Навчально-методичний комплекс дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Тернопіль 2014Сторінка1/8
Дата конвертації08.09.2017
Розмір1.06 Mb.
#36137
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Юридичний факультет

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСдисципліни
«УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»


Тернопіль - 2014

УДК 811.161.2

ББК81.2 Укр/9 У 45

У 45


Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний комплекс (робоча програма, плани лекційних і практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво») / О. В. Блашків. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 87 с.

Укладач: Блашків Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

Рецензент:Кучма Н. З., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Конопліцька О. І. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

Відповідальний за випуск:Гомотюк О. Є., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою ТНЕУ

(протокол № 5 від 18 червня 2014 р.).

Затверджено на засіданні кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

(протокол № 1 від 27 серпня 2014 р.).

Навчально-методичний комплекс з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів, визначено змістові модулі курсу, запропоновано теми лекційних і практичних занять, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів, представлено систему індивідуальних науково-дослідних завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів.Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертво-декоративної. Маємо витворену протягом віків мову дивовижно багату, одну з найбагатших у світі, барвисту, запашну, розмаїту, здатну активно жити і розвиватись, придатну для найскладнішої художньої і наукової творчості. Злочином було б занедбати таке неоціненне духовне добро.

О. Гончар

Пояснювальна записка

Державний статус української мови, закріплений Конституцією України, в умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені та настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного зумовили потребу запровадження в закладах вищої освіти України обов’язкового курсу української мови, зокрема для студентів економічного профілю.

Відповідно до Закону про мови в Україні, зокрема ст. 6 “Обов’язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій”, ст. 11 “Мова роботи, діловодства і документації”, ст. 13 “Мова технічної і проектної документації”, особи з вищою освітою повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків.

Завданням вищої школи є підготовка фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови – засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії – на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.

Уміння спілкуватись мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах. З огляду на це проблема піднесення рівня мовної грамотності студентівмайбутніх фахівців, культури професійного мовлення в загальнонаціональному вимірі набуває особливої актуальності.

Отже, предметом навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є мова як національно-культурний феномен і засіб спілкування людей, зокрема й у професійній сфері.Мета курсу  підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, офіційного розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науковотехнічного перекладу.

Основні завдання дисципліни:

  • систематизувати знання з української мови взагалі і професійного спрямування зокрема;

  • сформувати вміння щодо написання, складання та перекладу професійних текстів;

  • сформувати навички мовного оформлення ділових паперів;

  • забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, орфографії, граматики, лексики, стилістики й правилами мовного етикету в межах професійного спілкування на рівні знань і вмінь;

  • збагатити запас загальновживаної і професійної лексики;

  • формувати комунікативну компетентність студентів;

  • набути комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;

  • виробляти навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни, пов’язаними з мовною підготовкою майбутніх фахівців, є практичні заняття (15 год.), самостійна робота (74 год.), індивідуальні заняття (1 год.) та контролюючі заходи: колоквіум, тестові самоконтролі, поточні тестові контролі, ситуативні комплексні завдання, іспит.

Основним засобом засвоєння навчального матеріалу є самостійна робота. Проміжні результати одержаних під час самостійної роботи знань студент може контролювати шляхом відповідей на питання для самоконтролю й тестового самоконтролю.

Практичні заняття покликані перевести знання в площину вмінь і проконтролювати ці вміння такими засобами: колоквіумом, тестовим контролем та підсумковими комплексними завданнями ситуативного характеру.

Остаточним видом контролю знань і вмінь є підсумкове тестування, що містить питання майже всіх розглянутих тем, і ситуативні комплексні завдання, які потребують від студентів творчого підходу до вирішення конкретних мовних питань у форматі професійного спрямування.

Іспит є підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування вмінь, передбачених робочою навчальною програмою та індивідуальним планом вивчення дисципліни. Його результат у переважній більшості має бути інтегрованим і складатися з оцінок, одержаних при проведенні модульних контролів на практичних заняттях.

Значення дисципліни полягає в тому, що вона надає такі знання й розвиває такі мовні і мовленнєві вміння та навички, які допомагають забезпечити професіоналізм основної трудової діяльності на рівні сучасних вимог, визначених Конституцією України, Законом «Про мови в Українській РСР», Законом України «Про державну службу», іншими нормативно-правовими документами.

Студент повинен знати: • загальну теорію походження й функціонування мови;

 специфіку походження й функціонування української мови як національної;

 особливості усної і писемної форм мовлення; місце й роль ділового і наукового стилів у системі професійного спілкування;

 вимоги до мови ділових паперів; особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;

 орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;

 засоби мовного етикету і правила оформлення усної та писемної форм ділового мовлення.

Після закінчення курсу студенти повинні вміти:

 складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови;

 ефективно користуватися мовними стилістичними й етичними нормами усної форми ділового мовлення в межах професійної діяльності;

 аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української літературної мови;

 складаючи професійні тексти і спілкуючись усно, правильно використовувати фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, іншомовні слова та їхні українські відповідники;

 перекладати фахові тексти українською мовою.

Відповідно до робочої програми курс передбачає 15 практичних занять, які охоплюють його основну проблематику.


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”


1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ”Дисципліна

Українська мова за професійним спрямуванням”Галузь, напрям, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характер навчальної

дисципліни

Кількість кредитів

ECTS – 4


Галузь знань –

0305 «Економіка та підприємництво»
Нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки

Кількість залікових модулів – 4

Напрям підготовки – 6.030503 «Міжнародна економіка»

Рік підготовки:

Денна – 1

Семестр:


Денна – 1,2


Кількість змістових модулів – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Практичні заняття:

Денна– 15 год.


Загальна кількість годин – 144
Самостійна робота:

Денна – 70 год.

Тренінги – 4 год.

Індивідуальна робота – 1 год.


Тижневих годин:

Денна форма навчання 1/2 семестр – 6 год., з них аудиторних – 1 год.

Вид підсумкового контролю – іспит


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МОВА І ПРОФЕСІЯ. ПИСЕМНА ФОРМА

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СТИЛІВ

Тема 1

Сучасна українська літературна мова – основа державної мовної політики і мови професійного спілкування

 1. Мова як чинник історії суспільства. Природа і функції мови.

 2. Мова і мовлення.

 3. Місце української мови серед мов світу. Проблема походження української мови.

 4. Історія і сучасні проблеми українського правопису.

 5. Правовий статус української мови. Закон про мови в Україні і передумови його прийняття. Мовні питання в Конституції України.

 6. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.

 7. Поняття “державна” і “офіційна” мова.

 8. Рідна мова. Державна мовна політика. Явище білінгвізму.

 9. Лінгвоцид і його форми.

 10. Державотворча роль мови. Престиж мови.

 11. Національна мова. Літературна мова, її усна та писемна форми.

 12. Періодизація історії української літературної мови. Найвизначніші пам’ятки української літературної мови.

Тема 2

Норми української літературної мови

в професійному спілкуванні. мовний і мовленнєвий етикет

 1. Поняття мовної норми.

 2. Класифікація мовних норм.

 3. Легітимність ненормативності: мовні ігри в рекламі.

 4. Культура мови і мовлення.

 5. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

 6. Комунікативні якості мови.

 7. Комунікативна професіограма фахівця.

 8. Невербальні засоби спілкування.

 9. Гендерні аспекти спілкування.

Тема 3

Стилі української літературної мови

 1. Загальна характеристика функціональних стилів. Їх класифікація.

 2. Науковий стиль.

 3. Офіційно-діловий стиль.

 4. Публіцистичний стиль.

 5. Художній стиль.

 6. Конфесійний стиль.

 7. Епістолярний стиль.

 8. Розмовний стиль.

 9. Стиль Інтернет-спілкування.

 10. Мова професійного спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції.

 11. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.

Тема 4

Писемне мовлення.

документ – основний вид офіційно-ділового стилю

 1. особливості писемного мовлення.

 2. Документ та його функції.

 3. Вимоги до укладання та оформлення документів.

 4. Критерії класифікації документів.

 5. Реквізит – елемент документа. Основні правила оформлення реквізитів.

 6. Вимоги до тексту документа. Стандартизація тексту документів.

 7. Оформлення сторінки. Титульна сторінка.

 8. Членування тексту: рубрикація, абзац.

 9. Написання цифр та символів. Таблиці.

 10. Скорочення в текстах документів.

 11. Правила набору текстів. Оформлення заголовків, підзаголовків. Прийоми виділення окремих частин тексту.

 12. Оформлення приміток, додатків, підстав до тексту.

 13. Покликання до тексту та правила їх оформлення.

 14. Розпізнавання істинних та підроблених документів.

 15. Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні.

Тема 5

Документація з кадрово-контрактних питань

та довідково-інформаційні документи

 1. Резюме. Автобіографія.

 2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

 3. Заява, види заяв.

 4. Особовий листок з відділу кадрів.

 5. Наказ щодо особового складу.

 6. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

 7. Візитна картка.

 8. Прес-реліз.

 9. Звіт.

 10. Довідка.

 11. Службова записка.

 12. Протокол. Витяг з протоколу.

Тема 6

Найтиповіші наукові тексти

 1. Жанри наукового стилю, їх призначення.

 2. План тексту, тези та їх оформлення.

 3. Реферат, анотація, стаття як види наукових текстів.

 4. Конспект та вимоги до його написання. Робота з книгою.

 5. Наукова робота у вищій школі.

 6. Правила оформлення бібліографії, складання бібліографічного опису.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ЛЕКСИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ

І ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ

Тема 7

Лексика у професійному спілкуванні

 1. Словниковий склад мови. Класифікація української лексики.

 2. Поділ лексики за походженням. Запозичені слова в професійному спілкуванні.

 3. Активна і пасивна лексика. Лексика за сферами вживання.

 4. Особливості українського комп’ютерного жаргону.

 5. Сучасна молодіжна комунікація.

 6. Суржик.

Тема 8

Термінологія як основа документації

 1. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

 2. Способи творення термінів.

 3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія.

 4. Професіоналізми та номенклатурні назви.

 5. Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту.

 6. Проблеми сучасного термінознавства.

Тема 9

Українська лексикографія

 1. Історія розвитку української лексикографії.

 2. Енциклопедії, їх види.

 3. Словники, їх види.

 4. Українські електронні словники.


Тема 10

Фразеологізми, їх місце в діловій мові. Словотвір ділової мови.

1. Види фразеологічних одиниць.

2. Класифікація фразеологічних одиниць.

3. Вживання фразеологізмів у різних стилях мови. Трансформація фразеологізмів.

4. Мовні кліше та мовні штампи. Канцеляризми.

5. Мовленнєва надмірність і недостатність.

6. Словотвір, специфіка словотвору ділової мови.

Тема 11

Суть і види перекладу


 1. Суть і види перекладу.

 2. Особливості технічного перекладу.

 3. Автоматизований (комп’ютерний) перекладач.

 4. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.

Тема 12

Морфологічні норми і професійне спілкування

Іменник у професійному мовленні

1. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням.

2. Рід невідмінюваних іменників.

3. Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни.

4. Давальний відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни.

5. Кличний відмінок у мові професійного спілкування. Звертання.

6. Правопис імен по батькові. Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ.

Прикметник у професійному мовленні

7. Узгодження форм прикметника з формами іменника. Ступені порівняння прикметників. Повні та короткі форми прикметників.Числівник у професійному мовленні

8. Відмінювання та правопис числівників. Узгодження числівників з іменниками.Займенник

9. Особливості вживання займенників у мові професійного спілкування.Дієслово та його форми у професійному мовленні

10. Особливості використання дієслівних форм в офіційно-діловому та науковому стилях.Прийменник у професійному мовленні

11. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники.

12. Морфологічні помилки.

13 Довідково-інформаційні документи: довідка, службові (доповідна, пояснювальна) записки, анотація, відгук, рецензія.

14. Велика літера у власних назвах.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

СИНТАКСИС І ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ.

УСНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ

Тема 13

Орфоепічні та акцентологічні норми української мови


 1. Акцентні особливості української мови.

 2. Орфоепічна норма: еталон і мовленнєва практика.

Тема 14

Синтаксичні особливості українського ділового мовлення

 1. Порядок слів у реченні.

 2. Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-ділового стилю.

 3. Координація присудка з підметом.

 4. Особливості вживання речень з однорідними членами в текстах ділових документів.

 5. Особливості вживання речень з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами.

 6. Вставні та вставлені слова й речення у різностильових текстах. Речення зі звертаннями. Пряма і непряма мова.

 7. Складні випадки керування.

 8. Типові помилки у вживанні складних речень.

Тема 15

Службове листування

1. Класифікація листів.

2. Реквізити листа та їх оформлення.

3. Вимоги до тексту листа.

4. Етикет ділового листування.

5. Оформлення листа.

6. Лист-повідомлення.

7. Гарантійний лист.

8. Лист-запит.

9. Лист-відповідь на запит.

10. Лист-підтвердження.

11. Супровідний лист.

12. Лист-прохання.

13. Лист-відповідь на прохання.

14. Лист-нагадування.

15. Лист-претензія, рекламаційний лист.

16. Лист-відповідь на претензію.

17. Рекомендаційний лист.

18. Лист-подяка.

19. Лист-вибачення.

20. Лист-вітання.

21. Лист-запрошення.Тема 16

Усне професійне спілкування

 1. Особливості усного спілкування

 2. Види усного професійного спілкування.

 3. Функції та види бесід.

 4. Співбесіда з роботодавцем.

 5. Етикет телефонної розмови.

 6. Етичні питання використання мобільних телефонів.

Тема 17

Риторика і мистецтво презентації

 1. Особливості публічного мовлення. Жанри і види публічних виступів.

 2. Способи підготовки до публічного мовлення.

 3. Архітектоніка (будова) виступу.

 4. Мистецтво аргументації.

 5. Презентація як різновид публічного мовлення.

 6. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.

Тема 18

Форми колективного обговорення професійних проблем

 1. Мистецтво перемовин

 2. Збори як форма прийняття колективного рішення

 3. Нарада

 4. Дискусія.

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”4.1. Розподіл навчальних годин за модулями

(денна форма навчання)

Тема


Кількість годин
Практ.

заняття


Інд. робота

Самост.

робота

Змістовий модуль 1. Мова і професія.

Писемна форма офіційно-ділового і наукового стилів
Тема 1. Мовне самоствердження українців: історія та сучасність

2
10

Тема 2. Норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Мовний і мовленнєвий етикет. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

2
9

Тема 3. Діловий документ як основний вид писемної форми офіційно-ділового стилю.

2
10
Тема 4. Науковий стиль: жанри, ситуації, засоби. Бібліографія

1

1

9
Всього:

7

1

38
Змістовий модуль ІІ.

Лексичні та морфологічні норми і професійне спілкування
Тема 5. Лексичні засоби мови професійного спілкування. Термінологія як основа документації

2

9
Тема 6. Морфологічні норми і професійне спілкування

2
9
Всього:

4
18
Змістовий модуль ІІІ.

Синтаксис і професійне спілкування.

Усне професійне мовлення
Тема 7. Особливості синтаксису професійного мовлення.

2
9
Тема 8. Публічний виступ як різновид усного мовлення. Невербальні засоби спілкування

2
9
Всього:

4
18
Загалом

15

1

74
Підсумковий контроль

Письмовий іспит

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Мовне самоствердження українців: історія та сучасність

 1. Природа і функції мови. Мова і мовлення.

 2. Мовна різноманітність у сучасному світі. Місце української мови серед мов світу. Гіпотези про походження української мови.

 3. Українська мова – національна мова українського народу. Етапи розвитку української мови. Найвизначніші пам’ятки кожного періоду.

 4. Мова і держава. Державна мова як інструмент управління, її функції. Правовий статус української мови. Європейська хартія мов.

 5. Мовна політика: суть, види, світовий досвід. Особливості мовної політики в Україні.

 6. Поняття «літературної мови». Рівні володіння літературною мовою.

 7. Лінгвоцид як різновид жорсткої мовної політики. Форми лінгвоциду. Проблеми лінгвоциду української мови.

 8. Українська мова на сучасному етапі. Українська мова серед інших мов світу.

1. План практичного заняття 1.

І. Підготуйте відповіді на питання:

 1. Що таке мова? Які функції виконує мова? Яка з них, на ваш погляд, найважливіша?

 2. Дайте визначення поняттям «національна мова», «мова»: як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.

 3. Коли виникла українська мова? Проаналізуйте основні теорії походження мови. Який із поглядів на походження української мови ви поділяєте?

 4. Що таке лінгвоцид? Які форми лінгвоциду застосовували щодо української мови?

 5. Що означають терміни “державна мова”, “офіційна мова”? Що ви знаєте про досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем?

 6. Охарактеризуйте правовий статус української мови. Назвіть нормативні документи про державний статус української мови.

 7. Європейська хартія - документ, призначений для порятунку міноритарних мов від остаточного поглинання, чи інструмент розколу країни?!

 8. Поняття «літературна мова». Українська літературна мова. Усна та писемна форми української літературної мови.

ІІ. Питання, винесені на самостійне опрацювання

 1. Особливості української фонетики.

 2. Графічні особливості.

1.1. Термінологічний словник

Мова

Мовлення

Національна мова

Літературна мова

Державна мова

Мовна норма

Функції мови

III. Методичні поради до вивчення теми
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка