Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів


§ 3. Обліково-фінансові документи 1Сторінка8/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
#10467
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
§ 3. Обліково-фінансові документи

1. АКТ

Це документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчин­ків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб. Як правило, це документація пост-ійнодіючих експертних комі­сій, спеціально уповноважених осіб або представників перевіряючих організацій.

Акт складається кількома особами з метою об'єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації. Виклад і форма тексту актів регламентовані. Текст акта має дві частини:

— вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, що складали акт, а також присутні при його складанні);

— констатуючу (викладаються мета й завдання акта, ха­рактер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, да­ються висновки).

Після слова Підстава вказується документ чи усне розпо­рядження службової особи щодо необхідності та юридичної ваги певного акта.

Після слова Складено перераховуються особи, які склали акт або були присутні при його складанні, і обов'язково зазна­чаються їхні посади, ініціали й прізвища. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється кількість примірників і вказується місце їх зберігання.

Реквізити:


 1. Назва установи.

 2. Гриф затвердження.

 3. Назва виду документа.

 4. Номер.

 5. Місце складання.

 6. Заголовок.

 7. Текст.

 8. Підписи.

 9. Дата. 10. Печатка.

З р а з о к 1:
Боярський концерн Затверджую

"Арксі" директор концерну

Шафранов A.A.

Акт 305

про результати ревізії каси

00.00.00

Підстава: наказ № 20 директора концерну від 00.00.00.

Як результат проведення ревізії встановлено:

1. Залишок грошей у касі за станом на 00.00.00 згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку становить 45 тис. грн.

2. Фактичний залишок наявних грошей становить 39 тис грн.

3. Нестача грошей у сумі б тис. грн., що утворилася з вини касира.

Комісія пропонує касирові концерну Коваль М.Н. повер­нути суму, якої бракує.

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і їх взято на зберігання кожною із сторін.

Голова комісії (підпис) Р.Д. Швець

Члени комісії (підпис) К.Н. Ковальова

(підпис) О.В. Муха

Печатка


Зразок 2:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Педагогічно-індустріальний факультет Акт № 17

00.00.00 м. Київ

передачі матеріальних цінностей

однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету № 9

від 6 червня 1999 р. Складений комісією:

Голова комісії завідувач кафедри Козак С.Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л.С.,

доцент Мороз С.І., асистент Петров М.І.

Присутні: декан педагогічно-індустріального факультету Кравченко М.В.

00.00.00 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М.І. такі матеріальні цінності:

1. Магнітофон "Яуза-5"; .

2. Діапроектор "Альфа";

3. Кодоскоп.

Складено у трьох примірниках:


1-й примірник — бухгалтерії;
2-й примірник — кафедрі;
3-й примірник — факультету.
Голова комісії С.П. Козак

Члени комісії: Л.С. Мартиненко

(підписи) СІ. Мороз М.І. Петров

Присутні: М.В. Кравченко

Печатка

Зразок 3

_________________________ Код за УКУД_______(підприємство, організація)

Цех (склад)Акт

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей _______________________________

" " 200_ р.

____________________________________________________________________(вид товарно-матеріальних цінностей)

Розписка


До початку проведення інвентаризації всі витратні та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здано в бухгалтерію і всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприходовано, а ті, що ви­були, списано.

Матеріально відповідальні особи:_______ _______ __________________________

(посада) (підпий) (прізвище, ім'я, по батькові)

_______ _______ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

На підставі наказу (розпорядження) № від "___"

200 р. проведено зняття фактичних залишків

цінностей, що числяться на балансовому рахунку №________

станом на " " 200 р.

Інвентаризація: почато " " 200 р.

закінчено " " 200 р.Голова комісії _______ _______ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії _______ _______ __________________________(посада) (підпис) прізвище, ім'я, по батькові)
_______ _______ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

_______ _______ __________________________(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Усі цінності, названі в цьому описі з № по №__, комісією перевірено насправді в моїй (нашій) присутності і внесено до опису, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної


комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, перебувають на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа (особи)

" " 200_ р.

Вказані в цьому описі дані і підрахунки перевірив(посада) (підпис)

" " 200 р.2. ДОРУЧЕННЯ

Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:


 • особисті (особа доручає особі);

 • офіційні (установа доручає особі чи установі). Особисте доручення юридично правомірне лише у том^

випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом. Реквізит* особистого доручення:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

 3. Дата.

 4. Підпис особи, яка склала доручення.

 5. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення: 1. Штамп.

 2. Номер.

 3. Дата.

 4. Назва виду документа.

 5. Текст.

 6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

 7. Підпис керівника установи.

 8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні — назва установи), яка видає доручення;

 • прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, якій видає­ться доручення;

 • назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

 • напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і; вартість;

 • термін дії доручення;

 • назва та відомості про документ (паспорт, посвідчен­ня), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Зразок особистого доручення:

Доручення

м. Київ, четвертого вересня тисяча дев'ятсот дев'яносто де­в'ятого року.

Я, Олексюк Олена Андріївна, яка проживає на вул. Кіото, 4, кв. 5 в м. Києві, цим дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильовича, що проживає в м. Києві за тією ж адресою, керувати належним мені на підставі технічного пас­порта КТ № 984574, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00, легковим автомобілем марки ВАЗ-21099, двигун № 349489, шасі № 0093847, державний номерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00.

Доручення видано без права передоручення і дійсне терміном на три роки, тобто до четвертого вересня дві тисячі другого року.Підпис

Зразки офіційного доручення:Доручення

м. Київ _____________

(дата літерами)

Видано____________________________________________________________________(зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________

у тому, що йому доручається здійснити угоду з

__________________________________________________________________________(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені______________________________________________

справи в усіх державних, кооперативних і громадських орга­нізаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути пе­редані іншим особам.

Доручення видано терміном на_________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(зазначити термін до трьох років)

Доручення зареєстровано за №

Начальник

Головний бухгалтер

Печатка

Доручення

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Лук'янчуку В'яче славу Володимировичу отримати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за жовтень 1998 р.

Доручення дійсне до 30 грудня 1998 року.

20 вересня 1998 р. (підпис) П.П.Король

Підпис__Підпис_студента_Тесленка_М.Н._засвідчую._Декан_фізико-математичного_факультету_(підпис)_О.В.Теплюк'>Підпис студента Короля П.П. засвідчую:

Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С.І.Бондаренко

20 вересня 1998 р.
Доручення № 202

16 грудня 1999 р.

Видане водієві університету Кучеренку Іллі Володимирови­чу.

Паспорт: серія МА № 162504, виданий 24 червня 1979 ро­ку Відділом внутрішніх справ Мінського району м. Києва. На отримання в книготорзі книг: 1. Орфографічний словник української мови — 1000 прим,

 2. Російсько-український словник — 500 прим.

 3. О.Воропай. Звичаї нашого народу — 400 прим.

Наряд №189 від 5 жовтня 1999 р.

Зразок підпису Іллі Володимировича Кучеренка засвідчуємо.

Печатка установи

Ректор Національного

педагогічного університету

імені М.П.Драгоманова (підпис) М.І.Марченко

Головний бухгалтер (підпис) Д.І. Набока
3. РОЗПИСКА

Це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, — передачі й отримання документів, товарів, грошей.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Текст:

— прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка пере­дала цінності;

 • у чому конкретно дано розписку (вказуються точні на­йменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість — словами і цифрами);

 • відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

 • підстава передачі й отримання цінностей.
 1. Дата.

 2. Підпис особи, яка отримала цінності.

 3. Завірення підпису (у приватній розписці). Розписка може бути приватного (особа отримує цінності

від особи) і службового (особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразки:


Розписка

Я, студент фізико-математичного факультету Національ­ного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Тес-ленко М.Н., отримав від завідувача бібліотеки К.П. Проценко для тимчасового користування на час канікул 1(один) підруч­ник з фізики, 1(один) підручник з математики, 1(один) підруч­ник з філософії.  1. Підпис

Підпис студента Тесленка М.Н. засвідчую. Декан фізико-математичного

факультету (підпис) О.В.ТеплюкРозписка

Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повер­нути всю суму 1 січня 1999 р.

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. З, Київ-183. Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 1967 р.


  1. Підпис

Підпис Сидорчук С.М. засвідчую.

Державний нотаріус (підпис) Р.О.Пилипчук

Печатка

Розписка


Я, старший викладач кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Мой-сієнко К.А., отримав від завідувача складом Бережного Т.Ф. у тимчасове користування для членів археологічної експе­диції: 1) двадцять (20) рюкзаків; 2) шість (б) наметів; 3) двадцять три (23) лопати; 4) п'ять (5) емальованих відер. Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: наказ ректора університету № 325 від 5 липня 1999 р.

18.07.1999 (підпис)

4. СПИСОК

Це документ, який містить перелік осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку і складається з метою інформації або реєстрації.

Реквізити:


 1. Штамп установи.

 2. Номер.

 3. Назва виду документа.

 4. Заголовок.

 5. Текст.

 6. Підпис.

 7. Дата.

 8. Печатка.

Список складається в алфавітному або хронологічному порядку. Іноді елементи списку розміщуються в послідов­ності від більш значущого до менш значущого.

Зразки:


До доручення № від___ 199_____ р.

Список №___

Робітників__________________________________________________________________(назва установи, підприємства)

і службовців, за заявами яких перераховуються суми на їх рахунки в

Ощадбанку №_____________________________________________

(адреса Ощадного банку)

№№ пор


Номер рахунка в Ощадбанку або слово "новий"

Прізвище, ім'я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума

Для відмі­ток Ощад-банку

11
Апіна Ірина Ігорівна
2
Булах Андрій Іванович
3
Усього:

________________________________________________________________________(сума словами)

Керівник підприємства, установи(підпис)

Головний бухгалтер(підпис)

Печатка


Список
рекомендованої літератури з української мови

 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтак­сис: Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 368 с.

 2. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

 3. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки/ Й.Ф.Андерш, С.А.Воробйова, М.В.Кравчен­ко та ін. — К.: Наукова думка, 1994. — 600 с.

 4. Головащук СІ. Словник-довідник з правопису та сло­вовживання / За ред. В.М.Русанівського. — К.: Наукова думка, 1989. — 832 с.

 5. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник /За ред. О.Д.Пономаріва. — К.: Либідь, 1993. — 336 с.

5. ТАБЛИЦЯ

Це перелік, зведення статистичних даних або інших відо­мостей, розташованих у певному порядку й за графами.

Матеріал у таблиці систематизований, на першому плані виступають цифри. У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники. Найчастіше вживаються слова разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів: 1. номер;

 2. тематичний заголовок;

3) заголовна частина, яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

4) основна частина, що містить графи і рядки;

5) примітки (якщо вони є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Таблиця має бути компактною і наочною.


Зразок:

Таблицй № 5

Затверджено вченою радою

факультету (вузу)


Протокол № від " " 1995 р.

6. НАКЛАДНА

Це обліковий документ, який дає право на втримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей. У накладній повинні бути такі реквізити: 1. назва: угорі посередині великими літерами:

НАКЛАДНА № від (дата);

 1. підстава, на основі якої видано накладну;

 1. кому видано (назва установи або прізвище, ім'я, по батькові приватної особи);

 2. від кого (назва установи або штамп установи, її ад­реса, телефон, поточний рахунок);

 3. позначення кожної графи: а) назва предметів; б) сорт; в) розмір; г) одиниця виміру; д) номенклатурний номер; е) кількість (за вимогою, видано); є) вартість; ж) сума вартості;

 4. підпис керівника установи й бухгалтера;

 5. дата;

 6. хто видав;

 7. хто одержав;

10) печатка або штамп установи. Зразок:

НАКЛАДНА

Підстава 199 р.
Кому Від кого

§ 4. Господарсько-договірні документи1. ДОГОВІР

Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Місце укладання.

 4. Дата.

 5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень,на підставі яких вони діють.

 6. Текст, який містить:
 • термін виконання;

 • кількісні та якісні показники;

 • вартість робіт (продукції") і загальну суму;

 • порядок виконання робіт;

 • порядок розрахунків між сторонами;

 • відповідальність сторін;

 • порядок і місце розв'язання суперечок;

 • форс-мажорні обставини.
 1. Відомості сторін: юридичні адреси установ або пас­портні дані осіб.

 2. Підписи сторін.

 3. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс пе­редбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, винайман-ня житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації жигла та нежитлових приміщень, оренди. Окрему групу ста­новлять договори банківської діяльності: договір на здій­снення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.Зразки

Договір №___

на виконання робіт

м. Київ "_____ "_____ 200_р.

МП "Астра" в особі директора Коваля В.П., що діє на підставі Статуту, далі названого "ВИКОНАВЕЦЬ", з одного боку, і __________________________________________________

в особі ,

що діє на підставі , названий далі "ЗАМОВНИК", з другого боку, уклали цей договір про таке:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати такі види робіт:


2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. ЗАМОВНИК робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


 1. ВИКОНАВЕЦЬ:

 2. ЗАМОВНИК:

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

_______________________________________________________________

5. ФОРС-МАЖОР 6. РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

10. ПІДПИСИ СТОРІН


__________________ _______________________

Печатка Печатка


Договір


м. Київ, двадцятого травня тисяча дев'ятсот дев'яносто першого року.

Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Іванович, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійович, сту­дент V курсу історичного факультету, що далі йменуються "Автор", з одного боку, і науково-інформаційне товариство "Пошук", що далі йменується "Замовник", в особі уловно-важеного Геращенка Івана Степановича, який діє на підставі доручення № 56 від 2 січня 1996 р., з другого боку, уклали цей договір про таке: 1. Автор зобов'язується підготувати "Політологічний сло­вник" обсягом 20 друк. арк. і передати його "Замовникові" до 1 грудня 1997 року.

 2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

 3. Замовник дає висновки про якість виконаної роботи до 1 березня 1997 року. У разі її позитивної оцінки Ав­торові до 1 березня 1997 р. виплачується перша частина гонорару в розмірі 60 (шістдесят) гривень за друкований аркуш, друга частина — після реалізації видання. При по­рушенні Автором строків подачі словника або його низькій якості, що мають засвідчити не менш як п'ять рецензентів, Замовник має право розірвати договір.

 4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Авторові 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

Автор (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)


Договір
м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року.

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає на вул. Об-серваторній, 12, кв. З, в м. Києві, далі йменована "Прода­вець", та Охріменко В'ячеслав Григорович, що проживає на вул. Б.Грінченка, 5, кв. 32, в м. Києві, далі йменований "Покупець", уклали цей договір про таке:

1.Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, колодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка _____________


Каталог: biblioteka
biblioteka -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
biblioteka -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
biblioteka -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
biblioteka -> Івано-франківська
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка