Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012Сторінка7/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Зараження психологічний вплив, який інтегрує групову діяльність і виявляється у спалахах душевних станів.

Згладжування – стиль вирішення конфлікту. Цей стиль ґрунтується на тезі: «Давайте жити дружно». «Згладжувач» прагне не показувати ознак конфлікту, конфронтації, закликає до солідарності.

 • знань,умінь,здібностей;

Інцидент – це збіг обставин,що є мотивом для початку безпосередньої сутички сторін.

Коаліційна тактика — прохання про підтримку, спільництво;

Компроміс – стиль вирішення конфлікту. Цей стиль характеризується

106


ухваленням точки зору іншого, але лише до певного рівня.

Конструктивні конфлікти – спрямовані на розвиток взаємин, здійснення діяльності.

Конфлікт між індивідом і групою – неформальні групи (організації) встановлюють свої норми поведінки в спілкуванні. Кожний член такої групи повинен їх дотримуватися. Відступ від прийнятих норм група розцінює негативно, виникає конфлікт між індивідом і групою. Інший поширений конфлікт цього типу – конфлікт між групою і керівником. Найважливіший перебіг таких конфліктів при авторитарному стилі керівництва.

Конфлікт(від лат. Conflictus – зіткнення ) – процес різкого загострення суперечності й сутички двох або більше сторін у вирішені проблеми ,що має особисту значущість для кожного з учасників,які виражають різні,а нерідко і протилежні цілі,інтереси й погляди .

Конфліктна ситуація – наявність суперечливих позицій ,розбіжностей сторін з якого-небудь приводу. Це можуть бути різні цілі,інтереси,бажання або різні способи їх досягнення.

Конфліктогени – слова, дії, що можуть призвести до конфлікту.

Конфліктологія – наукова дисципліна,що вивчає різні конфлікти,які виникають у суспільстві й окремих його структурах між індивідами.

Міжгруповий конфлікт – організація складається з безлічі формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Наприклад, між керівником і виконавцями, між неформальними групами всередині підрозділів, між адміністрацією і профспілкою.

Міжгруповий конфлікт спостерігається там, де гострі суперечності виявляються у стосунках між окремими соціальними групами, що мають на меті власні інтереси, причому своїми практичними діями перешкоджають

107

одна одній.Міжособистісний конфлікт – це найпоширеніший тип конфлікту. Часто зустрічаються люди, які через відмінність у характерах, поглядах, манері поведінки просто не можуть ладити між собою. Просте глибший аналіз показує, що в основі таких конфліктів лежать об’єктивні причини. Найчастіше це – боротьба за обмежені ресурси: матеріальні засоби, виробничі площі, час використання устаткування, робочу силу тощо.

Міжособистісний конфлікт спричиняється ситуацією, в якій члени групи прагнуть до несумісних цілей або керуються несумісними цінностями чи нормами, намагаючись реалізувати їх у спільній діяльності.Навіювання це психологічний вплив однієї людини на іншу або групу людей, розрахований на некритичне сприйняття слів, думок і волі.

Наслідування - відтворення індивідом певних зовнішніх рис поведінки, манер, дій, вчинків.

Нескасовані зобов'язання -— одна зі сторін здійснює певну дію (наприклад, безстрокове голодування) доти, доки її умови не будуть прийняті.

Обєкт конфлікту – конкретне явище ,причини,стан справ,навколо якого розгортається суперечка.

Педагогічна конфліктологія - теоретико-прикладний напрям,основним призначенням якого є вивчення природи і причин педагогічних конфліктів,розробка методів їх практичного регулювання й вирішення

Переконанняце процес логічного обґрунтування певного судження або умовиводу,поглядів,переконань.

Примус крайня форма психологічного впливу, коли інші прийоми не дали результатів і людину примушують, можливо, навіть проти його волі, виконувати певну роботу.

108


Примушування – стиль вирішення конфлікту. Цей стиль пов'язаний з агресивною поведінкою, впливом на інших людей. Використовується влада, заснована на примушуванні та традиційна влада.

Психологічна сумісність – ефект поєднання людей, що дає максимальний результат діяльності за мінімальних психологічних витрат людей, які взаємодіють.

Психологічний вплив – це процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її установок, намірів, уявлень і оцінок під час взаємодії з нею .

Раціональне переконання — використання фактів і логіки для підтвердження своєї позиції та переконання опонента.

Рольовий конфлікт - конфлікт очікувань. Наприклад ,одержавши підвищення,людина починає поводитися відповідно до нової ролі,але оточуючі за інерцією чекають від неї колишньої поведінки.

Соціально-психологічна сумісність передбачає взаємини людей з такими особистісними властивостями, які сприяють успішному виконанню соціальних ролей.

Співпраця – стиль вирішення конфлікту. Цей стиль ґрунтується на переконаннях учасників у тому, що розбіжність у поглядах, - неминучий результат того, що в розумних людей є свої уявлення про те, що правильно, а що ні. Учасники визнають право один одного на власну думку й готові його зрозуміти.

Спонуканняпозитивна форма психологічного впливу на людину, коли підкреслюються позитивні риси людини, що дає змогу підвищити моральну значущість особистості.

Стратегія – це низка макроскопічних цілей.

Сумісність — це оптимальне поєднання якостей людей у процесі

109


взаємодії, що сприяє успішному виконанню спільної діяльності.

Суперечка – словесне змагання,обговорення чогось,коли кожний обстоює свою думку. Це конфлікт,де є суперечність у думках і поглядах. У житті суперечностей між людьми виникає багато,отже всі люди різні.

Суперечність – неузгодження :

Тактика – засоби досягнення цих цілей.

Темперамент – це ті вроджені особливості людини, що обумовлені інтенсивністю й динамічністю психічних процесів.

«Ти»-висловлювання – містить у собі негативну оцінку іншої людини,часто звинувачення. Після «Ти»-висловлювання до дорослий (батько або вчитель)часто застосовує погрозу або наказ(«Припини розмовляти», «Роби уроки,врешті-решт», «Негайно прибери в кімнаті» тощо). Це може викликати опір і протест.

Толерантність (лат. Tolerantia – терпіння) – терпимість до чужого способу життя,поведінки,звичаїв,відчуттів,думок,ідей,вірувань.

Ухиляння – стиль вирішення конфлікту. Людина, яка дотримується цієї стратегії, прагне уникнути конфлікту.

Учасники конфлікту – дві або більше сторони , що переслідують несхожі чи прямо протилежні цілі.

Фізична сумісність виявляється в гармонійному поєднанні фізичних якостей двох або кількох людей, що разом виконують певну спільну діяльність.

Характер – сполучення найбільш стійких, суттєвих особливостей особистості, що виявляються у поведінці людини, у ставленні до довкілля і до самого себе.

110


«Я»-висловлювання – прийом і спосіб, за допомогою якого одна

людина повідомляє іншій про свої почуття й негативні переживання,а не про людину і не про її поведінку, яка це переживання викликала. На відміну від «Ти» - висловлювання «Я» - висловлювання завжди починається з займенників: «я», «мені», «мене».111

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Анцупов А. Я., Малышев А. А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличносные конфликты: учеб. пособие. – К.: МАУП, 1996.

 2. Вишняква Н. Ф. Конфликтология: учебное пособие 3-е изд. – Мн: Университетское, 2002.

 3. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликту. – М., 1993.

 4. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - 2-е изд. – СПБ: Питер, 2004.

 5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.

 6. Как относится к себе и людям, или Практическая психология каждый день/4-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001.

 7. Петровская Л. А. О понятийной схеме соцыально-психологического анализа конфликта.- М.: изд. Моск. ун.,1997.

 8. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие. – М.: ВЛА – ДОС, 2004.

 9. Сисун М. Конфлікти між учителями і підлітками// Психолог. – 2003. - №6.

 10. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М: Просвещение, 1991.

 11. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн.: Амалфея, 1996.


112
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка