Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка14/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Заява

Прошу зарахувати мене студенткою IV курсу природничо-географічного факультету із спеціальності "Географія та еко­номіка" у зв'язку з переїздом моєї сім'ї до Києва на проживання. Додаток: витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 прим.; характеристика, видана Чернігівським педа­гогічним інститутом, на 1 арк. в 1 прим.; свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 прим.; довідка про місце про­живання на 1 арк. в 1 прим.  1. Власноручний підпис

Вправа № 65. Перепишіть документ, правильно оформив­ши підставу.

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

Інститут автоматизованих систем планування та управління в будівництві

(НДІАСБ)

Наказ


  1. №____ м. Київ

Щодо особового складу

НАДАТИ:


Мельнику Андрію Миколайовичу, головному інженеру, черго­ву відпустку з 00.00.00 по 00.00.00 на 24 робочих дні, за період роботи. Підстава: графік відпусток і заява А.М. Мельника.

Директор (підпис) О.О. Білик

Вправа № 66. Виберіть правильний варіант відповіді: Текст, що розміщується в кінці сторінки, відмежовується від основного тексту горизонтальною рискою — це ... (дода­ток, примітка, виноска, підстава).

Вправа № 67. Запишіть текст, виноску оформіть відповідно до вимог.

Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведено­му порядку і має відповідно до чинного законодавства юри­дичну силу (ДСТУ 2732-94 Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. — Чинний з 01.07.95). Документи ви­конують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.

Вправа № 68. Запишіть слова скорочено.

Кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр; тонна, центнер, кілограм, грам, міліграм; мільярд, мільйон, тисяча; квадратний кілометр, кубічний метр; область, район, місто; наприклад, порівняйте; бібліотека; тридцять дві сторінки, п'ята сторінка; параграф.

Вправа № 69. З'ясуйте, від якої особи слід викладати текст документів. Наведіть приклади.

Вправа № 70. Назвіть стійкі словосполучення та синтак­сичні конструкції, які потрібно вживати у мові ділових паперів.

Вправа № 71. Вкажіть на особливість використання дієприслівників та дієприслівникових зворотів у документах.

Вправа № 72. Поміркуйте, яким реченням (за будовою) краще надавати перевагу в діловодстві.

Вправа № 73. Пригадайте, коли треба використовувати активну форму дієслова, а коли — пасивну. Наведіть приклади.

Вправа № 74. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що:

А. Поліщук Павло Опанасович 17 вересня 1996 р. отри­мав у магазині "Канцтовари" товари на суму 150 гривень.

Б. Студенти та викладачі запрошуються на лекцію про­фесора Бостонського університету (США) Дена Макгіла "Світ сьогодні: перспектива співпраці", яка відбудеться 20 лис­топада 1996 р. о 15-й годині в актовому залі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

В. На зборах профспілки вчителі школи № 190 5 березня

1995 р. заслухали звітну доповідь голови профспілкового
комітету п. Гринчук В.О. за 1994 р. і ухвалили затвердити звіт ПК.

Вправа № 75. Визначіть вид документа:

A.Я, Самійленко Ганна Петрівна, доручаю Петровій Ірині Вадимівні отримати належну мені зарплату за січень

1996 р.


Б. Прошу надати мені відпустку з 10 по 20 вересня 1996 р. у зв'язку з сімейними обставинами.

B.Провести генеральне прибирання кабінетів — до 20 вересня. Відповідальні — класні керівники.

Вправа № 76. Продовжіть речення:

A.1. У заяві подаються відомості про те, ... . 2. Найчастіше довідки оформляються на... . 3. Зміст доповідної записки повинен бути... . 4. В офіційному дорученні обов'язково зазначаються... . 5. Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що... , й такі, що... . 6. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується... . 7. Протокол підписують... .

Б. 1. Характеристику пишуть або... . 2. У протоколі відбиваються... . 3. Якщо передаються суми грошей, у роз­писці вказується... . 4. Кожний пункт наказу починається з... . 5. На відміну від інших документів, формуляр листа не має... . 6. За обсягом інформації протоколи бувають... . 7. Наказ набуває чинності з моменту... .

B. 1. За змістом оголошення поділяються на... . 2. Протокол веде... . 3. Доручення поділяються на... . 4. Довідки можуть бути... . 5. В особистій заяві реквізити слід розташовувати в такій послідовності... . 6. Головні вимоги при написанні автобіографії... . 7. Зміст доповідної записки повинен бути... .

Вправа № 77. Продовжіть речення:


 1. Заява — це документ, який містить

 2. Вона пишеться ... .

 1. Цей документ містить такі реквізити: ... .

 2. Текст заяви має таку структуру: ... .

 3. У складній заяві також подаються відомості про те,....

Вправа № 78. І. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні документа.

Директору київської загальноосвітньої школи 224 Галієнко П.В.


Заява

Прошу прийняти мене на посаду вчителя іноземної мови. До заяви'додаю копію диплома про закінчення вузу, авто­біографію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів.

15.08.97 Підпис

II. Відредагуйте текст. Запишіть правильно.

Вправа № 79. Розкрийте значення слів адресат — адре­сант. Виправте помилки в адресуванні заяв. Запишіть пра­вильні варіанти.

A.Деканові Національного


технічного університету
доц. Іванову О.П.
студента 4-го курсу
Вознюка М.П.

Б. Ректорові Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

проф. Шкілю М.І.

від студента педагогічного факультету

Комар O.K.


B.Директорові Київської
загальноосвітньої школи № 15
Випускника педагогічного коледжу
Бобка Сергія Петровича.
Вправа № 80. Оформіть документ, у якому Смалюк Інна Миколаївна просить надати їй відпустку з 10 по 20 жовтня 2000 року у зв'язку з сімейними обставинами.

Вправа № 81. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть пра­вильні варіанти.

A.Прошу надати мені академвідпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

Б. Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня.

B.Прошу надати мені п'ятиденну відпустку за власний рахунок.

Г. Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заоч­ну форму навчання за сімейними обставинами.

Вправа № 82. Напишіть заяву на ім'я ректора (директо­ра) вашого навчального закладу. Назвіть реквізити заяви.

Вправа № 83. І. Прочитайте уривок з тексту документа.

У 1977 році пішов у перший клас загальноосвітньої шко­ли № 5 м. Канева. Після закінчення дев'яти класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із зо­лотою медаллю.

П. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою.

III. Назвіть реквізити цього документа.

Вправа № 84. Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.
Автобіографія

Я, Мірошник Ірина Дмитрівна, народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила Київську середню школу №115. На протязі 1980—1985 рр. навчалася в інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту. Приймаю участь у громадській роботі, голова проф­кому тресту.

Одружена, маю доньку.
Дата Підпис

Вправа № 85. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.Автобіографія

Я, Баркова Наталія Сергіївна, народилася 12 липня 1971 року в м. Києві.

У 1978 р. поступила в перший клас загальноосвітньої школи № 98 м. Києва. На протязі 1978 — 1988 рр. навчалася у зга­даній школі.

У 1989 р. поступила в КДПІ їм. М. Горького, який закінчила у 1994 р. Після закінчення вузу призначили вчителем історії в Київську загальноосвітню школу № 225. Приймаю участь у громадській роботі: член профкому школи.


22.10.1997 р. Підпис

II. Визначте, який це документ за: а) походженням;б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III. Визначте реквізити цього документа.

Вправа № 86. Оформіть автобіографію, використавши в ній наведені слова з апострофом або похідні від них:

А. Мар'яна, Лук'ян, В'ячеслав, сім'я, п'ять, дев'ять, м'яч, ад'ютант, люб'язний.

Б. Дем'ян, зв'язок, об'єднання, м'ясо, інтерв'ю, Кам'янець-Подільський, м'який, Саруф'янівка.

Вправа № 87. І. Відредагуйте текст документа, допишіть відсутні відомості.

II. Визначте, який це документ за: а) походжен­ням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

IIІ. Назвіть реквізити документа.

А.

Автобіографія

Я, Гудима Олена Василівна, народилася 10 серпня 1971 року в м. Вінниця.

У 1978 р. вступила в перший клас середньої школи № 2 м.Вінниця. На протязі 1978—1988 рр. навчалася у згаданій школі.

У 1989 р. вступила в КДПУ ім. М.Горького, який закінчила

у 1994 р. Після закінчення вузу призначили вчителем біології

в Київську загальноосвітню школу № 27.

Приймаю участь у громадській роботі: голова профкому

школи.


10.09.1997 р. Підпис

Б.

Характеристика

учня 11 класу СШ м. Києва

Тормака Андрія Кузьмича

Тормак А.К. Навчається в Київській середній школі з першо­го класу.

Андрій Кузьмич серйозно ставився до навчання, закінчив школу на "4" і "5".

Тормак А.К. приймав участь у шкільній самодіяльності, спор­тивних змаганнях. Скромний, ввічливий, користується повагою та авторитетом серед однокласників.

Мріє поступити в НПУ ім. М.П. Драгоманова на філологічний факультет.


Директор Київської зош №18 (підпис) О.О. Оберемко
Вправа № 88. Продовжіть речення:

 1. Автобіографія — це документ, в якому ... .

 2. Основні вимоги під час його написання ... .

 3. Кожне нове повідомлення пишеться ... .

 4. Автобіографія має дві форми ... .

 5. Цей документ містить такі реквізити: ... .

Вправа № 89. Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти.

 1. Я, Зеленко Н.О., народилася 22.09.1979 р. в м. Лубни Полтавської області.

 2. На протязі 1986—95 рр. навчалася у середній школі № 1 м. Лубни.

 3. У 1995 р. вступила на спеціальність "Біржова діяль­ність" Київського індустріального технікуму.

 4. У 1997 р. поступила в НПУ імені Драгоманова.

Вправа № 90. Продовжіть речення:

 1. Характеристика — це документ, в якому ... .

 2. Цей документ видає ... .

 3. Характеристику пишуть або друкують ... .

 4. Текст документа викладається від ... .

 5. Характеристика має такі реквізити ... .

Вправа № 91. Відредагуйте речення та запишіть пра­вильні варіанти.

1.Характеристика на студентку III курсу музично-педагогічного факультету Супрун Ольгу Іванівну, українку.

2.До навчання відноситься сумлінно.

3.Вона постійно працює над підвищенням свого інтелектуального рівня.


 1. Приймає активну участь у громадській роботі.

 2. Читає багато преси.

 3. Користується повагою серед товаришів і студентів.

Вправа № 92. Складіть речення із поданими словами. Введіть їх у текст характеристики.

Дисципліна, організація, характеристика, ретельно, ста­ранно, активний, позитивний, пасивний, серйозний, справед­ливий, наполегливий, енергійний, неврівноважений.

Вправа № 93. Напишіть психолого-педагогічну характе­ристику студента, з яким навчаєтеся в одній групі, або учня класу, в якому ви проходите практику. Назвіть основні реквізити характеристики.

Вправа № 94. Прочитайте текст. Чи всі анкетні відо­мості є, яких немає?

Характеристика

студента соціально-гуманітарного факультету

Корольова Федора Степановича

Вправа № 95. І. Складіть речення з поданими словами. Запам'ятайте їх правопис.

II. Деякі з них введіть в текст характеристики.

Товарно-матеріальний, матеріально відповідальний, матеріально-технічний, планово-економічний, виробничо-технічний, кредитно-розрахунковий, плодово-овочевий, плодоовочевий, хлібобулочний, морально стійкий, мораль­но-правовий, суспільно-трудовий, суспільно необхідний, сильнодіючий, сильно схвильований, промислово-торговель­ний, промислово-розвинений.

Вправа № 96. Розкрийте дужки і використайте наведені прислівники в оформленні характеристики:

А. Досить (таки), чи(мало), по(товариськи), по(спіль), не(щодавно).

Б. І(ноді), по(іншому), в(цілому), по(при), недостатньо).
Вправа № 97. Продовжіть речення:


 1. Анотація — це ... .

 2. У ній наводяться ... .

 3. Анотація допомагає під час ... .

 4. Може бути подана ... .

 5. У кінці анотації ... .

Вправа № 98. І. Запишіть текст.

Російсько-український словник наукової термінології.

Біологія. Хімія. Медицина. —

К.: Наукова думка, 1996. —660 с.

У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні терміни біологічних, хімічних та медичних наук російською мовою та їх українські відповідники.

Для працівників наукових установ, видавництв, радіо і те­лебачення, викладачів, студентів, учителів.

II. З'ясуйте, що це за документ за: а) найменуванням; 6) призначенням; в) формою; г) ступенем гласності; ґ) складністю.

Вправа № 99. І. Прочитайте текст. З'ясуйте відсутні реквізити.

II. Допишіть документ, використовуючи слова іншомовно­го походження. О.О.Тараненко, В.М. Брицин

Російсько-український словник для ділових людей.- К.: Укр. письменник, 1992. —214 с.

У словнику зафіксована актуальна лексика — як широко­вживана, так і спеціальна, що стосується сфер ... .

Вправа № 100. І. Доберіть до поданих слів українські відповідники:

Адміністрація, кон'юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

II. Використовуючи слова адміністрація, конкуренція, ко­респонденція, напишіть анотацію до газети з умовною назвою "Вісник службовця", "Ділове життя" або "Службовий діалог ".

Вправа № 101. І. Продовжіть запропонований ланцюг назв телевізійних передач. Висловте думку щодо досконалості і виправданості назв, до складу яких входять слова іншомовно­го походження.

Анонс. Арт-майдан. Ток-шоу. Кліп-антракт. Тіві-шоп. Прем'єр-відео. Хіт-рік. Джентельмен-шоу. Прес-експрес ... . II. Напишіть анотацію до трьох будь-яких передач.

Вправа № 102. Напишіть анотацію до навчального посібника для студентів вищих закладів освіти Шевчук С.В. "Українське ділове мовлення" (К.: Вища шк., 1997).

Вправа № 103. І. Прочитайте текст. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) ступенем гласності; ґ) складністю?

II. Вкажіть, чи всі реквізити є в зразках. Назвіть від­сутні і допишіть їх, розмістивши відповідно до вимог.

А. Перший роман диптиха "Битва, або Сім зваб ченця Івана з Вишні" (автор — Василь Шевчук — лауреат премії імені А. Головка) — про дні і труди Івана Вишенського...

Роман "Битва..." — це плід тривалої праці досвідченого майстра історичної прози. Як і при роботі над попередніми творами, автор ґрунтовно вивчив документальний матеріал, епоху, оточення, місця подій, глибоко осмислив і подав оте осмислене у формі стрімкого, хвилюючого психологічного роману...

Цікава, оригінальна його побудова. Сім зваб — це сім великих розділів, присвячених найяскравішим, найваж­ливішим періодам життя Івана Вишенського. Конфлікт подій та образу — у сфері духу, в роздвоєності ченця-письменника.

Б. Творчий шлях Айвазовського охоплює понад шість десятиріч, за які він створив близько шести тисяч творів. У 1900 році він почав працювати над полотном "Вибух кораб­ля". Епізод, зображений на полотні, присвячений подіям греко-турецької війни...

У творчості художника значне місце посідає графіка. У зібранні феодосійської галереї*налічується понад 270 гра­фічних аркушів майстра. Чимало з його малюнків відзнача­ються справжньою технічною досконалістю виконання, безпосередністю і поетичністю сприйняття природи.

Вправа № 104. Продовжіть речення:


 1. Відгук — це документ, який ... .

 2. Рецензія — це ... .

 3. Відмінність між цими документами у тому, що ... .

 4. Реквізити документів такі: ... .

 5. Якщо потрібно, підпис ... .

Вправа № 105. І. Затоніть словосполучення.

II. Напишіть відгук на виставу, яку ви нещодавно диви­лись, або рецензію на фаховий підручник, використовуючи подані фразеологізми.

Порушити питання, абсолютна істина, брати до уваги, значною мірою, виходити з ладу, давати визначення, зістав­ляти факти, робити висновки, підбивати підсумки, наводити приклади, суперечити твердженню.

Вправа № 106. Складіть рецензію на прочитану книгу, ви­користавши подані слова з не в написанні разом або окремо:

А. (Не)авторитетний, (не) адекватно, (не)багато, (не) вже, (не)варто, (не)вагомий, (не)дослухатись, (не)перевірений.

Б. (Не)замислюючись, (не)спокій, (не)вдовзі, (не)вперше, (не)дивно, (не)досяжний, (не)зламний.

Вправа № 107. І. Прочитайте зразок документа. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призна­ченням; в) ступенем гласності.

про достовірність, повноту та відповідність законодавству бухгалтерської звітності акціонерного банку...

Аудиторська фірма "Аудит України" перевірила звітність банку за період з 00.00.00 по 00.00.00 на підставі закону України "Про аудиторську діяльність".

Перевіркою встановлено: 1. Установчі документи акціонерного банку "...." складено згідно з чинним законодавством України.

 2. Бухгалтерський облік здійснюється згідно з Положенням...

II. Назвіть реквізити цього документа. Вкажіть, які з них відсутні.

Вправа № 108. Дайте відповіді на запитання:

1.Що є довідка як документ?

2.На які групи поділяються довідки? Що лежить в основі поділу?

3.Назвіть реквізити довідки. Як вони розміщуються?
Вправа № 109. Продовжіть речення:


 1. Довідка — це документ, який ... .

 2. За змістом довідки поділяються на ... .

 3. Найчастіше довідки оформляються на ... .

 4. Від руки заповнюють тільки ... .

 5. Цей документ містить такі реквізити: ... .

Вправа № 110. І. Прочитайте текст. Перекладіть українською мовою.

Справка

Выдана на запрос Министерства финансов о том, что служба по распространению печати "Курьер" объединения Тлавпоч-тамп" объявляет подписку на второе полугодие 1997 года на следующие издания: "Деловая женщина", "Малый бизнес", "Финансовый вестник", "Менеджер". Подписка принимается по телефонам: 421-43-80, 519-36-10 (з посібн.).П. Які українські, відповідники до прикметника следующий ви використаєте під час перекладу:

наступний, подальший, дальший, другий, такий?

III.З'ясуйте, який це документ за: а) призначенням:б) формою; в) ступенем гласності; г) складністю; ґ) напрямом.

IV.Чи всі реквізити є в пропонованому зразку? Допишіть відсутні.

Вправа № 111. Виправте помилки в оформленні документа:

Довідка

Коренко Анатолій Петрович народився 21 квітня 1969 року. Мешкає за адресою: вул. Миропільська, 48, кв. 140.

Начальник житлово-експлуатаційної контори Корса М.І.

Вправа № 112. Оформіть документ, в. якому йдеться про те, що Ліщенко Вадим Олексійович є студентом II курсу при­родничо-географічного факультету, використовуючи слова, в яких відбулося спрощення в групах приголосних.

Вправа № 113. Заповніть бланк довідки про те, що ви навчаєтесь у вищому закладі освіти.

Реквізити установиДовідка

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

навчається(назва посади із зазначенням підрозділу)

Його стипендія грн. на місяць(цифрами і словами)

Видано для подання до(назва організації)

Декан ... Розшифрування підпису

Секретар ... Розшифрування підпису

Вправа № 114. Запишіть словосполучення. Введіть їх у текст довідки, зберігаючи подану форму.

В особистому користуванні; на стажуванні у ... ; на дер­жавні замовлення; з окладом; в державну адміністрацію; про стан технічної безпеки.

Вправа № 115. І. Прочитайте тексти.

А. Доводжу до Вашого відома, що студенти 25-ї групи природничо-географічного факультету не з'явились на прак­тичне, заняття із загального землезнавства (НІ пара). Прошу вжити суворих заходів щодо студентів 25-ї групи, оскільки це не перший випадок їхньої відсутності на заняттях із цієї дис­ципліни.

Б. Студенти 25-ї групи природничо-географічного факультету були відсутні 10.03.97 на практичному занятті із загального землезнавства (III пара) через те, що відвідували музей Т.Шевченка; експозицію присвячено Шевченківським дням. Екскурсія організована кафедрою культури української мови.

20_ р. №

II.Визначте, які це документи за: а) найменуванням;б) призначенням; в) походженням; г) складністю; ґ) формою. 1. Дайте визначення кожному документа.

 2. Допишіть відсутні реквізити.

Вправа № 116. Прочитайте вислів. З'ясуйте, як він пов'язаний з доповідною та пояснювальною записками. Доведіть.

Оцінюючи людину, потрібно розглядати у сукупності її наміри та результати діяльності.Мо-цзи

Вправа № 117. Продовжіть речення:

 1. Доповідна записка — це документ ... , в якому ... .

 2. Укладається з ... або за ... .

 3. Розрізняють ... доповідні записки.

 4. Зміст повинен бути ... .

 5. У кінці подаються ... .

 6. Цей документ містить такі реквізити ... .
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка