Навчальний посібник с уми Сумський державний університет 2011 ’42 (075. 8) Ббк 81. 001. 1 К 71 РецензентиСторінка1/16
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ю.В. КОСЕНКО


ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Навчальний посібник

С


уми

Сумський державний університет

2011

УДК 81’42 (075.8)ББК 81.001.1

К 71


Рецензенти:
С.О. Швачко - д.філол. н., професор, зав. кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету;

Ю.А. Зацний - д.філол.н., професор, зав. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету;

Е.Г. Мандич - к.філол.н., доцент, зав. кафедри іноземних мов Інституту філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

(протокол № від січня 2011р.)
Косенко Ю.В.

К 71 Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб.

/ Ю.В. Косенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с.
У навчальному посібнику розглядаються особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування, простежується корелятивність мовленнєвої діяльності з іншими різновидами діяльності людини, визначається специфіка співвідношення мовленнєвої діяльності і мислення. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус теорії мовленнєвої діяльності як науки. Наведено список літератури до кожної із розглянутих тем.

Адресована студентам-філологам (бакалаврам, спеціалістам, магістрам) усіх форм навчання, слухачам прискореної очно-заочної форми навчання, учителям-словесникам. 1. УДК 81’42 (075.8)

 2. ББК 81.001.1

 3. © Косенко Ю.В., 2011

 4. © Сумський державний

 5. університет, 2011

 6. ЗМІСТ 1. ВСТУП………………………………………………….

 1. 8

 1. ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЯ……………………………

 1. 11

 1. 1. Спілкування та діяльність……………………………

 1. 11

 1. 2. Стилі спілкування…………………………………….

 1. 12

 1. 3. Чим відрізняється спілкування від комунікації…….

 1. 16

 1. 4. Ознаки спілкування…………………………………..

 1. 18

 1. 5. Типові визначення комунікації……………………...

 1. 19

 1. 6. Наукові підходи, які використовуються до “основ теорії комунікації”…………………………………...

25


 1. Список основної літератури…..……………………….

 1. 28

 1. Запитання до теми 1……………..……………………..

 1. 28

 1. ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ ТА МИСЛЕННЯ…………………...

29


 1. 1. З історії вивчення мовленнєвої діяльності………….

 1. 29

 1. 1.1. Витоки теорії мовленнєвої діяльності. Античні й середньовічні підходи до мовленнєвої діяльності

29


 1. 1.2. ХІХ століття у вивченні мовленнєвої діяльності…………………………………………….

 1. 30

 1. 1.3. ХХ століття у вивченні мовленнєвої діяльності……………………………………………..

 1. 31

 1. 2. Мовлення: поняття, терміни…………………………

 1. 32

 1. 2.1. Мова та мовлення: спільне й відмінне…………

 1. 33

 1. 2.2. Науки, що вивчають мовлення……………….

 1. 34

 1. 3. Види мовлення як діяльності. Мислення і мовлення

 1. 35

 1. 3.1. Види мовлення………………………………...

 1. 35

 1. 3.2. Мислення і мовлення…………………………....

 1. 37

 1. 4. Різновиди мовлення за формою вираження думки...

 1. 38

 1. 4.1. Внутрішнє мовлення………………………….....

 1. 38

 1. 4.2. Зовнішнє мовлення………………………..…….

 1. 39

 1. Список основної літератури…………………..………..

 1. 41

 1. Запитання до теми 2……………………………..……...

 1. 42

 1. ТЕМА 3. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС……...….

 1. 43

 1. 1. Комунікативний процес: природа, структура, аспекти………………………………………………..

 1. 43

 1. 2. Етапи в розвитку комунікації ...……...……………...

 1. 45

 1. 3. Монологічна (одновекторна) та діалогічна (багатовекторна) форма мовлення………...………..

 1. 47

 1. 4. Види комунікації……...……………………………...

 1. 49

 1. 5. Типи, моделі, функції комунікації……………..…...

 1. 51

 1. Список основної літератури……..…………………….

 1. 53

 1. Список додаткової літератури…..……………………..

 1. 53

 1. Запитання до теми 3………….………………………....

 1. 55

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТІВ У СПІЛКУВАННІ ЛЮДЕЙ……..……….……………..

54


 1. 1. Поняття конфліктів, їх особливості…..…………….

 1. 59

 1. 2. Конфліктна ситуація, складові та етапи розвитку....

 1. 61

 1. 3. Основні типи конфліктів….……………….………....

 1. 63

 1. 4. Способи вирішення конфліктів..…………………….

 1. 67

 1. 5. Конфлікти під час спілкування з дітьми………...….

 1. 69

 1. Список основної літератури……..……………………..

 1. 80

 1. Запитання до теми 4………………….………………....

 1. 81

 1. ТЕМА 5. МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ….........

 1. 82

 1. 1. Форми, у яких здійснюється мовленнєве спілкування…………………………………………...

82


 1. 2. Моделі породження мовлення…………………..…..

 1. 85

 1. Список основної літератури………………….………...

 1. 99

 1. Запитання до теми 5………………………..…………...

 1. 100

 1. ТЕМА 6. МЕТАКОМУНІКАЦІЯ…..…………...…...

 1. 101

 1. 1. Сучасні напрями аналізу метакомунікації………….

 1. 101

 1. 2. Фатична метакомунікація……………..………….....

 1. 108

 1. 2.1. Фази метакомунікативного акту………………..

 1. 112

 1. 2.2. Статус метакомунікативних одиниць……….....

 1. 114

 1. 2.3. Метакомунікативні одиниці як носії контекстуалізуючої, соціально-дейктичної та інтерсуб’єктної інформації………………………….

 1. 116

 1. Список основної літератури……………………………

 1. 120

 1. Запитання до теми 6…………………………………….

 1. 124

 1. ТЕМА 7. ЕТИКЕТ……………………………………...

 1. 126

1. Історія виникнення й розвитку етикету……………..

127

2. Мовленнєвий етикет………………………………….

134

3. Епістолярний етикет………………………………….

142


4. Службовий етикет……………………………………

144

4.1. Одяг і зовнішній вигляд………………………...

146

4.2. Підготовка до спілкування……………………...

151

4.3. Прийом підлеглих…………………………….…

153

4.4. Бесіда з відвідувачами….………………...….….

156

 1. Список основної літератури…………………………....

 1. 160

 1. Запитання до теми 7…………………………………….

 1. 160

 1. ТЕМА 8(1). ДИСКУРС…………………………….….

 1. 161

 1. 1. Дискурс як форма мовленнєвої взаємодії…………..

 1. 161

 1. 2. Діалогічний дискурс………………..………………...

 1. 168

 1. Список основної літератури……………..……………..

 1. 174

 1. Запитання до теми 8(1)………………..………………..

 1. 178

 1. ТЕМА 8(2). КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИСКУРС………..

 1. 180

1. Лексико-стилістичні особливості комп'ютерного дискурсу………………………………………………

181

1.1. Комп'ютерний дискурс як соціальна підсистема мови...........................................................

181


1.2. Аналіз розвитку українського комп'ютерного жаргону як нової субкультури....................................

191

2. Місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі……………………...……….……………

193

2.1. Загальні характеристики комп'ютерного спілкування……..……………………………………

193

2.2. Графічні засоби передачі емоцій під час комп'ютерного спілкування……….………………...

196

2.3. Лінгвістичні характеристики комп'ютерного дискурсу…..……………..…………………………....

199


 1. Список основної літератури ………………………….

 1. 205

 1. Запитання до теми 8(2)…………………………………

 1. 206

 1. ТЕМА 9. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДИСКУРСІ……. 1. 207

 1. 1. Соціальні чинники як показники мовленнєвої поведінки комунікантів………………….…………..

 1. 207

 1. 2. Гендерний аспект діалогічного дискурсу…………..

 1. 212

 1. Список основної літератури…………………………....

 1. 214

 1. Запитання до теми 9 …………………………………....

 1. 215

 1. ТЕМА 10. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ………………………….………….

 1. 216

 1. 1. Фонація………………………………………………..

 1. 219

 1. 2. Кінесика………………………………………………

 1. 224

 1. 2.1. Жести у системі невербальних засобів комунікації....................................................................

 1. 226

 1. 2.2. Види жестів………………………………………....

 1. 227

 1. 2.2.1. Ритмічні жести…………………………………....

 1. 227

 1. 2.2.2. Емоційні жести…………………………………...

 1. 229

 1. 2.2.3. Жести-знаки……………………………………....

 1. 230

 1. 2.2.4. Вказівні жести…………………………………….

 1. 230

 1. 2.2.5. Образотворчі жести……………………………....

 1. 231

 1. 2.2.6. Жести-символи…………………………………...

 1. 232

 1. 2.3. Роль жестів у виникненні звукової мови………….

 1. 233

 1. 3. Інші невербальні засоби комунікації………………..

 1. 234

 1. 3.1. Мова прапорів……………………………………....

 1. 236

 1. 3.2. Мова свисту………………………………………....

 1. 237

 1. 3.3. Мова музичних інструментів……………………...

 1. 239

 1. 3.4. Мова вигуків………………………………………..

 1. 241

 1. Список основної літератури……..……………………..

 1. 244

 1. Запитання до теми 10…………………………...………

 1. 244

 1. ДОДАТОК А…………………………………..………..

 1. 246 1. ДОДАТОК В………………………………...………….

 1. 254
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка