Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка15/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Вправа № 118. І. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні. Відредагуйте. Запишіть правильно.

Декану Мелейко І.В. від викладача Сухопар Н.П.

Доповідаю Вам, що НІ курс фізико-математичного факультету проігнорував лекцію з педагогіки на тему: "Виховання осо­бистості. Роль колективу в цьому процесі". Хочу, щоб Ви вжили заходів щодо студентів.

7 березня 1997 р.

II. З'ясуйте, який це документ за: а) призначенням; б) на­йменуванням; в) походженням; г) формою; ґ) стадіями ство­рення.

Вправа № 119. Напишіть доповідну записку на ім'я декана факультету про відрядження найкращих студентів курсу на Всеукраїнську студентську олімпіаду з...

Вправа № 120. Відредагуйте текст. Виправше помилки в оформленні документа. Допишіть відсутні реквізити.

Начальнику цеху № 4 Акціонерного товариства.


Доповідна записка

00.00.00 на другій зміні сталася пригода: Швець С.К. пору­шив правила експлуатації устаткування. Через це трохи не сталася аварія.

Начальник зміни М.Н. Деркач

00.00.00
Вправа № 121. Оформіть доповідну записку, розмістивши правильно реквізити на аркуші паперу формату А4. Залиште місце для кутового штампа.

Доповідна записка. Дата. Індекс. Про підготовку ком­п'ютерних класів до нового навчального року. Начальникові Головного управління професійно-технічної освіти м. Києва Добровольському A.M. Відповідно до розпорядження № 34 мною був перевірений стан комп'ютерних класів у СПТУ м. Києва. Встановлено, що кабінети, в яких проводиться на­вчання з діловодства і комп'ютерної грамотності, в основно­му підготовлені до роботи. Викладацьким складом і майстрами виробничого навчання всі училища укомплекто­вані. Однак комп'ютерами забезпечені не всі професійно-технічні заклади. У деяких із них (№ 14, 18, 22, 35) ще й досі користуються застарілими друкарськими машинками. В учи­лищах № 102, 112 меблі не відповідають сучасним вимогам. Слід допомогти училищам придбати необхідну кількість комп'ютерів і нових меблів. Варто відзначити добру підготовку комп'ютерного класу училища № 25. Інспектор О.П. Шаменко.

Вправа № 122. Розкрийте дужки і складіть доповідну за­писку за допомогою поданих складних слів або похідних від них:

А. Дев'яносторіччя), Корсунь(Шевченківський), кіноре­портаж), всесвітньо(відомий), історико(культурний), фотоко­респонденти).

Б. Вище(зазначений), радіо(комітет), прем'єр(міністр) міськрада), науково(технічний), чітко(виражений).

Вправа № 123. Напишіть доповідну записку проректорові з навчальної роботи з пропозицією внести зміни до навчально­го плану.

Вправа № 124. Напишіть доповідну записку на ім'я декана факультету, де ви навчаєтесь, про виконану роботу під час III трудового семестру.

Вправа № 125. За поданим початком допишіть доповідну записку.

Студентське наукове товариство Проректорові_______________

Доповідна записка __________________________

00.00.00 № 13-18/135 з наукової роботи

про відрядження доц. Танасієнко I.J.
Просимо відрядити студента IV курсу філологічного факультету на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підстава: ________________________________________________________________

Голова студентського

наукового товариства (підпис) О.В. Мудрак

Вправа № 126. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть орфограми.

Донецкий металлургический завод Заместителю директора

завода Куцову Н.И.

Административно-хозяйственный отдел

Докладная записка

10.05.96


В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Укра­ины подготовлены материалы о работе завода за первый квартал этого года.

Для качественного выполнения указанной работы и в связи с большим количеством информационного материала, а также загруженностью информационно-вычислительного цен­тра завода возникла необходимость привлечения других вы­числительных центров для машинной обработки материалов.

С этой работой может справиться вычислительный центр Института экономики промышленности АН Украины.
Прошу Вас согласовать этот вопрос с институтом.
Заместитель заведующего отделом Р.Н. Рябов

Вправа № 127. І. Доберіть до поданих іменників прикмет­ники з орфограмами "Спрощення в групах приголосних" та "Зміни приголосних при словотворенні та словозміні".

II. Напишіть доповідну та пояснювальну записки, викорис­товуючи якнайбільше утворених словосполучень.

Зразок: публіцистичний стиль; власний вибір; аспірантсь­кий звіт; вищий орган; відділ технічного контролю тощо. 1. Документ, папір, термін, реквізит, звіт, виклад, стиль.

Б. Список, перелік, протокол, аркуш, виступ, формуляр,контроль.

 1. Орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист.

Г. Податок, адресат, .бланк, факт, адрес, адреса, вибір.
Вправа № 128. Продовжіть речення:

 1. Пояснювальна записка — це ... .

 2. Цей документ пишеться на вимогу ... .

 3. Якщо документ не виходить за межі установи, то ... .

4.Пояснювальна записка, яка виходить за межі установи, ... .

5.Цей документ містить такі реквізити: ... .

Вправа № 129. Напишіть пояснювальну записку на ім'я де­кана факультету про порушення трудової дисципліни вашою групою.

Вправа № 130. І. Прочитайте текст. Продовжіть його.

II. Оформіть текст як вступну частину іншого докумен­та. З'ясуйте, до якого ділового папера може бути написана така пояснювальна записка.

У добу творення незалежної держави, коли прийнято закон про надання українській мові статусу державної, в Україні питання культури мовлення набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто пише, читає й розмовляє української мовою як рідною. Писемне спілкування в дер­жавному, суспільному, політичному, господарському житті, в органах управління переходить на українську мову. Це спричиняє появу чималої кількості типових помилок, хибних висловів і знижує рівень культури мовлення у загально­національному вимірі.

За таких умов дуже важливо озброїти знанням про ділові папери студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, адже саме за допомогою ділових документів, листів установлюються офіційні, службові, ділові парт­нерські контакти між закладами, підприємствами, інсти­туціями, державами.

Ділова українська мова — одна з дисциплін, які вивча­ються на першому курсі. Вона передбачає вивчення ... .

Вправа № 131. Оформіть пояснювальну записку, роз­містивши правильно реквізити на аркуші паперу формату А 4.

Назва установи (підприємства, організації"). Назва струк­турного підрозділу. Адресат. Пояснювальна записка. Дата. Про порушення виробничої дисципліни. 00.00.00 під моїм керівництвом було виготовлено експериментальну партію шампуню "Шовк plus", що не відповідає вимогам ТУ У — 1234567—000—00. Це сталося через те, що було порушено пропорційність компонентів у суміші трав та олій. Такого раніше не траплялося. Перед виходом партії товару облад­нання лабораторії не було перевірено. Вартість збиткової партії, якщо керівництво вважатиме за потрібне, компенсую частинами з власної зарплатні. Старший лаборант O.K. Власенко.

Вправа № 132. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Київська середня школа № 15 Директору школи

Харчук СІ.

Пояснювальна записка.

Я пропустив уроки, бо разом з батьками відвідав виставку робіт сучасних українських скульпторів.

Учень 11-Б класу (підпис)

II.Визначте, який це документ за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.Визначте реквізити пояснювальної записки.

Вправа № 133. І. Прочитайте текст документа.

Студенти 12-ї групи спеціальності "Сурдопедагогіка і українська мова" не з'явилися 11.10.97 на заняття з педа­гогіки (II пара) тому, що відвідували виставку комп'ютерів.

II. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою. 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 134. Прочитайте текст. Визначте, який це до­кумент за: а) найменуванням; б) походженням; в) призначен­ням; г) складністю; ґ) стадіями творення.

Шановний Теплюк Олександре Петровичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Українська мова — державна мова".

Порядок денний:


 1. Становлення української мови як державної.

 2. Українська мова — мова діловодства.

 3. Труднощі впровадження української мови в документацію різних галузей промисловості.

Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку вчителя ЗО—31 жовтня 2000 року.

Початок о 12.00

їхати тролейбусами № 5, 8, 9, 17 або метро до зупинки "Університет"

Всеукраїнське товариство "Просвіта"


Вправа № 135. І. Прочитайте текст.

Оргкомітет з підготовки і проведення Днів культури Рес­публіки Казахстан в Україні запрошує Вас на урочистий концерт присвячений закриттю свята.

Ваш ряд 3, місце 27

II. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою; ґ) стадіями створення. 1. Визначте відсутні реквізити. Допишіть їх.

 2. Поставте розділові знаки у тексті та поясніть їх.

Вправа № 136. Продовжіть речення.

 1. Запрошення — це документ, який ... .

 2. За змістом і формуляром запрошення подібне до ... .

 3. Цей документ містить такі реквізити: ... .

 4. У тексті запрошення вказуються ... .

 5. Запрошення підписується ... .

 6. Обсяг запрошення залежить від ... .

7.Формули ввічливості та подяки за увагу вживаються в тексті запрошення, якщо ... .

Вправа № 137. І. Оформіть запрошення, розмістивши пра­вильно реквізити на аркуші паперу формату А4.

Запрошення. Київська міська державна адміністрація та АТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" мають честь запросити Рум'янцеву Дану Мечиславівну на офіційне відкриття виставки-ярмарку "Різдвяний подарунок '98", яке відбудеться 11 грудня о 14.00 у Палаці спорту за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1. З 12 по 14 грудня ярмарок працює з 10.00 до 18.00; 15 грудня ярмарок працює до 15.00. На виставці-ярмарку будуть представлені: сувеніри та свят­кові аксесуари, ялинкові прикраси, іграшки та комп'ютерні ігри, канцтовари, побутова техніка, меблі, ювелірні вироби, годинники, одяг, взуття, шкіргалантерея, посуд, парфумерні вироби, харчові продукти, напої, фітодизайн, спортивно-ту­ристичний інвентар та обладнання. Чекаємо на Вас. Наші телефони: (044) 220-53-96, 220-55-38, 462-07-63, 220-56-30.

II. Поясніть усі відомі вам орфограми.

Вправа № 138. Напишіть текст запрошення на:


 1. виставку квітів об'єднання "Роксолана";

 2. урочистий вечір в Національній опері України;

 3. Всеукраїнський студентський форум;

 1. рекламний показ одягу і взуття колекції "Осінь — зима '98";

 2. новорічний гала-концерт учасників програми "Пісен­ний вернісаж".

Вправа 139. І. Прочитайте діалог.

II. Відтворіть текст запрошення, яке отримав один із співрозмовників. • Доброго ранку, Олегу Богдановичу!

 • Доброго здоров'я! Радий Вас бачити. Як почуваєтеся?

 • Дякую. А як Ваші справи?

 • Телевізійне об'єднання "Київнаукфільм" надіслало запро­шення на прем'єру повнометражного науково-історичного фільму "Українці. Віра".

 • Коли вона відбудеться?

 • 12 жовтня 1998 року.

 • А де саме?

 • У Червоному залі Будинку кінематографістів.

 • Це на вулиці Саксаганського, 6?

 • Так. Початок о 19-й годині.

 • Бажаю приємного перегляду. До побачення!

 • Бувайте здорові!

Вправа № 140. І. Прочитайте текст.

II. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) походженням; в) призначенням; г) формою; ґ) ступенем гласності.

Підбиваючи підсумки науково-дослідної роботи за рік слід охарактеризувати науковий потенціал університету.

Основними і найбільш вагомими результатами науково-дослідної роботи в університеті зважаючи на профіль вузу є публікації.

Викладачі університету розробляли 215 ініціативних тем, більшість яких спрямована на вдосконалення змісту, освіти і методики викладання окремих навчальних дисциплін у вищих педагогічних закладах освіти, а також присвятили ряд тем розробці певних психолого-педагогічних аспектів навчально-виховного процесу в школі.

Однак, незважаючи на позитивні тенденції, в науковій діяльності кафедр вузу спостерігаються і негативні риси. Це пасивність деяких наукових колективів щодо участі в роз­робках сьогоденної тематики, обмежене залучення студент­ської молоді до цієї тематики, відсутні міжкафедральні ініціативні теми, не завжди приділяється належна увага впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Ці та інші недоліки породжуються недостатнім фінансуванням.

У вищих закладах освіти педагогічного профілю треба підвищити значення наукової роботи під час розгляду конкурсних справ викладачів встановивши умовою проход­ження конкурсу на заміщення вакансій професорсько-викла­дацького складу високий рівень наукової роботи претендента.

III. Підкресліть у тексті дієприслівники. Поставте потрібні розділові знаки та поясніть пунктограми.

IV. Поясніть правопис частки не з різними частинами мови.

Вправа № 141. І. Прочитайте уривок з тексту доку­мента.

Під час практики провела 12 контрольних уроків і п'ять уроків, які спеціально не оцінювались. Усі уроки були обго­ворені з учителем і методистом.

При проведенні уроків як з мови, так і з літератури у подачі і закріпленні матеріалу особливих труднощів не було.

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою.


 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 142. Виберіть правильний варіант відповіді. Звіт — це документ, який містить...

а)рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб;

б)інформацію про хід і результати роботи нарад, засідань;

в)повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

г)необхідну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб.

Вправа № 143. Продовжіть речення: 1. Звіт — це ... .

 2. За способом відтворення тексту звіти бувають ... .

 3. Вони оформляються на ... .

 4. Звіт має такі реквізити: ....

 5. Великий за обсягом звіт ... .

Вправа № 144. Прочитайте заголовки рiних документів. Знайдіть заголовок звіту. Доведіть правильність вибору:

а)про перевірку готелів "Либідь" та "Турист" станом на 00.00.00 комісією з готельного господарства мерії м. Києва;

б)про порушення навчальної дисципліни;

в)про передання матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій;

г)про педагогічну практику в спортивно-оздоровчому таборі "Славутич" з 00.00.00 до 00.00.00 студентки IV курсу природничо-географічного факультету Мироненко Юлії
Олександрівни.

Вправа № 145. Прочитайте заголовки звітів. Відреда­гуйте, якщо в тому є потреба. З'ясуйте відсутні відомості. Допишіть їх.Звіт

а)про педагогічну діяльність з 00.00.00 до 00.00.00 репетитора фірми "Світанок";

б)Бородянської денної музичної школи за 1997 — 98 рр.;

в)студентки технологічного факультету Ружинської Ольги Володимирівни;

г)про лікувальну діяльність відділу хірургії печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози;

ґ) санітарного лікаря епідеміологічної станції м. Києва Н.В. Михайленка про перевірку організації раціонального харчування у дитячому садку з 00.00.00 до 00.00.00;

д) про проведення тижня українського кіно у м. Києві го­лови спілки українських кінематографістів з 00.00.00 до 00.00.00.

Вправа № 146. І. Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.Звіт

про педагогічну практику

студентки Кулик С.А.

Педагогічну практику відпрацювала у 225 школі м. Києва. На протязі перебування у школі на практиці я провела 10 кон­трольних уроків і 3 уроки, які не оцінювалися. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом.

За час практики я навчилася:


 1. проводити уроки різних типів з ... ;

 2. перевіряти, оцінювати та аналізувати різні види письмових робіт;

 3. ... .

За час практики проводила позакласні заходи із спеціаль­ності ... .

Які ж труднощі були під час практики? 1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності.

 2. Не завжди могла визначити виховну мету уроку, хоча про­тягом уроку її забезпечувала.

22.02.97 Підпис

II.Визначте, який це документ за: а) походженням;б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.З'ясуйте, за якою схемою пишеться звіт.
Вправа № 147. Прочитайте уривки із текстів звітів. З'ясуйте, до якої групи за способом оформлення тексту нале­жить кожний із них. Що ви знаєте про характер їх оформлення?

I. У музичній школі працює 23 викладачі, з них: з вищою освітою — 14 осіб, з середньою спеціальною — 9 осіб. У фортепіанному відділі працює 11 викладачів, у народному


(міхові, духові, струнні інструменти) — 12.

Усього у школі навчається 308 осіб. Кількість учнів у відділах така: баян, акордеон — 87; духові інструменти — 32; скрипка — 10; фортепіано — 120; домра — 19; гітара — 40.

II. Було перевірено нову лінію оздоблювальних і оброблювальних машин на швейній фабриці № 4 м. Києва. Під час перевірки працівники фабрики довели свою високу фахову підготовку, а також продемонстрували великий асортимент обробок і оздоблень, високий ступінь безпеки нового потоку устаткування. Використання нової лінії потребує високого рівня знань і практики. Враховуючи це, для підвищення кваліфікації працівників на фабриці було обладнано декілька кабінетів, забезпечених усім необхідним для навчання: технічною літературою, наочністю, великою кількістю різноманітних тканин, фурнітурою.

пор.Група

за способом

оформлення


Характер за

оформлення

Вправа № 149. Напишіть 5—7 словосполучень із стрижне­вим словом звіт.

Наприклад: річний звіт; звіт народного депутата перед виборцями; аналітичний звіт.

Вправа № 150. І. Поясніть написання не, ні з різними час­тинами мови.

II. Напишіть звіт, використовуючи якнайбільше із запро­понованих слів та словосполучень, про: а) результати заліково-екзаменаційної сесії; б) педагогічну чи виробничу практику; в) науково-практичну конференцію; г) екскурсію на виставку харчових добавок.

Незважаючи на, небезпека, недолік, ніхто, не вартий уваги, нізвідки, невиконане завдання, недоцільно, неспростовані зауваження, конспект не завершений, не дуже вдалий, ні до чого, не зараховано, не до ладу, нітрохи, ні для кого не секрет, не допущений.

Вправа № 151. Складіть звіт про роботу профспілкового комітету, використавши в ньому форми на -но, -то, утворені від поданих дієслів:

А. Витратити, переобрати, прийняти, закінчити, узгоди­ти, асигнувати.

Б. Атестувати, призначити, зберегти, визнати, схвалити, затвердити.

Вправа № 152. І. Прочитайте текст.

вул. Туровська, 36 тел. 417-52-93

м. Київ, 04080 417-52-91


№ 31/5 від 28 березня 1997 р.

Шановна адміністраціє хлібокомбінату № 2!

Ви мабуть уже знаєте, що об'єднання хлібопекарської про­мисловості розпочало будівництво пекарні нового зразка. Однак на жаль у процесі роботи з'ясувалось, що у нас бракує фахівців для її випробування та експлуатації. Тому ми звертаємося до Вас із проханням допомогти нам із підготов­кою відповідних кваліфікованих кадрів. Через це просимо передусім відрядити до нас кількох досвідчених спеціалістів, які могли б провести курс навчання на місці і можливо дали б нам деякі практичні рекомендації. Сподіваємося, що Ви не відмовитесь нам допомогти. Наперед вдячні.

Директор В.П. Калиш

Головний інженер К.Н. Дудик

II.Підкресліть у тексті вставні компоненти, з'ясуйте їх семантику (групу за значенням). Поставте потрібні розділові знаки, поясніть їх.

III.Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення;ґ) формою.

IV.З'ясуйте різновид документа за функціональним призначенням. Вкажіть на особливості побудови тексту цього різновиду.

Вправа № 153. І. Прочитайте текст документа.

Про виготовлення бланків індивідуальних планів роботи викладачів

Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом II кварталу 1999 року. Оплату гаран­туємо.

II. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою.

ПІ. Назвіть реквізити цього документа. IV. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 154. Оформіть документ, використовуючи вставні та вставлені компоненти, про те, що Міненерго України нагадує адміністрації "Укрреклами" про заборго­ваність за енергоносії.
Вправа № 155. Продовжіть речення:

1.Лист — це документ, за допомогою якого ... .

2.Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що ... , й такі, що ... .


 1. Потребують відповіді: листи- ... .

 2. Не потребують відповіді: листи- ... .

5.На відміну від інших документів, формуляр листа не містить ... .

Вправа № 156. І. Прочитайте вислови. Поясніть, як ви їх розумієте. Чи всі вони можуть стосуватися службового листа? Обґрунтуйте.

 1. Добре писати — це насамперед добре мислити, добре відчувати і добре передавати думки; це мати розум, душу і смак (Ж. Бюффон).

 2. Не важливо, як ми пишемо, проте важливо, що ми пи­шемо (Г. Лессінг).

 3. Треба радити, щоб вчилися писати просто вже тому, що жодна чесна людина у своїх висловах не мудрує і не чва­ниться (Г. Ліхтенберг).

 4. Писати добре — значить писати правдиво (Е. Хемінгуей).

 5. За допомогою листа краще за все проникаєш в люди­ну. Слово осліплює і ошукує, бо супроводжується мімікою обличчя, тому що бачиш, як воно сходить з вуст, бо вуста подобаються, а очі — зваблюють. Однак чорні слова на білому папері — це відверта душа (Гі де Мопассан).

 1. Перепишіть. Підкресліть вставні компоненти. По­ясніть розділові знаки при них.

 2. Запишіть у вигляді плану основні правила, які треба пам'ятати, пишучи листи.

Вправа № 157. Допишіть текст листа, використовуючи вставні конструкції.

Міністерство охорони здоров'я України

Український науково-дослідний інститут харчування

вул. Чигоріна, 18 тел. 296-34-55

м. Київ, Україна, 01004 факс 294-40-17

18.07.97 № 755/253

на №______від_______________________ 199 _ р.

Шановний .

Знову звертаємося до Вас з приводу нагадування про не­обхідність сплатити борг нашій установі. Ваша недбалість та безвідповідальність ставить під загрозу нашу подальшу співпрацю.

Враховуючи сказане, змушені попередити, якщо ... .

Вправа № 158. І. Напишіть лист, в якому ви висловлюєте вдячність за присудження гранту на видання книги.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка