Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84Сторінка16/19
Дата конвертації02.04.2016
Розмір3.24 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Висновки
У переважній більшості випадків людина сама змушена виходити зі стресової ситуації. І практично майже кожен здатен самостійно долати стресові стани, перетворювати енергію негативних емоцій на енергію позитивного світовідчуття, раціоналізувати ситуацію, що сталася, і зміцнювати імунітет до стресових ситуацій на майбутнє. Передусім важливо не замкнутися в собі, а звернутися до близьких людей за розрадою.

Усамітнення також необхідне, щоб самостійно осмислити і зрозуміти ситуацію, причини її виникнення, змінити своє ставлення до неї. Тверезо осмислена, піддана ретельному аналізові проблема зменшується до реальних розмірів. Переоцінка власних переживань дає змогу проводити активну корекцію суб’єктивного стану і стримувати негативні емоції.

На першому етапі постраждалий від стресу може вдатися до хорошої книги, отримуючи від неї і мудру пораду, і взірці поведінки, й емоційну розрядку. Аби перевести стрес у позитивне річище, люди думають про хороше, згадують щось приємне, намагаються позитивно мислити. Корисно навіть просто пофантазувати. Боротися з гнітючою думкою про невдачу краще за все, згадавши про минулі успіхи. В тяжку хвилину пригадати щось приємне, якусь щасливу мить, радісну подію з минулого – один із ефективних способів оперативної самодопомоги. В моменти тяжкої напруженості не завадить взяти в руки збірку анекдотів чи переглянути мультики типу “Ну, погоди!”, вдатися до медитації.
У пошуку позитивних емоцій люди виїжджають на природу помилуватися осіннім чи весняним лісом. Інші вмикають записи приємної чи веселої музики або йдуть до кінотеатру на найближчий сеанс будь-якого фільму. Корисно змінити вид діяльності, переключитися з розумової праці на фізичну, з аритмічної – на монотонну і т. ін. Чимало молодих людей знаходять заспокоєння у спортивному залі, даючи собі максимальні фізичні навантаження, або плавно ритмічно бігають.

Комплекс дії на організм ґрунтується не на принципі боротьби з негативною емоцією, пригніченням її, а на принципі трансформації негативної енергії в позитивну. Стресову ситуацію людина починає опановувати, коли думки навколо біди пересилюють збуджені почуття, коли емоційне сприйняття негативного явища відступає під натиском раціонального аналізу. Суть останнього полягає в тому, що людина розглядає стресову ситуацію як різнобічне явище, породжене різними (негативними й позитивними) чинниками, а отже, й наслідки неминуче мають бути різними: не лише негативними, а й позитивними.

Адаптація до стресових ситуацій можлива на основі стимуляції та оптимального використання психофізіологічних резервів організму й підвищення здатності до саморегуляції. Не маючи можливості уникнути психотравматичної ситуації, людина може раціоналізувати своє ставлення до неї. Осмислення стресових ситуацій як частки зовнішнього світу, як процесу зі своїм початком і неминучим закінченням допомагає зменшити проблему до реальних розмірів. А далі людина здатна привести в дію і сповна використати глибинні резерви власної психіки, привести в дію механізми впливу позасвідомих структур на свій психофізіологічний стан.

Ефективніше і швидше відновити самостійно стан психічної рівноваги можна за допомогою численних методик, розроблених та апробованих у різні часи вітчизняними й зарубіжними психотерапевтами.


Запитання і завдання


 1. Що спричинює стреси?

 2. Які Ви знаєте основні різновиди стресових станів?

 3. У чому полягають принципи “альтруїстичного егоїзму” Г. Сельє?

 4. Які є широковживані різновиди першої самодопомоги при стресі?

 5. Назвіть особливості переключення на інші види діяльності.

 6. Розкажіть, у який спосіб досягається самовладання?

 7. У чому полягає принцип трансформації негативної енергії в позитивну?

 8. Що означає “раціоналізувати ситуацію”?

 9. Поясніть суть “зміщення акцентів на себе”.

 10. Як діють механізми впливу творчої візуалізації?

 11. Які складові словесно-образного впливу на позасвідоме?

 12. Що таке самонавіювання і як досягається його успішний вплив?Рекомендована література
Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка / К. Динейка. – М., 1986. – 64 с.

Захарченко В. Г. Подружні конфлікти та стратегії їх розв’язання в молодих сім’ях / В. Г. Захарченко // Український соціум. – 2004. – № 3(5). – C. 48–55.

Кехо Д. Подсознание может все! / Д. Кехо; пер с англ. – Минск, 2002. 176 с.

Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов; за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2009. – 120 с.Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз: інформ. бюл. Грудень’2009 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України; за ред. Т. М. Титаренко; упоряд. О. Т. Баришполець. – К., 2009. – 78 с.

Носаль І. М. Від рослини – до людини: Розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. М. Носаль. – К., 1995. – 606 с.

Паркин Д. Fuck It. Послать все на… / Д. Паркин. – М., 2010. – 320 с.

Попов О. П. Лікарські рослини в народній медицині / О. П. Попов. – К., 1971. – 314 с.

Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М., 1982. – 128 с.

Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. – М. : Госполитиздат, 1964. – С. 135–136.

Синельников В. В. Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни / В. В. Синельников. – М., 2009. – 222 с.

Сытин Г. Н. Животворящая сила. Помоги себе сам. – М., 1991. – 416 с.

Титаренко Т. М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: наук.-метод. посіб. / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова. – К., 2006. – 202 с.

Фридман Дж. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия / Дж. Фридман, Дж. Комбс. – М., 2001. – 368 с.

Хиллман Дж. Исцеляющий вымысел / Дж. Хиллман. – СПб., 1997. – 181 с.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Антофійчук В. І. Культурологія. Термінологічний словник: навч. посіб./ В. І. Антофійчук; авт.-уклад. В. І. Антофійчук. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 2-ге вид., випр. і доповн. – 160 с.

Баканурський А. Г. Театрально-драматичний словник ХХ століття / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – 320 с.

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – М., 2003. – 360 с.

Бистревський В. Ю. Психологічний театр Playback як форма прояву творчості / В. Ю. Бистревський // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 травня 2009 р., м. Київ) / уклад. Б. В. Новіков. – К. : ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2009. – 448 с. – С. 162–163.

Бишоп С. Тренинг ассертивности / С. Бишоп. – СПб. :
Питер, 2001. – 245 с.

Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других / В. В. Бойко. – М. : Информ. издат. дом Филин, 1996. – С. 132–147.

Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2003. – 352 с.

Брунер Дж. Жизнь как нарратив / Дж. Брунер // Постнеклассическая психология. – 2005. – № 1(2). – С. 9–30.

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций): моногр. / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон; пер. с англ. А. И. Блейз. – М. : Когито-Центр, 2001. – 384 с.

Вознесенська О. Л. Тело в театре или Театр тела / О. Л. Вознесенська, В. В. Савінов // Простір арт-терапії: витоки натхнення: матер. VIІІ міжнар. міждисциплін. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24–26 лютого 2011 р.) / за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. А. Бреусенко-Кузнєцова та ін. – К. : Золоті ворота, 2011. – 121 с. – С. 84–91.

Гиппиус С. В. Актерский тренинг: Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – СПб. : Прайм-еврознак, 2009. – 378 с.

Говорун Т. В. Гендерна психологія: навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К. : Академія, 2004. – 307 с.

Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности: моногр. / П. П. Горностай. – К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.

Гремлинг С. Практикум по управлению стрессом / С. Гремлинг, С. Ауэрбах. – СПб. : Питер, 2002. – 240 с.

Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб. : Питер, 2002. – 496 с.

Гройсман А. Л. Основы психологии художественного творчества: учеб. пособ. / А. Л. Гройсман. – М. : Когито-Центр, 2003. – 188 с.

Гроф С. Путешествие в поисках себя / С. Гроф. – М., 1994. – С. 27–54.

Групи взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу: метод. посіб. для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги, створених при консультативних пунктах “Довіра” центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. / за ред. Б. П. Лазоренка, О. І. Пилипенка. – К. : Вид. дім “Калита”, 2005. – Ч. 2. – 168 с.Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка / К. Динейка. – М., 1986. – 64 с.

Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. –
Екатеринбург : Деловая книга, 2000. – 208 с.

Життєві кризи особистості: у 2 ч.: наук.-метод. посібник. – К., 1998. – 230 с.Загряжская Е. Формы игры в плэйбэк-театре / Е. Загряжская, В. Романова // Журн. практ. психолога. – 2010. – № 3. – 200 с. – (Темат. вып.: Психодрама и театр). – С. 62–76.

Захарченко В. Г. Подружні конфлікти та стратегії їх розв’язання в молодих сім’ях / В. Г. Захарченко // Укр. соціум. – 2004. – № 3(5). – C. 48–55.

Казарин М. Лайф-коучинг или коучинг для успеха в жизни / М. Казарин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kazarin.clan.su/publ/1-1-0-16.

Кехо Д. Подсознание может все!: пер с англ. – Минск, 2002. – 176 с.

Кипнис М. Театр “Плейбек” / М. Кипнис // Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – М. : АСТ Москва, СПб. : Прайм-еврознак, 2008. – 250 с. – С. 140–145.

Клековкін О. Ю. Сакральний театр: Генеза. Форми. Поетика. (Структурно-типологічне дослідження): моногр. / О. Ю. Клековкін; наук. ред. акад. Р. Я. Пилипчук. – К. : Київ. держ. ін-т театр. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, 2002. – 272 с.

Кляпець О. Я. Підготовка молоді до подружнього життя: метод. рек. / О. Я. Кляпець, Т. О. Ларіна. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с.

Колодзин Б. Как жить после психической травмы / Б. Колодзин. – М. : Шанс, 1997. – 207 с.

Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб., 2000. – 992 с.

Крымова Д. А. “Плейбек театр” или “О том, чего в этот раз не было, но что обязательно будет на следующей конференции” / Д. А. Крымова, А. Б. Костина // Психодрама и современная психотерапия. – 2006. – № 2–3. – 160 с. – С. 147–152.

Крымова Д. А. Удовлетвори свой инстинкт театральности! / Д. А. Крымова // Журн.практ. психолога. – 2010. – № 3. – 200 с. – (Тематич. вып.: Психодрама и театр). – С. 3–7.

Крюкова Т. Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. А. Куфтяк. – СПб. : Речь, 2005. – 240 с.

Лазоренко Б. П. Психокорекція стресових станів / Б. П. Лазоренко // Вісн. Харк. держ. ун-ту. – № 439. – Сер.: Психологія, політологія: матер. ІІІ Харк. міжнар. читань “Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти № 1–2”. – Х., 1999. – С. 241–243.

Лазоренко Б. П. Стресогенні чинники в житті української молоді і засоби їх опанування / Б. П. Лазоренко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Психологічні науки. – Чернігів, 2009. – Вип. 60; Т.ІІ. – С. 3–5.

Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем / Д. Лакофф, М. Джонсон. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / Д. Лакофф. – М., 2004. – 792 с.

Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете / М. Ландсберг. – М. : Эксмо, 2006. – 288 с.

Лейтц Г. Сыграть свою жизнь на сцене / Г. Лейтц; пер. с фр. А. М. Боковикова, И. Д. Вдовина. – М. : Академический проект, 2008. – 132 с.

Лидерс А. Г. Семья как психологическая система. Очерки психологии семьи / А. Г. Лидерс. – М. ; Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2004. – 296 с.

Литвиненко Л. І. Киевский театр Play back “Отражение”. Театр общения и действия / Л. І. Литвиненко // Псі. – 2008. – № 1(2). – 186 с. – С. 144–146.

Лоуэн А. Биоэнергетика / А. Лоуэн. – СПб., 1998. – 384 с.

Магомед-Эминов М. Ш. Феномен экстремальности / М. Ш. Магомед-Эминов. – 2-е изд. – М. : Психоаналитическая Ассоциация, 2008. – 218 с.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб., 1997. – 688 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.

Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. – М.: Рефл-бук; К. : Ваклер, 1997. – 300 с.

Махлина Т. С. Семиотика культуры повседневности / Т. С. Мах­лина. – СПб. : Алетейя, 2009. – 232 с.

Мелия М. Как усилить свою силу? Коучинг / М. Мелия. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 298 с.

Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов; за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2009. – 120 с.

Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз: інформ. бюл. Грудень’2009 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України; за ред. Т. М. Титаренко; упоряд. О. Т. Баришполець. – К., 2009. – 78 с.

Наративні психотехнології / за заг. ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Главник, 2007. – 144 с.

Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков “группы риска”: сб. науч.-метод. матер. / [Н. В. Ковалева, И. В. Деткова и др.]; под ред. Е. Н. Панченко. – М. : Майкоп, 2006. – 180 с.

Носаль І. М. Від рослини – до людини: Розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. М. Носаль. – К., 1995. – 606 с.

Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига. – К. : Вища шк., 2003. – 126 с.

Олифирович Н. И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, психологическая помощь / Н. И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Кузёмкина, Т. Ф. Велента. – М. ; Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2005. – С. 106–109.

Організація та діяльність груп взаємодопомоги при консультативних пунктах “Довіра” центрів ССМ: метод. рек. для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги / за ред. Б. П. Лазоренка. – К., 2005. – 88 с.Паркин Д. Fuck It. Послать все на… / Д. Паркин. – М., 2010. – 320 с.

Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра / Ф. Перлз. – СПб., 1995. – 448 с.

Попов О. П. Лікарські рослини в народній медицині / О. П. По­пов. – К., 1971. – 314 с.

Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб. : Дидактика Плюс, 1998. – 352 с.

Психология экстремальных ситуаций / под ред. Ю. С. Шойгу. – М., 2009. – 320 с.

Психологія життєвої кризи / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Агропромвидав України, 1998. – С. 69–96.

Психологія особистості: словник-довідник / за ред. П. П. Гор­ностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.

Райх В. Анализ характера / В. Райх. – М. : Апрель-Пресс, 2000. – 544 с.

Сабрин Т. Р. Нарратив как базовая метафора для психологии / Т. Р. Сабрин // Постнеклассическая психология. – 2004. – № 1. – С. 6–28.

Савінов В. В. Особливості сучасного стану розвитку плейбек-театру в Україні / В. В. Савінов // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: матер. ІV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс” (м. Мелітополь, 27–29 травня 2011 р.) / відп. секр. та упоряд. О. Т. Плетка. – К. ; Мелітополь : Золоті ворота, 2011. – 62 с. – С. 45–46.

Савінов В. В. Психологічний театр імпровізації Playback / В. В. Савінов // Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія: матер. VI міждисциплін. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія” / за наук. ред. А. П. Чуприкова та ін. – К. : Міленіум, 2009. – 132 с. – С. 50–51.

Савінов В. В. Театр Playback як засіб розвитку особистості / В. В. Савінов // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ: матер. V міждисциплін. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Простір арт-терапії: міф, метафора, символ” (м. Київ, 28 лютого – 1 березня 2008 р.) / за наук. ред. А. П. Чуприкова та ін. – К. : Міленіум, 2008. – 102 с. – С. 95–96.

Салас Дж. Играем реальную жизнь в плейбек-театре / Дж. Салас; пер. с англ. М. Ю. Кривченко. – М. : Когито-Центр, 2009. – 160 с.

Сатир В. Психотерапия семьи / В. Сатир. – СПб. : Речь, 2000. – 283 с.

Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье; пер. с англ. – М. :
Прогресс, 1982. – 128 с.

Середа Е. И. Практикум по межличностным отношениям:
Помощь и личностный рост / Е. И. Середа. – СПб., 2006. – 224 с.

Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения / И. М. Сеченов. – М. : Госполитиздат, 1964. – С. 135–136.

Синельников В. В. Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни / В. В. Синельников. – М., 2009. – 222 с.

Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу: метод. реком. / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соц. та політ. психології; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 84 с.Станиславский К. С. Искусство представления: Классические этюды актерского тренинга / К. С. Станиславский; сост. и подг. текста А. Гиппиус. – СПб. : Изд. группа “Азбука-классика”, 2010. – 192 с.

Станиславский К. С. Работа актера над собой / К. С. Станис­лавский. О технике актера // М. А. Чехов; предисл. О. А. Радищевой; ред. С. К. Никулин. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2006. – 490 с.

Сытин Г. Н. Животворящая сила. Помоги себе сам / Г. Н. Сытин. – М., 1991. – 416 с.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с.

Титаренко Т. М. Вплив життєвих завдань на оптимізацію особистісного самоконструювання / Т. М. Титаренко // Наук. студ. із соц. та політ. психол.: зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології; редкол. С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 24 (27). – 302 с. – С. 127–136.

Титаренко Т. М. Жизнеконструирование в психотерапии. Кто конструктор? / Т. М. Титаренко // Журн. практ. психолога. – 2011. – № 3. – 252 с. – (Юбилейн. вып.: Восточно-Европейскому Гештальт Институту – 15 лет). – С. 74–83.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності: моногр. / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: у 2 ч. – К., 2007. – 142 с.

Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления / Т. М. Титаренко. – 2-е изд. – М. : Когито-Центр, 2010. – 303 с.

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування / Т. М. Титаренко. – К. : Главник, 2004. – 96 с.

Титаренко Т. М. Кризові практики життєконструювання особистості / Т. М. Титаренко // Актуальні проблеми психології: Психологічна допомога особистості / за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К., 2011. – т. 11. – вип. 4. – ч. 1. – 440 с. –
С. 34–41.

Титаренко Т. М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: наук.-метод. посіб. / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова. – К. : Міленіум, 2006. – 202 с. – С. 105–131.

Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості / Т. М. Тита­ренко. – К. : Марич, 2009. – 232 с.

Титаренко Т. М. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин: наук.-метод. посіб. / Т. М. Титаренко, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2007. – 142 с.

Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність і безпека / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. – К. : Марич, 2009. – 76 с.

Титаренко Т. М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова, О. Я. Кляпець. – К., 2006. – 124 с.

Фокс Дж. Роль импровизационного театра в Нью-Йорке / Дж. Фокс // Журн. практ. психолога. – 2010. – № 3. – 200 с. – (Темат. вып.: Психодрама и театр). – С. 33–47.

Фориша-Ковач Б. Развитие в подростковом и юношеском воздасте / Б. Фориша-Ковач // Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб., 2003. – С. 717–719.

Фридман Дж. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия / Дж. Фридман, Дж. Комбс. – М., 2001. – 368 с.

Хиллман Дж. Исцеляющий вымысел / Дж. Хиллман. – СПб., 1997. – 181 с.

Хрестоматия по психологии художественного творчества / ред.-сост. проф. А. Л. Гройсман. – 2-е изд. – М. : ИЧП “Изд-во Магистр”, 1998. – 200 с.Шнейдер Л. Б. Психология семейных взаимоотношений: курс лекций / Л. Б. Шнейдер. – М. : Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с.

Эко У. Роль читателя. Исследование по семиотике текста / У. Эко. – СПб. : Симпозиум, 2007. – 502 с.

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб., 1996. – 592 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М. : Прогресс, 1996. –344 с.

Carver C. S. Assessing coping strategies: a theoretically based approach / C. S. Carver, M. F. Scheier, J. K. Weintraub // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. – V. 56. – P. 267–283.

Folkman S. and Lazarus R. S. Coping and emotion //
Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. – N.-Y., 1991. – P. 207–227.

Interplay. – 2009. – Vol. IX. – № 1. – 36 p.Lazarus Richard S. and Folkman Susan. The concept of coping // Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. –
N.-Y., 1991. – P. 189–206.
ДОДАТКИ

Додаток 1
ТЕСТ САМООЦІНКИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

(модифікація опитувальника Форверга
на контактність – Т. О. Ларіної)

Інструкція: Метою є визначення рівня осмисленості та сформованості особистісних складових життєстійкості, які виявляються у спілкуванні. Вам пропонується оцінити себе за 9-бальною шкалою, якою мірою Вам властиві зазначені якості.

Бал “5” означає, що Вам властива ця якість.

Бали, що зазначені ліворуч від “5”, відповідають зменшенню вказаної властивості.

Бали, що вказані праворуч від “5”, відповідають його збільшенню.

Бал “-4” – зовсім не має цієї якості.

Бал “+4” – мені притаманна ця властивість повною мірою.Бланк для відповідей:

Властивість

-4

-3

-2

-1

5

+1

+2

+3

+4

1. Емпатія

Я бачу світ очима інших. Я розумію іншого і можу відчувати себе “в його шкурі”. Я розумію всі настрої, які надходять від співрозмовника. Я відповідаю на них


2. Тепло, повага

Я різними способами виражаю (хоча і не завжди обов’язково відчуваю), що я приймаю іншого, я розумію те, що роблять інші, хоча не завжди однозначно згоден з ними. Я людина, що активно підтримує інших

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка