Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка13/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Вправа № 14. Яке визначення, на вашу думку, найповніше розкриває значення терміна "стиль"? Відповідь обґрунтуйте:

а)система мовних елементів, об'єднаних певним функціональним призначенням, способів відбору й уживання їх;

б)сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування;

в)сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом,


метою та характером висловлювання;

г)різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що-обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовцiв і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики,фонетики).Вправа № 15. Назвіть стилі літературної мови. Яке місце посідають епістолярний, ораторський, конфесійний стилі у традиційній класифікації?

Спробуйте самостійно заповнити таблицю "Стилі україн­ської літературної мови":

Назва стилю

Призна­чення

Сфера спілку­вання

Ознаки

Мовні засоби

Жанри реалі­зації

Під­стилі


Вправа № 16. До яких стилів (підстилів) належать подані уривки? Доведіть це, знайшовши характерні риси у текстах:

А. Президентом України може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років на день виборів. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може бути народним де­путатом, обіймати будь-яку посаду у державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю. Якщо особа, обрана Президентом України, є народним депутатом, то її депу­татські повноваження припиняються з моменту вступу на посаду. Порушення вимог цієї статті призводять до втрати президентських повноважень, обрана особа не може бути приведена до присяги.

Б. Бібліотеки в Україні з'явилися в XI ст., спершу при монастирях, передусім у Києво-Печерському, та при великих храмах, наприклад, при святій Софії в Києві. Це були збірки рукописів та рукописних книг для внутрішнього вжитку да­ного храму, але при нагоді, можливо, ними користувалися й особи сторонні, як духовні, так і світські. З літописів відомо, що князі й бояри часто мали бібліотеки і наділяли монас­тирі чи церкви книжками (Святослав II Ярославич, Микола Святоша Чернігівський, Володимир Волинський). Згодом такі збірки рукописів і книжок поставали й по церковних братствах (XV — XVII ст.).

Вправа № 17. Доберіть приклади текстів публіцистичного, художнього і розмовного стилів.

Вправа № 18. Поясніть, як ви розумієте тезу: "Функ­ціональні стилі не становлять замкнутих систем, між ними існує взаємодія, вони взаємно впливають один на одного" підр.).

Вправа № 19. Сформулюйте усі відомі вам визначення до­кумента. Обґрунтуйте доцільність кожного з них.

Вправа № 20. Вкажіть на різницю між поняттями "документалістика" та "справочинство".

Вправа № 21. Дайте відповіді на запитання:


 1. Яке значення мають документи? Як вони реалізуються в управлінській діяльності?

 2. З якими поняттями нерозривно пов'язане поняття до­кумента? Доведіть.

 3. Що собою являли найдавніші документи в Україні? Де вони зберігалися? Хто ними користувався?

 4. Що ви знаєте про долю документів до утворення Української держави в 1918 році?

 5. В який період документи стають власне українськими за походженням і змістом?

Вправа № 22. Пригадайте і назвіть документальні джере­ла княжої України (X — XIV ст.).

Вправа № 23. Охарактеризуйте документи часів козаччи­ни (XVII — XVIII ст.).

Вправа № 24. Диференціюйте документи XIX — XX століття.

Вправа № 25. Дайте відповіді на запитання:


 1. Які документи характерні для литовсько-польської до­би (XIV — XVII ст.)?

 2. Які сучасні документаційні системи вам відомі? Наз­віть найчисленнішу з них.

3.Що лежить в основі класифікації документів?

4.За якими ознаками класифікуються документи? Назвіть групи документів. 1. Що таке бланк?

 2. Яких форматів можуть бути бланки документів?

7.Яке розміщення штампа передбачають державні стандарти? Поясніть.

Вправа № 26. Розкрийте зміст поняття "реквізит". Назвіть реквізити документа.

Вправа № 27. Продовжіть речення:


 1. Постійні реквізити друкуються ... .

 2. Змінні — фіксуються ... .

Вправа № 28. Розкрийте зміст поняття "формуляр".

Вправа № 29. Виберіть правильний варіант відповіді: Штамп — це...

а)сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності;

б)група реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок;

в)аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами,що містять постійну інформацію.

Вправа № 30. Оформіть лист на аркуші паперу формату А4 з поздовжнім розміщенням штампа. Назвіть реквізити, вкажіть на особливості їх розміщення.

Дата. № . На № від . Центральне статистичне управління України. Заступникові начальника
відділу кадрів Добровольському A.M., вул. Трьохсвятительська, Київ, 01001. Про навчальні плани підвищення

кваліфікації. Відповідно до наказу ЦСУ України №

від 00.00.00 направляємо Вам навчальні плани підвищення

кваліфікації працівників бухгалтерії на новий навчальний рік. Усього буде організовано дві групи по 10 осіб, заняття розпочнуться з 1 вересня. Додаток: навчальні плани на 4 арк. в 2 прим. Головний бухгалтер Л.Г. Панченко. Інспек­тор з кадрів А.П. Матвієнко.

Вправа № 31. Напишіть доповідну записку на аркуші папе­ру формату А5 з кутовим штампом. Назвіть реквізити, вкажіть на особливості розміщення.

Доповідна записка. Дата. № . Київ. Ремонтно-будівельне управління Шевченківського району. Головному інженерові . Курдечі М.І. Про порушення техніки безпеки на


будівельному майданчику. ЖЕК-601 неодноразово попереджав Вас про дотримання техніки безпеки на будмайданчику. Проте й досі в місцях будівельних робіт відсутні загорожі: 1.
Не огороджено територію навколо будинку по вулиці Артема, 26, в якому проводиться капітальний ремонт. 2. Не зроблено огорожі навколо котлована, де ремонтують труби.
3. Не огороджуються місця зварювальних робіт, де е небезпека падіння предметів з висоти. Прошу негайно вжити заходів. Інженер з техніки безпеки О.В. Нижник.

Вправа № 32. Допишіть у запропонованому документі резо­люцію і візу як реквізити, вкажіть на особливості їх розміщення. Назвіть елементи, з яких складаються ці реквізити. Поясніть процедуру візування та постановки резолюції.

Ректорові Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова

академіку АПН України

проф. Шкілю М.І.

асистента кафедри мовознавства педагогічного факультету

Зінченко Ольги Іванівни

Заява

Прошу звільнити мене з посади асистента у зв'язку зі всту­пом до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.


Дата Підпис
Вправа № 33. Розгадайте кросворд.

По горизонталі: 1. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведено­му порядку і має відповідно до чинного законодавства юри­дичну силу. 2. Позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили. 3. Стандартна форма документа, що заповнюється окремо конкретними даними. 4. Напис служ­бової особи на документі, що являє собою коротке рішення з приводу викладених у цьому документі питань. 5. Необ­хідний елемент документа. 6. Точне відтворення оригіналу. 7. Другий примірник документа, виданий у зв'язку з втра­тою оригіналу. 8. Точна вказівка місця проживання чи пере­бування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою. 9. Основний реквізит докумен­та. 10. Відтворення частини документа. 11. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку.


Ключ: Якщо кросворд розгадано правильно, то по вер­тикалі у виділених клітинках має бути назва поняття, що означає організацію роботи з документами та діяльність щодо створення документів.
Вправа № 34. З 'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення.

A.1. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку. 2. Друкована стандартна форма якогось документа з реквізитами, що містять постійну інформацію.


3. Обов'язковий реквізит будь-якого документа, що засвідчує його законність. 4. Позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає
йому юридичної сили. 5. Система ставок, за якими оплачують виробничі та невиробничі послуги, працю. 6. Письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в
житті людини. 7. Особа, що відправляє документ.

Б. 1. Документ, в якому за підписами адміністрації да­ється оцінка ділових та моральних якостей працівника. 2. Процес популяризації товарів, послуг, а також оголошен­ня, плакати, що використовуються як засіб привернення уваги глядачів. 3. Письмове повідомлення про виконанні якоїсь роботи. 4. Оформлене певним чином оголошення про лекцію, виставу, концерт. 5. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. 6. Коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. 7. Особа (установа), з якою ведеться лис­тування.

B.1. Документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. 2. Документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх справ або захисту інтересів. 3. Службовець, що розносить ділові папери. 4. Звіт про виконання завдання, взятих зобов'язань. 5. Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи
установи, надається на їхню вимогу до іншої установи. 6. Збірник правил, інструкцій, що регулюють певну галузь діяльності. 7. Документ, що засвідчує асортимент, кількість і
якість експортного товару.

Вправа №35. Розкрийте зміст поняття "текст".

Вправа № 36. З 'ясуйте, яких вимог слід дотримуватися складаючи текст.

Вправа № 37. Назвіть логічні елементи, з яких складається текст.

Вправа № 38. Продовжіть речення: 1. Простим називається текст документа, що ... .

 2. Складний текст — це текст, який ... .

 1. Прямий порядок розташування логічних елементів — це ... .

 2. Порядок розташування логічних елементів, при яко­му ... , називається зворотним.

Вправа № 39. Продовжіть речення:

 1. Точність мовлення — це ... .

 2. Для точності мовлення необхідні певні умови: ... .

 3. Точність мовлення виражається такими мовними засобами, як ... .

Вправа № 40. Прочитайте. Які з наведених визначень відповідають поняттям — "багатозначні слова", "терміни", "синоніми", "омоніми", "пароніми"?

 1. Спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням.

 2. Близькі за значенням слова, які виражають різні від­тінки у значенні.

 1. Слова, які вживаються у кількох значеннях.

 2. Слова з різним значенням й однаковим звуковим скла­дом.

 3. Слова, що називають явище, предмети спеціальних га­лузей людських знань.

Вправа № 41. І. Прочитайте текст.

Мові — державний захист

Як історичний акт розцінює громадськість України факт прийняття Верховною Радою Закону про мови. Згідно з цим Законом українська мова з 1 січня 1990 року одержала дер­жавний захист, тобто офіційно визнана державною мовою України. Отже, створено передумови для того, щоб українська мова перестала бути служницею, за словами Дмитра Павличка, у власному домі, а стала в ньому пов­ноправною господинею. Є всі підстави сподіватися, що для нашої мови пройшла пора безмовна, що на цьому закінчи­лася довготривала історія її приниження і зневаги.

Петровські укази, валуєвські циркуляри, емські акти, ста­лінські заборони, сусловські постанови довели наш украінський народ до оніміння, а нашу страдницю-мову — до повільного вмирання. Антинаукова, глибоко антинарод­на сталінсько-сусловська теорія злиття націй, а точніше, денаціоналізація всього національного завершила чорну справу русифікації значної частини України, якщо не сказа­ти — цілої. У результаті цієї політики зникали українські школи, театри, дошкільні заклади, переходили на російську мову викладання технікуми і вузи. Від народу приховувала­ся його історія, а точніше, подавалася у спотвореному ви­гляді. Національні мови вважалися неперспективними і всюди замінялися російською; велася спеціальна демо­графічна політика — переселення, переміщування людей різних національностей з тим, щоб^ одержати нову сіру людську масу під назвою "єдиний радянський народ" з єдиною суржиковою мовою. Така радянська національна політика підняла напругу мас до критичної позначки. Тепер цю напругу знято (з посів).II. Проаналізуйте словниковий склад.

IIІ. Випишіть слова, що можуть мати: 1) синоніми; 2) омоніми; 3) пароніми.

Вправа № 42. З 'ясуйте за словником: подані слова бага­тозначні чи омоніми.

Додаток, агент, акт, блок, виконавець, вихід, відділ, відношення, галузь, гриф, громада, застава, заступник, захід, кошти, термін, товар, устав.Вправа № 43. І. Випишіть із тлумачного словника значен­ня поданих слів. Як називаються ці слова?

Заклад — заклад; вигода — вигода; призначити — при­значити.

II. Випишіть із словника три пари слів (з різницею в наго­лосі), які вживаються в офіційно-діловому стилі.

Вправа №44. З'ясуйте значення поданих слів, складіть з ними словосполучення.

Авторитет — престиж; дефект — недолік; інтерв'ю — бесіда; процент — відсоток; форум — збори.Вправа № 45. Чи становлять синонімічні ряди (пари) подані слова? Обґрунтуйте.

Робітник — працівник — співробітник; становище — положення — стан; галузь — сфера — ділянка; дилема — проблема — завдання; ініціатива — пропозиція — звернен­ня; об'єм — обсяг; заступник — замісник; повістка — поря­док (денний).

Вправа № 46. Доберіть синоніми до поданих слів. Адміністрація, кон'юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

Для довідки: умови, обставини; пай, частка; підприємець; правління; довід, доказ; боргове зобов'язання; непрямий по­даток; змагання; листування.

Вправа № 47. Продовжіть синонімічний ряд, запам'я­тайте відповідники.

Адекватний — рівний, ... ; ефектний — виграшний, ... ; рентабельний — вигідний, ... ; стимулювати — заохочувати, ... ; диференціювати — розрізняти, ... ; концентрувати — зосереджувати, ... .

Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибут­ковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той, що справляє враження, виділяється; панувати, головувати; спонукати до дії, давати поштовх.

Вправа № 48. Доберіть українські відповідники до російсь­кого іменника отношения. Чи синонімічні вони? Доведіть.

Вправа № 49. І. З'ясуйте значення слів, користуючись тлумачним словником. Як називаються такі пари слів?

Адресат — адресант, абонент — абонемент, статут — статус, авторитетний — авторитарний, громадський — гро­мадянський, ефективний — ефектний, тактовний — тактичний.

II. Складіть словосполучення з поданими словами. Введіть їх у речення.

Вправа № 50. Складіть словосполучення з поданими імен­никами і прикметниками. Поясніть свій вибір.

1. Округ / округа: автономний, мальовничий, військовий, виборчий, промисловий, навколишній.


 1. Адрес / адреса: домашній, службовий, вітальний, тим­часовий, підписаний, поштовий.

 2. Девіз / девіза: підписаний, політичний, гучний, оплаче­ний, рахунковий, виголошений.

 3. Кар'єр / кар'єра: артистичний, піщаний, відкритий, стрімкий, занедбаний, гранітний.

Вправа № 51. Розкрийте за словником значення слів керів­ництво — керування. Введіть їх у словосполучення, викорис­товуючи потрібну форму поданих слів.

Установа, машина, слова, організація, діяльність, процес, механізм.

Вправа № 52. Який зміст передають слова вклад / внесок?

Поєднайте ці іменники із запропонованими прикметни­ками.

Вклад // внесок: вступний, пайовий, строковий, простий, виграшний, майновий, безстроковий.

Вправа № 53. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники відносини, взаємини, стосунки, став­лення, відношення?

Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промис­лові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політичні, кре­дитні, майнові, естетичні, синтаксичні, математичні, процентні, торгові, родинні, міжнародні, міжнаціональні, громадські, ворожі, дипломатичні, економічні, класові, зе­мельні, уважні.

Вправа № 54. І. Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни.
Культура мовлення

Культура мовлення — це духовне обличчя людини. Вона свідчить про загальний розвиток особистості, ступінь прилу­чення її до духовних багатств рідного народу й надбань усього людства.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто до­тримання загальноприйнятих літературних норм у користу­ванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але цим по­няття мовленнєвої культури не вичерпується. Мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтак­сично різноманітним. Щоб цього досягти, слід вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати політичну, художню, нау­кову літературу, звертаючи при цьому увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудо­ву речень, користуватися словниками. Треба активно розви­вати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати сказане, шукати найкращі й найдоцільніші варіанти висловлювання.

Культура мовлення тісно пов'язана з культурою мислен­ня. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє або не знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне, захаращене зайвими словами, непотрібними красивостями. Мовлення тоді гарне, коли воно якнайповніше і якнайточніше передає думки чи малює образи, зрозуміле і легко сприймається.

Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову (з посіб.).

II. Перекажіть текст, використовуючи наукову лексику, слова-терміни.

IIІ. Запишіть основні тези тексту. Запам'ятайте.

Вправа № 55. І. Які слова ви доберете, щоб поєднати з прикметниками:

Слідуючий , наступний, подальший, дальший, такий?

Для довідки: робота, тиждень, зупинка, доля, настрій, пи­тання, параграф, абзац, приватизація.

II. Яких із запропонованих прикметників стосуються ви­словлення:

1)вживається зі словами, що позначають конкретні поняття;

2)не вживається в українській мові;

3)вживається зі словами, що позначають абстрактні поняття?

Вправа № 56. Складіть речення, в яких би термін справа означав:

1)класифікаційне поняття, вживане для позначення сукупності документів (або одного документа), які стосуються певного напрямку або питання діяльності установи і вміщені
в окрему теку;

2)одиниця зберігання текстових документів в архіві;3)судова справа, тобто цілісне за змістом і послідовне ведення одного питання.

Вправа № 57. І. Користуючись словником, випишіть усі значення терміна стиль. Визначте: багатозначний чи омо­німічний він.

II. Випишіть із ділових паперів речення, які б відповідали кожному певному значенню цього слова.

III. Побудуйте усну розповідь в офіційно-діловому стилі про старий і новий стилі у літочисленні.

Вправа № 58. Дайте відповіді на запитання:


 1. На папері якого формату оформляються управлінські документи?

 2. Вкажіть, які завширшки повинні бути поля в докумен­тах.

 3. Пригадайте, яких вимог треба дотримуватися під час оформлення сторінки документа.

 4. Що таке рубрикація? Від чого залежить ступінь склад­ності рубрикації?

 5. Які ви знаєте системи нумерації рубрик? На чому грунтується кожна з них? Поясніть.

Вправа № 59. Продовжіть речення:

 1. Абзац — це ... .

 2. Типовий абзац має три частини: ... .

 3. Середня довжина абзацу має бути ... .

Вправа № 60. Сформулюйте правила оформлення заго­ловків і підзаголовків. Оформіть заголовок відповідно до пра­вил. Поясніть.

Правові основи підприємницької діяльності; окремі пи­тання цивільного, фінансового, земельного права.

Вправа № 61. Перепишіть текст. Оформіть заголовок та підзаголовок відповідно до правил. Виділіть у тексті поняття одним із відомих вам способів. Доведіть доцільність його ви­користання.

Право. Соціальні норми. Кожне суспільство потребує регу­лювання відносин між його членами, охорони та захисту їх. Регулювання й охорона суспільних відносин здійснюються за допомогою соціальних норм. Соціальні норми — це за­гальні правила поведінки людей у суспільстві, які є резуль­татом діяльності його певної частини або всього суспільства і забезпечуються різними засобами впливу. Залежно від спо­собу їх утворення і забезпечення норми вони поділяються на: юридичні (правові), моральні, корпоративні (політичних партій, об'єднань громадян), звичаї, традиції. Останні два види є попередниками правових норм, порушення яких ви­кликає громадський осуд, (з посів.).

Вправа № 62. Пригадайте, що таке примітка, додаток, підстава. Сформулюйте правила їх оформлення.

Вправа № 63. Запишіть текст, правильно оформивши за­головок, підзаголовок та примітку. Поділіть на абзаци.

Складання номенклатур і формування справ. Складання но­менклатур справ. Кожна установа повинна мати номенкла­туру справ (незалежно від того, чи існує приблизна або типова номенклатура справ). Номенклатура справ оформ­ляється за певним стандартом. Рекомендується зведена форма номенклатури справ, яка відображає документи всієї установи і складається із номенклатур її підрозділів. Номен­клатури справ структурних підрозділів розробляються їх керівниками із залученням провідних спеціалістів, узгоджу­ються з канцелярією та архівом установи. Зведена номенкла­тура справ готується канцелярією на основі номенклатур підрозділів і узгоджується із відповідним архівним управ­лінням. Примітка. Номенклатури справ установ, які не зда­ють свої документи на державне зберігання, узгоджуються із вищими установами відповідного рівня. Після затвердження зведеної номенклатури справ керівником установи струк­турні підрозділи одержують витяги відповідних її розділів для використання в роботі (з посів.).

Вправа № 64. Перепишіть текст, правильно оформіть до­даток.

Ректорові Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова академіку АПН України проф. Шкілю М.І. студентки Чернігівського педагогічного інституту Марченко Наталії Іванівни

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка