Навчально-методичний комплексСкачати 335.43 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір335.43 Kb.
#1698
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЛЬВІВ 2011

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020301 – філософія

Філософський факультет

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 020301 - філософія. - 2011. - 31 с.

Розробник: доцент, канд. філос. наук Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 14 від “24” червня 2011 р.
Завідувач кафедри філософії
___________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25”червня 2011 р.
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія

Протокол № 137/7 від “30” червня 2011 р.


“01” липня 2011 р. Голова _______________ ( Мельник В.П. )

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Ірина Добропас, 2011

Львівський національний

університет ім. І. Франка, 2011


 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 3

0203 – гуманітарні науки)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020301 – філософія
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-йСеместр

Загальна кількість годин -108

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври
18 год.
Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2:4


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерології

Завдання вивчення курсу “Проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:Знати:

 • предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії,

 • логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів,

 • знати форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві

 • специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

Вміти:

 • користуватися методологічними принципами та поняттями гендерної теорії для проведення гендерного аналізу всіх сфер суспільного життя

 • застосовувати принципи гендерного аналізу в тих галузях філософського знання, в яких студент спеціалізується 1. Програма навчальної дисципліниЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ. ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ТА ГЕНДЕРНА МЕТОДОЛОГІЯ

Передумови виникнення поняття гендер та гендерних досліджень. Феміністична теорія та гендерні дослідження:лінія демаркації та точки перетину.

Концепції гендеру. Біодетерміністська концепція. Теорія соціальних ролей (Парсонс). Теорія соціального конструктивізму (Гофман).

Гендер як соціальний конструкт. Основні аспекти гендеру. Символічна функція гендеру. Гендер як стратифікаційна категорія. Гендеризоване суспільство (Кіммел)

Стать та гендер: дискусії з приводу співвідношення понять.

Поняття гендерного аналізу. Основні принципи гендерної методології.

Междисциплінарний характер гендерних досліджень.
ТЕМА 2.

ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.

Трансформація методологічних засад історичних досліджень: гендерна історія-нова галузь гуманітарного знання? Гендерний аналіз як методологічна основа дослідження гендерних проблем в історії.

Проблема матріархата.

Гендерна нерівність в Давній Греції. Філософське обґрунтування моделей гендерних відносин в античній філософії. (Платон, Аристотель). Сексуальні політики в Давній Греції - публічне та приватне життя. (репродукція, розваги, родина). Девіантні гендерні ролі: проституція та гомосексуалізм в античній культурі..

Жінка та її положення в Давньому Римі.

Гендерні моделі в середньовічній культурі. Формування гендерних моделей в Старому та Новому Заповіті. Образи жінки в середньовічному суспільстві: свята (візіонерська література), відьма (інквізиція, "Молот відьом"), мати (християнська література, Богоматір) Прекрасна Панна (куртуазна література).Повсякденне життя, Материнство, Мода, Карнавал.

”Місто жінок” Кристини Пізанської та образ жінки в добу Відродження.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності. Проблема гендерної ідентичності.

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса. Аналіз патріархату як системи влади. Економічна основа гендерних відмінностей. Характер жіночої праці при капіталізмі. Домашня праця і приватність.

Зародження фемінізму. Деконструкція гендерних відносин. Рефлексія щодо гендерної асиметрії. Сучасне західне суспільство: гендерний дисплей. Приватне та громадське в гендерному аспекті.

Жінка в українському суспільстві:історичний екскурс. Зростання ролі жінки в українському суспільстві ХІХ-поч.ХХ століття. Поява нових функціональних ролей жінок, розширення соціокультурного простору їх діяльності.

Femina Sovetica: міф про емансіпацію жінки та її рівноправність з чоловіком. Розподіл гендерних ролей в радянській Україні.

Гендерні моделі сучасної української культури. Інфляція чоловічого. Перспективи українського фемінізму.
ТЕМА 3. КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
Методологічні засади дослідження гендерних проблем в культурних контекстах. Гендерні аспекти рефлексії західно-європейської культурології (Ніцше, Фройд, Шпенглер). Поняття культурної онтології свідомості, маргінального знання та культури. Гендерна асиметрія в культурі. Феміне та маскуліне як культурно-символічний ряд. Мужність та жіночість як соціокультурні характеристики. Бісексуальна та андрогінна символіка в культурі.

Чоловічі та жіночі культури. Гендерна специфіка західної та східної культурної парадигми.

Реконструкція гендерних відносин в міфологічній свідомості. Гетерогенна природа божественного. Міф та казка як вираз архаїчного досвіду побудови гендерних моделей. Велика Богиня і Чорний Бог. Гендерний символізм міфологічної культури. Поняття архетипу. Чоловічі та жіночі архетипи. Архетип героя. Архетип Дикої Жінки.

Гендерний символізм в культурах Давнього Єгипту, Асірії, Вавилону. Герметичні чоловічі та жіночі культи.

Гендерні символи в давньоіндійській культурі. Жіночий початок в індуїзмі. Йога та жінка. Тантризм.

Багатоваріативність поняття східна культура. Особливості розподілу гендерних ролей в японській та китайській культурі: традиції та сучасність. Зразки жіночої літератури в давній Японії. Дзен-будизм та гендерні архетипи. Інь та янь- як архетип китайської культури.

Гендерні архетипи в китайській міфології. Гендерний символізм китайської культури Холізм давньокитайської міфології. Культи Землі та Небі. Даосизм та жіночий початок. Жіноче як несвідоме (даосизм, чань-буддизм). Практика бинтування ніг і гендерні ролі китайської жінки. Образ жінки в китайській літературі.

Гендер в мусульманському світі. Жінка в Корані. Гендерні ролі в сучасних мусульманських культурах.

Візантійська культурна традиція і гендер. Ідея Софії та Вічної Жіночності. Жіноче та чоловіче в слов’янському культурному світі. Характер української культури в гендерній перспективі Українські культурні виміри чоловічого та жіночого. Місце жінки в українській культурі. Архаічні та християнські складові інферналізації жіночого в Україні. Стереотипи феміності:- прикмети вдачи та вроди. Гендерні ролі жінки: вікові (дівчинка-дівчина-жінка-баба), сімейні (дружина-господиня-мати), девіантні (удова-покритка-стара діва-відьма). Російська та українська гендерна культурна парадигма.
ТЕМА 4. ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ

Гендерні проблеми в творах античних філософів: Платон і Аристотель.

Середньовічні образи жіночого в працях Августина, Томи та східних отців церкви. Полювання на відьом.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. О.Вайнінгер: заперечення жіночого. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності.

Гендерна проблематика в психоаналізі: від Фройда до Лакана

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса.

Гендерна проблематика в екзістенційній філософії: С.де Бовуар.

Постмодерна філософія та пост феміністична теорія: проблеми влади та ідентичності. М. Фуко “Історія сексуальності”. Дж. Батлер “Психика влади”, “Гендерна стурбованість”.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
Біологічне та соціальне в людині: гендер та стать. Психологія статевих відмінностей. Відмінності чоловіків та жінок в когнитивній, мотиваційній сфері (рівень претензій), рисах особистості (агресія, конформність, емпатія, невербальна поведінка). Інструментальність та експресивність.

Поняття гендерного стереотипу та гендерної ролі. Функції гендерних стереотипів: захисно-виправдовуюча, регулятивна, трансляційна. Аналіз стереотипів поведінки чоловіків та жінок та їх регулятивна функція.

Соціалізація як засвоєння гендерних ролей. Теорії засвоєння гендерних ролей: психоаналітична (ідентифікація), теорія соціального навчання (теорія статевої типізації), теорія когнітивного розвитку, теорія гендерної схеми.

Особливості гендерної соціалізації дівчаток та хлопчиків. Асиметрія гендерної соціалізації в дитинстві. Динаміка засвоєння гендерних ролей в дитинстві. Характер статево-ролевого розвитку та основні вікові періоди дитинства.

Чинники та фактори, що впливають на гендерну соціалізацію. Соціо-демографічний аналіз гендерних проблем сімейних відносин. Рольові очікування і поведінка в сім'ї. Прийняття сімейних рішень і розподіл влади в сім'ї Спілкування в шлюбі. Гендерні конфлікти. Проблема насилля в сім'ї. Статус та психологічне самопочуття жінки в сім'ї (рольовий конфлікт працюючої жінки). Статус та психологічне самопочуття чоловіка в сім'ї

Особливості впливу батька та матері на соціалізацію дітей різної статі. Вплив на процес соціалізації братів, сестер, однолітків.

Репрезентація чоловічих та жіночих образів в підручниках. Специфіка поведінки вчителів з учнями різної статі. Вплив ЗМІ на гендерну соціалізацію в дитячому віці.

Гендерні проблеми професійних відносин. Чинники жіночої зайнятості та труднощі, що виникають в професійній діяльності жінок. Чинники, що впливають на професійну кар'єру жінок. Теорії дискримінації чоловіків та жінок в професійній сфері, стереотипи феміності та маскуліності, стереотипи стосовно професійних здібностей в дзеркалі гендеру.

Перспективи гендерної рівності.
ТЕМА 5. ГЕНДЕР І ПСИХОАНАЛІЗ
Проблема гендерної ідентичності в класичному психоаналізі. Фройд про основні етапи становлення чоловічності та жіночності. Біологія – доля жінки.К.Юнг: аніма та анімус-двоїста пироді гендерної ідентичності.Виявлення жіночої ідентичності в казках (А.Франц).Архетипи жіночої самості (К.Е.Піколла). К Горні: страх перед жінко і становлення чоловічої ідентичності. К.Голні: віднидвння жіночності. В.Райх :сексуальнв революція

ТЕМА 6. СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ

Основні рівні соціологічного аналізу гендеру: макро, мікро і рівень ідентичності.. Жінки і чоловіки як соціальні групи. Поняття соціальних ролей, стереотипів та шляхи їх формування. Чинники та фактори гендерної соціалізації. Гендерний дисплей та гендерні моделі.

Сім*я як мікросоціальна група. Гендерні відносини в сім*ї.

Проблема гендерної ідентичності.Ідентичність в пост фемінізмі.ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
Проблема рівності прав чоловіків та жінок як складова прав особистості. Історичний аналіз проблеми. Труднощі, що виникають при реалізації егалітаристського ідеалу. Причини гендерної асиметрії. Мікрополітики влади.

Приватна та публічна сфери як репрезентанти розподілу влади. Жінка в приватній сфері. Жінка та публічне життя. Жінка та економіка. Жінка та політика. Політична участь жінок: європейський та український варіант.ТЕМА 8. МОВНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.
Проблема чоловічого та жіночого через призму мови. Біологічні та соціальні передумови відмінностей у вербальній поведінці чоловіків та жінок. Відмінності в мові чоловіків та жінок на різних рівнях: фонетика, лексика, орфографія, синтаксис. Стратегія та тактика мовної поведінки статей в цілому. Чоловічий та жіночий дискурс. Чоловічий та жіночий стилі письма. Поняття гендерлекту. Вираження стереотипних уявлень жінок та чоловіків в мові (художня література, побутова мова, засоби масової інформації).

Жінка - автор. Проблема жіночого письма. Стилі жіночого письма (автобіографія, сповідь, мемуари, новела). Жіноче письмо і гінокритика.

Проблема літератури в контексті гендерних стратегій. Поняття жіночої літератури. Теоретичні підходи до визначення поняття. Становлення жіночо центрованої літератури. Жіночий досвід і жіноча література проти домінантних (чоловічих) схем інтерпретації: проблеми та пошуки. Жінка - читач. Жінка - героїня літературного твору. Образи жінки в літературі.

Перша хвиля жіночої літературної критики в 1900-1940 рр. В. Вулф. С. де Бовуар. Українська феміністична критика початку ХХ ст. (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Н. Кобринська)

Радикальна феміністична критика 60-70 рр. К. Міллет. Французька та американська школи в феміністичному літературознавстві. Руйнування тиску граматичних та синтаксичних законів мови. Аналіз семіотичного та символічного рівня художньої мови. Л. Ірігарей, Крістева. Гендерні репрезентації сексуальності. Хелен Сіксу. Психоаналіз в західній та українській феміністичній літературі.

Жіноча література в Україні. Жінки-літератори. Образ жінки в модерній та постмодерній українській літературі. Жіноча література та сучасний феміністичний дискурс.4.Структура навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняттяВсього

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Модуль 1.Гендер в історичних та культурних вимірах


Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія

Поняття гендеру та гендерних досліджень

12

2

2

8

Тема 2.Історичні виміри гендеру

Гендер в історії та історичних дослідженнях

12

2

2

8

Тема 3.Культурні виміри гендеру

Гендер в культурології

12

2

2

8

Тема 4.Філософські виміри гендеру

Філософія і гендер

12

2

2

8


Модуль 2 Психологічні та соціологічні контексти гендеру

Тема 5.

Психологічні виміри гендеруПоняття гендерної соціалізації

12

2

2

8

Тема 6.гГендер і психоаналіз

Гендер і психоаналіз

12

2

2

8

Тема 7Соціальні виміри гендеру

Гендеризоване суспільство

12

2

2

8

Тема 8.Політичні виміри гендеру

Гендер та влада

12

2

2

8

Тема 9.Мовні виміри гендеру

Мовні виміри гендеру.

12

2

2

8

Разом:

108

18

18

72 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття гендеру та гендерних досліджень

2

2.

Гендер в історії та історичних дослідженнях

2

3.

Гендер в культурології

2

4.

Філософія і гендер

2

5

Психологічні виміри гендеру

2

6.

Гендер і психоаналіз

2

7.

Гендеризоване суспільство

2

8

Гендер та влада. Політичні виміри гендеру
9

Мовні виміри гендеру

2
Разом

18
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія. Термінологічний словник.

8

2.

Тема 2.Історичні виміри гендеру. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.10-30


8

3.

Тема 3.Культурні виміри гендеру. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Бовуар С. де Друга стать. К., 2000. Т.2 До визволення. К. 2000


8

4.

Тема 4.Філософські виміри гендеру. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів. Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

8

5.

Тема 5.Психологічні виміри гендеру. Термінологічний словник.

8

6

Тема 6 Гендер і психоаналіз. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Горні К. Страх перед жінкою. Спостереження щодо специфіки страху чоловіків і жінок перед протилежною статтю.//Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 24-37


8

7.

Тема 7.Соціологічні виміри гендеру. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів

8

8.

Тема 8.Політичні виміри гендеру. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.2, розд. 5,


8

9.

Тема 9.Мовні виміри гендеру. Термінологічний словник.

8
Р азом

729. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1.Прокоментуйте будь-яку рекламу з точки зору гендерних очікувань.


2.Проаналізуйте будь які дитячі книжки, підручники,посібники на сексизм та расизм (ілюстрації,сюжет, описаний спосіб життя або стосунки між людьми)
3.Чи погоджуєтесь ви з твердженням,що легалізація гомосексуальних меншин в Україні пов’язана не з впливом Заходу, а з процесами розбудови громадянського суспільства?
4.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що лес бійки та геї можуть зумовлювати гомосексуальні прояви іншої людини.
5.Проінтерпретуйте вислів: Чоловікам – їх права і не більше. Жінкам – їх права і не менше.
6.Чи поділяють гендерний підхід чоловіки та жінки,які оперують такими гаслами: “Бережить жінок (чоловіків)”, “Гововна відповідальність за сім’ю лежить на жінках(чоловіках)”?
7.Проаналізуйте бюджет вільного (позаробочого) часу українських чоловіків, щоб прокоментувати феміністичну точку зору, що розподіл праці в домогосподарстві знаходиться у відповідності до гендерної стратифікації.
8.Чи відповідають українським реаліям твердження західних вчених про те, що жінки заробляють менше внаслідок гіршої освіти та меншого досавду
Питання для самоконтролю

 • Чи можна вважати Платона першим феміністом

 • Окреслить мізогінічну традицію в філософії.

 • Яка гендерна проблема є основною для постмодерної філософії

 • Яка гендерна специфіка західноєвропейської культури

 • Яка гендерна специфіка мусульманської культури

 • Яка гендерна специфіка культур країн південно-східної Азії

 • Яка гендерна специфіка індійської культури

 • Хто є автором теорії гендерного конструювання

 • Чи можна ототожнювати поняття стать та гендер

 • Що таке гендерний аналіз

 • Що таке гендерна асиметрія

 • Наведить приклади гендерної асиметрії в українському суспільстві.

 • Як досягається гендерний паритет в політичній сфері

 • Чи існує гендерна соціологія

 • Гендер як стратифікаційна категорія

 • Які основні недоліки та позитиви концепцій, що пояснюють набування людиною гендерної ідентичності

 • Які гендерні образи є типовими для різних культур до капіталістичної доби?

 • В чому полягає спецмфіка ралізації жіночого та чоловічого в українській культурі?

 • . В чому полягає подібність жіночих ролей в капіталістичному, буржуазно- ліберальному суспільстві, соціалістичному суспільстві та нацизмі.

 • Що таке гендерлект?

 • Як відбуваеться процесс виробництва, відтворення та легітимізації значень у мові?

 • Наведить приклади сексизму в мові

 • . Що таке феміністична літературна критика10. Методи контролю

Навчальна дисципліна “Проблеми гендерної філософії” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів.

1 модуль проводиться на 8 тижні ІІІ семестру

2 модуль – 16 тижні ІІІ семестру

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, залік.


11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 3– бали

Доповнення – 1–3 бали

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 10 балів /дві в семестр/

Рецензія -1-3 бали

Модуль -10 балів (два в семестр)Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення

Антология гендерной теории. Минск, 2000

Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

Введение в гендерные исследования. М., 2005.

Введение в гендерные исследования. СПб., 2000

Основи теорії гендеру. К., 2004Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000.
13. Рекомендована література

Література основна:


 • Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

 • Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения.М.,1996. С.219-267

 • Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

 • Бовуар С. де Друга стать. К., 1995. Т. Розд.1

 • Бок Г. История, история женщин, история полов//Хрестоматия к курсу Основы гендерных исследований. М., 2000 С. 43-55

 • Бурд’е П. Символічне насильство. // Про рівність статей. К., 2007. С. 100-106

 • Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

 • Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003.

 • Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999

 • Гілліган Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінки.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 6-26

 • Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

 • Зборовська Н. Фемінний характер української ментальності.//Сучасність № 7-8, 2001

 • Киммел М. Основные подходы. // Хрестоматия феминистических текстов. М., 2000. С.

 • Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003

 • Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003 Р.1 Витлумачення гендеру

 • Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003. Разд 1.

 • Коллинз Р. Введение в неочевидную социологію// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 115-137

 • Лорбер Дж., Фаррел С. Принципы гендерного конструирования. //Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С. 187-193

 • Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

 • Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

 • Перо М. Як писати історію жінок. // Про рівність статей. К..2007. С. 60-75

 • Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003Разд 1,2.

 • Пушкарева Н. Гендерная проблематика в исторических науках//Введение в гендерные исследования. СПб., 2001

 • Усманова А. Гендерная проблематика в парадигме культурных исследований // Введение в гендерные исследования. СПб.,2001

 • Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера.// Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С.193-220

 • Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.10-42

 • Фуко М.Історія сексуальності. Т.1. Харків 2000. С.10-45

 • Хубер Дж. Теория гендерной стратификации// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 77-97

 • Чодоров Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерной теории. Минск 2000

 • Агеева В. Жіночий простір. К., 2003

 • Вулф В. Власний простір. К., 1999.Роз.2, 3,4.

 • Горошко Е.И. Гендерные исследования в языкознании http://www.textology.ru/article.aspx?aId=83

 • Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. - К.,2002

 • Жінка як текст. К., 2002

 • Жеребкина И Гендерные 90-е. СПб 2003.С.174-210

 • Забужко О. Жінка - автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української гендерної міфології // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999

 • Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.

 • Кирилина Е. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике// Общественные науки и современность. 2000.  № 4. С. 138-143.  http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/147827.html

 • Лакофф Дж. Когнитивное моделирование//http://kosilova.textdriven.com/narod/studia2/lakoff.htm

 • Планте К. Читання, письмо: рівність прав через утопію відмінностей // Про рівність статей. К., 2007. С.385-403

 • Шпак Н Подолання сексизму в мові // Рівність жінок і чоловіків. Світові тенденції та українські реалії. - К., 2001 - С. 66-70


Література додаткова:

 • Алешина Ю., Волович А. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопр.психологии 1991,№ 4

 • Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

 • Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

 • Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України, 1884 - 1939. -К., 1995

 • Богачевська-Хом'як М. Традиції жінок України // Жінка у державотворенні. Матеріали міжнародної конференції. К., 1993

 • Богин И. Вечная Женствености. СПб., 2003

 • Вардман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990

 • Воронина Женщина и социализм опыт феминистического анализа // Феминизм. Восток. Запад. Россия. М.,1993

 • Гапон Н. Гендер. Львів 2005. Розд. l, 2.1

 • Гендер. // Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. Минск 2002

 • Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

 • Голланд А. Миф и символ. М., 1992. Разд. Великая Богиня.,Чорный Бог

 • Головашенко Н. Становлення гендерної теорії // Основи теорії гендеру. К., 2004 С.79-109

 • Горні К. Втеча від жіночості. Комплекс чоловічості у жінок очима чоловіків та жінок. // Назалежний культурологічний часопис «І» 2003. С. 6-24

 • Дворкин А. ГИноцид или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Минск, 2000

 • Дин Э. Знаменитые женщины Библии. М., 1995

 • Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

 • Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

 • Енгельс Ф. Походження сім ї, приватної власності та держави. К., 1990

 • Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии.// Введение в гендерные исследования. М.,2000

 • Жеребкин С. Пол Разума. Является ли Просвещение эмансипационным.// Гендерные исследования Харьков 2000, №4

 • Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

 • Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

 • Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.Ч.3, Р. 1V,V,VI

 • Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.

 • Жеребкина И. Гендерные 90-е.СПб.,2003.С.36-66

 • Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000

 • Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000. Разд.1

 • Журнал Гендерные исследования 1999-2009р

 • Забужко О. NOTRE DAME D’UKRAINE. Українка в конфлікті міфологій. К., 2007

 • Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера и гендерная система в России.// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999. С.5-13

 • Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России// Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера: феминистическая теория //Введение в гендерные исследования. М., 2000

 • Зиммель Г. Женская культура.// Избр. В 2-х тт.. Т.2. М., 1996

 • Иванова Е.О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования Харьков 1999, № 3

 • Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005

 • Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005. Ч. 1.Розд.2, 3

 • Кись О. Моделі конструювання гендерної ідентичності в сучасній Україні.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 37-59

 • Кись О. Украинская ведьма // Гендерные исследования. Харьков, 2000 № 5

 • Клименкова Т. Женщина как феномен культуры. М., С.88-117

 • Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003

 • Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн// Общественные науки и современность. 1999. №5.С.164-174

 • Кон И. Психология половых различий // Вопросы психологии 1981, №3

 • Кон И. Ребенок и общество М.. 1988. Гл. 4,5

 • Костикова В.И. Понятие гендера. Гендерные исследования// Введение в гендерные исследования. М., 2005. С.8-25

 • Маланюк-Рибак Жінка в історії. Львів 2002

 • Манг Ф. Чи позначені гендером підручники історії// Про рівність статей. К..2007. С. 350-368

 • Митина Н. Н. Женское гендерное поведение в социальном и кроскультурном аспектах//Общественные науки 1999,№ 3. С. 179-190

 • Назалежний культурологічний часопис “І” 2003.

 • Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003

 • Про рівність статей. К..2007.

 • Пушкарева Женщины Древней Руси. М.,1989

 • Репина А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопр. психологии 1987, № 4

 • Репина Л. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история 1997, № 6

 • Сидихменов В. Китай: страницы прошлого. М., 1978

 • Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

 • Смитт Д.. Женская перспектива как радикальная критика социологии.//

 • Тарнавський В. Ведьмы. М., 1994

 • Теліга О. Якими нас прагнете // Слово і час, 1991, №6

 • Темкина А. Гендерные подходы к проблеме политического участия// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999.С.13-19

 • Темкина А. Женский путь в политику. //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999. С. 19-33

 • Ушакин С. Поле пола в центре и по краям. // Вопросы философии 1999.№ 5. С.71-85

 • Хамитов Н. Философия и психология пола. К..2001

 • Хорни К Невротические отношения полов // Психология господства и подчинения. Хрестоматия. М., 1998

 • Хорни К. Женская психология. М., 2005

 • Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в ХХ столітті. // Назалежний культурологічний часопис “І” 2000. С.22-29

 • Чухим Н. Теорія статевого диморфізму у філософії Просвітництва// Філософська думка 2001. № 1.С.26-32

 • Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М..1999

 • Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991

 • Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991

 • Юнг К.-Г. Человек и его символы. М., 1999

 • Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе. //Введение в гендерные исследования. СПб.,2001

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________________

“ ” 2011 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020301 – філософія

Філософський факультетФорма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)Лекції

ЛабораторніПрак тичні

Денна

3

5

108

36

18

-

18

72

-

-

-

5

-

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО

спеціальності 020301- «філософія» – 2011. – 31 с.
Робоча програма складена Добропас Іриною Олександрівною, доцентом, кандидатом філософських наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 14 від “24” червня 2011 р.
Завідувач кафедри філософії
___________________ ( Карась А.Ф. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25”червня 2011 р.
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія

Протокол № 137/7 від “30” червня 2011 р.


“01” липня 2011 р. Голова _______________ ( Мельник В.П. )

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Ірина Добропас, 2011

Львівський національний

університет ім. І. Франка, 2011

. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечуютьсяЗМ1

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками та іншими джерелами інформації);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку, відрізняти істотне від другорядного;

 • застосовувати філософський категоріальний апарат в процесі прийняття рішень та визначенні оптимальних шляхів їх ефективної реалізації;

ЗМ1

 • формулювати на теоретичному рівні світоглядні проблеми та здійснювати пошук шляхів їх розв’язання;

 • аргументувати свою світоглядну позицію;

 • чітко висловлювати думки в процесі спілкування і вести коректно полеміку;

ЗМ2

 • критично мислити, переосмислювати особистісні вартості;

 • аналізувати буттєві проблеми на теоретичному рівні;

 • застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем;

ЗМ2

 • свідомо використовувати гносеологічні моделі у фаховому пізнанні;

 • свідомо застосовувати філософську методологію інтерпретації у фаховій діяльності;

ЗМ2

 • аналізувати та розуміти значення своєї фахової діяльності для національного відродження України;

 • бачити перспективи культуро-цивілізаційного поступу України.


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Гендер в історичних та культурних контекстах

18

ЗМ2

Психологічні та соціологічні контексти гендеру

18

Всього
36

2.5. Самостійна робота студента:

Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв.
 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


 1. Антология гендерной теории. Минск, 2000

 2. Введение в гендерные исследования. М., 2005.

 3. Введение в гендерные исследования. СПб., 2000

 4. Основи теорії гендеру. К., 2004

 5. Питання до іспиту (електронний варіант).

 6. Плани семінарських занять (електронний варіант).

 7. Програма курсу (електронний варіант).

 8. Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

 9. Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000.

6. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
  1. Письмові бліц-контрольні роботи на семінарах стосовно знання категоріального апарату теми.

  2. Заслуховування та обговорення усних відповідей студентів.

  3. Заслуховування та обговорення рефератів.

  4. Написання есеїв та їх аналіз.

  5. Написання двох модульних робіт.

  6. Колоквіум з оригінальних текстів.

Автор _____________________ ( Добропас І.О..)(підпис) (прізвище та ініціали)


Скачати 335.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка