Навчально-методичний комплексСкачати 355.89 Kb.
Дата конвертації01.04.2016
Розмір355.89 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

ПСИХОЛОГІЯ ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Київ – 2014

Укладач:

професор кафедри юридичної психології, доктор психологічних наук, професор Мойсеєва О.Є.


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія вікових відмінностей» затверджений на засіданні кафедри юридичної психології

« 04 » вересня 2014 р., протокол № 2


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Психологія вікових відмінностей – науково-практична дисципліна, яка вивчає відмінності та особливості психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу. Вивчення дисципліни сприяє поглибленню знань щодо закономірностей та механізмів розвитку психіки людини; вікових норм психофізіологічних функцій на різних етапах онтогенезу; виявлення актуальних і потенційних можливостей людини в різні періоди її життя; прогнозування розвитку й розуміння ролі ранніх періодів життя для подальшого розвитку психічних ресурсів людини. Викладання навчальної дисципліни базується на науково-теоретичних та практичних знаннях у галузі вікової та диференційної психології.

У результаті вивчення дисципліни «Психологія вікових відмінностей» студенти (слухачі) повинні знати:

1) її теоретико-методологічні засади та принципи;

2) категорійно-понятійний апарат науки;

3)основні відмінності психічного розвитку в конкретних його проявах на різних етапах онтогенезу;

4) важливі напрямки цілеспрямованого виховного впливу з метою формування позитивних властивостей особистості.

Студенти (слухачі) повинні оволодіти уміннями:

1) здійснювати дослідження окремих проявів психіки в різні вікові періоди, застосувати відповідні методи вікової психології;

2) здійснювати індивідуальний підхід до людей різного віку, враховуючи їх вікові особливості;

3) проводити консультативну роботу з приводу корекції відхилень у розвитку і поведінці.


Тематичний план


Назви змістових модулів і тем

Всього


Кількість годин:

Л

С

Пз

Сам. роб.

Тема 1. Періодизація вікового розвитку у теоріях вітчизняних та зарубіжних психологів. Потенціали вікового розвитку

24

2

2

-

20


Тема 2. Психологічні особливості формування і розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці

24

2

2

-

20


Тема 3. Психологічні особливості акмеологічного періоду розвитку – періоду дорослості

24

2

2

-

20


Усього годин

72

6

6

-

60

Форма контролю – залік.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ


Акмеологія — галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на етапі зрілості, досягнення нею високого рівня розвитку.

Акцентуація характеру (лат. accentus — наголос) — надмірне вираження окремих рис характеру та їх поєднань, яке є крайнім варіантом норми і межує із психопатією.

Біологічний вік — вік, який вказує на відповідність стану організму та його функціональних систем певному моменту життя людини.

Вік — відносно замкнутий цикл розвитку людини, який має свою структуру та динаміку.

Вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя.

Віковий час — внутрішній часовий графік життя; спосіб встановлення, наскільки людина у своєму розвитку випереджає ключові соціальні події, що припадають на період дорослості, або відстає від них.

Диференційна психологія — галузь психології, яка вивчає психічні відмінності між окремими індивідами і групами.

Ідентичність (лат. identicus — однаковий) — усвідомлена індивідом самототожність; потреба юнаків і дівчат зайняти внутрішню позицію дорослої людини, усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості.

Індивідуальна часова трасспектива — форма часової інтеграції психіки людини, яка виявляється у співвіднесенні у свідомості минулого, майбутнього і теперішнього часових етапів людського життя.

Індивідуальність — неповторне, унікальне поєднання особливостей і рис людини, що зумовлює її несхожість на інших людей.

Криза (грец. krisis — рішення, перелом) — нормативний, нестабільний процес, який виникає під час переходу людини від одного вікового періоду до іншого, пов'язаний з якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, свідомості і виявляється в цілісних психічних і особистісних змінах.

Криза ідентичності — особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості.

Криза середини життя — психологічний феномен, що переживається людьми, які досягли 40—45 років, і полягає в критичній оцінці та переоцінці досягнутого в житті.

Криза тридцяти років — зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей.

Мотиваційна криза — послаблення чи зміна основних мотивів діяльності особистості.

Особистість — духовна, соціально-психологічна інстанція людини, функціями якої є виокремлення себе з оточення, самоспричинення внутрішньої і зовнішньої активності, самовираження та саморозвиток у цілісній життєдіяльності, активне переживання у часі і просторі своєї екзистенції.

Педагогічно занедбані діти — учні, в яких під впливом несприятливих соціальних, психолого-педагогічних та інших умов сформувалося негативне ставлення до навчання, соціально цінних норм поведінки, які втратили почуття відповідальності за свої вчинки, зневірилися в собі.

Професійна самооцінка — оцінка себе як суб'єкта професійної діяльності.Професійна Я-концепція — уявлення особистості про себе як професіонала.

Психіка (грец. psychikos — душевний) — функція мозку, сутність якої полягає в активному відображенні людиною об'єктивної реальності та регулюванні поведінки й діяльності.

Психологічний вік — вік, який вказує на рівень адаптованості людини до вимог навколишнього світу, характеризує розвиток її інтелекту, здатність до навчання, рухові навички, а також такі суб'єктивні фактори, як ідентичність, життєвий план, переживання, установки, мотиви, сенси тощо.

Рівень психічного розвитку — зміна психічних процесів, виражена в кількісних, якісних і структурних перетвореннях.

Соціальний вік — вік, який визначають з огляду на відповідність становища людини існуючим у конкретному соціумі нормам.

Я-концепція — відносно стійка, більш-менш усвідомлена система уявлень особистості про себе, яка переживається нею як неповторна і є основою її самовизначення у світі, взаємодії з іншими людьми, ставлення до себе.

Я-образ — результат усвідомлення глибинної суті людини, що дає змогу відрізнити себе від інших людей.
ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М., 2000. С. 519-588.

 2. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении. — М., 2001.

 3. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. - К., 1976. С. 222-265.

 4. Вікова та педагогічна психологія. - К.: Просвіта, 2001. С. 233-260.

 5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. - М.,1979. С. 146-170.

 6. Возрастная психология. Хрестоматия. / Составители В.С.Мухина, А.А.Хвостов. - М., 2000. С. 360-371; 461-532.

 7. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980.

 8. Кон И.С. Психология юношеского возраста. - М.: Просвещение, 1979.

 9. Крайг Грейс Психология развития. – П., 2001. С. 558-648.

 10. Немов Р.С. Психология: Книга 2. – М.: Просвещение, Владос 1994. С. 114-122; 193-203; 301-309.

 11. Палій А.А. Диференціальна психологія. – К.: Академвидав, Альма-матер, 2010

 12. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2001. С. 319-396.

 13. Сапогова Е.Е. Психология развития: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. С. 349 - 372.ДОДАТКОВА :

 1. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1994. - № 2. - С. 3-11.

 2. Бех І. Д. Духовні цінності розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С. 124-129.

 3. Булах І. С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник / І. С. Булах, Л. В. Долинська; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2002. - 114 с.

 4. Вікова психологія: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ: Радянська школа, 1976. - 269 с.

 5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. / За ред. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднічук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

 6. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. - М.: Педагогика,1992

 7. Заброцький М. М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.

 8. Заброцький М. М. Педагогічна психологія. Курс лекцій. - К., 2000. - 100 с.

 9. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону, 1996. - 512 с.

 10. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб. Пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2004. - 464 с.

 11. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 128 с.

 12. 23. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навчальний посібник. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998. - 220 с.

 13. Методи психодіагностики підлітків / За ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. - Полтава, 1995. - 124 с.

 14. Мухина В. С. Возрастная психология. - М.: ИЦ "Академия", 2000. - 432 с.

 15. Немов Р. С. Психология: Кн. 3. Психодиагностика: Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики: Учебник для студ. Вузов. - 3-е изд. - М.: "Владос", 1998. - 640 с.

 16. Обозов Н. Н. Психология взрослого человека. - С.Петербург, 1993. - 180 с.

 17. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М.: Междун. педаго-гич. академия, 1994. - 680 с.

 18. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л. А. Головей. Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694 с.

 19. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 Т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с. - Т.2. - 248 с.

 20. Психология современного подростка // Под ред. Д. И. Фельдштейна. - М.: Педагогика, 1987. - 320 с.

 21. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - 3-тє вид. стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 560 с.

 22. Психологія: Підручник для педагогічних вузів / За ред. Г.С.Костюка. - К.: "Радянська школа", 1968. - 572 с.

 23. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід осо-бистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методочний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.

 24. Савчин М. В. Соціальна педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вузів. - Дрогобич: Відродження, 1998. - 298 с.

 25. Савчин М. В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.

 26. Фрейд З. Вступ до психоаналізу. - К.: Основи, 1998. - 204 с.

 27. Цуканов Б.Й. Час у психіці людини: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Інформаційні ресурси

  1. Національний Темпус-офіс в Україні. – Режим доступу до сайту: http://tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces.html

  2. Офіційний сайт ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : http: //www.unesco.org/

3. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : http://www.mon.gov.ua.

4. osvita.ua/vnz/reports/psychology/27905/ 

5. osvita.ua/vnz/reports/psychology/27905/ 

6. osvita.ua/vnz/reports/psychology/27905/ 

7. www.zippo.net.ua/index.php?page_id=504 

8. odmu.edu.ua/index.php?v=1281

9. old.lp.edu.ua/index.php?id=7669 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Періодизація вікового розвитку у теоріях вітчизняних та зарубіжних психологів. Потенціали вікового розвитку

Психічний і особистісний розвиток людини. Дослідження змісту, закономірностей, механізмів і динаміки психічного та особистісного розвитку людини. Умови психічного розвитку. Основні концепції психічного і особистісного розвитку. Аналіз суперечностей розвитку.Детермінанти (чинники) психічного розвитку.   Суб'єктивні та обєктивні детермінанти психічного розвитку. Діалектичний взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов психічного розвитку. Генотип, що містить згорнуту інформацію про історичне минуле людини. Епігенетичний принцип вікового розвитку людини, вісім його психосоціальних стадій за Е. Еріксоном. Загальні закономірності розвитку особистості. Внутрішні суперечності, які проявляються у становленні потреб, мотивів діяльності, рис особистості, у розвитку емоцій. Пластичність розвитку. Саморозвиток особистості. Показники і порушення психічного і особистісного розвитку. Психічно здорова особистість як мета вікового розвитку. Розвиток свідомості особистості. Розвиток спрямованості особистості. Розвиток психічної структури діяльності особистості. Провідна роль суспільного навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини. Вплив учинку на особистість. Довільність у поведінці та в організації психічних процесів особистості. Періодизація вікового розвитку. Загальні закони розвитку в кожному віці. Хронологічні межі вікових періодів.Тема 2. Психологічні особливості формування і розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці

Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка. Нерівномірність розвитку. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Зовнішні умови розвитку. Основні чинники розвитку підлітка. Провідна діяльність підлітка. Спільна діяльність із дорослими. Міжособистісне спілкування з дорослими і однолітками, суспільно корисна праця і навчання.

Психологічні новоутворення підліткового віку. Почуття дорослості, потреба у самоствердженні. Підлітковий негативізм. Конфлікти між учнями і вчителями. Формування власного образу фізичного Я — уявлення про свій тілесний образ. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. Некритичне наслідування зовнішніх манер дорослих, відчутна залежність від групи ровесників. Позитивні форми самоствердження підлітків. Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери підлітка. Самооцінка і домагання підлітка. Проблема неадекватної самооцінки підлітків. Пізнавальний розвиток у підлітковому віці. Світогляд як основний мотив і регулятор поведінки. Поява нових захоплень. Педагогічно занедбані підлітки. Розвиток свідомості підлітків. Акцентуації в характері підлітків.

Загальні особливості ранньої юності. Фізичне дозрівання та соціалізація в ранній юності. Соціальна ситуація розвитку в ранній юності. Зміна характеру потреб. Соціальна позиція юнаків і дівчат. Розвиток самосвідомості у ранній юності. Новоутворення раннього юнацького віку. Формування ідентичності.

Особистісне самовизначення юнаків. Потреби в самореалізації, самовираженні, з'ясуванні сенсу життя. Професійне самовизначення старшокласників. Відкриття юнаком свого неповторного внутрішнього світу, індивідуальності своєї особистості. Усвідомлення юнаком незворотності час, індивідуальна часова трасспектива. Формування світогляду. Внутрішні умови для пошуку сенсу життя. Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності. Особливості спілкування у ранній юності. Розширення сфери та індивідуалізація спілкування. Спілкування старшокласників з дорослими. Інтимне спілкування у ранній юності. Розвиток пізнавальної сфери у ранній юності. Розвиток мислення, пам'яті, уяви та мовлення старшокласників. Показники соціально-психологічної готовності випускника школи до самостійного життя. Здатність до праці. Готовність до сімейного життя. Любов і повага до батьків. Загальні особливості зрілої юності.
Тема 3. Психологічні особливості акмеологічного періоду розвитку – періоду дорослості

Загальна характеристика раннього дорослого віку. Стабільність у психофізіологічному, психологічному та соціальному аспектах розвитку. Фази ранньої дорослості. Суперечність між близькістю у стосунках з людьми та ізоляцією від них, інтимність. Загальна характеристика Я-концепції. Особливрсті розвитку самосвідомості у ранньому дорослому віці. Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці. Самовизначення особистості щодо стратегії життя та поведінки. Професійна Я-концепція та самооцінка. Мотиваційні настанови раннього дорослого віку. Мотивація одруження. Утворення сім'ї. Орієнтація особистості на складну систему цінностей (теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, політичні, релігійні). Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці. Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці. Загальна характеристика зрілого дорослого віку. Перехід від першої фази ранньої дорослості до другої. Вікова динаміка психофізіологічних функцій дорослих людей різного віку. Проблеми зрілого дорослого віку. Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці. Емоційні реакції чоловіка і жінки на появу дитини у сім'ї. Розвиток Я-концепції у зрілому дорослому віці. Розвиток спонукальної сфери у зрілому дорослому віці. Особливості емоційної сфери у зрілому дорослому.ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Періодизація вікового розвитку у теоріях вітчизняних та зарубіжних психологів. Потенціали вікового розвитку

Лекція – 2 год.

1. Психічний і особистісний розвиток людини

2. Умови та суперечності психічного розвитку

3. Детермінанти та загальні закономірності психічного розвитку

4. Періодизація вікового розвитку.

5. Вітчизняні та зарубіжні концепції теорії особистості
Тема 2. Психологічні особливості формування і розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці

Лекція – 2 год.

1. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка.

2. Психологічні новоутворення підліткового віку.

3. Загальні особливості ранньої юності.

4. Психологічні особливості зрілої юностіТема 3. Психологічні особливості акмеологічного періоду розвитку – періоду дорослості

Лекція – 2 год.

1. Загальна характеристика раннього дорослого віку.

2. Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці.

3. Загальна характеристика та проблеми зрілого дорослого віку.

4. Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Періодизація вікового розвитку у теоріях вітчизняних та зарубіжних психологів. Потенціали вікового розвитку

Навчальний час – 2 год.


1. Психічний і особистісний розвиток людини. Умови психічного розвитку

2. Детермінанти та закономірності психічного розвитку.

3. Періодизація та суперечності вікового розвитку.

4. Вітчизняні та зарубіжні концепції теорії особистості.

5. Трактування поняття особистості та індивідуальності в роботах українських психологів.
Тема 2. Психологічні особливості формування і розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці

Навчальний час – 2 год.


1. Характеристика та соціальна ситуація розвитку підлітка.

2. Провідна діяльність підлітка. Особливості пізнавального розвитку у підлітковому віці

3. Розвиток самосвідомості та спонукальної (мотиваційної) сфери підлітка

4. Педагогічно занедбані підлітки.

5.Акцентуації в характері підлітків.

6. Загальні особливості ранньої юності. Розвиток самосвідомості у ранній юності.

7. Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності.

8. Розвиток пізнавальної сфери у ранній юності.
Тема 3. Психологічні особливості акмеологічного періоду розвитку – періоду дорослості

Навчальний час – 2 год.


1. Загальна характеристика раннього дорослого віку. Особливості розвитку самосвідомості.

2. Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці.

3. Особливості емоційного розвитку та спонукальної сфери особистості у ранньому дорослому віці

4. Загальна характеристика зрілого дорослого віку. Проблеми зрілого дорослого віку.
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Періодизація вікового розвитку у теоріях вітчизняних та зарубіжних психологів. Потенціали вікового розвитку

Навчальний час – 4 години.


Теми рефератів, доповідей

1.Поєднання індивідуального та типового в особистості як результат соціалізації.

2.Характеристика мотивів за мірою усвідомлення в динаміці системи психічних явищ людини.

3.Соціальні девіації як психологічне підгрунтя вчинення злочину в процесі соціалізації.

4.Основні положення вікової періодизації за Д.Б.Ельконіним.

5.Критичні та літичні періоди розвитку. Їх загальна характеристика.

6.Епігенечна теорія розвитку особистості Е.Еріксона. 7.Періодизація розвитку особистості за Е.Еріксоном.

7.Теорія інтелектуального розвитку Ж.Піаже.Тема 2. Психологічні особливості формування і розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці

Навчальний час – 4 години.


 1. Рольова гра: «Психологічна консультація підлітка з дезадаптивною поведінкою».

 2. Створити таблицю за типами акцентуацій підлітків.

 3. Визначити особливості мотивації підлітків до навчання з різними типами мотивації.


 4. Проведення групової дискусії на тему: «Субкультура підлітків».

 5. Розробка методичних рекомендацій для психологів, які працюють на «Телефоні довіри» в школі.

 6. Застосування психомалюнків для розкриття внутрішнього світу підлітків.


Тема 3. Психологічні особливості акмеологічного періоду розвитку – періоду дорослості

Навчальний час – 4 години. 1. Перша «справжня» вікова кризиза, причини та наслідки.

 2. Гендерні відмінності протікання вікових криз.

 3. Опрацювати головні етапи психологічної допомоги людям у стані психологічної кризи середини життя.

 4. Поясніть необхідність знання практикуючим психологом вікової норми психічного розвитку дорослої людини на різних стадіях і фазах.

 5. Як змінюється завдання й організація процесу позитивного перетворення свідомості та поведінки людини відповідно до наявної у психотерапевта концепції „проблемної” та здорової особистості.

 6. Порівняйте причини, перебіг та симптоматику криз дорослості і дитинства.

 7. Порівняйте новоутворення у психічній організації дорослих із новоутвореннями дитинства. У чому Ви знаходите основні відмінності? Наведіть приклади пізньовікових новоутворень особистості.


Запитання для підготовки до заліку:

 1. Загальна характеристика віку.

 2. Принципи вікової періодизації.

 3. Напрями, концепції, теорії вікової психології.

 4. Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя.

 5. Психічний і особистісний розвиток людини

 6. Умови психічного розвитку

 7. Суперечності розвитку

 8. Детермінанти (чинники) психічного розвитку

 9. Загальні закономірності розвитку особистості

 10. Показники порушення психічного і особистісного розвитку

 11. Провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, новоутворення, криза розвитку як критерії вікової періодизації.

 12. Періодизація вікового розвитку.

 13. Поняття сензитивного періоду розвитку психічних функцій.

 14. Система психічних явищ.

 15. Загальне поняття про психіку.

 16. Вітчизняні та зарубіжні концепції теорії особистості.

 17. Особистісне та професійне самовизначення як провідна проблема віку.

 18. Дослідження отроцтва у психології.

 19. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка.

 20. Анатомо-фізіологічні особливості підлітка та їх вплив на психічний розвиток.

 21. Соціальна ситуація розвитку підлітка.

 22. Провідна діяльність підлітка.

 23. Психологічні новоутворення підліткового віку.

 24. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці.

 25. Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери підлітка.

 26. Особистісний розвиток підлітка.

 27. Пізнавальний розвиток у підлітковому віці.

 28. Розвиток емоційно-вольової сфери в підлітковому віці.

 29. Особливості навчальної діяльності підлітка.

 30. Теоретичні підходи до проблеми «кризи» в підлітковому періоді.

 31. Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового віку.

 32. Педагогічно занедбані підлітки.

 33. Акцентуації в характері підлітків

 34. Соціально-дезадаптивна поведінка неповнолітніх

 35. Порушення взаємовідносин дитини й дорослого як першопричина соціальної дезадаптації.

 36. Новоутворення в структурі особистості дитини, що перешкоджають процесу соціалізації

 37. Типологія соціально-дезадаптивної поведінки

 38. Поведінкова норма, патологія, девіації

 39. Чинники, які детермінують виникнення девіантної поведінки

 40. Вікові варіанти девіантної поведінки

 41. Загальні особливості ранньої юності.

 42. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.

 43. Особистісні новоутворення періоду ранньої юності.

 44. Розвиток самосвідомості у ранній юності

 45. Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності.

 46. Особливості спілкування у ранній юності.

 47. Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання.

 48. Особливості пізнавальних й емоційно-вольових процесів у юнаків.

 49. Показники соціально-психологічної готовності випускника школи до самостійного життя.

 50. Проблема юнацької кризи.

 51. Загальні особливості зрілої юності.

 52. Розвиток дорослості та формування життєвих цінностей.

 53. Основні підходи до періодизації дорослості. Критерії виділення циклів, фаз та етапів психічного розвитку дорослого.

 54. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.

 55. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.

 56. Загальна характеристика раннього дорослого віку.

 57. Особливості самосвідомості у ранньому дорослому віці .

 58. Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці.

 59. Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці.

 60. Особливості емоційної сфери особистості у ранньому дорослому віці

 61. Загальна характеристика зрілого дорослого віку.

 62. Проблеми зрілого дорослого віку.

 63. Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці.

 64. Розвиток Я-концепції у зрілому дорослому віці.

 65. Розвиток спонукальної сфери у зрілому дорослому віці.

 66. Особливості емоційної сфери у зрілому дорослому віці.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 1
1. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці.

2. Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання.
Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 2


 1. Психологічні новоутворення підліткового віку.

 2. Особливості спілкування у ранній юності.Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 3 1. Провідна діяльність підлітка.

 2. Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 4 1. Соціальна ситуація розвитку підлітка.

 2. Розвиток самосвідомості у ранній юності


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 5 1. Анатомо-фізіологічні особливості підлітка та їх вплив на психічний розвиток.

 2. Особистісні новоутворення періоду ранньої юності.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 6


 1. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка.

 2. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.

 

Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 7 1. Дослідження отроцтва у психології.

 2. Загальні особливості ранньої юності.

 

Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 8 1. Особистісне та професійне самовизначення як провідна проблема віку.

 2. Вікові варіанти девіантної поведінки


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 9 1. Вітчизняні та зарубіжні концепції теорії особистості.

 2. Чинники, які детермінують виникнення девіантної поведінки


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 10 1. Загальне поняття про психіку.

 2. Поведінкова норма, патологія, девіації


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 11 1. Система психічних явищ.

 2. Типологія соціально-дезадаптивної поведінки


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 12 1. Поняття сензитивного періоду розвитку психічних функцій.

 2. Новоутворення в структурі особистості дитини, що перешкоджають процесу соціалізації


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 13 1. Періодизація вікового розвитку.

 2. Порушення взаємовідносин дитини й дорослого як першопричина соціальної дезадаптації.

 

Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 14 1. Провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, новоутворення, криза розвитку як критерії вікової періодизації.

 2. Соціально-дезадаптивна поведінка неповнолітніх


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 15 1. Показники порушення психічного і особистісного розвитку

 2. Акцентуації в характері підлітків


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 16


 1. Загальні закономірності розвитку особистості

 2. Педагогічно занедбані підлітки.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 17


 1. Детермінанти (чинники) психічного розвитку

 2. Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового віку.

 

Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 18


 1. Суперечності розвитку

 2. Теоретичні підходи до проблеми «кризи» в підлітковому періоді.

 

Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 19 1. Умови психічного розвитку

 2. Особливості навчальної діяльності підлітка.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 20 1. Психічний і особистісний розвиток людини

 2. Розвиток емоційно-вольової сфери в підлітковому віці.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 21 1. Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя.

 2. Пізнавальний розвиток у підлітковому віці.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 22


 1. Напрями, концепції, теорії вікової психології.

 2. Особистісний розвиток підлітка.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 23


 1. Принципи вікової періодизації.

 2. Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери підлітка.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 24


 1. Загальна характеристика віку.

 2. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 25


 1. Проблема юнацької кризи.

 2. Особливості емоційної сфери у зрілому дорослому віці.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 26 1. Розвиток спонукальної сфери у зрілому дорослому віці.

 2. Показники порушення психічного і особистісного розвитку


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 27 1. Розвиток Я-концепції у зрілому дорослому віці.

 2. Загальні закономірності розвитку особистості


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 28 1. Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці.

 2. Детермінанти (чинники) психічного розвитку


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 29 1. Проблеми зрілого дорослого віку.

 2. Суперечності розвитку


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 30 1. Загальна характеристика зрілого дорослого віку.

 2. Умови психічного розвитку


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 31 1. Особливості емоційної сфери особистості у ранньому дорослому віці

 2. Психічний і особистісний розвиток людини


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 32 1. Динаміка психофізіологічних функцій у ранньому дорослому віці.

 2. Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 33 1. Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці.

 2. Напрями, концепції, теорії вікової психології.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 34 1. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.

 2. Принципи вікової періодизації.


Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна Юридична психологіяБІЛЕТ № 35 1. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.

 2. Загальна характеристика віку.Завідувач кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук, доцент О.І. КудермінаБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка