Навчально-методичний комплекс щодо вивчення дисципліни „Основи психогенетики”Скачати 223.16 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір223.16 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ


Кафедра психології у виробничій сфері

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

щодо вивчення дисципліни „Основи психогенетики”

(для студентів спеціальності „Психологія”)

Тернопіль 2007

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Основи психогенетики (для студентів спеціальності „Психологія”)
Упорядкувала: Буняк Н.А. – Тернопіль, - 2007, с. 20.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Доктор медичних наук Ситник С.І.

Кандидат психологічних наук Періг І.М.
Рекомендовано Вченою радою факультету управління і бізнесу у виробництві Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № ___ від _______________ 2007 р.)


Тернопіль 2007
Для психолога дуже важливо знати, яким чином генетичні фактори впливають на формування властивостей особистості і як зовнішнє середовище діє на ці властивості. Чи існує взаємодія між генетичними компонентами і впливом зовнішнього середовища, і як ця взаємодія відбивається на розвитку психіки.
Психогенетика (генетика поведінки людини) – наука, що вивчає роль спадковості і середовища у формуванні психічних і психофізіологічних властивостей людини.
Мета курсу: ознайомити студентів із історією розвитку психогенетики (генетики поведінки людини), озброїти їх знаннями про теоретичні принципи на які вона опирається, методи дослідження, що входять в її арсенал, і результати, якими вона володіє на даний момент.

Програма курсу розроблена за вимогами кредитно-модульної системи навчання і орієнтована на самостійну роботу студентів з літературними джерелами та в інформаційних мережах. Важливим аспектом вивчення курсу є формування у студентів уміння аналізувати психогенетичні дослідження, як одну із можливостей зрозуміти причини походження індивідуальних відмінностей, вияснити роль спадкових факторів і факторів довкілля, що лежать в основі дивної відмінності людей за різними характеристиками – від ЧСС і часу реакції, до швидкості оволодіння навиками, від пам’яті і уваги до успішності навчання і інтелектуальної діяльності, від рівня психодинамічної активності і особливостей емоційного реагування до рис особистості.

В результаті вивчення курсу „Основи психогенетики” студент повинен:

Знати:


 • суть хромосомної теорії спадковості;

 • закономірності успадкування;

 • закони спадковості;

 • генетику статі, успадкування, щеплене зі статтю;

 • методи, що використовуються для дослідження в психогенетиці;

 • причини проведення досліджень на тваринах;

 • особливості психіки хворих з психічними розладами.

Вміти:

 • визначати наслідування групи крові;

 • пояснити особливості наслідування, щепленого зі статтю;

 • сформувати сутність близнюкового методу;

 • сформувати сутність методу прийомних дітей;

 • пояснити варіанти наслідування ознак за близнюковим методом;

 • пояснити сутність використання методу прийомних дітей в психогенетиці;

 • пояснити сутність сімейного (генеалогічного аналізу);

 • провести генетичний аналіз поведінки тварин;

 • аналізувати фактори ризику виникнення розладів психіки.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


п\п


Змістовні модулі

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні, лабораторні заняття

СРС

Всього

Х семестр

МОДУЛЬ 1.


1.

ЗМ1


Зародження основ психогенетики людини

22

2.

Становлення генетики поведінки як окремої наукової дисципліни
4
4

3.

Сучасний етап розвитку генетики поведінки . Методи дослідження на сучасному етапі

2
33

35

4.

ЗМ2

Основи генетики людини. Спадковість і мінливість закони успадкування. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

2

4
6

5..

Генетичний аналіз поведінки тварин

22

МОДУЛЬ 2.


7.

ЗМ1

Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту

Проблеми медико-психологічної реабілітації хворих з природженими захворюваннями і членів їх сімей2

2
4

8.

Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників

2

2
4

9.

ЗМ2

Психогенетичні дослідження інтелекту

4

4
8

МОДУЛЬ 3.

10.

ЗМ1

Генетика розладів психіки

4

4
8

11.

ЗМ2

Психогенетика аномальної і девіантної поведінки

4

4
8

Всього:

24

24

33

81


Теми і зміст лекційних занять

Тема 1 Вступ до психогенетики – 4 години

Психогенетика генетика поведінки людини) як наука, що розвинулася на межі біології і психології. Предмет і завдання психогенетики. Історія розвитку психогенетики. Зародження генетики поведінки людини. Становлення генетики поведінки людини як самостійної наукової дисципліни. Етап накопичення емпіричного матеріалу (методи досліджень в психогенетиці – близнюковий метод, метод прийомних дітей, сімейний (генеалогічний) анамнез, моделювання на тваринах, аналіз зчеплення, кількісні методи в генетиці поведінки). Сучасний етап розвитку генетики поведінки. Неадекватність терміну генетика поведінки.Тема 2 Вступ до генетики людини. Основні генетичні поняття, закономірності успадкування – 2 години

Ознаки в популяціях. Генетична основа простих якісних ознак. Матеріальний субстрат спадковості. Закони Менделя. Хромосомна теорія спадковості . молекулярні основи спадковості. Клітинне ділення і репродукція. Хромосомні і генні аномалії. Генні мутації. Аномалії, зчеплені зі статтю. Гени в популяціях. Закон Харді- Вайнберга. Генетичні основи кількісної мінливості. Спадковість і середовище як фактори виникнення кількісної мінливості. Показник спадковості його особливості. Зв’язок між спадковістю і середовищем в ході розвитку людини.Тема 3 Генетичний аналіз поведінки тварин – 2 години

Подібність геномів. Подібність поведінки. Генетика поведінки тварин – комахи, ссавці. Дослідження патологічних форм поведінки.Тема 4 Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту – 2 години

Психогенетика сенсорних здібностей (смак, нюх, зір, слух і інші сенсорні системи). Рухові характеристики і методи їх дослідження. Психогенетика темпераменту (критерії властивостей темпераменту, властивості темпераменту і роль генотипу в їх детермінації. Проблеми медико-психологічної реабілітації хворих з природженими захворюваннями і членів їх сімей (дефекти зору і слуху, аномалії опірно-рухового апарату).Тема 5 Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників – 2 години

Дослідження психофізіологічних характеристик в психогенетиці. Електроенцефалограма. Викликані потенціали мозку людини. Роль генотипу у формуванні властивостей нервової системи. Експериментальні показники розвитку в психології і генетиці поведінки. Методи дослідження вікових змін в психології і генетиці поведінки.Тема 6 Психогенетичні дослідження інтелекту – 4 години

Уява про інтелект, що використовується в психогенетиці. Роль генотипу і середовища у варіативності когнітивних характеристик. Непсихометричні підходи до дослідження ролі генотипу і середовища в когнітивній сфері. Психогенетика обдарованості (геніальності). Інтелект і досягнення. Зміна успадкування коефіцієнта інтелекту з віком. Порушення здібності до навчання.Тема 7 Генетика психічних розладів. Хромосомні аберації і поведінка людини – 4 години

Олігофренія. Аутизм. Хвороба Альцгеймера. Маніакально-депресивні психози. Шизофренія.Тема 8 Психогенетика аномальної і девіантної поведінки – 4 години

Психогенетика злочинності. Алкоголізм. Генетично зумовлені фактори ризику алкоголізму. Інші шкідливі звички. Гомосексуальність. Поняття про деліквентну поведінку. Форми вияву порушень поведінки: втечі з дому і бродяжництво; рання алкоголізація як форма токсикоманічної поведінки; девіації сексуальної поведінки; суїцидальна поведінка;Тема і зміст семінарських занять
Модуль 1. Змістовний модуль 1
Семінарське заняття 1
Тема: Становлення генетики поведінки – як окремої наукової дисципліни 4 години

План:


 1. Психогенетика (генетика поведінки людини) як наука, що розвинулася на межі біології і психології.

 2. Предмет і завдання психогенетики.

 3. Зародження генетики поведінки людини.

 4. Становлення генетики поведінки людини як самостійної наукової дисципліни.

 5. Етап накопичення емпіричного матеріалу - методи досліджень в психогенетиці:

а) близнюковий метод;

б) метод прийомних дітей;

в) сімейний (генеалогічний) анамнез;

г) моделювання на тваринах;

д) аналіз зчеплення, кількісні методи в генетиці поведінки.

6. Сучасний етап розвитку генетики поведінки. Неадекватність терміну генетика поведінки.Основна література:

 1. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

 2. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 5. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

 7. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.


Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психика человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Напитати реферат на тему: Сучасний етап розвитку психогенетики – проблеми ы перспективи.Модуль 1. Змістовний модуль 2
Семінарське заняття 2
Тема: Основи генетики людини – 4 години
План:


 1. Ознаки в популяціях.

 2. Генетична основа простих якісних ознак.

 3. Матеріальний субстрат спадковості.

 4. Закони Менделя.

 5. Хромосомна теорія спадковості.

 6. Молекулярні основи спадковості.

 7. Клітинне ділення і репродукція.

 8. Хромосомні і генні аномалії.

 9. Генні мутації. Аномалії, зчеплені зі статтю. Гени в популяціях.

 10. Закон Харді- Вайнберга.

 11. Генетичні основи кількісної мінливості.

 12. Спадковість і середовище як фактори виникнення кількісної мінливості.

 13. Показник спадковості його особливості. Зв’язок між спадковістю і середовищем в ході розвитку людини.


Основна література:

 1. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

 2. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 5. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

 7. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Напитати реферат на тему: Дослідження індивідуальних особливостей людини – як напрям генетики поведінки.


Модуль 2. Змістовний модуль 1
Семінарське заняття 3
Тема: Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту. Проблеми медико-психологічної реабілітації хворих з природженими захворюваннями і членів їх сімей – 2 години
План:

 1. Психогенетика сенсорних здібностей (смак, нюх, зір, слух і інші сенсорні системи).

 2. Рухові характеристики і методи їх дослідження.

 3. Психогенетика темпераменту:

 • критерії властивостей темпераменту;

 • властивості темпераменту і роль генотипу в їх детермінації.

 1. Проблеми медико-психологічної реабілітації хворих з природженими захворюваннями і членів їх сімей:

 • дефекти зору;

 • дефекти слуху;

 • аномалії опірно-рухового апарату.


Основна література:

1. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. 1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

 2. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 4. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 5. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

 6. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Написати реферат на тему: „Велика п’ятірка” – як популярний метод визначення основних особливостей особистості.
Модуль 2. Змістовний модуль 1
Семінарське заняття 4
Тема: Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників – 2 години

План:

 1. Дослідження психофізіологічних характеристик в психогенетиці.

 2. Електроенцефалограма.

 3. Викликані потенціали мозку людини.

 4. Роль генотипу у формуванні властивостей нервової системи.

 5. Експериментальні показники розвитку в психології і генетиці поведінки.

 6. Методи дослідження вікових змін в психології і генетиці поведінки.


Основна література:

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. 1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

 2. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 4. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 5. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

 6. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.


Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.Практичне завдання:

Написати реферат на тему: Зв’язок між поведінкою людини, психологічними особливостями і функціональними характеристиками мозку.


Модуль 2. Змістовний модуль 2
Семінарське заняття 5
Тема: Психогенетичні дослідження інтелекту – 4 години

План:

 1. Уява про інтелект, що використовується в психогенетиці.

 2. Роль генотипу і середовища у варіативності когнітивних характеристик.

 3. Непсихометричні підходи до дослідження ролі генотипу і середовища в когнітивній сфері.

 4. Психогенетика обдарованості (геніальності).

 5. Інтелект і досягнення.

 6. Зміна успадкування коефіцієнта інтелекту з віком.

 7. Порушення здібності до навчання.


Основна література:

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

2 . Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

5. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

7. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Написати реферат на тему: - Сутність концепції імпрессінгу.

- Вплив факторів середовища на розвиток обдарованості і талановитості.
Модуль 3. Змістовний модуль 1
Семінарське заняття 6

Тема: Генетика розладів психіки. Хромосомні аберації і поведінка людини – 4 години

План:

1.Олігофренія.

2. Аутизм.

3. Хвороба Альцгеймера.

4. Маніакально-депресивні психози.

5. Шизофренія.Основна література:

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

2 . Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

5. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

7. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Написати реферат на тему: Артизм – як особливий вид порушення розвитку.


Модуль 3. Змістовний модуль 2
Семінарське заняття 7

Психогенетика аномальної і девіантної поведінки – 4 години

План:

1. Психогенетика злочинності.  1. Алкоголізм. Генетично зумовлені фактори ризику алкоголізму.

  2. Інші шкідливі звички.

  3. Гомосексуальність.

  4. Форми вияву порушень поведінки:

а) втечі з дому і бродяжництво;

б) рання алкоголізація як форма токсикоманічної поведінки;

в) девіації сексуальної поведінки;

г) суїцидальна поведінка.Основна література:

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

2 . Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

5. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

7. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.


Додаткова література:

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.


Практичне завдання:

Написати реферат на тему: Генна мутація, пов’язана з підвищеною агресивністю.


Самостійна робота студентів

Вивчення успадкування нормальних і патологічних ознак людини за допомогою генеалогічного методу (методу родословних).

Збір генеалогічної інформації і анамнестичних даних для побудови своєї родословної і аналізу її.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. 1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.

 2. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 1: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Том 2: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.

 4. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство „Питер”, 2000.

 5. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для врачей. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990.

 6. Максименко С.Д. основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.


Додаткова література:
1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психіка человека: тенденции и перспективы исследований. – М., 1988.

2. Егоров М.С. Развитие как предмет психогенетики // Вопросы психологи. – 1992. - № 5-6. – С. 5-15.

3. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа. – М., 1993.

4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. – М., 1988.

5. Эфроимсон В.П. Генетика этики и естетики. – СПб., 1995.
ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Психогенетика (генетика поведінки людини) як наука, що розвинулася на межі біології і психології. 1. Предмет і завдання психогенетики.

 2. Зародження генетики поведінки людини.

 3. Становлення генетики поведінки людини як самостійної наукової дисципліни.

 4. Етап накопичення емпіричного матеріалу - методи досліджень в психогенетиці:

 5. Ознаки в популяціях.

 6. Генетична основа простих якісних ознак.

 7. Матеріальний субстрат спадковості.

 8. Закони Менделя.

 9. Хромосомна теорія спадковості.

 10. Молекулярні основи спадковості.

 11. Клітинне ділення і репродукція.

 12. Хромосомні і генні аномалії.

 13. Генні мутації. Аномалії, зчеплені зі статтю. Гени в популяціях.

 14. Закон Харді- Вайнберга.

 15. Генетичні основи кількісної мінливості.

 16. Спадковість і середовище як фактори виникнення кількісної мінливості.

 17. Показник спадковості його особливості. Зв’язок між спадковістю і середовищем в ході розвитку людини.

 18. Психогенетика сенсорних здібностей (смак, нюх, зір, слух і інші сенсорні системи).

 19. Рухові характеристики і методи їх дослідження.

 20. Психогенетика темпераменту: критерії властивостей темпераменту; властивості темпераменту і роль генотипу в їх детермінації.

 21. Проблеми медико-психологічної реабілітації хворих з природженими захворюваннями і членів їх сімей: дефекти зору; дефекти слуху; аномалії опірно-рухового апарату.

 22. Дослідження психофізіологічних характеристик в психогенетиці.

 23. Електроенцефалограма.

 24. Викликані потенціали мозку людини.

 25. Роль генотипу у формуванні властивостей нервової системи.

 26. Експериментальні показники розвитку в психології і генетиці поведінки.

 27. Методи дослідження вікових змін в психології і генетиці поведінки.

 28. Уява про інтелект, що використовується в психогенетиці.

 29. Роль генотипу і середовища у варіативності когнітивних характеристик.

 30. Не психометричні підходи до дослідження ролі генотипу і середовища в когнітивній сфері.

 31. Психогенетика обдарованості (геніальності).

 32. Інтелект і досягнення.

 33. Зміна успадкування коефіцієнта інтелекту з віком.

 34. Порушення здібності до навчання.

36. Олігофренія.

37. Аутизм.

38. Хвороба Альцгеймера.

39. Маніакально-депресивні психози.

40. Шизофренія.

41. Психогенетика злочинності.

42. Алкоголізм. Генетично зумовлені фактори ризику алкоголізму.

43. Інші шкідливі звички.

44. Гомосексуальність.

45. Поняття про деліквентну поведінку. Форми вияву порушень поведінкиНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Основи психогенетики (для студентів спеціальності „Психологія”)

Упорядкувала: доктор психологічних наук, професор Буняк Н.А. – Тернопіль, - 2007, 20 с.


Комп’ютерний набір М.М.Мисак

Комп’ютерна верстка М.М.Мисак


Тернопіль 2007


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка