Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка19/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Г. Двум коллегам. Семи задач. О восьмидесяти двух де­путатах.

Ґ. На восьми страницах. Двенадцатью столами. Трехсот сорока девяти компьютеров.

Вправа № 302. Запишіть словосполучення символами відпо­відно до вимог, що ставляться до запису цифрової інформації.

Сімдесят тисяч тонн; двісті п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок шість гривень; за третім класом точності; відеомагнітофони першого класу; вироби першого, другого і третього сортів; стопроцентний; п'ятдесятнкілометровий; чо­тири міліметри; дванадцять квадратних метрів; три літри; п'ятнадцять градусів Цельсія.

Вправа № 303. Утворіть словосполучення із дієсловами, з якими найчастіше вживаються подані іменники.

Зразок: апеляція — написати, подати.

А. Підпис, проект, тези, характеристика, договір, лист, оголошення, візи, документ.

Б. Закон, резолюція, постанова, програма, протокол, акт, наказ, звіт, штраф, рахунок.

Вправа № 304. І. Складіть словосполучення з поданими дієсловами.

II. Напишіть протокол (витяг), використовуючи як­найбільше утворених словосполучень.

Зазначити, підтримати, підписати, наголосити, затверди­ти, підкреслити, забезпечити, внести, запобігти, вилучити.

Вправа № 305. І. Від дієслів утворіть дієприкметники. Поясніть творення.

II. Складіть словосполучення із утвореними дієприкметни­ками. Декілька з них введіть у текст запрошення.

Зразок: підписаний документ; укладена угода; проголо­шений закон.

Будувати, постачати, обирати, супроводжувати, застосо­вувати, проголошувати, друкувати, використовувати, підпи­сувати, укладати.

Вправа № 306. Перекладіть українською мовою. Поясніть особливості перекладу.

Решающий, последующий, предшествующий, бездейству-юший, поступающий, заведующий, служащий.

Вправа № 307. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники і складіть з ними речення, які можна використати у тексті звіту.

Наприклад: Відчуваючи потребу в підручниках, школа підтримує зв'язки із видавництвом. Несучи відповідальність за здоров'я дітей, вихователі намагаються робити все для його зміцнення.

Спостерігати, відчувати, нести, читати, підписувати, за­кривати, думати, збиратись, покласти, поставити, підняти.

Вправа № 308. І. Перепишіть речення. Від дієслів, що в дужках, утворіть дієприслівники. Визначте вид. Поясніть творення.

II. Підкресліть у реченнях дієприслівники. Використайте їх у тексті звіту про семінар "Екологія і здоров'я людини".

1. Підприємство, (здійснювати) свою діяльність і (домага­тися) цілей, спрямованих на задоволення попиту споживачів на товари і послуги, застосовує певні засоби. 2. (Аналізува­ти) товар як інструмент маркетингу, потрібно звернути особливу увагу на концепцію життєвого циклу товару, що ґрунтується на постулаті: кожен товар чи послуга мають свій період дії, протягом якого продукт проходить різні стадії, (починати) з введення товару у виробничу програму і до його виведення з неї. 3. (Простежити) тривалість життєвого циклу товару, можна сказати, що він зумовлений кількома моментами: типом товару, ступенем конкуренції, техніко-технологічними факторами і поведінкою покуп­ця. 4. У сучасних умовах держава, (опиратися) на засади ринкової економіки, поступово послабить свою роль у виз­наченні цієї політики. 5. (Застосовувати) політику єдиних цін, товаровиробник однаково розподіляє товар між покуп­цями без урахування їх платоспроможності (Д. Карт. Мар­кетинг на підприємствах АПК).

Вправа № 309. Подані слова введіть у речення так, щоб у першому випадку вони вживалися як прийменники, а в другому як прислівники або іменники з прийменниками, де це мож­ливо.

А. Збоку, внаслідок, близько, в міру, назустріч.

Б. Навколо, зсередини, попереду, незважаючи на, на­пам'ять.

Вправа № 310. Запишіть прислівники і прислівникові сполу­чення окремо, разом або через дефіс. Поясніть їх правопис.

А. До/останку, що/неділі, в/цілому, на/весні, поза/торік, на/завтра, с/початку, с/просоння, на/швидку, по/одинці, на/вкруги, на/гора, коли/не/коли, на/рівні, в/голос, по/правді, в/край, на/ніщо.

Б. Кінець/кінцем, до/побачення, на/ходу, вряди/годи, з/краю, по/четверте, на/показ, до/пари, напів/свідомо, в/слід, всього/на/всього, по/іишому, на/зустріч, день/у/день, як/неУяк, у/чотирьох, у/сто/крат, після/завтра.

Вправа №311. Запишіть слова у три колонки: разом: ок­ремо; через дефіс. Поясніть їх правопис.

Коли(б)то, будь(що), (ні)скільки, казна(з)яким, (будь)коли, (аби)коли, так(то), (що)правда, тому(таки), (де)хто, тільки(що), тому(то), наче(б)то, куди(небудь), все(ж)таки, де(в)кого, (що)хвилини, (аби)куди, (все)таки, дарма(що), (що)до, (будь)як, поки(що), де(в)чому, як(небудь), коли(сь), (де)інде, казна(як), (де)далі, (аби)то, (аби)тільки, як(таки), де(иа)чому.

Вправа № 312. Прочитайте текст. Випишіть дієприс­лівники і слова різні частини мови з орфограмою "не".

Шановні добродії!

Були неприємно здивовані, коли дізналися, що Ви не за­твердили нашого звіту про хід виконання робіт у третьому кварталі 1999 р. у зв'язку з тим, що ми, за Вашим звину­ваченням, не виконали запланованого _ обсягу робіт.

Ми ще раз уважно переглянули звіт і вважаємо, що при­чина, з якої Ви відмовилися затвердити його, є необгрунто­ваною. На підтвердження своєї правоти вважаємо за потрібне нагадати Вам: ми робили все можливе для того, щоб чітко дотримуватися графіка виконання робіт на третій квартал, проте кілька разів змушені були призупиняти будівництво й монтажні роботи через незалежні від нас при­чини, інформуючи Вас щоразу про це.

Крім того, незважаючи на наші своєчасні повідомлення про готовність до проведення перевірок, представник інжене­ра не з'являвся у призначений час, що зумовлювало неодно­разове перенесення цих робіт і неможливість продовжувати1 будівництво.

Враховуючи все, сказане вище, ще раз хочемо наголоси­ти, що вважаємо Ваші заперечення безпідставними, і проси­мо затвердити поданий нами звіт про хід виконання робіт. Це дасть нам змогу отримати додаткове фінансування, не­обхідне для подальшої успішної роботи.

Чекаємо на відповідь.

Вправа № 313. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис дієприслівників і часток не, ні з різними частинами мови.
Звездная болезнь

Иногда встречаются сотрудники с неадекватной оценкой собственных возможностей, так называемой "звездной болезнью". Таких, к счастью, немного и выделять их в от­дельную категорию нет смысла. Из них не получится руко­водитель и эффективно действующий подчиненный. Заразившиеся "звездной болезнью" очень опасны. Они про­воцируют склоки в команде, подсиживают непосредствен­ных начальников и могут (в отместку) стать источником утечки информации.

Неадекватная самооценка — прежде всего личностная проблема и является следствием социально-психологической незоелости человека. Если эта болезнь уже неизлечима, с со­трудниками лучше расставаться...

Только не используйте тактику "утешительных призов", полагая, что таким образом удовлетворите завышенное са­момнение. Наоборот, Вы будете его только "подкармли­вать" и взращивать. Исключением могут стать сотрудники, выросшие по потенциалу, а не по должности (из журн. "Ка­питал ").


IV. Пунктуація

Вправа № 314. Розбийте текст на абзаца Вмотивуйте своє рішення. Поясніть розділові знаки.

А. Ювілейний "Київський контрактовий ярмарок-98" проводиться у столичному Палаці спорту з 16 по 20 жовтня 1998 року. Генеральним організатором є акціонерне това­риство "Київський міжнародний контрактовий ярмарок". Усього в ярмарку беруть участь 14 районів м. Києва, представ­лено понад 200 експонатів, в експозиції — продукція близько 120 підприємств та організацій. Для ефективної роботи й ук­ладання торговельно-економічних контрактів запрошено тор­говельні організації, оптово-закупівельні бази, фірми й організації всіх форм власності з м. Києва та регіонів України.

Б. Увага! Про всі зміни, що відбулися в найменуванні підприємств, організацій, установ, їх відділів і служб, про ліквідацію або виїзд організацій, що абонують телефони, слід негайно повідомляти абонентні відділи відповідних те­лефонних вузлів Київелсктрозв'язок. Несвоєчасне повідом­лення про зміни ускладнює і погіршує роботу. Перевіряйте правильність номерів телефонів, вказаних на службових бланках і штампах.

Вправа № 315. Замініть, де потрібно, поділ тексту на аб­заци. Поясніть розділові знаки.

А. Педагогічну практику проходив у школі № 15 м. Вінниці.

У школі було створено всі умови для проходження прак­тики. Всі вчителі історії мають великий стаж роботи, високу методичну і фахову підготовку.

Шкільні кабінети історії достатньо обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, на­уковою, навчальною та методичною літературою. Під час практики провів 10 контрольних уроків.

Усі уроки було обговорено з учителем і методистом.

Б. У дипломатичній та офіційній сферах вживається звер­тання пане.

Є у нас іще одне звертання, яким не всі, на жаль, уміють користуватися. Це слово колега.

Воно узвичаїлося в середовищі медиків, учених, зрідка — юристів; так звернутися може лише людина однакового ста­тусу (не може сказати "колега" студент до професора, але можуть так сказати студенти один до одного).

Слово це останнім часом активізувалося і, як кажуть, "розпливлося", втратило чіткі контури.

Вправа № 316. Перепишіть речення. Поставте, де пот­рібно, тире і поясніть його вживання. 1. Протокол це документ, в якому фіксуються хід і ре­зультати роботи нарад, засідань.

 2. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові на звичайно­му папері за встановленим зразком.

З П'ять на п'ять двадцять п'ять.

4.Акт, безумовно, обліково-фінансовий документ.

5.Брифінг, як правило, коротка інформація для журналістів.


 1. Договір не довідково-інформаційний документ.

 2. Він господарсько-договірний.

 1. Дипломантом називають людину, відзначену дипло­мом за видатні успіхи в якій-небудь галузі, переможця кон­курсу, а дипломник особа, яка працює над дипломною ' роботою.

 2. Анотація неначе рятівний жилет: допомагає при до­борі і вивченні літератури з будь-якого питання.

Вправа № 317. Розкрийте значення поданих слів:

Бланк, рубрикація, штамп, формуляр, реквізит, документ,

абзац, діловодство, дублікат.

Вправа № 318. Перепишіть речення. Поясніть розділовізнаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах.

 1. Залежно від характеру матеріалу таблиці поділяють на: цифрові та текстові, звітночггатистичні, пустографки, таб-лиці-проформи.

 2. Оформляються документи на папері, фотоплівці, маг­нітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.

 3. У практичній діяльності установ, організацій і під­приємств найчастіше використовуються текстові документи, як-от: заява, характеристика, доповідна та пояснювальна за­писки, доручення, розписка тощо.

 4. Організація роботи з документами та діяльність щодо створення документів називаються діловодством.

 5. За стадіями створення серед документів розрізняють не тільки оригінали, а й копії.

 6. Формуляр-зразок передбачає: і державний герб, і ем­блему організації, і зображення державних нагород, і код форми документа тошо — всього тридцять один реквізит.

 7. Державні стандарти передбачають як кутове, так і по­здовжнє розміщення штампа.

Вправа № 319. Використовуючи конструкції з узагсшьню-вальними словами та однорідними членами речення, оформіть' А. Оголошення про свято.

Б. Рецензію на посібник з профілюючої дисципліни.

Вправа № 320. Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і каламбурами у використанні однорідних членів речення та узагальнювальних слів

Зразок: Фірма реалізує срібні ложки, ножі, виделки, меблі та сантехніку.

Вправа № 321. Перепишіть речення. Знайдіть відокремлен­ня. Поясніть розділові знаки в цих реченнях:

А. І. Вміння спілкуватися, крім усього іншого, включає також організацію зборів та зустрічей, які без організатора не відбулися б. 2. Якщо ви належите до таких людей, то, працюючи над стилем виступу, не поспішайте, добре проду­майте всі важливі формулювання. 3. Тренуючись, ви запа­м'ятовуєте вдало сформульовані речення, і пізніше вам не доведеться з хвилюванням імпровізувати перед слухачами. 4. Помітивши, що їх увага притупилася, досвідчений лектор скорочує свій виступ у даному частковому питанні або по­чинає імпровізувати, наводячи приклади, порівняння, ста­вить слухачам запитання. 5. Він, керуючи нами, ніби тренер спортивної команди, ніколи не висувався на передній план (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Б. 1. При цьому він, незважаючи ні на що, повинен зберігати спокій і поводитися розважливо. 2. Читаючи доповідь або лекцію, промовець подає слухачам певну інфор­мацію, викладає певні думки й погляди. 3. Бесіди в сімейно­му колі, крім того, сприяють поглибленню і зміцненню взаємин. 4. Ви боїтеся, що, виступаючи, заїкатиметеся або що вам перехопить подих? 5. Популяризуючи ті чи інші наукові положення та ідеї, широко вживайте приклади, загаль­новідомі слова і вислови, однак перед аудиторією, яка скла­дається з наукових працівників, цього робити не слід (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Вправа № 322. Перепишіть речення. Поясніть розділові знаки.

1.Як справжній митець, депутат Ада Роговцева відстоюватиме інтереси інтелігенції.

2.Контракт, тобто особлива форма трудового договору,

—це документ, в якому термін дії, права, обов'язки, від­повідальність сторін встановлюються за угодою самих сторін.

3.Мабуть, тільки значна особистість може дозволити собі розкіш розмовляти з людьми своїм природним голосом

—голосом правди, пристрасті, чистої непідробленої любові (О. Гончар).


 1. Для завершення підготовки табору "Славутич" до прийому дітей потрібно направити до табору бригаду робітників-будівельників, сантехніків, електриків.

 2. Як представник і керівник радикальної партії Франко багато роз'їжджав по Галичині, виступав на селянських вічах (О.Дей).

Вправа № 323. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки при відокремчених членах речення Поясніть.

 1. Вартість усіх видів послуг пов'язаних з участю у вис­тавці подається Організатором в умовних одиницях.

 2. Експонент без узгодження з Організатором не має права залучати до виконання робіт, що входять у перелік додаткових послуг, інших осіб крім уповноважених на це Організатором.

 1. Ринкова економіка складна і суперечлива входить у су­часне життя з болем.

 1. Згідно з постановою адміністрації міста малозабезпече­ним надаватиметься допомога.

 2. Незважаючи на зайнятість та перевантаженість справа­ми не слід забувати про родину.

 3. Випуск на товарний ринок або інша реалізація спожи­вачам недоброякісної тобто такої, що не відповідає встанов­леним стандартам нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції і товарів здійснені відповідальними за це особами, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення кара­ються штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати (з посібн.).

 4. Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона крім випадків передбачених цим Ко­дексом карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна чи без такої (з посіб,).

Вправа № 324, Доповніть речення відокремленими членами. А. 1. Депутати повинні захищати інтереси народу.

 1. Читачі Центральної наукової бібліотеки імені В.І. Вер-надського висловлюють побажання.

 2. Пояснювальна записка пишеться працівником на ви­могу адміністрації.

 1. Підприємство має оздоровчо-профілактичну базу.

 2. Експеримент фірми не дав результатів.

 1. Запрошення підписується головою колегіального орга­ну.

 2. Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу.

8.У кінці анотації називаються категорії читачів.

Б. І. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст. 1. Діловодство — це організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення.

 2. Для Спілки жінок України першочерговим завданням є підтримка і розвиток жіночого підприємництва.

 1. Автори підручника досягли поставленої мети.

 2. В установах міста проведено інвентаризацію.

6.Заступник директора наголосив на виконанні держзамовлення.

7.Доповідач розповів про успіхи підприємства.

8.Відкриття факультету було приурочене до 75-ї річниці університету.

Вправа № 325. Випишіть із документів або складіть п 'ять речень із сполучником як, що приєднує відокремлені і невідо-кремлені прикладки.

Вправа № 326. Складіть чи випишіть чотири речення з по­ширеними прикладками, перед якими стоять слова а саме, на ім'я, тобто, так званий.

Вправа № 327. Доберіть із документів п 'ять простих ре­чень з відокремленими обставинами, вираженими дієприслівни­ками і дієприслівниковими зворотами.

Вправа № 328. Складіть речення з обставинами, вираже­ними іменниками з прийменниками у зв'язку, залежно від, згідно з, завдяки, за згодою. Поясніть розділові знаки при них.

Вправа № 329. Випишіть речення з відокремленими члена­ми, що мають уточнювальне значення і вводяться в речення за допомогою слів тобто, зокрема, наприклад, у тому числі із"Науково-практичного комеитаря кримінально-процесуального кодексу України" або іншого видання, що стосується ділового мовлення.

Вправа № 330. Перекладіть українською мовою. Знайдіть відокремлені прикладки. Поясніть розділові знаки при них:

А.

Мариупольский завод тяжелого машиностроенияПротокол

   1. № 16 г. Мариуполь

Заседания технического совета

Присутствовали: члены технического совета завода согласно прилагаемому списку (всего 25 человек, список прилагается).

Приглашенные: Ферзенко Н.М. — главный специалист НИС ДПИ,

Щукин И.Г. — заведующий сектором,

Карасев Е.К. — начальник отдела.

Председатель: Николаенко A.B.

Секретарь: Тимченко O.A.

Повестка дня:

1.Обсуждение предложения слесаря сборочного цеха Игнатьева П.С. "Замена металлических заглушек заглушками из пластмасс".

СЛУШАЛИ: предложение слесаря сборочного цеха Игнатье­ва П.С. "Замена металлических заглушек заглушками из пластмасс".

ВЫСТУПИЛИ: Григорьев П.Н., инженер сборочного цеха, счи­тает, что предложение Игнатьева П.С. является полезным, дающим экономический эффект около 9000 грн. Абрамов М.А., начальник технического отдела, отметил, что нужные пресс-формы можно изготовить в инструментальном цехе.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять предложение Игнатьева П.С. "Замена металлических заглушек заглушками из пластмасс". 1. Пресс-формы изготовить в инструментальном цехе к 12.12.96.

 2. Опытную партию заглушек из пластических масс изгото­вить и испытать к 12.01.97.

Председатель A.B. Николаенко

Секретарь O.A. Тимченко

Б.

Трудовое соглашение

30 марта 1996 г. г. Донецк

Научно-исследовательский институт черной металлургии в лице директора Петрова Ивана Сергеевича (именуемый в дальнейшем "Заказчик"), с одной стороны, и доцент Донец­кого государственного университета, кандидат экономических наук Овчаренко Николай Степанович (именуемый в дальней­шем "Исполнитель"), с другой, заключили настоящее трудо­вое соглашение о следующем:

1.Исполнитель принимает на себя обязанности: 1. Прочитать для работников института курс лекций "Эко­номическая кибернетика и перспективы ее развития".

 2. Читать лекции согласно программе, согласованной с ин­ститутом, по два часа в день по четвергам.

2.Заказчик обязуется:

 1. Выделить комнату и инвентарь, необходимые для занятий.

 2. Обеспечить явку слушателей.

2.3. Выплатить исполнителю за весь курс лекций (указывает­ся сумма) после его прочтения.

 1. Споры по настоящему трудовому соглашению разрешают­ся в установленном законодательном порядке.

 2. Юридические адреса сторон:

Заказчик: Исполнитель:

Заказчик: (подпись) И. С. Петров

Исполнитель: (подпись) Н.С. Овчаренко

М.П.


Вправа № 331. Постаете імена по батькові у кличному відмінку. Введіть їх у речення як звертання. Поясніть роз­ділові знаки.

Владислав Едуардович, Юрій Валерійович, Олег Андрійович, Ігор Всеволодович, Надія Григорівна, Ганна Євгенівна, Світлана Володимирівна, Борис Костьович, Лідія Опанасівна, Оксана Анатоліївна, Олексій Васильович.

Вправа № 332. Напишіть 5 імен по батькові:


 1. одногрупників;

 2. викладачів;

 3. депутатів Верховної Ради;

 4. дикторів телебачення і радіо.

Введіть їх у речення у формі звертання. Поясніть роз­ділові знаки.

Вправа № 333. І. Утворіть варіанти звертань з поданими назвами осіб і формулами звертання. Складіть з ними речен­ня. Поясніть розділові знаки.

Добродій, вельмишановний, високоповажний, достойний, пан(і), всечеснійший, всесвітлійший, високопреподобний, Ваша святість, Ваша ясновельможність, Ваша високодос-тойність, Ваше Блаженство, блаженніший, шановний, висо-кошанований, поважний, колега...

Надзвичайний і повноважний посол, Патріарх, Прези­дент, професор, вчитель, лікар, Радник, Митрополит, спів­працівник, ректор, декан, директор, дружина Президента.П. Напишіть формули звертання до колективу, групи людей.

Вправа № 334. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки і поясніть їх. Знайдіть вставні та вставлені конст­рукції:А. 1. Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого лекторського досвіду ви не говори­тимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого виступу. 2. Лекція що супроводжується демонстрацією діапозитивів та фільмів зрозуміло викликає більше зацікав­лення ніж та протягом якої лектор користується лише сло­весним описом. 3. Це безперечно не означає що кожна наукова або технічна лекція повинна бути сухою та неемоційною. 4. Якщо йдеться про короткочасне порушення вашого виступу поблизу проїжджає ваговоз на вежі б'є го­динник тощо то в цьому разі краще на хвилину зупинитися, 5. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою впевненістю промовця та його внутрішніми побоюваннями браком віри у власні сили (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Б. 1. Більшість промовців припускаються подвійної хиби по-перше не посилюють голосу а по-друге говорять навіть тоді коли пишуть на дошці тобто відвернувшись від слу­хачів. 2. Слухачі оцінять вас ще до того як ви почнете го­ворити як урівноваженого досвідченого лектора що знає свою справу і стоячи за кафедрою чекає коли настане тиша. 3. Отже більшість знань нам опосередковано передали люди які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі. 4. За­пам'ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється за­надто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу. 5. Звичайно людина яка завжди поводиться активно в товаристві підбере цікаві події і факти почуті останнім часом з тим щоб розповісти про них під час зустрічі (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Вправа № 335. І. У запропонований текст листа введіть вставні і вставлені компоненти. П. Допишіть відсутні реквізити.

Протягом минулих двох місяців Вам було надіслано три офіційні нагадування про заборгованість нашому міністерству.

Ми не отримали жодної відповіді від Вас, а у сьо­годнішньому звіті бухгалтерії Ваші платежі знову помічено як неоплачені.

Як ділові люди Ви розумієте всю складність ситуації. Досі наша співпраця була доволі плідною, але продовження її буде можливим лише в тому разі, якщо Ви сплатите борг до 00.00.00.

Наперед вдячні.

Вправа № 336. І. Визначте семантику (групу за значен­ням) вставних компонентів.

Як мені здається; пробачте мені; дозвольте; власне кажу­чи; чи то згідно з волею долі, чи всупереч їй; може; майже; д® того ж; отже; нехай не буде це прийнято як тривіальність; нарешті; взагалі; між іншим; з одного боку... , а з другого... ; поза сумнівом; в усякому разі; напевно; зрозуміло; ніде прав­ди діти; на жаль; одне слово.

II. Напишіть рекомендаційний лист, використовуючи як­найбільше запропонованих компонентів.

Вправа № 337. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними. Поясніть розділові знаки в обох випадках:

А. 1. Гурток з петриківського розпису для школярів 5—9 класів почне роботу першого жовтня в каб. № ЗО о 16-й год. 2. Дослідник за покликанням, автор навів у статті мало­відомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії. 3. Після ретельної перевірки фінансової документації підприємства ревізійна комісія наклала стягнення у вигляді штрафу. 4. Борг вашого підприємства за електроенергію, враховуючи підвищення тарифів у серпні, становить 2000 гривень. 5. У визначені дні для організованого обміну карбованців на гривні працюватимуть обмінні пункти. 6. Наведені вище ар­гументи підтверджуються цілою низкою фактів.

Б. 1. Незважаючи на гостру критику опонентів, промовцю вдалося переконати слухачів у правильності своєї теорії. 2. У довідці йдеться про місце роботи, посаду та середньомісячну заробітну плату п. Сидоренка В.О. 3. Вважаємо за потрібне нагадати вам про наближення опалювального сезону. 4. Для відзначення 5-і річниці з для проголошення незалежності України спеціальна урядова комісія розробила план культур­но-мистецьких заходів. 5 За регламентом обслуговування тепломережі постачання гарячої води буде відключено з 1 до ЗО липня. 6. Прошу надати мені відпустку з 17 до 31 жовтня у зв'язку з сімейними обставинами.

Вправа № 338. Замінити складні речення простими: А. 1. До уваги жителів Києва, які мешкають на вул. Ве­ликій Васильківській та Антоновича! 2. Студенти, що навча­ються на І курсі філологічного факультету, запрошують на вечір знайомства "А ось і ми!". 3. Книжка стане у пригоді учням, студентам і всім, хто небайдужий до філології. 4. На­вчання в групах англійської мови пожвавилося, коли при­йшов новий викладач. 5. Вахтеру автобази № 3 м. Києва Лісовому А.О. було повідомлено про те, що його звільнено згідно з наказом директора автобази Назаренка М.В.

Б. 1. Курс американського долара, який ще тиждень тому був сталим, почав зростати. 2. Переговори, під час яких розглядалися найактуальніші питання співпраці між двома країнами, успішно завершились. 3. Представники підприємств, що виробляють м'ясо-молочну продукцію, зібралися на щорічну конференцію. 4. На свято "Києвознавець" запрошує його організатор, який відтепер має назву "Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва". 5. В олімпіаді з біології, що проводилася за допомогою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, брали участь не лише учні загальноосвітніх шкіл, а й слухачі підготовчого відділення цього університету.

Вправа № 339. І. Перепишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки при прямій мові. Поясніть. 1. Котлер стверджував маркетинг є описовою наукою, яка займається вивченням того, як з'являються, стимулю­ються, здійснюються і розвиваються угоди.

 2. Якщо виходити з визначення підприємництва, яке дав П.Друцкер підприємець завжди йде слідом за змінами, відповідає на них і використовує їх як шанс, то концепція підприємництва зводиться до готовності швидкої реакції на довколишні зміни.

 3. Лідерство досі вважається однією з найзначніших проблем, найбільш незрозумілим феноменом на землі зазна­чає Брунс Лідери — це мобілізатори, які активізують окре­мих осіб, даючи приклад поведінки іншим.

 4. Президент "Кока-Коли" на запитання про плани в галузі маркетингу сказав якби я повинен був висловити свій робочий план одним реченням, то я б сказав так: ми будемо розвивати наші сили в галузі маркетингу для того, щоб до­сягти відповідного росту в найближчі десять років.

 1. Роль конкуренції полягає в тому, щоб дисциплінувати учасників економічного життя заради забезпечення більш дешевої і якісної продукції. Ця порада американських авторів вказує на те, що конкуренція не була і не може бути самометою, а є засобом економічної діяльності підприємства для більшої результативності у досягненні поставленої мети.

 1. Група, в якій спільно працюють безпосередні началь­ники і безпосередні підлеглі, не може працювати ні ефектив­но, ні творчо, оскільки її члени намагатимуться і при такій формі організації праці зберігати своє становище зазначає Драгомир Карич. Начальники намагатимуться залишитись "хорошими начальниками", а підлеглі — "хорошими підлег­лими".

 2. Пам'ятаючи афоризм Лафонтена не варто бігти, слід іти в такт з часом, треба зрозуміти, що час, у який ми жи­вемо, це час змін, час, коли економіка повинна вміло, компетентно і відповідально підготуватись до викликів майбутнього.

II. Запишіть пряму мову непрямою. Поясніть.

Вправа № 340. Перепишіть текст. Поставте розділові знаки і поясніть їх:

А. Успіх публічного виступу залежить не тільки від його змісту а й від того яким стилем викладу ви користуєтеся. Стиль це спосіб вибору мовних засобів для вираження своїх думок і упорядкування їх в одне ціле.

З плином часу ви зрозумієте що мова подібна до музич­ного інструмента на якому треба навчитися грати. Ви відчуєте її мелодійність вишуканість і ніжність побачите які багатющі можливості дає вона для спілкування й зближення з людьми що вас оточують. І можливо ви переконаєтеся що досі ставилися до неї не так як вона того заслуговує. Приділивши їй більше уваги ви навчитеся краще вправляти-ся зі словами і тоді вона не відштовхуватиме від вас людей а навпаки робитиме їх вашими друзями. Ви зрозумієте що раніше не використовували всіх можливостей мови як засо­бу спілкування для точного вираження думок з їх наймен­шими відтінками. Говорячи ми майже завжди зосереджуємося на змісті доповіді або лекції які готуємо за­буваючи стежити за мовними особливостями а це часто при­зводить до погіршення виступу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Б. Під час наради можна скористатися магнітофоном або диктофоном. Це особливо потрібно на конференціях якщо промовці не підготували своїх виступів у письмовій формі. А на звичайних нарадах як правило немає рації робити запис усього обговорення...

Якщо нарада закінчується постановкою конкретних за­вдань то учасники звісно повинні мати повноваження вико­нувати їх. Мало сенсу в резолюціях а їх буває багато в яких ставляться завдання організаціям що не підпорядковані групі яка провела нараду. Наприклад орган громадського самоврядування вирішує що треба впорядкувати вулицю се­лища. Таке рішення виконати сам він не може. Було б пра­вильним коли б цей орган ухвалив що певний його член звернеться до відповідних організацій і займатиметься цим доки прийняте рішення викладене письмово буде виконано...

Натомість якщо нарада не дає очікуваних наслідків то вона перетворюється на колективне марнування часу. Учас­ники невдоволені оскільки витратили цілий робочий тиж­день безрезультатно завдавши народному господарству значних матеріальних збитків.

Отже наради корисні лише тоді коли вони добре організовані і дають можливість досягти певної економії ро­бочого часу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

В. І однією з важливих передумов спілкування між людь­ми є вміння добре говорити.

Для цього недостатньо добре опанувати рідну мову і зокрема її граматику і словник. Необхідно оволодіти знання­ми мови з погляду того щоб говорити завжди тактовно цікаво своєю мовою впливати на слухачів уміти переконати людину або ж просто розважити її уміти говорити зі зна­йомими і з незнайомими людьми з молодими й старими з рівними собі й високопоставленими з людьми що симпати­зують нам і з тими хто проти нас уміти говорити вдвох утрьох і в більших групах навіть перед широким загалом одне слово уміти своєю мовою завойовувати прихильність людей.

Хто хоче оволодіти вмінням гарно говорити повинен на­вчитися висловлюватися чітко. У товариській бесіді вибору висловів можна либонь приділити не таку вже пильну увагу однак під час відповідальних розмов точність висловлювань відіграє дуже важливу роль. Під час переговорів що переду­ють наприклад укладенню угоди формулювання повинні бути винятково точні бо в даному разі кожне слово має ве­лике значення.

З часів Стародавнього Риму існує професія основний зміст якої полягає в тому щоб виражати й формулювати думки під час переговорів двох сторін. Це професія юриста. Завдання юриста між іншим і полягає в тому щоб точно формулювати найрізноманітніші види законодавчих дирек­тив угод договорів тощо. Нефахівцям така точність часто здається зайвою...

Отже основна мета точного формулювання виключити можливість неоднакового тлумачення змісту (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

Вправа № 341. Перекладіть українською мовою. Поясніть розділові знаки:А. Мистеру Эдварду Вермилену.

Компания "А. Зерега'с сане"

28, фрон-строит,

Бруклин, Нью-ЙоркУважаемый мистер Вермилен!

Ваша компания в течение четырнадцати лет является одним из наших постоянных клиентов. Конечно, мы очень благодар­ны Вам за это и, соответственно, хотели бы обслуживать Вас быстро и эффективно. Однако, к сожалению, это ока­зывается невозможным, когда Ваши грузовики доставляют нам крупные партии груза в конце дня, как это имело место 10 ноября. Почему? Потому что и другие клиенты также до­ставляют свои грузы в конце дня. Естественно, что это вызывает скопление грузов и вынужденную задержку ваших грузови­ков, а иногда даже и задержку в отправке Вашего груза. Это плохо. Очень плохо. Как этого избежать? Путем достав­ки Ваших грузов в первой половине дня, когда это возмож­но. Это позволит Вашим грузовикам быстро разгрузиться и отправиться обратно, мы же сможем немедленно приступить к обработке Вашего груза, а наши рабочие попадут домой рано вечером, чтобы насладиться за обедом превосходными макаронами и лапшой, которые Вы производите. Пожалуйста, не примите это на жалобу и не сочтите, что я намерен советовать Вам, как вести дела. Мое письмо вызва­но исключительно желанием обслуживать Вас более эффек­тивно. Независимо от того, когда прибудет Ваш груз, мы всегда с радостью сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы быстро Вас обслужить.

Вы заняты. Пожалуйста, не утруждайте себя ответом на дан­ное письмо.

Преданный Вам начальник станции Дж. Б.(Дейл Карнеги. Основные методы обращения с людьми.)

Б. "Джонс-Менвилл", Мистеру Джону Доу.

22 Ист, 40-я стрит, 617, Доу-стрит,

Нью-Йорк Доувилл, Нью-Джерси
Уважаемый мистер Доу!

Не поможете ли Вы мне выйти из небольшого затруднения? Около года назад я убедил нашу компанию в том, что ар­хитекторы весьма нуждаются в каталоге, содержащем необ­ходимые для них полные данные о всех строительных материалах нашей фирмы и об использовании последних в работах по ремонту и перестройке домов. В результате появился прилагаемый каталог — первый подоб­ного рода.

Однако сейчас наш запас каталогов иссякает, и когда я упо­мянул об этом нашему председателю правления, он сказал (как обычно делают председатели), что не будет возражать против нового издания при условии, что я предоставлю убе­дительные доказательства того, что каталог выполнил задачу, для которой он предназначался.

Естественно, что я должен просить у Вас помощи и поэтому позволяю себе обратиться с просьбой к Вам и к сорока де­вяти другим архитекторам в различных частях страны быть нашими судьями.

Чтобы значительно облегчить Вам эту задачу, я на обороте моего письма набросал несколько простых вопросов. И, ко­нечно, я буду рассматривать как Ваше личное одолжение, если Вы ответите на зти вопросы, добавите замечания, ко­торые пожелаете сделать, а затем вложите письмо в прила­гаемый конверт, снабженный марками.

Излишне говорить, что это ни к чему Вас никоим образом не обязывает. И теперь я предоставляю Вам решить, будет ли издание каталога прекращено или же будет выпущено новое, улучшенное на основе Вашего опыта и совета. Во всяком случае, можете быть уверены, что я буду Вам весьма признателен за помощь. Благодарю Вас!

Искренне Ваш Кен Р. Дайк,

заведующий отделом сбыта

(Дейл Карнеги. Основные методы обращения с людьми.)

Вправа № 342. Перепишіть речення, поясніть розділові знаки.

А. Людина створила культуру, а культура — людину. Лю­дина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура — це не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови.

...Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездухов­ності... Мовна неграмотність, невміння написати елементар­ний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службо­вому мундирі (В Русанівський).

Б. Культура мовлення тісно пов'язана з культурою мис­лення. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє або не знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне, захаращене зайвими словами, непотрібними красивостями. Мовлення тоді гарне, коли воно якнайповніше і якнайточніше передає думки чи малює образи і легко сприймається, зрозуміле.

Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це й виявлення по­ваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову (з журн.).

Вправа № 343. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, розділові знаки та пропущені літери.

А. 1. Культура мовлення це ще й загальноприйнятий ет..кет типові формули вітання побажання запрошення тощо.

2.Неабияке значення має і тон розмови вміння вислухати ІН..ШОГО вчасно і доречно підтримувати тему. Уважніст..чемність і ввічливість основні вимоги мовного етикету. 4. Від чемного привітання шляхетного потиску руки невимушеної ненав..язливої розмови виграш обопільний. 5. Лихослів..я лицемірність невміння вислухати кол..егу навпаки лише нервує псує настрій. 6. Протокол це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. 7. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій і нарад. 8. Основний текст протоколу поділяєт.хя на розділи які відповідают.. пунктам порядку ден..ого.

Б. 1. Акт складається при приймай, і-здаванні справ після переобліку при проведен..і випробувань нової техніки при нещас.них випадках при здачі об.єктів. 2. Цей документ підписують усі особи які брали участь у його складай..і.

3.Особі запрошеній на роботу в порядку переведення з ін..шого підприємства установи організації за погодженням між керівниками підприємств установ організацій не може
бути відмовлено в укладанні трудового договору. 4. Зворотна адреса пишеться повністю. 5. Адреса це точна вказівка місця проживай..я чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь. 6. Забороняємся укладання трудового договору з громадянином якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана. 7. Правила встановлені Міністерством зв..язку забезпечують якнайшвидше пересилання зберігання і доставку поштових відправлень.

Вправа № 344. Проаналізуйте зміст тексту. Вітравте недоліки у використанні фактичного матеріалу. Відредагуйте текст. Поставте та поясніть розділові знаки.

А. Весняно-польові роботи почалися 12 квітня на 5 днів пізніше минулого року, у зв'язку з заливними дощами, що почалися 4 квітня і998 року. Станом на ЗО квітня висіяно 130 т пшениці на площі 470 га (1997 р. — 350 т, тобто 82%). Вико­нано передпосівну обробку на 421 га. Посаджено 25 га картоплі, що становить 35% загальної площі (1997 р — 120 га).

Б. У порівнянні з 1960 роком зросло виробництво трак­торів до 18 000 одиниць з 12 300. що становить приріст 25%. Комплектуючі поставляють різні підприємства ХТЗ, "Світоч", "Юність", "Колос". Сівалок та причепів випущено на 10% менше (500 одиниць до 4500 у 1960 році).

V. Культура мовлення

Вправа № 345. Перепишіть речення. Виправше помилки, поясніть їх:

A.1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Необхідио додержуватись регламенту. 3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги.

Б. 1. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни, 2. Ще одна стаття розходів нашого об'єднання — охорона оточуючого середовища. 3. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 4. Не дивля­чись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних ре­зультатів. 5. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК

B.1. В обов'язки секретарші входить ведення документації. 2. Сучасні форми переписки склалися понад стоп'ятдесят років тому. 3. Прізвище й адрес особи чи найменування організації зазначається в самому тексті з лівого боку під датою. 4. Люди ділового круга знають, наскільки важливе взаємопорозуміння в неофіційній зустрічі ділових
партнерів. 5. Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною.

Вправа № 346. Утворіть дієслівні словосполучення, де подані іменники виступають залежним словом:

А. Участь, угода, ініціатива, рішення, роль, позиція, зди­вування, питання, значення.

Б. Висновок, подяка, відповідальність, заходи, увага, довідка, виконання, посада, обов'язок, розгляд.

Вправа № 347. Утворіть сполучення "прийменник + імен­ник" за допомогою прийменників по, на, за, від, в(у), через, після, з. Визначте відмінок іменників:

А. Ім'я, професія, замовлення, адреса, народження, вимо­га, час, освіта, потреба,

Б. Зразок, обставини, автор, використання, доказ, бажан­ня, справи, список, думка, закон.

Вправа № 348. Перекладіть словосполучення українською мовою. В тих випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу:

A.По прибытию на место; переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; комитетпо экономике и контролю; по исполнению желаний; передать по рации; огромный по своим масштабам; культура,национальная по форме; реализовать по безналичному расчету; работать по программе; получить по подписке; работать по учебнику; сообщить по телефону; старший по возрасту.

Б. Оказывать услуги по закупке; подготовить документы по привлечению иностранных инвестиций; работать по принципам рыночной экономики; по его приказу; по собст­венному желанию; заказы просим высылать по адресу; по просьбам телезрителей; осуществлять мероприятия по регис­трации; по свидетельству очевидцев; по профессии; по ваше­му предложению; по вашим заявкам; комитет по делам разоружения; высылать пакеты документов по малым пред­приятиям, акционерным обществам, по обществам с ограни­ченной ответственностью.

B.По желанию организации; по рассмотрению вопроса; по получению документов; работать по совместительству; курсы по изучению языка; поссориться по недоразумению;


заместитель директора по общим вопросам; консультант по научным вопросам; группа по исследованию; обидеть по невниманию," совершить по ошибке; по окончанию срока
действия; комиссия по составлению резолюции; по возвращению из отпуска.

Г. По вашему усмотрению; по делам службы; по долгу службы; по заказу; по закону; по имеющимся сведениям; по истечении срока; по настоянию; по недоразумению; по обо­юдному согласию; по поручению; по приглашению; по при­чине чего; по расценке; под председательством; после обеда.

Вправа № 349. Перекладіть українською мовою: А. Нижеподписавшийся; вышеизложенный; упомянутый; заинтересованный; внедряемый; предотвращенный; первосте­пенный; непригодный; председательствующий; непредви­денный.

Б. Надлежащим образом; официальные лица; деловые круги; вводить в убыток; быть на хорошем счету; в течение недели; за наличные деньги; изымать из обращения; на об­щественных началах; наводить справки.

В. В рассрочку; во вред; по достоинству; по крайней мере; несостоятельность; на усмотрение; по силам; по при­чине; за неимением; по обоюдному согласию.

Вправа № 350. Перекладіть українською мовою. Виділіть морфеми і слова, які не тотожні в російській та українській мовах:

А. Соперник, сотрудник, соучастник, совещание, сооб­щество, сообщение, сослуживец, сопредседатель, соавтор, со­ратник.

Б. Ответные меры, ответственный, соответствующий, от­ветчик, доработка, разработка, выработка, отмечать, отмет­ка, отметина.

Вправа № 351. Поясніть семантичні відмінності між сло­вами, наведеними в групах. Утворіть словосполучення, вико­ристовуючи подані слова:

А. Акціонерний — акціонерський; аргументування — ар­гументація; база — базис; базар — ринок — ярмарок; виби­рати — добирати — обирати; виборний — виборчий — вибірний; виголошувати — оголошувати — проголошувати; витрата — витрати — видаток; внесок — вклад; гаран­тійний — гарантований.

Б. Головний — основний; ділянка — дільниця; договір — угода; економіка — економія; завдання — задача; інфор­мативний — інформаційний; керівництво — керування; кримінальний — карний; об'єм — обсяг, особистий — осо­бовий — особливий.

Вправа № 352. Перекладіть речення українською мовою: А. 1. По первому вопросу повестки дня выступил предсе­дательствующий на собрании академик. 2. Товары, приня­тые от иностранных граждан, продаются по ценам ниже рыночных. 3. Выступающие долго спорили по мерам оказа­ния материальной помощи пострадавшим от аварии на атомной станции. 4. По этой теме принято соответствующее решение. 5. Товары отпускаются по купонам. 6. По оконча­нию курсов менеджмента вручаются свидетельство и серти­фикат, который дает право работать за границей. Справки по телефонам...

Б. 1. При подготовке к экзамену преподаватель совето­вал пользоваться конспектом по математике. 2. Остановка транспорта по требованию отменена. 3. Все учебники по экономической географии были розданы студентам. 4. Пред­седатель государственной комиссии по изучению последст­вий аварии был приглашен на заседание. 5. Вход в здание только по пропускам. 6. Пособие с приложением вы можете получить по почте наложенным платежом, если отправите заявку по адресу...В. 1. Комиссией внесены предложения по понижению уровня цен. 2. Подписаны соглашения по многим вопросам. 3. Составители пособия предлагают разнообразную инфор­мацию по самым различным правовым вопросам. 4. Начала работу инспекция по контролю за разоружением. 5. Желаю­щим выехать за рубеж по любым причинам советуем иметь справочник "Американское иммиграционное законодатель­ство и аспекты выезда из России". 6. В новое здание реаби­литационного центра по традиции первыми вошли священнослужители.

Вправа 353. Доберіть російські відповідники до наведе­них українських слів-

А. Виняток, випадок, випробний, доброякісний, зичити, досі, досить, другорядний, залучати.

Б. Зрадіти, зрадити, зразок, обчіплювати, стислий, натомість, халепа, безготівковий, словотвір,

Вправа 354. З'ясуйте різницю між поняттями:

А. Уява — уявлення; особа — особистість.

Б. Споживний — споживчий — споживацький; госпо­дарський — господарчий.

Вправа 355. Знайдіть власне українські відповідники до слів:

А. Спікер, кур'єр, презентація, репрезентація, турне, круїз, авторитет, менталітет, інтер'єр, асортимент.

Б. Девальвація, деномінація, інтеграція, інвестиція, кон'юнктура, резюме, імпічмент, електорат, плюралізм, рейтинг.

При виконанні цього завдання використовуйте "Словник іншомовних слів".

Вправа № 356. Наведіть відповідні за значенням фразео­логізми в українській мові:

1. Лучше не досказать, чем пересказать. 2. Больше верь делам, нежели словам. 3. Слухом земля полнится. 4. Торг дружбы не знает.

Вправа № 357. Прочитайте, знайдіть і виправше помилки. Запишіть:

А. 1. Питання внесене у повістку дня. 2. Дев'ятим пунк­том записано інформація про соціальний захист населення.

3.Комітету треба ще працювати дві неділі. 4. На 12 люте ситуація склалася дуже складна. 5. З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів. 6. Стаття складається з трьох


строчок. 7. Все це дуже добре викладено на бумазі, а в житті все не так. 8. Я теж притримуюсь такої думки.

Б. 1. Починаючи сьогодні програму, мені подумалось, що ми все ж не все зробили, або поліпшити ситуацію. 2. У прошлому році закупили 10 т сировини, а цього року заку­паемо усе на ринку. 3. Виробництво скоротилося із-за не­хватки сировини. Але в слідуючому році планується збільшити... 4. Більша частина активу осталася і продовжу­ють свою справу. 5. Роботу відложили на місяць. 6. Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. 7. Може настати екологічна катастрофа завдяки тому, що буде горіти нафта. 8. На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.

Вправа № 358. Виправше стилістичні помилки, пояс­ніть їх:

А. 1. Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення по­милок у роботі. 2. Звіт керуючого підприємством з обмеже­ною відповідальністю перед співробітниками був доповіддю тривалістю півгодини і продовжився обговорен­ням. 3. Підписка на газети та журнали почалася для робіт­ників та службовців підприємства "АТЕК" м. Києва.

4.Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. 5. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. 6. Це ліки від усяких хвороб

(Б.Д. Антонвнко-Давидович. Як ми говоримо).

Б. І. Я живу по вулиці Грушевського. 2. І потрібно було виключного факту, щоб прихильність цих людей зламалась. 3. Бажаючі взяти участь в екскурсії, повинні записатися в профкомі. 4. У збиральній кампанії прийняли участь не тільки школярі, а й старі люди села. 5. З метою біологічної ізоляції, щоб уникнути можливого поширення місячних мікроорганізмів, космонавтів помістили в спеціальний "фур­гон", де вони пройдуть тривалий карантин. 6. Консультації з філософії відбуваються по вівторках і п'ятницях (Б.Д. Ан-тоненко-Давидович. Як ми говоримо).

Вправа № 359. Побудуйте правильно словосполучення, ви­користовуючи слова, подані в дужках, та ставлячи іменники у потрібному відмінку. Поясніть ваш вибір.

А. 1. Літак було знято з виробництва (у зв'язку, з, з-за, за, завдяки, в силу — його конструктивні недоліки).


 1. Відмовити (по причині, у зв'язку з, з-за, через — відсутність належних приміщень).

 2. Вирішити питання (з, про, через — постачання дизпа-лива).

Б. 1. Подати заяву (про, на, по — звільнення).

2.Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з — наказ).

3.Робота виконана (з, по, відповідно до — інструкція).

Вправа № 360. Відредагуйте речення.

А. 1. У польовій формі військовослужбовців гімнастерку замінено на кітель з відкладним коміром. 2. Вишивання — це її любима робота. 3. По двору ходило багато домашньої птиці. 4. Фактичні результати перельоту, благополучна по­садка важкої двомоторної машини в районі боліт і озер... — неперевершений приклад високої майстерності, доблесті. 5. Зброя дуже давня, може, навіть залишилася з часів Другої світової війни. 6. Недостойна поведінка п'яного хулігана обурила всіх присутніх. 7. Цеглу, цей вогнетривалий матеріал для будівництва, завозили до міста з початку 20-х років нашого століття (за Б.Д.Антоненко-Давидович. Як ми говоримо).

Б. На підприємствах легкої промисловості встановлено семигодинний робітничий день. 2. Збори працівників вироб­ничого об'єднання "Всесвіт" були чисельні. 3. Минулорічний урожай був уже кращий, як позаминулорічний. 4. Ніякі вмовляння й попередження не допомогли, і він став злісним п'яницею. 5. Завод заключив договір на продаж сільськогос­подарської техніки колгоспам Вінницької області. 6. Вони стояли на вірній дорозі. 7. Хвороба моя була запущена, опе­рація пройшла важко (за Б.Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо).

Вправа № 361. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти.

А. 1. Абсвлютна більшість цих наказів виконана. 2. Пе­реверніть сторінку книжки. 3. Завдяки хворобі він відстав від інших. 4. Він діяв згідно розпорядження. 5. Я виходжу на слідуючій зупинці.Б. 1. Читає багато преси. 2. Приймає активну участь у громадській роботі. 3. Вона постійно працює над підвищен­ням свого інтелектуального рівня. 4. До навчання відносить­ся сумлінно. 5. Користується повагою серед товаришів і студентів.
ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка