Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка20/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Тема № 1. ПРАВОПИС М'ЯКОГО ЗНАКА

пишеться

М'ЯКИЙ ЗНАК

не пишетьсяПісля букв д, т, з, с, ц, л, н в кінці та в середині слів перед буквами, що познача­ють тверді приголосні звуки: молодь, біль, колись, донь­ка, батько
Після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, плач, сімсот
Після р у кінці слова та скла-ДУ-"бібліотекар, календар (але Горький)
У середині складу перед о: льотчик, сьомий, тьохкати
Між двома однаковими бук­вами, що позначають м'які подовжені приголосні: знання, стаття
У прикметникових суфіксах -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий):

український, ткацький, ризький
Між двома м'якими приго­лосними — м'якість пер­шого з них виникає як результат впливу наступного м'якого приголосного: ніжність, майбутнє


Після букви н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньн-, -ісіньк-, -юсіньк-: серденько, тихесенький, малюсінький, повнісінький
У буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять від лк, нк: матінці (матінка); рибалці (рибалка)
У буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із лам; ньк.ляльці, ляльчин (лялька); доньці, доньчин (донька)


Після букви л перед буква­ми, що позначають м'які приголосні звуки: рибальський, сільський
Після н перед шиплячі суфіксами -ськ(ий), -а менший, тонший, гро дянство

їм и та

пв(о)

та-
ста

виться не ставь АЇТПГТРПсЬ

ітьсяПісля букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає ко­реневого приголосного (крім р):

п'ятниця, солов'їний, б'ють, черв'як
Після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім р), що належить до кореня: святковий, тьмяний, морк­вяний
Після р в кінці складу: бур'ян, матір'ю, пір'їна
Після р, що позначає м'який приголосний на початку складу:

порятунок, буряк, рясний

Після префіксів, що закінчу­ються на приголосний: з'єднати, під'їхати, роз'яснити


Після к у слові Лук'ян та похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янівкаУ складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох'ядерні, чотирьох 'ярусний, дит'яслаТема № 3. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

Тема № 5. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВТема № 6. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА СЛОВОЗМІНІТема № 7. ПРАВОПИС СЛІВ ШШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Тема № 9. ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУПримітка Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мо­жуть мати паралельні закінчення -а(-я), -у(-ю). Це залежить від значення [па­пера (документа) паперу (матеріалу), каменя (однієї штуки) каменю (матеріалу), листа (написаного) листу (на дереві)] і наголосу (мости мосту, стола столу; двора двдру)

Тема № 10. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВТема № 11. ЗВ'ЯЗОК ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

Тема № 12. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

Примітки

  1. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини (р в — тисячі семи), а у складених порядкових — тільки останнє слово (р в — тисяча сьомого)

  2. Порядкові числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи, а числівник третій — як прикметник м'якої групи

  3. Дробові числівники відмінюються як звичайні числівники (перша частина — як кількісний числівник, друга — як порядковий), а половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) — як звичайні іменники

  4. Числівники пІвтора\ півтори, півторйста, мало, немало, чимало не відмінюються

Тема № 14. ПРАЮПИС СЛУЖЮВИХ ЧАСТИН МОВИТема № 15. ПРАВОПИС НЕ, Ш З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Тема № 16. ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Тема № 18. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ ТА НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА РЕЧЕННЯТема № 20. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ

Примітка. Звертання у реченні виділяються комами або знаком оклику
Тема № 23. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ


СЛОВНИК ДІЛОВОЇ людини

аваль — аваль, -ю аванс — аванс, -у

денежный — грошовий авансирование — авансування авизо — авізо авизовать — авізувати автобиография — автобіо­графія

авторское право, свидетель­ство — авторське право, свідоцтво

агент по снабжению — агент з постачання

административное взыскание

адміністративне стягнення адрес — адреса

ажио — ажіо аккредитив — акредитив аккредитировать — акреди­тувати

акт — акт, -а

акты гражданского состояния

акти громадянського стану акцизное обложение — ак­цизне оподаткуванняагцноскфвое оосп єство

акционерские взносы — акціонерські внески альпари — альпарі альтернативная программа

альтернативна програма альтернативное обязатель­ство — альтернативне зобов'язання

амортизационные отчисле­ния — амортизаційні відраху­вання

анкета — анкета

анкетные данные — анкетнідані

аренда — оренда арендодатель — орендодавець ассоциация предпринимате­лей — асоціація підприємців ассоциация промышленников

асоціація промисловців аттестационная комиссия — атестаційна комісіябаланс доходов и расходов баланс прибутків і видатків балансовый отчёт — балан­совий звіт, -у

баллотироваться — балоту­ватися

банковский перевод — бан­ківський переказ, -у бартер — бартер, -у бартерная сделка — бартерна угода

без видимой причины — незнати, з якої причини

без задержки — негайно; беззатримки

без отказа — безвідмовно без снисхождения — без по­блажливості

без ущерба — без шкоди безвозвратная ссуда — безпо­воротна позика

безналичный расчёт — безго­тівковий розрахунок, безответственность — безвід­повідальність

безотлагательный — невід­кладний

безработица — безробіття беспошлинный •— безмитний бесправие — безправ'я беспроигрышный заём — безпрограшна позика бессметный — безкошторисний бессрочный — безстроковий бесхозяйственный — безгос­подарний

биржа — біржа, -і биржевая сделка — біржова угода

биржевой арбитраж — біржо­вий арбітраж, благоприятствование — сприяння

режим наибольшего благо­приятствования — режим найбільшого сприяння благосостояние — добробут, благотворительность — до­бродійність, доброчинність, благодійність брачное свидетельство — свідоцтво про одруження (про шлюб)

брокер — брокер, -я брокерские операции — бро­керські операції бухгалтерский учёт — бух­галтерський облік, бюджетная статья — бюджет­на стаття

бытовые условия — побутові умови

быть на хорошем счету — мати добру репутацію
В

в адрес — на адресу в довершение ко всему — иа додаток до всього в доказательствона доказ в должности директораиа посаді директора в его пользу — иа його ко­ристь

в затруднении — у скрутному становищі

в защиту — на захист в знак согласияна знак эгоди

в конце концов — врешті-решт

в полной безопасностиу

цілковитій безпеці

в рассрочку — на виплат (у) в соответствии (с чем) — від­повідно (до чого) в целях предотвращенияз метою запобігання вакантная должность — ва­кантна посада вальвация — вальвація ввести в состав — ввести до складу

ввиду вышеизложенного

зважаючи на викладене вище; з огляду на викладене вище ввиду того, что — через те, що; зважаючи на те, що; з ог­ляду иа те, що вводный лист — ввідний лист ввозная пошлина — ввізне мито

ведомость відомість дефектная — дефектна оборотная оборотна отчётная звітна платёжная платіжна приходная прибуткова расходная видаткова расценочная розцінкова расчётная розрахункова ссудная позичкова тарификационная тари­фікаційна

требовательная — вимогова вексель — вексель, -ля безденежный безгрошовий безоборотный (безобрат­ный) — безоборотний (безобі-говий)

бланковый бланковий казначейский казна­чейський (державної скарб­ниці)

коммерческий комерцій­ний

краткосрочный корот­костроковий

переводной — переказний

погашенный — погашений

простой простий взаимоотношение взає­мозв'язок взаймы — у борг взнос внесок,

вступительный вступний

паевой пайовий

срочный строковий (тер­міновий)

визитная карточка візитна картка

вклад — вклад, -у бессрочный — безстроковий выигрышный виграшний имущественный майновий

простой — проспи срочный — строковая (тер­міновий)

вклады — вкладення владелец власник вложение капитала — вкла­дення капіталу вложения вкладення вменять в обязанность — ставити в обов'язок вмешательство — втручання вне всякого сомнения — поза всяким сумнівом внедрение хозрасчёта — впровадження госпрозрахунку внедрять в производство — впроваджувати у виробництво внештатный позаштатний Внешэкономбанк зовніш-економбанк

вовлекать в работу — залу­чати до роботи

вовлечь в работу — залучити до роботи

возвратить в сохранности — повернути в цілості воздержаться при голосова­нии утриматися при голо­суванні

возместить убытки від­шкодувати збитки возобновление договора — поновлення (відновлення) до­говору

воспроизведение відтво­рення

восстановить в должности — поновити на посаді востребование вкладов по­вернення вкладів выбытие основных фондов вибування основних фондів выговор догана

выдвигать кандидатуру — висувати кандидатуру выкупные платежи — викуп­ні платежі

вынести благодарность — скласти подяку выписка из протокола — витяг з протоколу выплаты по социальной за­щите — виплати по соціаль­ному захисту

выполнение государственно­го заказа — виконання дер­жавного замовлення вы правы — ви маете рацію выражать протест — вислов­лювати протест высказывать несогласие — висловлювати незгоду высказывать своё мнение — висловлювати свою думку выяснять вопрос — з'ясову­вати питания
гербовая печать — гербова печатка

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка