Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка17/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Доручення

Я, Музира Ірина Вікторівна, доручаю Зав'ялій Оксані Олексіївні отримати мою стипендію за вересень.

20 вересня 1998 р. (підпис) М.I. Музира

Підпис студентки Музири засвідчую:

Декан соціально-гуманітарнрго факультету М.І. Зайчук

II.Визначте, який це документ за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням.

III.Визначте реквізити доручення.

Вправа № 206. Напишіть доручення (за вибором): 1) на продаж будинку (квартири); 2) на ведення спадко­вої справи і на одержання свідоцтва на право успадкування; 3) на одержання грошей, які надійшли переказом; 4) на одержання внеску з Ощадного банку; 5) на зняття з обліку в органах Державтоінспекції та продаж легкового авто­мобіля.

Вправа № 207. Перекладіть українською мовою. Оформіть відповідно до вимог. Допишіть відсутні реквізити.

Агрофирма "Степь" уполномачивает Ильина Семена Павловича, старшего экономиста, заключить договор с Яс-ногородским комбинатом строительных материалов на пос­тавку фирме во II и III кварталах 1999 года 70 тыс. штук силикатного кирпича и 20 тыс. штук цементно-песчаной че­репицы.

Доверенность действительна по 00.00.00.

Вправа № 208. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми:

Доверенность

г. Киев, первое апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года

Я, Артеменко Василий Петрович, проживающий по адресу: ул. Большая Житомирская, 15, кв. 82, паспорт ХІ-РЩ № 712234, выданный 08.05.95 ОВД Подольского района г. Киева, настоящей доверенностью уполномачиваю Воробь­ева Игоря Ильича, проживающего по адресу: бул. Строите­лей, 7, кв. 4, получить в специализированном центре "Прайс" г. Киева атомобиль марки ВАЗ-2109, согласно справке-счету БР № 37241, выданной 15.06.92 комиссионным магазином № 1 г. Киева.

Для этого предоставляю ему право расписаться за меня в получении автомобиля и выполнять все необходимые дейст­вия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на один год и действительна по первое апреля тысяча девятьсот девяносто седьмого года.

Дата Подпись


Удостоверительная

надпись государственного нотариуса


М.П.
Вправа № 209. I. Прочитайте текст документа.

Я, Єлизаров В'ячеслав Іванович, отримав від Дежньова Ігоря Сергійовича гроші в сумі сто (100) гривень. Зо­бов'язуюсь повернути всю суму 00.00.00. 1. Визначте, який це документ за: а) найменуван­ням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виник­нення; ґ) формою.

 2. Назвіть основні реквізити цього документа.

 3. Поясніть правопис виділених слів.

Вправа № 210. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Тригубенко Алла Анатоліївна отримала у магазині "Канцтовари" ЗО жовтня 1997року товарів на суму 213 гри­вень.

Вправа № 211. І. Продовжіть речення: 1. Розписка — це ... .

 2. Розписка містить такі реквізити: ... .

 3. Якщо передаються суми грошей, у розписці вказується ... .

 4. Підпис особи, котра дає розписку, засвідчується ... .

II. Напишіть розписку про одержання із книгарні підруч­ників з ділової української мови.

Вправа № 212. Виправше помилки в оформленні документа.

Я, викладач кафедри філософії, Пономаренко Віталій Петрович, одержав у бібліотеці дві книги.

Вправа № 213. І. Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Розписка

Я, Бірюкова Ольга Петрівна, отримала у завідуючої бібліотекою О.В. Гуменюк на тимчасове користування під час канікул 2 підручники з історії України.

00.00.00
(підпис)


 1. Визначте, який це документ за: а) походжен­ням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

 2. Визначте реквізити розписки.

 3. Поясніть правопис виділених слів.

Вправа № 214. І. Напишіть розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки; самостійно визначте: 1) назви книжок; 2) їх кількість; 3) можливу вартість; 4) на яку суму.

II. Назвіть реквізити цього документа.


Вправа № 215. Напишіть розписку:

 1. про одержання устаткування для майстерні від заводу;

 2. про одержання українських костюмів для вечора.


Вправа № 216. Продовжіть речення:

 1. Список — це ... .

 2. Найпоширенішим є ... список, що ... .

 3. Різновидами списку є ... .

 4. Перелік — це ... .

 5. Бібліографія — це ... .

6.Список, перелік, бібліографія можуть записуватися у формі ... .

7.Таблиця — це ... .Вправа №217. Прочитайте. З'ясуйте, які це документи за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) похо­дженням; ґ) складністю.


II.
№ пор.

Назва дисципліни

Факультет, на якому читається

Курс

Семестр1.

Вступ до

літературознавствафілологічний

1

11

Вступ до мовознавства

філологічний

1

1


№ пор.

Автор

Назва

Місце видання

Видавництво

Рік

видання


Загальна к-ть ! сторінок І

1.

Головач А.С.

Зразки оформлення документів: Для під­приємств і громадян

Донецьк

Сталкер

1997

352

2.

Шевчук

Українське
С.В.

ділове
Вища

мовлення

Київ

школа

1997

271
III.


Вправа № 218. Напишіть список студентів групи (підгру­пи), в якій ви навчаєтеся, в алфавітному порядку.

Вправа № 219. Складіть алфавітний список викладачів, які читають на вашому курсі; використайте графи "№ пор.", "Прізвище, ім'я, по батькові", "Вчений ступінь, вчене звання", "Навчальний предмет".

Вправа № 220. Напишіть перелік навчальних дисциплін, які вивчаєте. У додатках зазначте, які дисципліни ви хотіли б ще вивчати.

Вправа № 221. Допишіть текст. Назвіть реквізити доку­мента. Назви кафедр запишіть в алфавітному порядку.
Перелік

кафедр, які працюють

на ... факультеті

 1. Кафедра ... . Завідувач — ... .

 2. ...


Вправа № 222. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з такими графами: І) № пор.; 2) кількість сту­дентів у групі; 3) склали сесію; 4) на "5"; 5) на "4" і "5"; б) на "З"; 7) не склали сесію; 8) успішність, %.

Вправа № 223. Виправше помилки в оформленні бібліо­графії. Запишіть правильно.

 1. А.Ф. Марахова: "Мова сучасних ділових документів". Київ — "Наукова думка" (1981).

 2. С.В. Шевчук: "Українське ділове мовлення". Київ — "Вища школа" (1997).

 3. М.І.Молдаванов, Г.М. Сидорова: "Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою". Київ — "Техніка" (1992).

 4. Л.П. Любивець: "Ділові папери". Київ — "Радянська школа" (1981).

 5. С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук: "Сучасні ділові папери". Київ — "A.C.K." (1998).

Вправа № 224. І.З'ясуйте, яке із визначень розкриває по­няття "список використаної літератури", "реєстраційна бібліографія ", "рекомендаційна бібліографія ".

1.Знайомить читача з назвами усіх книжок з певної теми. 1. Містить перелік книг, на які посилається автор.

 2. Вміщує назви книг, які автор радить прочитати.
 1. Назвіть способи розміщення бібліографічних відомос­тей.

 2. Напишіть рекомендаційну бібліографію з будь-якої фа­хової дисципліни (одним із способів).

Вправа № 225. І. Запишіть слова в алфавітному порядку. II. Складіть з ними речення.

Табель, відомість, покажчик, інвентаризаційний опис, прейскурант, реєстр, номенклатура справ.ПІ. З'ясуйте значення поданих слів. Запишіть і запам'я­тайте.

Вправа № 226. Напишіть інвентаризаційний опис власних предметів, якими ви користуєтеся в процесі навчання, у вигляді таблиці з такими графами: 1) № nop.; 2) назва; 3) кількість; 4) стан; 5) вартість.

Впрвва № 227. Запишіть прізвища українською мовою в алфавітному порядку, згрупувавши їх за рубриками: а) пись­менники; б) художники; в) композитори; г) мовознавці. Про­довжіть ряди; поясніть правопис.

Виноградов, Тропинин, Пешковский, Балакирев, Крам­ской, Суриков, Глинка, Щедрин, Филин, Некрасов, Буслаев, Ивашкевич, Васнецов, Римский-Корсаков, Свиридов, Пле­щеев, Шостакович, Одоевский, Сергеев-Ценский, Тютчев, Бородин, Лебедев-Кумач, Перов, Кабалевский, Репин, Кол-мановский, Шишкин, Бунин, Кольцов.Вправа № 228. Напишіть договір:

 1. купівлі-продажу житла;

 2. постачання друкованої продукції;

 3. на участь у виставці, ярмарку.

Вправа № 229, Напишіть трудову угоду за поданим зразком.

Трудова угода

Місце підписання " " 200 _ р.

Цю трудову угоду укладено між

в особі


і про подане нижче:

з до 200_ р.

зобов'язується виконати роботу .

(опис робіт)

Особливі умови

Замовник зобов'язується у термін після підписання угоди про приймання робіт _______________________________

за


сплатити суму грн.

Виконавець

прописаний: м. , вул. , буд. ,

корпус , кв. . Паспорт серії

№ , виданий

(ким, дата видання)

Родинний стан

Рахунок ощадної книжки № в Ощадному

банку № , розрахунковий рахунок районного

відділення Житлосоцбанку N°

Строки угоди:

Замовник Виконавець
Вправа № 230. Продовжіть і оформіть відповідно до вимог запропонований пункт договору.

9. Обставини непереборної сили. 9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за договором у разі, якщо ... . 9.2. Для цього договору термін "обставини непереборної сили" означає: ... . 9.3. Підтвердження наяв­ності однієї або більше з вищезазначених обставин непере­борної сили, що впливають на невиконання зобов'язань однією із сторін за цим договором, у разі виникнен­ня сумніву з боку другої Сторони здійснюється ... .

Замовник зобов'язується у термін після підписання угоди про приймання робіт

Вправа № 231. І. Прочитайте текст документа.

Зарахувати на посаду асистента кафедри органічної хімії випускницю природничо-географічного факультету Мокренко Олену Іванівну з 1 серпня 1998 р.

Підстава: заява Мокренко О.І., підпис декана факультету доц. Смульського II. та резолюція ректора університету проф. Шкіля М.І.

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням:б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення:ґ) формою.


 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 232. Оформіть документ такого змісту.

Потрібно прибрати кабінети — до 20 вересня (від­повідальні — класні керівники); утеплити вікна — до 1 жовтня (відповідальні — техпрацівники); упорядкувати пришкільну територію — до 1 жовтня (відповідальні — класні керівники, вчителі праці, техпрацівники).

Вправа № 233. І. Продовжіть речення:


 1. Наказ — це ... .

 2. Накази щодо особового складу регламентують ... .

 3. Кожний пункт наказу починається з ... .

 4. Реквізити наказу такі: ... .

 5. Наказ набуває чинності з моменту ... .

II. Напишіть наказ про прийняття на роботу.

Вправа № 234. І. Прочитайте уривок з тексту до­кумента.Звільнити: Лук'янчук Ганну Миколаївну, лаборанта кафедри методики викладання мови та літератури, із посади з 1 липня 1995 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява Лук'янчук Г.М.

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням;б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення;ґ) формою.


 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 235. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Київська середня школа № 15Наказ

Щодо особового складу

Прийняти на роботу вчителя історії Шутейко В.В. з 1 верес­ня 1997 року з тижневим навантаженням 16 годин, встано­вити заробітну плату 130 гривень.

Директор середньої школи № 15 м. Києва К.Г. Білозуб


II.Визначте, який це документ за: а) походженням;б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.Визначте реквізити наказу.

Вправа № 236. І. Відредагуйте текст. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) походженням; ґ) складністю; д) ступенем гласності; е) стадіями створення. Визначте різновид документа.

II. Допишіть відсутні реквізити.А. 00.00.00 № 15 м. Київ

Прийняти на посаду бухгалтера-економіста фірми Куц Аллу Михайлівну з окладом 280 гривень.

Начальник планового відділу дав згоду.

Директор фірми (підпис) В.П. Кононенко


Б. 00.00.00 № 25 м. Вінниця

Звільнити Байдикайло Ніну Петрівну, оператора машинообчислювального бюро, за прогули.

Була написана доповідна записка начальником МОБ Куп-рухіним С.В.

Директор заводу (підпис) О.І. Супрун

Вправа № 237. Напишіть наказ щодо особового складу на аркуші паперу формату А4. Залиште місце для кутового штампу.

Кутовий штамп. Наказ. Дата. Номер, м. Харків. Про пе­реведення на іншу роботу. Перевести: Соловйову Людмилу Федорівну, старшого лаборанта інституту, на посаду завіду­вача кабінету іноземних мов з 00.00.00 з посадовим окладом 180 грн. на місяць. Підстава: заява Соловйової Л.Ф. із візами. Директор інституту І.Т. Зотов. Візи: Відділ кадрів, Керівник структурного підрозділу, Плановий відділ. З нака­зом ознайомлена. Підпис.

Вправа № 238. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть орфограми.

Киевская фирма "Мрия"Приказ

  1. № 10-л г. Киев

Принять на должность экономиста фирмы Артемьева Ефрема Афанасьевича с 15 января 1996 г. с трехмесячным испыта­тельным сроком, установив должностной оклад в размере 170 гривен.

Основание: заявление Артемьева Е.А. и согласие начальника

планового отдела Шумова А.А.

Директор фирмы А.М. Бузукин


II. Усне ділове мовлення

Вправа № 239. Продовжіть речення: 1. Етикет — це ... .

 2. Службовий етикет визначає ... .

 3. Перше враження від людини складається з того, наскільки ... .

 4. Поганий настрій не слід ... , оскільки ... .

 5. Загальна і мовна культура людини виявляється у ... .

 6. Кожна ситуація потребує певних мовних засобів, на­приклад: ... .

 7. Пошанна множина в українській мові вира­жається тільки ....

 8. Невід'ємним атрибутом ділового життя сьогодні є ... .

 9. Візитна картка — це ... .

10. Візитні картки бувають різних типів: ... .

 1. Колір візитних карток повинен бути ... .

 2. Розміром візитні картки бувають ... .

 3. Обмін візитними картками відбувається зразу після...

Вправа № 240. І. Запишіть речення. З'ясуйте, які норми мовного етикету вони виражають.

 1. Піфагор застерігав: "Перш ніж почнеш говорити, дай час дозріти думці під твоїм язиком".

 2. "Заговори, щоб я тебе побачив",— писав давньогрець­кий філософ Сократ.

 3. "З ким доводиться мати справу, — говорив Езоп, — з тими будь поступливим і чемним".

 4. "Слово має силу так діяти на стан душі, як ліки діють на тіло, — стверджував давньогрецький філософ Горгій. — Подібно до того, як різні ліки вигонять різні соки із тіла, притім одні припинять хворобу, а інші — життя, так і слова

—одні сповнюють слухачів смутком, другі тішать, треті ля­кають, четверті викликають сміливість, п'яті ж якимось лихим переконанням отруюють і зачаровують душу".

5.Давньокитайський філософ V—IV століття до нашої ери Конфуцій говорив: "Достатньо, щоб слова були змістовними", — проте іноді цього буває замало.

II. Поясніть розділові знаки.

Вправа № 241. І. Перекладіть українською мовою.

II. Сформулюйте основні правила, яких слід дотримува­тись під час безпосереднього спілкування.

Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать четко; о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были осторожными; о необходимос­ти помнить о последствиях своего гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу (Конфуций).


Довідка: благородный — шляхетний; почтительный — поважливий, шанобливий; искренний — щирий; последствия—наслідки; извлечь — мати, дістати, здобути.

Вправа № 242. І. Прочитайте. З'ясуйте, що виражають ці мовні конструкції.

II. Усно змоделюйте мовну ситуацію, в якій можуть бути використані такі мовленнєві вислови.


 1. Скажіть, будь ласка, ... .

 2. Дозвольте мені ... .

 3. Чи не могли б Ви ... .

 4. Будьте ласкаві, допоможіть ... .

 5. Дозвольте запитати ... .

 6. Будьте такі ласкаві, поясніть ... .

 7. Чи можу я попросити ... .

Вправа № 243. І. Назвіть типи візитних карток. З'ясуйте, для чого вони використовуються.

1.


TOB "БЮХІМ" Фірмовий знак Тел./факс: (000) 000 — 0000

вул. Електриків, 2, м. Київ, Україна, 00000


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка