Навчально-методичне забезпечення дисципліни «транспортне право» Дніпропетровськ нгуСторінка1/14
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільного та господарського права


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
дисципліни
«ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО»


Дніпропетровськ

НГУ

2014


Кострюков С.В.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Транспортне право” /Упоряд.: С.В. Кострюков; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 200 с.


Упорядник

С.В. Кострюков, д-р філос. наук, проф.


Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ “НГУ” (протокол № 3 від 21.05.2014 р.) за поданням методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 Правознавство (протокол № 6 від 02.04.2014 р.).

Відповідальний за випуск завідувач кафедри цивільного та господарського права, канд. юрид. наук, доц. Р.С. Кірін.

ЗМІСТ


1. Навчальна програма нормативної дисципліни “Транспортне право” 4

Передмова 5

1.1. Вступ 6

1.2. Галузь використання 7

1.3. Нормативні посилання 8

1.4. Базові дисципліни 8

1.5. Обсяг дисципліни 8

1.6. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 9

1.7. Зміст тем дисципліни 12

1.8. Індивідуальне завдання 17

1.9. Форма підсумкового контролю 24

1.10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 25

1.11. Вимоги до засобів діагностики 25

1.12. Рекомендована література 26

1.13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно

методичного забезпечення 26

2. Методичні рекомендації для самостійного вивчення вибіркової

дисципліни “Транспортне право” 27

2.1. Вступ 28

2.2. Контрольні питання для самостійного оцінювання знань з дисципліни “Транспортне право” 28

2.3. Рекомендована література 31

2.4. Перелік тем практичних занять 33

2.5. Курс лекцій з дисципліни “Транспортне право” 35
Додатки

Закон України “Про транспорт 122

Закон України ‘Про залізничний транспорт” 141

Закон України ‘Про автомобільний транспорт” 156

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “Національний гірничий університет”


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


“ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО”

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

напряму 6.030401 Правознавство

Чинний від 2010.01.01Видання офіційне

Дніпропетровськ

НГУ

2014
ПЕРЕДМОВА


І. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою цивільного та господарського права


2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


наказом ректора Національного гірничого університету

від ___ січня 2010 р. № ___


3. ВВЕДЕНО

вперше

4. РОЗРОБНИК СТАНДАРТУКострюков Сергій Володимирович, професор кафедри цивільного та господарського права, доктор філософських наук.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу ДВНЗ “Національний гірничий університет”.

1.1. ВСТУП

У складі української економіки транспорт займає особливе місце і є однією з базових галузей виробництва, що формують інфраструктуру соціально-економічного розвитку держави, та виступає зв’язуючою ланкою при взаємодії різних галузей економіки.

Забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, міжгалузеві та міжтериторіальні зв’язки, транспорт створює необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей. Транспортний чинник впливає як на обсяги, так і на структуру валютних натходжень від зовнішньої торгівлі товарами та послугами, міжнародних перевезень вантажів і пасажирів.

Роль транспорту в економіці й надалі буде зростати. По-перше, це тенденція до поглиблення суспільного розподілу праці та спеціалізації виробництва в окремих регіонах, які потребують розширення міжгосподарських зв’язків як у самій державі, так і зовні, що в свою чергу призведе до збільшення транспортних перевезень. По-друге, переобладнання діючих та побудова й виготовлення нових видів транспортних засобів створюють нові робочі місця у машинобудівному комплексі України. По-третє, вигідне геополітичне положення, розвинута мережа залізниць і автомобільних доріг, сучасні морські порти дають можливість Україні зайняти одну із ключових позицій в налагодженні транспортних зв’язків між країнами Європи і Азії.

Водночас важливого значення набуває проблема подальшого розвитку та вдосконалення правового регулювання транспортної діяльності, визначення місця для норм транспортного права в правовій системі держави, підготовки відповідних фахівців у транспортній галузі. Звичайно, що в цьому напряму проводиться відповідна робота: приймаються нові закони, поповнюється нормативна база, але разом з тим відсутні дослідження процесів правового забезпечення транспортної діяльності на рівні юридичних праць.

Навчальна дисципліна „Транспортне право” передбачає вивчення системи транспортного права України, транспортно-правових норм, організаційно-правових основ діяльності транспорту в Україні, правове регулювання в різних видах транспорту.

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки, що характеризуються постійним розширенням господарських зв’язків, все більшого значення набувають транспортно-економічні відносини. Основним завданням транспорту є своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях. Ефективне функціонування транспортної системи також залежить від правильності застосування норм відповідного національного законодавства. Цьому сприяє вивчення такої дисципліни, як „Транспортне право”.

Головною метою навчально-методичного комплексу є надання допомоги студентам денної, заочної та вечірньої форм навчання у вивченні зазначеної дисципліни.

Головне завдання - засвоєння знань стосовно: особливостей регулювання транспортних правовідносин при укладанні, виконанні та розірванні договорів перевезення різними видами транспорту; умов договорів перевезення пасажирів, багажу, вантажу, вантажобагажу та пошти; відповідальності перевізників, вантажовідправників та вантажоодержувачів за невиконання зобов’язань. Необхідно виховувати у студентів високий ріень правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їхнього неухильного дотримання.

Основною метою навчально-методичного комплексу дисципліни є вивчення системи транспортного права України; особливостей правового регулювання та взаємодії різних видів транспорту, що дасть можливість студентам отримати більш ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички застосування норм транспортного права; підвищення рівня правової культури і правосвідомості у студентів й неухильне дотримання студентами вимог закону та кваліфікованого його застосування; здобування вмінь і навичок з використання транспортного законодавства в практичній роботі.

Вивчивши курс „Транспортне право” студент повинен знати:


 • роль і значення транспорту;

 • систему, функції та принципи транспортного права;

 • сутність транспортно-правових норм;

 • джерела транспортного права;

 • організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні;

 • особливості правового регулювання правовідносин в різних видах транспорту;

 • процес досудового врегулювання і судового розв’язання господарських спорів у сфері надання транспортних послуг.

уміти:


 • тлумачити норми транспортного права, застосовувати їх у розв’язанні конкретних практичних завдань;

 • вступати у відносини з юридичними і фізичними особами при укладанні, виконанні та розірванні транспортних договорів;

 • застосовувати отримані знання при прийнятті рішення в конкретних ситуаціях з питань транспортного права;

 • оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з питань транспортного права;

 • складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог за невиконання зобов’язань.1.2.  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на кафедри ДВНЗ “Національний гірничий університет”, що ведуть викладання вибіркової дисципліни “Транспортне право”.

Стандарт встановлює:


 • компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі ОПП молодшого спеціаліста з права;

 • перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

 • форму підсумкового контролю;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

 • інавчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

 • вимоги до засобів діагностики.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

1.3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1.3.1. Закон України “Про вищу освіту”.

1.3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 6.030401 Правознавство.

1.3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України. № 642. від 09.07.2009 р “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”.

1.3.4 СВО НГУ ІМЗ-05. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – 60 с.

1.3.5. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.1.4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

“Конституційне право України”;

“Адміністративне право”;

“Цивільне право”;

“Господарське право”;

1.5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг – 2 кредита ECTS (72 академічні години).

Аудиторні заняття – 0.375 кредити ECTS (27 академічних годин).

Самостійна робота – 0.625 кредити ECTS (45 академічних години).

1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

Розподіл часу

Аудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5

6

№1

Визначати транспортне право як галузь права, як юридичну науку, як галузь законодавства та як навчальну дисципліну.

Класифікувати транспортно-правові норми.

Класифікувати джерела транспортного права.

Класифікувати транспортні відносини за характером юридичних зв’язків між сторонами цих відносин.

Характеризувати структуру транспортної системи України.

Характеризувати органи, що здійснюють управління транспортом в Україні.

Визначати види та особливості цивільно правової відповідальності підприємств транспорту.

Застосовувати особливості правового регулювання правовідносин на залізничному транспорті. Характеризувати повноваження суб’єктів, що здійснюють управління автомобільним транспортом в Україні.

Застосовувати особливості правового регулювання правовідносин на водному транспорті.

Застосовувати особливості правового регулювання правовідносин на повітряному транспорті.Застосовувати особливості правового регулювання правовідносин на міському електричному транспорті.

Визначати систему трубопровідного транспорту України.
Лекції - 1 семестр, ІІ чверть (1…9 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тижденьПередмова


1. Поняття та система транспортного права

2

2. Транспортно-правові норми

2

3. Організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні

2

4. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту

2

5. Правові основи діяльності автомобільного транспорту

2

6. Правова регламентація діяльності водного транспорту

2

№2

Зображувати принципові схеми та вирішувати практичні завдання.

Здійснювати правильну юридичну класифікацію транспортних правовідносин.

Згідно чинного законодавства приймати рішення по компетенції державних органів управління транспортним комплексом.

Згідно чинного законодавства приймати рішення по компетенції встановлення і зміни тарифів на залізничні перевезення. Проаналізувати чинні нормативно-правові акти та вміти їх застосовувати до вирішення практичних завдань.

Здійснювати контроль за дотриманням законодавства щодо перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом в Україні згідно Методики.

7. Правове регулювання діяльності повітряного транспорту 

28.Правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту

2
2Модульний контроль – лекційна контрольна робота: 9 тиждень


Разом:

18

23

41Практичні заняття - 1 семестр, ІІ чверть (1...9 тиждень)

Аудиторні – 1 година на тиждень1. Поняття та система транспортного права

22. Правові основи діяльності залізничного транспорту

2

3. Правове регулювання діяльності автомобільного транспорту

2

4. Правове регулювання діяльності водного транспорту

2

Модульний контроль – захист індивідуального завдання: 9 тиждень

1Разом

9

22

31Разом по дисципліні

27

45

72Частка навантаження

0,375

0,625

1


1.7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1.1. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва

Історичний розвиток і становлення транспортного права. Поняття транспортного комплексу. Стисла характеристика видів транспорту загального користування.1.2. Поняття, предмет і метод транспортного права України

Місце транспортного права в системі права України. Риси, завдяки яким можна доводити, що транспортне право – це галузь права. Суспільні відносини, що виступають предметом правового регулювання. Методи правового регулювання.1.3. Система, функції та принципи транспортного права
ТЕМА 2. ТРАНСПОРТНО-ПРАВОВІ НОРМИ

2.1. Поняття, ознаки, структура, класифікація транспортно-правових норм

2.2. Джерела транспортного права

Класифікація джерел транспортного права. Конституція України та Закон України “Про транспорт” – основні джерела транспортного права. Транспортне законодавство. Правовий звичай.2.3. Транспортні правовідносини

Поняття, ознаки, структура, класифікація транспортних правовідносин.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка