Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка9/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

(словами)

гривень.


2.Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за_________________ гривень,

(словами)

які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору. 1. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

 2. Витрати у здійсненні цього договору сторони випла­чують порівну.

 3. У користування Покупця переходять житловий буди­нок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий видано Покупцеві.
(підпис) Г.П. Бойко

(підпис) В.Г. Охріменко

Договір

на розрахунково-касове обслуговуванням. Київ

"____" 200_ р.

Банк "Прометей", в подальшому іменується Банк, в особі Заступника Голови Правління, що діє на підставі Положення, та _____________________, в подальшому

(повна назва)

іменується Клієнт, у особі ________________________________________________ ,

що діє на підставі _______________________________________________________

уклали цей договір.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту, після отримання повного па­кету необхідних документів, поточний рахунок згідно з Інструкцією НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" та надає комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування відповідно до "Тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридич­них осіб та процентної ставки за їхніми рахунками в устано­вах Ощадбанку м. Києва", які є невід'ємною частиною цього договору.


2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Банк має право:

 1. Використовувати кошти клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

 2. Відмовити у проведенні розрахункових та касових операцій за наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, інструкцій, а також техніки оформлення розрахунко­вих документів та отроків їх подання до Банку.

 3. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів на різні потреби у разі ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом касової заявки, а також у разі перевищення її ліміту.

 4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбаче­них чинним законодавством України.

 5. Вносити зміни у тарифи, повідомляючи про це Клієнта за сім календарних днів до введення нових тарифів.

 6. Змінювати режим обслуговування Клієнта, повідо­мивши йому про це не менше ніж за два дні до впроваджен­ня змін.

 7. Припинити прийом розрахункових документів Клієнта, якщо протягом 10 днів з дня розірвання цього до­говору Клієнт не відкриє рахунок в іншій установі банку та не подасть заяву про перерахування залишку коштів.

 8. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги, згідно з затвердженими тарифами.

2.2. Клієнт має право:

 1. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодав­ства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

 2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заяв­ки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законо­давством.

 3. Вимагати своєчасного та повного здійснення розра­хунків та інших обумовлених цим договором послуг.
  1. Банк зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цієї угоди. 1. Вчасно здійснювати розрахункові операції від­повідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в госпо­дарському обігу України.

 2. Забезпечувати вчасне зарахування коштів на раху­нок Клієнта.

 3. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Клієнта.

2.3.5. Здійснювати прийняття та видачу готівки від-
повідно до чинного законодавства та нормативних актів
Національного банку України.

 1. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

 2. Зберігати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведен­ня операцій на рахунку можуть бути надані лише у випад­ках, передбачених чинним законодавством України.

 3. Надавати консультації Клієнту з питань застосуван­ня банківського законодавства та порядку здійснення розра­хунків.
 1. Проводити нарахування відсотків у розмірі 1% річних за залишком вільних коштів на рахуику Клієнта і за­раховувати їх на рахунок Клієнта після закінчення опера­ційного року.

 2. Надання інших послуг, таких, що не належать до обслуговування рахунка Клієнта, здійснюються Банком на підставі окремих договорів.

2.4. Клієнт зобов'язується:

 1. Виконувати вимоги чинних Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надан­ня звітності.

 2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, впроваджених в господарський обіг України та встановлених правил порядку ведення касових операцій в Україні.

 3. Надавати заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку грошових коштів у касі не пізніше 15 лютого поточного року, а також на вимогу Банку протягом 10 днів з дати отримання вимоги.

 4. Для отримання готівкових коштів, за наявності їх на рахунку, надавати Банку замовлення не пізніше 13-ї годи­ни, що передує дню отримання готівкових коштів. Погоджу­вати терміни видачі заробітної плати з Банком та дотримуватись їх.

 5. Щокварталу надавати Банку за встановленою фор­мою касову заявку та інші звітні і прогнозуючі матеріали, не пізніш як за 60 днів до початку наступного кварталу.

 6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо з рахунка.

 7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта неналежних йому коштів і в 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок надати Банку платіжне до­ручення на перерахування коштів власнику.

 8. Розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом безготівкових розрахунків, за винятком випадків, передбаче­них чинним законодавством.

 9. Надавати Банку платіжні документи у формі інфор­мації на паперових носіях.
 1. Забезпечити доставку отриманої у Банку готівки своїм транспортом. Якщо сума готівки, що буде отримана, становить 5000 грн. і більше, надати Банку документи про наявність належної охорони і автотранспорту.

 2. У тижневий термін сповіщати Банк про зміну юри­дичної адреси.

 3. Вчасно здійснювати оплату за виконані Банком послуги.

3. РЕЖИМ РОБОТИ З РОЗРАХУНКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ

 1. Платежі з рахунків Клієнта виконуються Банком у межах залишку коштів на початок операційного дня.

 2. Банк приймає розрахункові документи Клієнта про­тягом робочого дня. Розрахунки за розрахунковими доку­ментами, що надійшли протягом операційного дня, здійснюються Банком того самого дня.

Розрахункові документи, які надійшли після операцій­ного дня, Банк виконує наступного робочого дня.

 1. Розрахункові документи приймаються до виконання Банком протягом десяти календарних днів з дня виписки. День заповнення розрахункового документа не враховується.

 2. Клієнт надає право Банку самостійно списувати плату за надання розрахунково-касових послуг.

 3. Оплату за розрахунково-касове обслуговування списує меморіальним ордером працівник Банку після надан­ня послуги або в кінці операційного дня.

 4. Оплата за касове обслуговування здійснюється, відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів, у день отримання в касі банку готівки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 1. За невчасне надання звітних та прогнозуючих мате­ріалів (касових заявок) відповідно до вимог р. II п.5.5 цього договору та Інструкції НБУ № 4 від 20.06.95 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі одного не­оподаткованого мінімуму.

 2. За невчасне надання заявок-розрахунків для встанов­лення ліміту залишків грошових коштів у касі відповідно до вимог п. 5.3 цього договору та Інструкції НБУ № 4 від 20 06.95 "Про порядок роботи з готівкового обігу установа­ми банків України" Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів.

 3. За неповідомлення Банку протягом п'яти днів після отримання витягу з рахунка про помилково зараховані на його рахунок суми згідно з Інструкцією НБУ № 7 від

02.08.96 "Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України" Клієнт сплачує Банку за кожен день прост­рочення штраф у розмірі 0,2% неправильно зарахованої на рахунок неналежної йому суми.
5. "ФОРС-МАЖОР"

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за частко­ве або повне невиконання будь-якого з положень цього до­говору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні по-годні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше (далі "форс-мажор"), але не обмежу­ються ними. Період звільнення від відповідальності почи­нається з моменту оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо невико-нуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автома­тично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, у такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можли­вих збитків.
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКА


 1. Будь-які зміни та доповнення до договору, за винят­ком змін тарифів (п.2.5), вносяться шляхом підпису сторона­ми додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього договору.

 2. Цей договір може бути розірваний з ініціативи кожної з сторін з обов'язковим письмовим повідомленням другої сторони за ЗО календарних днів до передбаченої дати розірвання.

У разі неотримання письмових заперечень на таке повідом­лення протягом зазначеного терміну договір вважається розірваним за мовчазною згодою.

 1. Якщо протягом шести місяців з дня відкриття рахунка або протягом шести місяців з дати останньої операції клієнтом не здійснюються операції, Банк має право поруши­ти питання про закриття рахунка та розірвання договору.

 2. Залишок коштів, що перебувають на розрахунковому рахунку Клієнта, у разі припинення дії договору або його до­строкового розірвання перераховується Банком на інший ра­хунок за заявою Клієнта.

Якщо в заяві Клієнта не зазначено, куди слід перераховувати залишок коштів, вони перераховуються на відповідний раху­нок Банку. Залишок коштів Клієнта на цьому рахунку перебуває протягом трьох років. У разі неповернення коштів Клієнту у цей термін, вони перераховуються в бюджет держави.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішу­ються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

8. СТРОК Дії ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підпи­сання та діє до 31 грудня поточного року. Якщо за один місяць до закінчення терміну дії договору жодна з сторін не попередить письмово другу сторону про свій намір розірвати договір, його дія пролонгується на наступний рік.


9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9.1. Банк "Прометей" — спеціалізований комерційний банк України, Головне управління: вул. Володи мирська, 87, м. Київ, 03094, субкореспондентський рахунок № 0778931 в ОПЕРУ управління НБУ по м. Києву й області МФО 823777

9.2.Клієнт

9.3.Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

______________________________________________________

(Банк) (Клієнт)

Додаток до договору
"Затверджено" 31 жовтня 1998 р
Тарифи


на розрахунково-касове обслуговування

2. ТРУДОВА УГОДА

Це документ, яким регламентуються стосунки між уста­новою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визна­чає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Реквізити: 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Місце складання.

 4. Дата.

 5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.

 6. Юридичні адреси сторін.

 7. Підписи.

 8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника.

Зразки:


Трудова угода

м. Київ " " 200_ р.

Цю трудову угоду укладено між_____________________________________________

в особі __________________________________________________________________ ,

названий далі "Замовник", і ______________________________________________ ,

(прізвище, іи'я, по батькові) названий далі "Виконавець", про подане нижче:

1. Виконавець з " " 200 р. до " " 200 р.

зобов'язується виконати роботу:_____________________________________________

(опис робіт)

_________________________________________________________________________Особливі умови: _________________________________________________________

2. Замовник зобов'язується у місячний термін після підписання акта про приймання робіт від

Виконавця

за


заплатити суму в кількості грн. коп.,

у тому числі ПДВ 20% грн. коп.

Виконавець ,

прописаний: м. , вул. , буд. ,

корпус , кв. .

Паспорт: серія № , виданий(ким, дата видачі)

Сімейний стан

Особовий рахунок ощадної книжки №____ Ощадний банк№_______ , розрахунковий рахунок районного відділення

Житлосоцбанку №_______ .

Сторони договору:
Замовник Виконавець

________________________ ____________________

________________________ ____________________

________________________ ____________________


Печатка
Трудова угода
м. Київ 12 квітня 1996 р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравчен­ка Л.Б., що далі йменується "Замовник", з одного боку, і Київська фабрика "Київвзуття" в особі головного інженера Берегового С.В., що далі йменується "Виконавець", з друго­го боку, уклали угоду про таке:


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання, виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гу­мового до 12 червня 1996 року.

 2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Викона­вець виконує замовлення точно за вимогою.

 1. Виконавець зобов'язується виготовити взуття добро­якісно.

 2. Замовник зобов'язується вчасно прийняти й оплати­ти роботу.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі (2000) гривень.

 2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня при­йняття роботи.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за неви­конання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.
4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

4.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за угодою друга сторона має право розірвати її в односто­ронньому порядку.


5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі виникнення спорів за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець.


6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Замовник: бульв. Лесі Українки, ЗО, Київ-28 Виконавець: вул. .М.Коцюбинського, 1, Київ-40


3. КОНТРАКТ

Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівни­ком про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України "Про підприємство", "Про власність", "Про освіту" громадяни через контракт реалі­зують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Реквізити:

1.Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов'язків, на управління підприємством). 1. Дата й місце підписання.

 2. Орган, що наймає працівника.

4.Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

 1. Текст.

 2. Підписи сторін — укладачів контракту.

 3. Печатка, що засвідчує підпис наймача.

Структура тексту:

 1. Загальні положення.

 2. Функції та обов'язки керівника (фахівця).

 3. Компетенція і права керівника (фахівця).

4.Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця.

 1. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

 2. Зміна й розірвання контракту.

 3. Адреси сторін та інші відомості.

Контракт складається у двох примірниках — по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту.

Зразок:

Контракт

з педагогічним працівником закладу освіти, що є у загально­державній власності

м. Київ "___ " ____ 200 _ р.

Національний університет імені Т.Г.Шевченка в особі керівника,_______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з одного боку, та громадянин _________________________________,(прізвище, ім'я, по батькові)

з другого боку, уклали цей контракт про таке:_______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище,ім'я, по батькові, рік народження, відомості про науковий ступінь, вчене звання)

призначається на посаду: _____________________________________________________(повна назва посади та заклад освіти)

на строк з "_" 200_р. по " " 200_ р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

виконує покладені на нього обов'язки відповідно до законо­давства України про працю, про освіту, рішень Уряду України, нормативних положень Міністерства освіти й науки України, статуту Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка, положення "Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодер­жавній власності" та цього контракту. 1. Цей контракт є особливою формою трудового до­говору. На підставі контракту виникають трудові відносини між педагогічним працівником та Національним університе­том імені Т.Г. Шевченка в особі його керівника. Звільнення з посади керівника закладу не є підставою для розірвання контракту з педагогічним працівником.

 2. На педагогічного працівника, який уклав цей конт­ракт, повністю поширюється законодавство про працю, про освіту, положення Міністерства освіти й науки, статут Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

 3. Терміном "сторони" у цьому контракті позначаються Національний університет імені Т.Г. Шевченка та педа­гогічний працівник.

 4. Педагогічний працівник підзвітний керівникові струк­турного підрозділу Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка (факультету, кафедри) в межах покладених на нього обов'язків.

2. ПРАВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
__________________________________________ має право:

(прізвище, ім'я, по батькові)

 1. На належні умови праці, побуту, відпочинку, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педа­гогічної ініціативи.

 2. На індивідуальну педагогічну діяльність.

 3. На підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій, установ, приватних осіб, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, в т.ч. цільове навчання з проблемних питань освіти, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.

 4. Користуватися пільгами, встановленими законодавст­вом про працю.

 5. Брати участь у громадському самоврядуванні відпо­відно до статуту Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка.

 6. Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії, відповідно до чинних актів законо­давства та нормативних актів Міністерства освіти й науки України, статуту закладу та цього контракту.

 7. Працювати за сумісництвом, а також на умовах по­годинної оплати у своєму або інших навчальних закладах, займатись підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством та рішеннями Уряду України.

 8. Одержувати додаткову, крім встановленої Єдиною тарифною сіткою, оплату праці за роботу, виконану в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

3.ОБОВ'ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

На період дії цього контракту__________________________________________________(прізвище,ім'я, по батькові)

зобов'язаний забезпечити: 1. Виконання щорічного педагогічного навантаження, встановленого кафедрою залежно від професійних якостей викладача і погодженого з деканом і ректором Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

 2. Рівень викладання фахового предмета, який відповідає державному стандарту якості освіти для забезпе­чення підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Підготувати конспект лекцій з питань _____________________________________________

(назва,термін виконання)

3.3. Підготовку методичних розробок: рекомендацій, вказівок, посібників, необхідних для одержання знань студентами, слухачами, в тому числі підготувати________________________________________________________________________

(указати назву методичної розробки, термін виконання)

3.4. Участь у проведенні науково-дослідної роботи з важливих проблем (за фахом) з держбюджетної тематики, а також на госпрозрахунковій і комерційній засадах.

Завершити виконання__________________________________________________________

(назвати тему науково-дослідної праці,

__________________________________________________________________________

термін виконання, вихідний документ згідно з планом науково-дослідної роботи)

3.5. Одержання рівня вищої кваліфікації. Завершити підго­товку і захистити дисертацію на здобуття вченого сту­пеня____________________________________________________________________

(кандидата, доктора наук)

здобуття вченого звання_____________________________________________________ .(доцента, професора, вказати термін)

 1. Підвищення кваліфікації відповідно до п. 2.3 цього контракту.

 2. Дотримання чинного законодавства щодо збере­ження і набуття майна, збільшення прибутку Національного університету імені Т.Г. Шевченка, в т.ч. кафедри (від­ділення), зміцнення договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею.

 3. Своєчасне подання керівникові структурного під­розділу Національного університету імені Т.Г. Шевченка щорічного звіту про результати виконання умов, передбаче­них контрактом, а у разі неналежного їх виконання — до­строково, на вимогу керівника Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Працівникові Національного університету імені Т.Г. Шевченка _________________________________________________________________________(прізвище, іи'я, по батькові)

за виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, ви­плачується за рахунок коштів Національного університету імені Т.Г. Шевченка:

4.1.Заробітна плата (оклад) в розмірі__________________ гривень,але не менше ніж це встановлено рішенням Уряду України, з урахуванням економічного і фінансового станови­ща Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факуль­тету, кафедри (відділення).

За умови виконання зобов'язань, зазначених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту, досягнення високих творчих і виробничих показників

__________________________________________________________________________(прізвище, іи'я, по батькові)

додатково встановлюється в межах фонду заробітної плати відповідно до особистого внеску:

4.2.Надбавка в розмірі ___________ посадового окладу

(проц.)

щомісячно відповідно до стажу науково-педагогічної роботи.

4.3.Винагорода за повне виконання зазначених зобов'язань у розмірі_______________ щоквартально. (проц.)


 1. Винагорода за результатами роботи Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) за рік відповідно до чинного в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка Положення.

 2. Частина чистого прибутку Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) в розмірі _____________ .

(проц.)

 1. Одноразові виплати за виконання окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

 2. Доплата, пов'язана з акредитацією Національного університету імені Т.Г. Шевченка і підготовкою спеціалістів з сертифікованих спеціальностей______________ .

(проц.)

4.8.Доплата за виконання практичної роботи в базових установах галузі___________ посадового окладу, за випуск (проц.)

продукції тощо ________ .

(проц.)

4.9.Доплата за завідування кафедрою (відділенням)___________ посадового окладу, керівництво предметною (проц.)

(цикловою) комісією тощо__________ .

(проц.)

4.10.Доплата за виконання обов'язків: директора філії__________, декана факультету__________ ,заступника декан __________ (проц.)(проц.) (проц.)

заст. директора філії та ін. .(проц.)

Додаткові обов'язки цієї категорії педагогічних працівників визначаються окремим додатком до цього контракту, який складається в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

4.11.У разі невиконання умов, викладених у п.п.___________________________ контракту, премія не оплачується повністю або частково.

4.12.


(прізвище, ім'я, по батькові)

надається щорічна відпустка тривалістю робочих днів і додаткова відпустка тривалістю робочих днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі посадових окладів.

4.13.Виплата згідно з пунктом 4, надання пільг та компенсацій, передбачених пунктами 4.18 — 4.20 контракту,здійснюється за рахунок Національного університету імені


Т.Г. Шевченка за відповідними статтями обліку.

4.14.


(прізвище, іи'я, по батькові)

підлягає державному соціальному страхуванню на термін дії цього контракту.

4.15. При повній або частковій утраті працездатності, пов'язаній з нещасним випадком на виробництві,

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

крім пільг, передбачених чинним законодавством, оплачується


одноразова допомога в розмірі місячних окладів.

4.16.У разі смерті _______________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)

В період дії контракту його сім'ї оплачується одноразова допомога в розмірі___________ місячного окладу, а у разі смерті, пов'язаної з виробництвом, окрім доплати до пенсії, у випадку втрати годувальника, із розрахунку _____________ на місяць на кожного неповнолітнього (проц. окладу)

члена сім'ї до досягнення ним повноліття.

4.17. У випадку припинення дії контракту (з поважних причин) поряд з виплатами, передбаченими чинним законодавством, працівникові оплачується одноразова допомога в розмірі_________ місячних окладів.

5. ОБОВ'ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Разом з переліченими виплатами Національний універси­тет імені Т.Г. Шевченка зобов'язаний:

5.1.Забезпечити

(прізвище, ім'я, по батькові)

створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, виплачувати заробітну плату відповідно до цього контракту. 1. Визначити педагогічному працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними засобами роботи.

 2. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

 3. Забезпечити працівника матеріально-технічними засо­бами в обсязі, необхідному для виконання роботи з підго­товки спеціалістів, виконанню науково-дослідних робіт.

 4. Надавати можливість підвищення кваліфікації, в тому числі через аспірантуру, докторантуру та інші форми здо­буття вищої наукової кваліфікації.

 5. Надавати допомогу у навчально-методичному забез­печенні навчального процесу: документацією, технічними за­собами навчання.

 6. Гарантувати додержання прав і законних інтересів відповідно до

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

чинного законодавства та цього контракту.

5.8.Надавати можливість педагогічному працівникові___________________________ працювати (прізвище, ім'я, по батькові)
за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, а також за­йматися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства.

5.9.Інформувати працівника про науково-технічну політику Національного університету імені Т.Г. Шевченка, а також про державні потреби у спеціалістах, яких готує факультет, кафедра.

5.10.Надавати інформацію на запит педагогічного працівника.

5.11.У разі потреби організовувати контроль педагогічної та наукової діяльності педагогічного працівника. Призначати проведення його атестації, переводити на іншу


роботу відповідно до чинного законодавства.

5.12.Звільняти педагогічного працівника після закінчення строку контракту, достроково на його вимогу, а також Національного університету імені Т.Г. Шевченка у випадку порушень законодавства та умов контракту, в тому числі. Укладати контракт на наступний строк за згодою сторін, на що працівник має переважне право.

6. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1.Контракт може бути припинений або розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством та умовами самого контракту.

Підставами для розірвання контракту є:


 1. Закінчення строку його дії. При цьому керівник закла­ду освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніш як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін. Контракт не може "переходити" в договір на невизначений строк відповідно до пункту 2 ст. 36 Кодексу законів про працю України, коли жодна із сторін не порушила питання про його припинення. Якщо у цей термін сторони не визна­чились, то контракт продовжується на новий термін.

 2. Угода сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України).

 3. Ініціатива Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка до закінчення строку дії контракту на умовах, перед­бачених законодавством (статті 40, 41 Кодексу законів про працю України).

 4. Ініціатива працівника до закінчення терміну дії кон­тракту в зв'язку з порушенням Національним університетом імені Т.Г. Шевченка законодавства про працю, невиконання умов, передбачених контрактом (стаття 39 Кодексу законів про працю України). Підставою для дострокового припинен­ня контракту за ініціативою працівника є хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за кон­трактом, а також невиконання Національним університетом імені Т.Г. Шевченка умов, визначених у пунктах 5.1—5.12 цього контракту.

 1. З ініціативи Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка дострокове розірвання контракту може бути тільки за умов, передбачених чинним трудовим законодавством, а також невиконання працівником умов, викладених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту.

 2. При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за п. 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

 3. У випадку розірвання контракту з поважних причин з боку працівника Національний університет імені Т.Г. Шевченка виплачує_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

одноразове заохочення у розмірі ________________ окладів. 1. Сторони вживають заходів до дотримання кон­фіденційності умов контракту.

 2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

 3. Контракт набуває чинності з часу його підписання сторонами.

6.12.Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього кон­тракту.

 2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, вста­новленому чинним законодавством.

Контракт укладається з викладачем за умови, якщо він (вона) володіє і викладає свій предмет державною мовою.

8. АДРЕСИ СТОРІН, ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про працівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон

Службовий телефон

Паспорт: серія № ,
виданий " " 19 р.

__________________________________________________

(вказати орган, що видав паспорт)
Підстава для пільг по оподаткуванню___________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців тощо)

8.2. Відомості про Національний університет імені Т.Г. Шевченка:

Адреса: вул. Володимирська, 32, 00130, м. Київ.

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по бвтькові керівника університету)

Службовий телефон керівника Національного університету

імені Т.Г. Шевченка

Розрахунковий рахунок №

в
Від Національного Педагогічний працівник

університету Національного університету

імені Т.Г. Шевченка імені Т.Г. Шевченка

(посада, (підпис,

прізвище, ім'я, прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)

м.п.

"___"_______ 20_р. "___"_______ 20 _ р.

§ 5. Організаційні документи

1. ІНСТРУКЦІЯ

Це правовий акт, що видається органом державного уп­равління (або затверджується його керівником) для встанов­лення правил, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ, урядових осіб і громадян. До документів цього виду належать правила, рекомендації, методичні рекомен­дації та інше.

Заголовок до тексту інструкції обмежує коло питань, об'єктів, осіб, на яких поширюються вимоги інструкції.

Текст інструкції складається із розділів, які діляться на пункти і підпункти. Інструкція починається розділом "За­гальні положення", в якому розкривається мета її видання, вказується галузь поширення, викладається порядок вико­ристання, наводяться відомості загального характеру. Текст інструкції має вказівний характер, для цього використову­ються формулювання зі словами "повинен", "слід", "конче потрібно", "необхідно", "не допускається" тощо. Текст ви­кладається від третьої особи або ж використовується безосо­бова форма.

Датою інструкції є дата її затвердження керівником уста­нови.

Інструкція пишеться на бланку.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Гриф затвердження.

 3. Заголовок.

 4. Текст.

 5. Коди.

 6. Дата.

 7. Індекс.

 8. Місце видання.

 9. Підписи.

Окрему групу становлять посадові інструкції працівни­кам. Вони містять:

 • загальну частину;

 • функції працівника;

 • обов'язки працівника;

 • права працівника;

 • взаємини (посадові зв'язки)

 • оцінку роботи;

 • відповідальність працівника.

Посадову інструкцію розробляє керівник працівника, діяльність якого вона регламентує. Затверджує посадову інструкцію керівник підрозділу.
Зразок:

Акціонерне товариство "Аско" тел.419-39-67,

вул. Тимошенка, 2, м. Київ, 04212 факс 419-47-84

12.12.1995 № 3847/389

Обласним філіям акціонерного

товариства "Аско"Інструкція

про порядок приймання, використання приватизаційних сертифікатів і виплати дивідендів акціонерам

Згідно з чинним законодавством та у зв'язку із введен­ням Кабінетом Міністрів України Декрету "Про систему при­ватизації державного майна" АТ "Аско" встановлює такий порядок використання приватизаційних сертифікатів і випла­ту дивідендів акціонерам:


 1. Філії, які належать АТ "Аско", можуть приймати сер­тифікати від населення України для реального використання.

 2. Згідно з постановою АТ "Аско" обласні приватизаційні центри повинні вчасно виплачувати акціонерам дивіденди.

 3. Кожен акціонер, вклавши приватизаційний сертифікат у розвиток будь-якого промислового підприємства, стає частково його власником.

Голова АТ "Аско" (підпис) І.Б. Хмара

Зразок посадової інструкції:

Загальний бланк ЗАТВЕРДЖУЮ

організації Заступник директора

Посадова інструкція з кадрів

Завідувач Особистий підпис П.П. Лис

машинописного бюро 14.06.95

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

Загальні положення

Функції


Права

Посадові обов'язки

Відповідальність

Взаємини (посадові зв'язки)

Керівник структурного

підрозділу (підпис) Розшифрування

До справи 488-5. Працівника ознайомлено В.Д. Друзь

2. ПОЛОЖЕННЯ

Це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних під­розділів, його складають переважно під час створення нових підприємств чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Герб.

 3. Назва установи.

 4. Дата.

 5. Місце видання.

 6. Заголовок.

 7. Гриф затвердження.

 8. Текст, в якому вказуються:
 • мета створення установи;

 • основні завдання;

 • функціональні зв'язки з іншими установами;

 • основні та обігові кошти;

 • призначення службових приміщень;

 • виробничо-господарська діяльність підприємства;

 • завдання щодо якості виробництва продукції та інше. Положеннями також визначається правовий статус тим­часово створених комісій, груп, бюро та ін.

Зразок формуляра:

ПОЛОЖЕННЯ ЗАТВЕРДЖУЮ

про структурний підрозділ Ректор (підпис)


00.00.00 Розшифрування підпису

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

Загальне положення

Основні завдання

Функції

Права й обов'язкиКерівництво

Взаємини, зв'язок

Майно і кошти

Контроль, перевірка і ревізування діяльності

Реорганізація і ліквідація
Керівник структурного

підрозділу (підпис) Розшифрування підпису

До справи 36-45 Г.АПиріг
3. ПРАВИЛА

Це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, пове­дінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді с їх складовою частиною.

Реквізити: 1. Гриф затвердження.

 2. Назва виду документа.

 3. Заголовок (короткий виклад призначення правил).

 4. Дата.

 5. Номер.

 6. Текст (може складатися із пунктів).

7.Підпис особи, відповідальної за складання правил.
Виконання правил обов'язкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.

Зразок:


Правила

прийому до вищих освітніх закладів України1. На перший курс вищих освітніх закладів приймаються гро­мадяни України, які мають повну середню освіту.

 1. Усі вступники мають рівні права.

 2. Організацію прийому до вищого освітнього закладу здій­снює приймальна комісія, яка затверджується наказом ректора і діє відповідно до Положення про приймальну комісію вищого освітнього закладу, затвердженого нака­зом Міністерства освіти України від 28.02.92 № 39.

 3. Строки прийому документів на денну форму навчання ви­значаються правилами прийому до вищого освітнього за­кладу.

 4. Рішення про проведення вступних випробувань прийма­ється приймальною комісією вищого освітнього закладу залежно від конкурсної ситуації, що склалася за поданими документами.

 5. Програми вступних випробувань та тестування з загально­освітніх дисциплін не повинні виходити за межі програм середньої загальноосвітньої школи.

 6. Порядок проведення перевірки та зберігання робіт вступ­ників, які складали вступні випробування, визначається Положенням про приймальну комісію вищого освітнього закладу.

8

Затверджено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.92 № 408, Міністерства освіти України від 27.07.92 № 115.

Міністр освіти України (підпис) Розшифрування
4. СТАТУТ

Це зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства.


Реквізити:

 1. Гриф затвердження.

 2. Назва виду документа.

 3. Заголовок.

 4. Текст, який складається з таких розділів:

 • загальні положення;

 • основна діяльність: у чому полягає її порядок;

 • планування й облік роботи;

 • призначення допоміжних служб;

 • взаємодія з іншими органами, що здійснюють подібну діяльність;

 • специфічні особливості діяльності;

 • відповідальність організації за виконання зобов'язань і порядок розгляду суперечок, пред'явлення претензій, позовів;

 • заохочення;

 • дисциплінарні стягнення.

Текст статуту розбивають на параграфи (статті, пункти), які групують у розділи (позначаються римськими цифрами).

Статути після їх затвердження підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.


Зразок формуляра статуту про заснування малого підприємства:
Зареєстровано Затверджено засновником

ухвалою виконкому (засновниками)

Директор

____________________

(назва районної Ради) ___________________

(назва підприємства,

Ради народних депутатів __________________________________________ ______________________

(області, міста) організації-засновника)

від "___"_______ 20_ р.

№_____________

Голова виконкому___________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Статут

__________________________________________________________________________

(повна назва малого підприємства)

 1. Загальні положення.

 2. Завдання і функції підприємства.

 3. Майно підприємства.

 4. Управління підприємством.

 5. Організація й оплата праці.

 6. Звіт, звітність і контроль.

 7. Зовнішньоекономічна діяльність малого підприємства.

 8. Реорганізація і припинення діяльності підприємства.

ПОГОДЖЕНО СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО

реєстраційний №__________

Ухвалено на загальних зборах

трудового колективу


"___"_______20__ р. протокол №_____ від_____

§ 6. Розпорядчі документи1. ВКАЗІВКА

Це правовий акт, який видається керівником органу дер­жавного управління і має організаційно-методичний харак­тер щодо виконання правових документів цього органу.

Вказівки видаються під час оформлення відряджень, вирі­шенні організаційних питань, доведенні до виконавців нор­мативних матеріалів та ін.

Реквізити: 1. Назва відомства установи і структурного підрозділу.

 2. Назва виду документа.

 3. Дата.

 4. Місце видання.

 5. Індекс.

 6. Заголовок.

 7. Текст.

 8. Підпис.

 9. Відмітка про узгодження.

Текст вказівки починається словом ПРОПОНУЮ, яке друкується великими літерами.

Різновидом вказівки є припис — розпорядчий документ, який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого пра­цівника. У приписі зберігаються всі реквізити вказівки.

Зразок:

Міністерство економіки України Затверджено постановою Головне управління цінової від 27.12.96 № 15політики

Вказівка


про порядок формування регульованих цін та тарифів для розрахунків з підприємствами

 1. Ця вказівка поширюється на продукцію виробничо-технічного призначення, яка реалізується організаціям і населенню.

 2. Формування регульованих цін і тарифів для розра­хунків з підприємствами здійснюється:
 1. Підприємствами, які виробляють продукцію виробни­чо-технічного призначення, — виходячи з чинних у 1996 р. оптових цін і встановлених до них граничних коефіцієнтів.

 2. Підприємствами, які виробляють нафтопродукти, — виходячи із собівартості продукції.

 3. Посередницькими організаціями — виходячи з ціни придбання продукції, межі рівня рентабельності до власних витрат.

Начальник відділу ціноутворення на продукцію виробничо-технічного призначення, послуги транспорту та зв'язку

(підпис) Т.Л. Дідух2. НАКАЗ

Це розпорядчий документ, який видається керівником ус­танови і стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і на­кази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення праців­ників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення.

У заголовку такого наказу зазначають: "Щодо особового складу". Кожний пункт наказу починається з дієслова у на­казовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пунк­ту зазначається підстава для його складання.

До викладу тексту наказу існують певні вимоги:


 1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазна­чають: а) на яку посаду; б) до якого структурного під­розділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісницт­вом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).

 2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.

 3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою не­працездатністю, без збереження заробітної плати, за сімей­ними обставинами); б) загальна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення; г) період, за який надано відпустку.

 4. У наказах про звільнення працівників зазначають: а) дату звільнення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. На­чальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

Організаційні накази видаються при затвердженні перс­пективних, річних та інших планів, при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів.

Реквізити:1.Назва виду документа.

2.Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника. 1. Місце видання.

 2. Номер.

 3. Дата.

 4. Заголовок.

 5. Текст, що складається з двох частин:

 • констатуються та аналізуються факти;

 • подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

 1. Підпис керівника установи.

 2. Печатка.

Зроазки.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Національний університет імені Т.Г.Шевченка

НАКАЗ №_____

від " "200_р. м. Київ

про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду

на умовах укладеного з ним контракту від "___"_____200_р.

Підстава: контракт від "___"_______200_ р.

Ректор (підпис) Розшифрування

Печатка
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Наказ № 209

Щодо особового складу

18.06.95

ПРИЗНАЧИТИ:

1.Григоренко Наталію Юхимівну на посаду асистента кафедри органічної хімії з 1 липня 1995 р.( встановити посадовий оклад 120 гривень.

Підстава: заява Н. Ю. Григоренко з візами завідувача ка­федри органічної хімії і декана

природничо-географічного факультету.

НАДАТИ:


2.Олефіренку Ігореві Миколайовичу, доценту кафедри психології, чергову відпустку з 1.07.1995 по 28.07.1995 на 24 робочих дні, за період роботи.

Підстава: графік відпусток і заява І.М. Олефіренка.ЗВІЛЬНИТИ:

3.Ковальчук Олену Василівну, лаборанта кафедри історії України, із посади з 1 липня

1995 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява О.В. Ковальчук.


Ректор Ф.М. Васильєв
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

"ХЛІБ УКРАЇНИ"

Колективне орендне підприємство "Київмлин"

НАКАЗ №_


від "___"______200_р. м. Київ
про проведення...

ТЕКСТ


Генеральний директор (підпис) Розшифрування

Печатка
3. ПОСТАНОВА

Цим терміном називають два види документів.


 1. Заключна частина протоколу засідання зборів, прав­ління, президії та ін. Ця постанова входить у протокол чи додається до нього, за потреби може оформлятися як витяг із протоколу.

 2. Правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління та сто­сується кардинальних проблем.

Постанова оформляється на бланку.

Реквізити: 1. Назва виду документа.

 2. Дата.

 3. Індекс.

 4. Місце видання.

 5. Заголовок.

 6. Текст, що складається із таких частин:

— констатуючої (викладаються мотиви дій, дається по­силання на розпорядчий документ вищого органу — підста­ва для видання постанови);

— розпорядчої (текст викладається в наказовій формі). 1. Підписи.

 2. Візи.

 3. Гриф узгодження. 10. Коди.

У кожному пункті постанови перераховуються дії, вико­навці (організація, підрозділ або особа) і термін виконання. Датою постанови є дата засідання, на якому її прийнято. Підписують постанову голова і секретар.
Зразок:

Кабінет Міністрів УкраїниПостанова № 750

від 21.09.95 м. Київ

про затвердження переліку шляхів і напрямків

транзиту товарів через територію України

На виконання Указу Президента України від 14.07.95 № 614 "Про заходи щодо забезпечення контролю за пере­міщенням транзитом товарів через територію України" Кабінет Міністрів України

Постановляє:

Затвердити перелік шляхів і напрямків транзиту товарів через територію України та пункти на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення в Україну та ви­везення з України товарів.

Прем'єр-міністр України СМарчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко
4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Це правовий акт, що видається керівником або коле­гіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола орга­нізацій, посадових осіб і громадян — виконавців розпоряд­ження.

Реквізити:


 1. Назва структурного підрозділу.

 2. Коди.

 3. Назва виду документа.

 4. Дата.

 5. Індекс.

 6. Місце видання.

 7. Заголовок до тексту.

 8. Текст, що містить такі частини:

— констатуючу (вказуються мета або причини видання);

— розпорядчу (вказуються дії, які треба виконати, та особи, відповідальні за виконання). 1. Підпис.

Зразок:

Ватутінська районна державна адміністрація м.КиєваРозпорядження

28.11.95 №923 м.Київ

про надання шефської допомоги

установам освіти

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району ПРОПОНУЮ:


 1. Закріпити підприємства, установи, організації, зареєстровані у Ватутінському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

 2. Вважати рішення виконавчого комітету Ватутінської районної Ради народних депутатів від 18.11.92 № 1417 "Про надання шефської допомоги установам освіти" таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження по­класти на заступника голови районної держадміністрації Шевчука O.K. та завідувача відділу освіти Зайченко О.І.

Голова Ватутінської

держадміністрації (підпис) С. ГоловачРОЗДІЛ ІП

Усне ділове мовлення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка