Навчально-методичний посібник Артемівськ 2015 відділ освіти артемівської міської ради


фахівця психологічної служби закладуСторінка2/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.96 Mb.
#40014
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7

фахівця психологічної служби закладу

  • До зазначеної групи документів відносяться:

 1. Журнал щоденного обліку роботи.

 2. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

 3. Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій.

 4. Журнал психологічного аналізу занять.

Кількісні результати діяльності практичного психолога протягом року заносяться у журнали обліку роботи за зазначеними напрямками. В подальшому ці дані використовуються для підготовки статистичних звітів та аналітичних довідок. Методичні вимоги та особливості ведення цих журналів зазначені в листі Міністерства освіти і науки України 27.08.2000 № 1/9-352 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України». • Практичному психологу слід пам’ятати:

 • журнали необхідно прошити та пронумерувати, скріпити печаткою закладу та підписом керівника навчального закладу;

 • не можна змінювати порядок та назви граф;

 • щоб уникнути великого навантаження в заповненні та плутанини в статистичних даних, рекомендуємо заповнювати журнали обліку своєчасно;

 • за цими документами завідувач або фахівець ЦППСР може перевірити обсяги та результативність роботи психолога.

Журнал щоденного обліку роботи є обов'язковим документом практичного психолога закладу освіти. Журнал щоденно заповнюється психологом із зазначенням виду роботи, короткого змісту роботи, категорії суб'єктів діяльності та витраченого часу по кожному виду діяльності: психодіагностика, консультування, розвиваюча, корекційна, просвітницька, профілактична та методична робота. (Дотаток 13). Він дозволяє відслідковувати щоденні різноманітні заходи, проведені практичним психологом протягом звітного періоду, .успішно проводити аналіз виконаної роботи, отримувати необхідні звітні статистичні дані.

При заповненні журналу слід пам’ятати, що в ньому має бути відображена відповідна кількість відпрацьованих годин: 4 години – активної практичної роботи та 4 години – організаційно-методичної роботи (з навантаженням 1 ставка). Крім того, все що заплановано в сітці практичної діяльності, повинно знайти детальне відображення в цьому журналі.

У проведенні корекційної роботи психолог керується Положенням про психологічну службу системи освіти України (Наказ МОН від 03.05.1999 № 127), Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), Наказом МОН про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти (Наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352).

В журналі корекційної-розвивальної роботи фіксуються інформація щодо корекційної-розвивальної роботи (програма, напрямок роботи, відвідування занять, результати та особливості поведінки дитини на заняттях) (Додаток 14).


  • Психологу слід пам’ятати, що:

 • до журналу прикладаються програми, за якими вони проводяться, із зазначенням мети, методів, форм роботи, передбачуваного результату;

 • обов’язково додаються конспекти проведених занять та продукти практичної діяльності (заповнені бланки завдань, відпрацьовані картки завдань, малюнки та інше);

 • у графі «облік відвідування» проти кожного прізвища можна використовувати систему умовних позначок:

 • у дошкільному навчальному закладі: ∆ - виконав сам,  - виконав з допомогою,  - не виконав, В – відсутній;

 • у загальноосвітньому навчальному закладу: заняття з корекції пізнавальних процесів - З – засвоїв,НЗ – не засвоїв,ЗЧ – засвоїв частково,В – відсутній; заняття з корекції емоційно-вольовой сфери – А – активний,П – пасивний,В – відсутній .

Організовуючи консультативну роботу, згідно нормативних вимог, психологи ведуть облік звернень батьків та педагогів за індивідуальною консультативною допомогою в журналі протоколів індивідуальних консультацій (Додаток 15а, 15б). Узагальнений аналіз консультативного прийому: хто за час роботи звертався за допомогою частіше всього (педагоги чи батьки); яки питання порушувались частіше, в яких вікових групах виникли проблеми; частота звертань педагогів до психолога дозволяє спланувати тематичні консультації, провівши їх з підгрупою учасників, для економії робочого часу.

Протокол, на відміну від обліку консультацій, містить записи про хід індивідуальних консультацій. Заповнення протоколу надає можливість психологу відстежити динаміку його впливу на вирішення проблеми, здійснити прогноз своєї діяльності з особою, яка звертається до фахівця за консультативною допомогою, тому у ньому подається більш детальна інформація про зміст розповіді, вирішення проблеми, чітко прописуються рекомендації, а заповнення журналу обліку полегшує роботу психолога під час оформлення звітної документації, особливо статистичного звіту й розділу аналітичного звіту, де зазначається кількість звернень за відповідною проблемою.


 • Психологу слід пам’ятати, що:

 • конфіденційна інформація про вихованців, педагогічних працівників, батьків надається працівниками державних установ лише з дозволу керівника навчального закладу, чи фахівця ЦППСР;

 • тому з метою попередження непорозумінь з розголошення інформації рекомендуємо вести два журнали реєстрації протоколів індивідуальних консультацій практичного психолога: для батьків та педагогів окремо.

З метою психологізації навчально-виховного процесу, надання педагогам адресної допомоги з питань проведення занять; організації сумісної діяльності дітей; вибору оптимального стилю спілкування; добору ефективних методів та прийомів роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги, практичні психологи відвідують та аналізують заняття вихователів. Результати та наслідки проведеної роботи відображаються в журналі психологічного аналізу занять (Додаток 16).

При заповненні журналу необхідно вказати мету спостереження, прізвище вихователя, вікову групу, тему та мету заняття. Виходячи з мети психолог аналізує побачене, робить висновки та надає вихователю практичні рекомендації по усуненню виявлених недоліків.


 • Психологу слід пам’ятати, що:

 • психолог здійснює аналіз занять за власним планом, запитом вихователя (вчителя), адміністрації;

 • по закінченню проведеної роботи необхідно обов’язково обговорити з педагогом результати та намітити шляхи усунення проблем;

 • педагоги ознайомлюються з результатами та рекомендаціями під особистий підпис.

V. Матеріали службового використання

для практичних психологів

  • До зазначеної групи документів відносяться:
 1. Інформаційні банки даних на дітей та сімей (за категорією, за соціальним положенням).

 2. Акти обстеження умов проживання та виховання малолітньої (неповнолітньої) дитини в сім’ї.

 3. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування Психолого-педагогічні та психологічні характеристики на дітей.

 4. Аналітичні матеріали результатів діагностики (довідки, висновки, рекомендації тощо) для педагогічних працівників, батьків, дітей.

 5. Діагностичний інструментарій (тексти, ключі) тестових методик опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо).

 6. Методичні банки корекційно-розвивальних программ за актуальними напрямками роботи.

 7. Конспекти корекційно-розвивальних занять, профілактичних заходів, просвітницьких виступів, роздатковий та дидактичний матеріал.

Для зручності ведення обов’язкової документації практичного психолога наведемо кілька примірників її оформлення.Акт обстеження умов проживання

З метою своєчасного виявлення умов виховання та розвитку дитини, емоційного мікроклімату родини, попередження проявів жорстокого поводження та раннього запобігання проблем у розвитку та виховання дітей, надання конкретної адресної консультативної допомоги, практичні психологи відвідують родини вдома.(Додаток 17)Індивідуальна психолого-діагностична карта дитини

Індивідуальна психолого-педаго­гічна карта дитини є обов’язковим документом, який відображає динаміку розвитку її особистості. Індивідуальні карти заводяться в ході проведення психологічного обстеження дитини на кожну окремо (Додаток 18).

До індивідуальної картки заноситься інформація про дитину, яка отримана під час індивідуальної та групової психодіагностики та психолого – педагогічних спостережень. Картка повинна містити висновки та рекомендації за результатами кожного етапу діагностики. Не буде зайвим, якщо до картки будуть додаватися бланки опитування дитини, діагностичні малюнки, протоколи консультацій тощо.

Для зручності в користуванні картки зберігаються в теках, що спеціально заведені на кожну вікову групу. Вони зберігаються у психолога і за запитом їх копії можуть надаватися тільки психологу закладу, де дитина продовжує навчання.

Відповідно до нормативів номенклатури зберігається постійно.

Психолого-педагогічна характеристика

Психолого-педагогічна та психологічна характеристики дозволяють при ознайомленні з нею скласти психологічний портрет дитини або вікової групи дітей у цілому. Мова йде про індивідуальні особливості розвитку дитини, тобто особливості його пізнавальної і особистісно-емоційної сфер, комунікативних перевагах, наявності загальних або спеціальних здібностей тощо.

Характеристика – наслідок глибокого вивчення особистості дитини впродовж тривалого часу у найрізноманітніших ситуаціях її життя. Якщо психолог не співпрацював з вихователем у вивченні дитини, не цікавився проблемами дитини разом з її батьками, написання характеристики може заподіяти шкоди дитині. У кожній характеристиці є жорсткіші, задані стандартами моменти, і гнучкіші, що відображають індивідуальність дитини. Жорсткі складають «кістяк» характеристики (Додаток 19). Характеристика обов'язково має бути завірена печаткою закладу, підписом виконавця та керівника закладу.
Схема аналізу результатів психологічної діагностики

Аналіз результатів психодіагностики повинен якомога повніше відображати основні принципи психодіагностичної роботи (Додаток 20а, 20б) грунується на обрахунках зведеної відомості за результатами діагностики (Додаток 21). Існують три основні види аналізу:Якісно - описовий аналіз результатів психодіагностики практичний психолог готує для організації власної роботи та надання інформації на психолого – педагогічному консиліумі. Особливістю даного виду аналізу є словесний опис результатів та деталізація. Даний вид аналізу має вигляд аналітичної довідки.

Статистично – кількісний аналіз результатів психодіагностики в більшій мірі містить в собі числові показники результатів психодіагностики і має вигляд зведених таблиць. Даний вид аналізу є зручним для співпраці практичного психолога з адміністрацією закладу.

Графічний аналіз результатів психодіагностики містить у собі числові показники, які оформлені у вигляді схем, графіків та діаграм. Даний вид аналізу є зручним для відображення показників у порівнянні з попередніми результатами психодіагностики (динамічний аналіз). Також він є зручним для представлення результатів психодіагностики учасникам навчально-виховного процесу (батьки, педагоги, адміністрація).
Оформлення конспектів занять, консультацій, просвітницьких заходів

Основні завдання психолога, який працює з дітьми дошкільного віку, полягають у психологічному супроводі природного розвитку дітей, який включає розвиток та тренування психічних процесів та їх функцій. Проте, наявність в закладах дітей з комунікативними, поведінковими та емоційними проблемами, соціально-педагогічною занедбаністю передбачають проведення корекційної роботи

Корекційна робота з дітьми проводиться за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів, за спостереженнями психолога. Ефективність корекійного впливу відстежується після повторного діагностичного обстеження (за результатами діагностики, за зворотнім зв’язком з педагогом і батьками). Основні форми корекційної роботи: групова та індивідуальна (Додаток 22).

Крім того, на всі заходи, які передбачають зустріч психолога з учасниками навчально-виховного процесу (семінар, тренінг, бесіда, диспут, практичне заняття, практикум тощо), оформлюється розгорнутий конспект заходу, в якому прописуються мета і завдання, вправи, які використовуються, питання що пропонуються для обговорення, засоби підведення заходу (Додаток 23). На кожен просвітницькій чи профілактичний захід необхідно оформити титульний аркуш із значенням форми проведення, теми заходу, контингенту учасників, дати проведення та кількості присутніх. Відпрацьовані матеріали складаються в тематичні папки «Робота з педагогами», «Робота з батьками» за хронологічною послідовністю проведення згідно річного та місячного планування.ВИСНОВОК

На нинішньому етапі розвитку психологічної служби системи освіти України зміст роботи практичного психолога має бути чітким й послідовним, охоплювати усі лаки педагогічного процесу. Цей факт строює можливість для самореалізації практичного психолога, створення ним творчого середовища для вдосконалення власної теоретичної та практичної бази.

Вміле використання психологом нормативного підґрунтя, своєчасність у оформленні документів, налагодження співпраці з іншими навчальними закладами, міськими установами та громадськими організаціями, в його роботі забезпечить умови для підвищення ролі психологічної служби у навчальному закладі, сформує чітке уявлення про власну діяльність, допоможе в уникненні перевантаження зайвими видами роботи, що не входять до кола компетенції фахівця.

Мобільність професіонала, його вміння поставити конкретні завдання перед адміністрацією, доступність для взаємодії з педагогічними працівниками та батьками, вміння діяти чітко за посадовою інструкцією та складеним планом роботи сприятимуть орієнтації зусиль на досягнення ефективності роботи психолога.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівника соціально-психологічної служби системи освіти: Методичні рекомендації. – Харків: ХОНМІБО, 2006.
 1. Гулєвич Т., Ганжала І. Документація психолога-початківця. Методичні рекомендації //Психолог. – 2011. - № 26-27. – с. 11-13.
 1. журнал «Практичний психолог. Дитячий садок» №06/2015 видавництво «МЦФЕР-Україна»
 1. Кайріс О.Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном / О.Д. Кайріс // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського ун-тету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний ін-тут. – Випуск 2. – К., М., 2010.
 1. Марінушкіна О.Є. Настільна книга практичного психолога./ О.Є. Марінушкіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 288 с.
 1. Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О.Є. Марінушкіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 288 с.
 1. Панок В. Г. Психологічна служба: [навчально-методичний посібник для студентів і викладачів / Панок В.Г. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с.
 1. Пінюгіна К.О., Білецька В.В., Ляхова В.П. На допомогу молодому спеціалісту психологічної служби. – Миколаїв: ОІППО, 2012.–88с.
 1. Рєпнова Т. Планування роботи практичного психолога. // Психолог № 2 2003.
 1. Єнін О., Приймак О. Документація практичних психологів та соціальних педагогів. //Психолог № 13 – 15 2007.


Додаток 1

 1. Конституція України (ст. 21,22,23,29).

 2. Етичний кодекс психолога.

 3. Закону України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001р № 2628-ІІІ. розділу 4, ст. 7,22.

 4. Закону України “Про освіту” (ст.5.).

 5. Закон України «Про загальну середню освіту».

 6. Закон України “Про охорону дитинства” .

 7. Закон України “Про соціальні послуги”.

 8. Закон України “Про захист суспільної моралі”.

 9. Закон України від 15.10.2001 р. №2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї».

 10. Закон України «Про запобігання захворювань на СНІД і соціальний захист населення».

 11. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

 12. Базовий компонент дошкільної освіти.

 13. Державний стандарт освіти.

 14. Державний стандарт початкової освіти.

 15. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.

Міжвідомчі накази

 1. МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ,  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення».

 2. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання».

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2011р. №623/61 “Про затвердження Положення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію”.

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2007р. №1/9-141 «Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти»

 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007р. №1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів».

 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».

 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 р. №1023 «Про профілактику злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту».

 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р. №1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010р. №2140 (виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015рр)».

 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2013р. №176 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними»

 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 р. №1034 «Про затвердження заходів щодо провадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. №1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року».

 17. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.09.2009р. №1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2010р. №1/9-530 “Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти”

 19. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.01.2011р. №1/9-19 “Про збереження посад працівників психологічної служби».

 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011р. №1/9-34 “Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти».

 21. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012р. №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах».

 22. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012р. №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.07.2012 №1/9-488 “Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах”

 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.07.2012р. №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

 25. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012р. №1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

 26. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014р. №1/9-374 «Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році».

 27. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014 № 1/9-341 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2006року №229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми “Національний плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016рр.”

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1686-р «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів».

 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007р. №1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 31. Наказ департаменту освіти і науки від 9 листопада 2006 р. № 616 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх в системі освіти Донецької області».

 32. Наказ департаменту освіти і науки від 01.09.2006р. № 482 «Про вдосконалення діяльності психологічної служби, спрямованої на профілактику суіцидальної поведінки та інших негативних проявів серед дітей та учнівської молоді».

 33. Наказ департаменту освіти і науки від 08.12.2006 р. № 683 «Про роботу загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування навичок здорового способу життя, організації профілактичних заходів з ВІЛ/ СНІДу та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих».

 34. Наказ департаменту освіти і науки від 26.01.2007 р. № 52 «Про затвердження обласних заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року».

 35. Наказ департаменту освіти і науки від 26.04.2013 р. № 306 «Про затвердження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»

 36. Наказ департаменту освіти і науки від 13.05.2013 р. № 325 «Про стан виховної роботи щодо попередження суїцидальної поведінки»

 37. Документація ЦППСР відділу освіти Артемівської міської ради Організаційні накази щодо організації психологічного супроводу на навчальний рік.

 38. Розпорядження про залучення психологів до різних видів діяльності на освітньому окрузі та в державні установи міста.

 39. Локальні документи дошкільного закладу Посадова інструкція практичного психолога.

 40. Організаційні накази по дошкільному навчальному закладу.

 41. Розпорядження про залучення психологів до різних видів діяльності в закладі та на освітньому окрузі.

Наведемо стислий зміст деяких основних документів, що взначають особливості роботи практичного психолога в навчальному закладі:Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965року. Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши спільно докладати будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського, так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р. Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених у декларації.

Конвенція про права дитини від 2.09.1990р. Конвенція - це не стільки перелік прав дитини, скільки перелік обов'язків, які держави готові визнати щодо дитини. Ці обов'язки можуть бути прямими, наприклад, надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя щодо неповнолітніх, або опосередкованими: надання можливості батькам, іншим членам сім'ї чи опікунам відігравати свої основні ролі та виконувати обов'язки вихователів та захисників.

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.Цей закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти та виховання й визначають статус цих фахівців.

Етичний кодекс. Етичний кодекс практичних психологів України - це регулюючий документ, який спрямовує соціальних працівників здійснювати соціальну роботу в багатьох функціональних сферах з метою задоволення людських потреб і розвитку потенціалу та можливостей особистості.

Положення про психологічну служби системи освіти. Положенням визначені основні завдання психологічної служби, зміст діяльності, тривалість робочого тижня практичних психологів та соціальних педагогів, структура та управління службою. Документ містить додатки про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів у навчальних закладах.

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 Ефективність і результативність психологічної допомоги в закладах освіти, а також повне дотримання Етичного кодексу можливе за умови наявності спеціально обладнаного кабінету. Наказ регламентує умови роботи фахівця в окремому кабінеті, вимоги до його оформлення, матеріально-технічне оснащення, умови утримання документації. Даний документ спрямований на координування і вдосконалення діяльності центрів практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти. В додатках містяться зразки форми планування, обліку і звітності роботи працівників психологічних служб.

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ. Документ інформує про порядок проведення експертизи соціально-психологічного інструментарію практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

Лист Міністерства освіти і науки України Від 27.07.2007р. № 1/9-488 "Про недопущення проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з Положенням про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України".

Закон Укрaїни «Про попередження насильства в сім’ї». Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.


Каталог: uploads -> editor -> 8772 -> 530585
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
530585 -> Узгоджено: затверджено
530585 -> Узгоджено затверджено
530585 -> Україна артемівська міська рада відділ освіти
530585 -> Стан психологічного супроводження навчально-виховного процесу обдарованих та здібних дітей, учнів допрофільних та профільних класів
530585 -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал