Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. ТюрінаСторінка8/9
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Професійна мораль
Об’єктом діяльності професій лікаря, провізора, косметолога, маркетолога, вчителя, судді тощо є людина. Представникам цих професій треба не тільки знати, але й діяти відповідно до моральних принципів. Ці професії виникли дуже давно і з їх появою пов’язане поняття професійної моралі. І хоч деякі професії, скажімо, косметолог, провізор, менеджер або маркетолог з’явилися не так давно, проте успішність їхньої діяльності цілком залежить від дотримання ними моральних норм та принципів.

Мораль (лат. moralіs – моральний) – це система етичних цінностей, спосіб регуляції взаємодії між людьми в процесі спілкування.

Норми моралі виражаються в загальних уявленнях, заповідях, принципах щодо того, як треба поводитися. Мораль завжди припускає наявність взірця для наслідування, зміст якого змінюється в різні історичні епохи й у різних народів.Професійна мораль це те, що конкретизує загальнолюдські моральні цінності (норми, принципи, поняття) у конкретних професіях.

Професійна етика передбачає такі моральні обов’язки, в яких віддзеркалюється ставлення представника певної професії до об’єк­та праці, до колег за професією, до партнерів, до суспільства загалом. Це усвідомлення власної моральної відповідальності й готовність фахівця виконувати професійний обов’язок.

Від професійного такту залежать взаємини з іншими людьми, вирішення з ними під час ділового спілкування.
3. Загальні етичні принципи і правила
спілкування фахівців фармацевтичної галузі

Фахівці фармацевтичної галузі – це професіонали, які працюють у сфері охорони здоров’я та допомагають людям зберігати задовільний стан здоров’я, запобігати хворобам, за необхідності купувати призначені їм ліки та найбільш ефективно їх використовувати. Їхня діяльність має на меті забезпечення населення і конкретно кожної людини всіма товарами аптечного асортименту, надання науково-консультаційних послуг медичному персоналу, окремим громадянам з питань вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів і предметів аптечного асортименту, способів їх зберігання, порядку придбання тощо.

Працівники аптек повинні формувати в собі культуру спілкування, дотримуватись принципів професійної етики і деонтології.

З урахуванням державної політики в охороні здоров’я, національних традицій лікарського забезпечення та наукових фармацевтичних шкіл, рекомендацій Міжнародної федерації фармацев­тів (МФФ) та досвіду інших країн в Україні прийнятий професійний Кодекс етики фармацевтів.

Головні обов’язки фармацевта:


 • піклуватися про благополуччя кожного пацієнта;

 • бути об’єктивним;

 • ставити інтереси пацієнта вище за особисті або комерційні (включаючи фінансові);

 • сприяти праву пацієнта мати доступ до безпечного та ефективного лікування тощо.

У власній професійній практиці фахівець фармацевтичної галузі повинен уважно ставитись до кожної людини. Зобов’язаний не розповсюджувати інформацію, яка вказує на особу пацієнта, без отримання його згоди або без належних на те підстав. Виконувати свої професійні завдання з повагою до життя людини, охороняти здоров’я суспільства та кожної окремої особи. Аптечний працівник повинен виявляти однакову зацікавленість до всіх своїх пацієнтів, утримуватись від будь-яких вчинків та дій, що можуть викликати негативне ставлення до фармацевтичної професії, навіть якщо це не пов’язано з його практичною діяльністю.

Взаємовідносини фармацевтичного працівника і лікаря по­винні будуватися на взаємній повазі та довірі. Фармацевтичний працівник не повинен допускати нетактовних висловів на адресу лікаря. У фармацевтичного працівника та лікаря є спільна мета – зберегти здоров’я пацієнта.

У житті завжди були і залишаються стосунки, які забезпечують найвищу ефективність у виконанні професійних функцій. Так фахівці фармацевтичної галузі повинні зберегти найбільш оптимальні форми взаємодії та правила поведінки з відвідувачами аптек, колегами, лікарями, представниками фармацевтичних фірм тощо.

Діловий етикет провізора вимагає особливої поведінки в спілкуванні з клієнтами. Хто б не прийшов до аптеки, провізору потрібно виявити максимальний інтерес і готовність допомогти. Розмовляти потрібно чемно, спокійно, керувати своїми емоціями та почуттями в конфліктних ситуаціях. Фармацевтичному працівнику необхідно зберігати чемність, такт, терпіння, ввічливість по відношенню до відвідувача аптеки. Дотримання правил поведінки з незнайомими людьми – це ознака респектабельності фахівця, його вихованості та впевненості в своїх діях.Культура поведінки в діловому спілкуванні провізорів не уявляється без дотримання правил вербального (мовного) етикету, пов’язаного з формами і манерами мови, словниковим запасом, знанням назв фармацевтичних препаратів. Вона передбачає наявність таких рис характеру, як терпимість, доброзичливість, повага до людей, тактовність, чесність тощо. У діловій розмові провізор повинен вміти дати відповідь на будь-яке запитання співрозмовника. Нічого не відповісти – неввічливо.

Поради професора В. І. Шульженко провізорам:

 1. Нерідко в аптеку телефонують нервові люди і в різкій формі висловлюють свої зауваження, наберіться терпіння і не відповідайте тим самим. Намагайтесь зрозуміти мотиви поведінки співрозмовника, навіть тоді, коли ставиться під сумнів ваша професійна компетентність.

 2. Необхідно пам’ятати, що телефон підкреслює недоліки мови. Швидка чи повільна мова ускладнює сприйняття інформації. Особливо слідкуйте за мовою, називаючи лікарські засоби.

 3. Якщо людина, що зателефонувала до аптеки, задає вам декілька запитань, послідовно закінчуйте відповідь на одне і переходьте до відповіді на наступне. Намагайтесь відокремлювати одне запитання від іншого за допомогою стандартних фраз, наприклад: «Отже, з цим лікарським засобом ми з вами все вирішили?», «Чи можу я вважати, що стосовно цього лікарського засобу у вас більше немає запитань?». Розмова за кожною темою повинна закінчуватись запитанням, що вимагає конкретної відповіді.

 4. Починаючи розмову, не слід задавати запитання «З ким я розмовляю?» чи «Що вам потрібно?».

 5. Ви повинні уникати висловів, які можуть вплинути на імідж вашої аптеки: «Я не знаю». Якщо ви не спроможні дати відповідь співрозмовнику на поставлене запитання, краще йому сказати: «Це одне з тих питань, яке вимагає особливої уваги. Дозвольте, я з’ясую його спеціально для вас».

Діловий етикет вимагає особливої поведінки в спілкуванні з відвідувачами аптек. Якщо клієнтів багато, то звичайно намагаються в першу чергу обслуговувати жінок і літніх людей. Але в будь-якому разі з відвідувачами аптек треба бути гарним психологом. Завжди треба пам’ятати, що головний принцип – клієнт – найдорожча і найбажаніша людина в аптеці.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

  1. Етика спілкування як прояв культури почуттів.

  2. Правила етикету.

  3. Толерантність як принцип ділового спілкування.

  4. Моральні еталони і зразки поведінки.

  5. Спілкування і манера поведінки.

  6. Взаємини між співробітниками.

  7. Форма звертання.

  8. Спілкування з іноземними партнерами.

  9. Етика ділового спілкування «зверху – вниз».


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

ТА КОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення поняттям «етика», «спілкування», «ділове спілкування», «етика ділового спілкування».

 2. Яка, на вашу думку, роль етики в діловому спілкуванні?

 3. Коли і чому виник етикет у суспільстві?

 4. Дайте характеристику правилам вербального етикету.

 5. Етичні норми і принципи в діловому спілкуванні.

 6. Дайте характеристику правилам ділового листування.

 7. Охарактеризуйте роль етикету і культури поведінки в роботі фармацевтичного працівника.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник /
  Г. В. Бороздина – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 295 с.

 2. Етика і психологія ділових відносин: навчальний посібник / за ред. проф. Т. Є. Андрєєвої. – Х.: Бурун Книга, 2004. – 144 с.

 3. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: навчальний посібник /
  Л. М. Льовочкіна. – К.: МАУП, 2002. – 144 с.

 4. Максимов Б. В. Психология бизнеса и предпринимательства: учебное пособие / Б. В. Максимов. – К.: ИД «Профессионал», 2005. – 256 с.

 5. Сандомирский М.Е. Психология коммерции: учеб. пособ. для студ. выс. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.

 6. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 7. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 464 с.

 8. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения: учеб­ник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 160 с.
1. ТЕСТ «Визначення темпераменту особистості»

(за методикою Г. Айзенка)
Інструкція. Вам пропонується 57 запитань. На кожне з них відповідайте тільки «так» або «ні». Не витрачайте час на обговорення запитань, тут не може бути хороших або поганих відповідей, оскільки це не перевірка розумових здібностей.

Запитання

 1. Чи часто ви відчуваєте потребу нових вражень для того, щоб відчути збудження, здобути нові почуття?

 2. Чи часто ви маєте потребу у друзях, котрі вас зрозуміють, зможуть підбадьорити або втішити?

 3. Ви людина безтурботна?

 4. Чи не вважаєте ви, що вам важко відповідати «ні»?

 5. Чи розмірковуєте перед тим, як що-небудь зробити?

 6. Якщо ви пообіцяєте що-небудь зробити, чи завжди ви виконуєте свої обіцянки (незалежно від того, зручно вам це зробити чи ні)?

 7. Чи часто у вас трапляються спади і піднесення настрою?

 8. Як правило, ви робите та говорите швидко, не задумуючись?

 9. Чи часто ви відчуваєте себе людиною нещасною без достатніх на те причин?

 10. Чи зробили б ви все, що завгодно на парі?

 11. Чи виникає у вас почуття несміливості та зніяковілості, коли ви хочете почати розмову з симпатичною (-ним) незнайомкою (незнайомцем)?

 12. Чи часто ви непокоїтесь через те, що зробили чи сказали що-небудь таке, чого не слід було робити або говорити?

 13. Вам більше до вподоби читання книжки, ніж спілкування з людьми?

 14. Чи часто ви втрачаєте самовладання, дратуєтесь, сердитесь?

 15. Чи часто ви дієте під впливом хвилинного настрою?

 16. Чи легко вас образити?

 17. Вам до вподоби часто бувати в компаніях?

 18. Чи виникають у вас думки, які ви не маєте бажання розкривати іншим?

 19. Чи вірно, що ви іноді настільки енергійні, що у вас все «горить у руках», а іноді ви пасивні, безініціативні?

 20. Чи віддаєте ви перевагу невеликій кількості друзів, але найбільш близьких вам?

 21. Чи часто ви мрієте, фантазуєте?

 22. Коли вас лають, ви відповідаєте так само?

 23. Чи часто вас турбує почуття провини?

 24. Чи всі ваші звички добрі та бажані?

 25. Чи здатні ви дати волю своїм почуттям і від душі розважитися у компанії?

 26. Ви вважаєте себе людиною збудженою та чутливою?

 27. Чи вважають вас людиною енергійною та веселою?

 28. Чи часто буває, що зробивши яку-небудь справу, ви відчуваєте, що змогли б зробити її краще?

 29. Ви більше мовчите, коли перебуваєте у товаристві інших
  людей?

 30. Ви інколи пліткуєте?

 31. Чи трапляється так, що ви не можете заснути через те, що різні думки «лізуть» вам у голову?

 32. Якщо ви бажаєте дізнатись про що-небудь, то ви краще прочитаєте про це в книжці, аніж спитаєте?

 33. Чи буває у вас серцебиття?

 34. Чи подобається вам робота, яка вимагає у вас постійної уваги?

 35. Чи бувають у вас напади тремтіння?

 36. Чи завжди б ви платили за перевезення багажу на транспорті, якщо б не побоювались перевірки?

 37. Вам неприємно перебувати в товаристві, де кепкують один з одного?

 38. Чи дратівливі ви?

 39. Чи подобається вам робота, яка потребує швидкості дії?

 40. Чи хвилюєтесь ви з приводу яких-небудь неприємних подій, які могли б відбутися?

 41. Чи повільна, некваплива ваша хода?

 42. Ви коли-небудь спізнювались на побачення або на роботу?

 43. Чи часто вам сняться жахи?

 44. Чи вірно те, що ви так любите поговорити, що ніколи не пропустите нагоду поспілкуватися з незнайомою людиною?

 45. Чи турбують вас які-небудь болі?

 46. Чи відчували б ви себе досить нещасною людиною, якби тривалий час не мали можливості спілкуватися з людьми?

 47. Чи можете ви себе назвати нервовою людиною?

 48. Чи є серед ваших знайомих люди, які вам явно не до вподоби?

 49. Чи можете ви сказати, що ви – досить впевнена людина?

 50. Чи легко ви ображаєтесь, коли люди вказують на ваші особисті помилки у роботі?

 51. Чи вважаєте ви, що важко отримати справжню насолоду від вечірки?

 52. Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірші за інших?

 53. Чи зуміли б ви внести пожвавлення в нудну компанію?

 54. Чи трапляється так, що ви говорите про речі, в яких не знаєтесь?

 55. Чи турбуєтесь ви про своє здоров’я?

 56. Чи любите ви кепкувати з інших?

 57. Чи страждаєте ви від безсоння?


Трактування результатів.

Екстраверсія – знаходять суму відповідей «так» на питання 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53 і відповідей «ні» на запитання 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

Якщо сума балів становить 0-10, то ви інтроверт, замкнуті в межах власного внутрішнього світу.

Якщо сума балів становить 15-24, то ви екстраверт, товариська людина, звернені до зовнішнього світу.

Якщо сума балів становить 11-14, то ви амбіверт, спілкуєтесь, коли вам це потрібно.

Нейротизм – знаходять кількість відповідей «так» на запитання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

Якщо кількість відповідей «так» становить 0-10, то у вас наявна емоційна стійкість.

Якщо кількість відповідей «так» становить 11-16, то у вас наявна емоційна вразливість.

Якщо кількість відповідей «так» становить 17-22, то у вас з’являються окремі ознаки розладнання нервової системи.

Якщо кількість відповідей «так» становить 23-24, то у вас наявний невротизм, який межує з патологією, можливий зрив, невроз.

Брехня – знаходять суму балів відповідей «так» на запитання 6, 24, 36 і відповідей «ні» на запитання 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Якщо кількість балів становить 0-3, то це норма людської брехні, відповідям можна довіряти.

Якщо кількість балів становить 4-5, то ваша чесність піддається сумніву.

Якщо кількість балів становить 6-9, то ваші відповіді недостовірні.

Якщо відповідям можна довіряти, то за отриманими даними будують графік. На графіку ваш тип темпераменту може бути представлений за чотирма нижченаведеними варіантами.

Сангвінік-екстраверт – стабільна особистість, соціальна, вибагливий до зовнішнього світу; товариський, іноді балакучий, безтурботний, веселий, любить лідерство, має багато друзів, життєрадісний.

Холерик-екстраверт – нестабільна особистість, необразливий, збуджений, нестриманий, агресивний, імпульсивний, оптимістичний, активний, але працездатність і настрій нестабільні, циклічні; у ситуації стресу схильний до істерико-психопатичних реакцій.

Флегматик-інтроверт – стабільна особистість, неквапливий, спокійний, пасивний, незворушний, обережний, задумливий, мирний, стриманий, надійний, спокійний у відносинах, здатний витримувати тривалі незгоди без зривів здоров’я і настрою.

Меланхолік-інтроверт – нестабільна особистість, тривожний, песимістичний, стриманий зовні, але в душі дуже емоційний, чуттєвий, переживає, схильний до тривоги, депресій, суму і печалі; у напружених ситуаціях можливий зрив або погіршення діяльності (стрес кролика).
2. ТЕСТ «Ваша комунікативна установка»
Порядок виконання. Прочитайте кожне з запропонованих нижче суджень і дайте відповідь «так» чи «ні», виражаючи згоду чи незгоду з ними. Будьте уважні й щирі! Зафіксуйте свої відповіді.Судження

Так

Ні

 1. Мій принцип у відносинах з людьми: довіряй, але провіряй 1. Краще думати про людину погано і помилитися, ніж навпаки (думати добре і помилитися) 1. Високопоставлені посадові особи, як правило, спритники і хитруни 1. Сучасна молодь розучилася відчувати глибоке почуття любові 1. З роками я став більш потайливим, тому що часто доводилося розплачуватися за свою довірливість 1. Практично в будь-якому колективі мають місце заздрість чи підсиджування 1. Більшість людей позбавлені почуття жалю до інших 1. Більшість працівників на підприємствах і в установах намагаються прибрати до рук усе, що погано лежить 1. Підлітки здебільшого сьогодні виховані гірше, ніж раніше 1. У моєму житті часто зустрічалися цинічні люди 1. Буває так: робиш добро людям, а потім шкодуєш про це, тому що вони платять невдячністю 1. Добро має бути з кулаками 1. З нашим народом можна побудувати щасливе суспільство в недалекому майбутньому 1. Нерозумних навколо себе бачиш частіше, ніж розумних 1. Більшість людей, з якими доводиться мати ділові стосунки, удають із себе порядних, але по суті вони інші 1. Я дуже довірлива людина 1. Мають рацію ті, хто вважає: потрібно більше боятися людей, а не тварин 1. Милосердя в нашому суспільстві в найближчому майбутньому залишиться ілюзією 1. Наша дійсність робить людину стандартною, безликою 1. Вихованість у моєму оточенні на роботі – рідкісна якість 1. Я майже завжди зупиняюся, щоб дати на прохання перехожого жетон для телефону-автомата в обмін на гроші 1. Більшість людей піде на аморальні вчинки заради особистих інтересів 1. Люди, як правило, безініціативні в роботі 1. Люди похилого віку часто показують свою озлобленість 1. Більшість людей на роботі люблять пліткувати один про одного


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка