погодження обласного чи районного (міського) Центру практичної психології і соціальної роботи.

 5. Розглядати питання і приймати рішення тільки в межах своєї компетенції.

 6. На відмову від виконання розпоряджень адміністрації закладу в тих випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно-етичним вимогам, завданням та функціональним обов’язкам психолога.

 7. Захист професійної честі й гідності.

 8. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

 9. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

 10. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 11. Звертання у разі необхідності через керівництво навчального закладу з клопотанням у відповідні організації з питань, пов’язаних з психічним здоров’ям учасників освітнього процесу, у медичні та дефектологічні заклади.

 12. Участь шляхом співпраці з науково-методичними центрами та лабораторіями в створенні та апробації нових психологічних методик, розробці методичних матеріалів.

 13. Участь у розробці нових методів психодіагностики, психокорекції, тощо, оцінюванні їх ефективності, проведення в навчальному закладі групових та індивідуальних обстежень й експериментів з науковою метою та за згодою учасників навчально-виховного процесу.

 14. Виступи з узагальненням власного досвіду роботи на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, у науково-популярних виданнях.

 15. Поєднання роботи практичного психолога з навчальним навантаженням у закладі за основним місцем роботи та в інших закладах відповідно до фахової освіти та рівня кваліфікації.

 16. Проведення просвітницької роботи з пропаганди психологічних знань шляхом лекцій, бесід, виступів на радіо, телебаченні, тощо.

5.Відповідальність.

Практичний психолог несе відповідальність: 1. За розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та корекційно-розвивальнї роботи, якщо це може завдати шкоди суб’єкту освітнього процесу чи його соціальному оточенню.

 2. За використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою приниження людської гідності, будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність фахівця, практичний психолог несе відповідальність відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 3. За завдані навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу при виконанні своїх посадових обов’язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

 4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, практичний психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 6.Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Практичний психолог:


 1. Працює в тісному контакті з соціальним педагогом навчального закладу, педагогічним колективом; батьками вихованців, учнів, студентів (особами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками навчального закладу.

 2. Адміністративно підпорядкований безпосередньо директору (завідувачу) навчального закладу, методично – районному (міському, обласному) навчально-методичному кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або психологічній службі районного (міського) методичного кабінету.

 3. Подає директору (завідувачу) навчального закладу і до районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або психологічної служби районного (міського) методичного кабінету  звіт про роботу за навчальний рік.

 4. Отримує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

 5. У разі одержання завдання безпосередньо від інших працівників або посадових осіб інформує про це директора навчального закладу.

7. Кінцеві положення

 1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у роботодавця, інший – у працівника.

 2. Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни структури, задач, функцій структурного підрозділу, робочого місця та кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника установи освіти.

З Посадовою інструкцією ознайомлена(ий)  _____________/________________/Підпис                      Прізвище, ініціали

                                                                                                          _____________________

                                                                                                                                 дата

Додаток 2

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психологаПогоджено

Завідувач ЦППСР відділу освіти Артемівської міської ради _____________(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

_______2015 

Затверджено

Завідувач дошкільного навчального закладу

______

(підпис)

_________________________(ініціали, прізвище)


Графік роботи практичного психолога ДНЗ/ЗНЗ повна назва

на 2015-2016 н. р.

День тижня

Час роботи

Основні види роботи

Понеділок

8.00-12.00

13.00-16.00Діагностична робота.

Ведення документації. Робота з комп’ютером.Вівторок

9.00-13.00

14.00-17.00Організаційно-методична робота. Діагностична робота. Проведення розвиваючих, корекційних занять з дітьми. Консультативна робота.

Середа

8.00-12.00

13.00-16.00Організаційно-методична робота. Діагностична робота. Проведення розвиваючих, корекційних занять з дітьми. Консультативна робота.

Четвер

8.00-12.00

13.00-16.00Організаційно-методична робота. Діагностична робота. Проведення розвиваючих, корекційних занять з дітьми.

П`ятниця

8.00-12.00

13.00-16.00Просвітницька робота.

Ведення документації. Робота з комп’ютером.


Вівторок - консультативна робота з батьками з 16.15 – 17.00

Середа – консультативна робота з педагогами з 11.00-12.00

Додаток 3

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВНазва

Кількість справ

Строк збереження

Примітка

(приклад переліку назв документів)

Х.1. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України.

Х.2. Вхідна та вихідна документація.

Х.3. Графік роботи.

Х.4. Посадова інструкція.

Х.5. Річний план роботи.

Х.6. Плани роботи на місяць.

Х.7. Журнал щоденного обліку роботи.

Х.8. Статистичні звіти.

Х.9. Документація діагностичної роботи психолога.

Х.9.1 Матеріали діагностичної роботи психолога з вихованцями

Х.9.2 Матеріали діагностичної роботи психолога з учнями з батьками.

Х.9.3 Матеріали діагностичної роботи психолога з педколективом.

Х.9.4 Журнал психологічного аналізу занять.

Х.9.5 Банк діагностичного інструментарію (список діагностичного інструментарію, тексти, ключі тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо)

Х.10. Журнал протоколів індивідуальних та групових консультацій.

Х.11. Документація корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

Х.11.1 Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

Х.11.2 Банк корекційно-відновлювального та розвивального інструментарію

Х.12. Банк даних на дітей різних соціальних категорій

Х.13. Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу учнів, що потребують особливої уваги:

Х.13.1 Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують підвищенної психолого-педагогічної уваги;

Х.13.2 Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

Х.13.3 Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації;

Х.13.4 Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей-сиріт та ПБП …

Х.14. Документація просвітницької роботи

Х.15. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів
Додаток 4

Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога


позиції


Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативу часу (год)
Організаційно-методична робота1

Складання плану роботи:

на місяць

на рік


План

План


План

2,5


6,0

2

Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік)


Звіт

Звіт


Звіт

4,0


8,0

3

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4

Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5,0

5

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0

9

Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів)

Місяць

8,0
Психодіагностична робота10

Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень

(дитина),

педпрацівник, батьки


6,0

11

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один клас

(група дітей),

група педпрацівників, батьків


16,5
Консультаційна робота12

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного віку -'*- 1,0

початкових класів --"-- 1,0

середніх класів —**— 1,5

старших класів, студентів --**— 2,0

б) педпрацівників

в) батьківОдна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда

Одна бесіда


1,0


1,0

1,5


2,0

1,5


2,0

13

Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:
середніх класів
старших класів, студентів

Один учень

Один учень


3,0


5,0
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота14

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми)

у т.ч.: а) індивідуальна

б) групова

Один учень (дитина)

Один клас (група)

30,0


40,0

15

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40,0
Психологічна просвіта16

Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях, тощо

Один виступ

Фактично використаний час
Навчальна діяльність17

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття

1,0
Зв’язки з громадськістю18

Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

19

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

20

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5


Додаток 5

Структура річного плану роботи:

1 розділ. Аналіз роботи за попередній рік та перспективні напрямки дільності на наступний рік.

2 розділ. Психологічне супроводження навчально-вихвоного процесу за категоріями учнів (вихованців) або статусними категоріями учнів (вихованців)

Наприклад, 2.1. Психологічний супровід НВП початкової школи

2.2. Психологічний супровід НВП учнів середньої ланки…

Форма (по видам діяльності)

Зміст роботи з учнями та дітьми, педагогами, батьками, адміністрацією

Форма проведення

Термін проведення

Контингент

Відповідальні

1.

Організаційно-методична робота
підпункти

2.

Психодіагностична робота3.

Консультативна робота4.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота5.

Просвітницька робота6.

Зв`язки з громадськістю3 розділ. Виконання Державних, регіональних, міських програм.

Всі пункти та позиції плану обговорюються з адміністрацією, щоб виключити можливі розбіжності між зверненнями суб'єктів навчально-виховного процесу і пропозицією фахівця. При складанні річного плану роботи необхідно враховувати державні (регіональні, міські) програми, накази, рішення колегій, пріоритетні напрями діяльності навчального закладу, запити педагогічного колективу, специфіку роботи з дітьми на кожному віковому етапі їхнього розвитку, спеціалізацію навчального закладу
Погоджено

Завідувач ЦППСР відділу освіти Артемівської міської ради _____________(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

_______2015 

Затверджено

Завідувач дошкільного навчального закладу

______

(підпис)

_________________________(ініціали, прізвище)

План роботи

практичного психолога

дошкільного навчального закладу

ясел-садка №16 «Ромашка»

П.І.Б.

на 2015-2016 н. р.
Проблема над якою працює дошкільний навчальний заклад.

Створення моделі дошкільного навчального закладу, спрямованої на зміцнення психічного та фізичного здоров’я вихованців, формування життєвої компетентності кожної дитини, реалізацію її природного потенціалу, набуття нею життєвого соціального досвіду через різних видів діяльності, збереження дитячої субкультури в тісній взаємодії з родиною. 1. Пріоритетні завдання.

 • Формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку через використання різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, здоров’язберегаючих технологій та педагогізацію батьків.

 • Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом застосування інноваційних технологій.

 • Створення умов для забезпечення патріотичного виховання дітей дошкільного віку на основі ознайомлення з найближчим соціальним, природничим та культурним оточенням.

 • Спрямування методичної роботи на формування професійних якостей педагогів в ефективному застосуванні сучасних форм, методів та прийомів педагогічної взаємодії з дітьми в системі особистісно-орієнтованої моделі навчання.

3. Проблема, над якою працює практичний психолог.

Сприяння створенню оптимальних умов виховання і розвитку дітей через психолого-педагогічну допомогу педагогічним працівникам в здійснені особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу. 1. Аналіз роботи практичного психолога за 2014-2015 н.р.
 1. Графік роботи практичного психолога6. Діагностичний мінімумНапрямок

Вік

Методики

Місяць

1

Готовність дітей до навчання

5-6 р.

Савенков «Готовність дітей до навчання»

вересень

5-7 р.

Кумаріна «Готовність до навчання в школі»

квітень

травень


2

Виявлення здібностей дошкільника

5-6 р.

Смелянська «Виявлення здібностей дитини»

вересень

3

Вивчення творчого мислення

5-6 р.

Торренс «Тест творчого мислення»

жовтень

4

Вивчення здібних дітей і дітей, які мають вади в психо-фізичному розвитку

5-6 р.

Векслер «Адаптовний вріант шкали вимірювання інтелекту дітей»

жовтень

5

Діагностика пізнавальних процесів

1-3 р.

Манова-Томов «Вивчення психічного розвитку дітей від 1 до 3 років»

листопад, квітень

3-6 р.

М`ясоїд «Методика непрямої експрес-діагностики рівня психічного розвитку дошкільників»

листопад, квітень

6

Вивчення міжособистісних стосунків

5-6 р.

Урунтаєва «Соціометрія»

листопад

березень


7

Діагностика емоційно-вольової сфери: агрисивність; тривожність; страхи; імпульсивність.

4-6 р.

Карпенко «Анкета на виявлення агресивності, тривожності, імпульсивності». Вивчення страхів.

грудень-січень

8

Вивчення індивідуальних особливостей особистості

4-6 р.

Анкетування «Виявлення типу темпераменту дошкільників»

січень

9

Діагностика особистісних якостей дитини

5-6 р.

Панфілова «Виявлення самооцінки» (сходинки)

лютий

10

Дослідження мотивації до навчання

5-6 р.

Гінзбург «Дослідження мотивації навчання у старших дошкільників»

лютий

11

Виявлення рівня соціальної зрілості

5-6 р.

Тести «Уяви собі», «Веселий-сумний»

березень

12

Вивчення довільної регуляції психологічної діяльності

5-6 р.

«Будинок», «Так чи ні», «Графічний диктант», «Палички і хрестики».

квітень


Ι. Психодіагностична роботаЗміст роботи

Термін

З ким проводиться

1

Робота з дітьми1.1

«»

місяць

контингент

1.2

«»2

Робота з педагогами2.1

«»2.2

«»3

Робота з батьками3.1

«»3.2

«»
II. Корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична роботаЗміст роботи

Термін

З ким проводиться

1

Корекційна робота1.1

Корекційна робота по розвитку пізнавальних процесів

грудень січень

діти 3-6 років

1.2

Корекція страхів

січень березень

діти 4-6 років

2

Розвивальна робота2.1

«Сходинки до інформатики» (гурток)

вересень

квітень


діти 4-6 років

2.2

«В світі емоцій»

жовтень

квітень


Мол., середн., старш. групи

2.3

Психологічний супровід обдарованих дітей

(на виконання програми обдаровані діти та молодь) (додаток1)протягом року

усі учасники НВП

 1. Реабілітаційна робота

  3.1

  Психологічний супровід дітей-інвалідів

  (на виконання Державної типової програми реабілітації інвалідів) (додаток 2)  протягом року

  усі учасники НВП

  3.2

  Психологічний супровід дітей, які мають психофізичні вади

  (додаток 2)  протягом року

  усі учасники НВП

 2. Профілактична робота

4.1

Психологічний супровід робот практичного психолога з сім’ями, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад (додаток 3)

протягом року

сім’ї неохоплені дошкільною освітою

4.2

Психологічний супровід роботи з дітьми 5-річного віку (підготовка дітей до школи, Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»)

Робота практичного психолога на освітньому окрузі та взаємодія ДНЗ та ЗОШ з питання підготовки дітей до школи (додаток 4)діти

5-6 років

батьки

педагоги


4.3

Психологічний супровід літнього оздоровлення дітей (додаток 5)

червень-серпень

усі учасники НВП

4.4

Психогіснастика


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка