Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка12/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
#10467
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

2. НОРМА. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Авторитет серед кого — авторитет у кого

Іменник авторитет керує родовим відмінком з приймен­ником серед або з прийменником в(у), на вибір яких впли­ває значення залежних слів.

При використанні іменників — назв осіб перевага нада­ється прийменниково-відмінковій формі серед + родовий відмінок: авторитет серед підлеглих, серед робітників.

Коли поширення авторитету мислиться як певна сфера, як сукупність осіб, то вживають прийменниково-відмінкову форму в(у) + місцевий відмінок: авторитет в організації.

Назви окремих осіб рідше оформляються місцевим від­мінком з прийменником в (у): авторитет у відвідувачів.

Адресувати кому — адресувати на кого

Дієслово адресувати керує двома синонімічними слово­формами: давальний відмінок або на + знахідний відмінок. Можна помітити тенденцію використовувати при слові адре­сувати у переносному значенні переважно давальний відмінок: Скаргу необхідно адресувати керівникові.

Керування на + знахідний відмінок підкреслює місце спря­мування дії; Лист адресовано на установу.

При використанні іменників — назв осіб у прийменнико­во-відмінковій формі з прийменником на значення місця поєднується із значенням адресата дії: Пояснювальну записку адресовано на декана.


Аналогія з відомими подіями — аналогія до відомих подій — аналогія між відомими подіями

Слово аналогія, хоча й має відтінок книжності, проте трапляється в різних стилях, зокрема в усно-розмовному. Синтаксична сполучуваність слова іншомовного походження розвинулася під впливом синтаксичних зв'язків питомо українських слів близького значення. Найуживаніше керу­вання при слові аналогія — прийменниково-відмінкова форма за + давальний відмінок — подібне до керування при словах зіставлення, порівняння.

Рідше іменник аналогія сполучається з прийменниково-відмінковою формою до + родовий відмінок. Тут відчу­вається вплив керування при слові подібність. У мовній практиці усталився вираз за аналогією до + родовий відмінок: за аналогією до дієслів, за аналогією до відомого процесу.

При використанні складного утворення між + орудний відмінок і орудний відмінок називаються обидва зіставлювані предмети (в разі збігу опорного іменника другий раз він звичайно не повторюється, випускається, але легко домис­люється на підставі контексту). Це істотно відрізняє слово­сполучення аналогія між + орудний відмінок і орудний відмінок від синонімічних з ним словосполучень.


Багатий, насичений фактами — багатий на факти

Прикметники багатий, насичений зближують значення "який містить чогось у достатку", причому в слові насичений мається на увазі максимальна кількість якоїсь речовини. Обидва слова керують безприйменниковим орудним відмінком: Цікава, насичена фактами біографія. Українська земля багата народними піснями, казками, легендами.

При слові багатий вживається також прийменниково-відмінкове керування на + знахідний відмінок, синонімічне з безприйменниковим: Характеристика багата на похвали. Сезон багатий на спортивні події.

Вибираючи форму керування, перевагу віддають при­йменниково-відмінковій формі, але не слід забувати й синонімічний орудний відмінок при слові багатий.


Будинок на вулиці Освіти — будинок по вулиці Освіти.

У мовній практиці останніх десятиріч, особливо в пресі, дуже поширилися вирази типу будинок по вулиці Франка, мешкати на бульварі Давидова, музей розташовано по вулиці Великій Васильківській. Такі вирази правильні, проте не варто забувати й про синомічний засіб, а саме: знахідний відмінок слів вулиця, бульвар, проспект з прийменником на.

Напр.: мешкати на вулиці Сагайдачного, будинок на про­спекті Науки, музей розташовано на бульварі Шевченка.
Викликати невдоволення — спричиняти невдоволення

Слово спричиняти відрізняється від свого синоніма викли­кати тим, що пов'язане з негативними наслідками. Ці діє­слова поєднуються з безприйменниковим родовим відмінком: викликати протест, спричинити невдоволення.Спричиняти сполучається іноді з родовим відмінком імен­ників + прийменник до, але в сучасній мові така сполучу­ваність сприймається як порушення літературної норми: Це спричинило до ідеологічних помилок.
Властивий, притаманний, характерний для творчості — притаманний, властивий творчості

Для прикметника характерний єдина можлива форма — поєднання з родовим відмінком іменників + прийменник для: характерні для творчості, характерно для творчих натур.

Поєднання слів властивий і притаманний з прийменнико­во-відмінковою формою трапляється рідко: впадала у вічі притаманна для цієї країни працьовитість. Це керування притаманне переважно для усного мовлення і художнього стилю. Звичайно, прикметники властивий і притаманний ке­рують безприйменниковим давальним відмінком: притаманний гуманізм, властивий оселі затишок.
Додати до вищесказаного — додати до щойно сказаного

Обидва вислови можливі й розрізняються залежно від писемного чи усного мовлення. На письмі вживається слово вищесказаний, а в усному мовленні — щойно сказаний. Та це й зрозуміло, адже написане слово розташовується вище того, що буде написане далі, або нижче того, що вже напи­сане раніш. А в усному мовленні виголошені слова фіксу­ються нами як такі, що прозвучали одне за одним у певний відрізок часу: одні раніше, інші — слідом, одразу за ними чи згодом.

Слова вищесказаний, нижческазаний стали офіційно-діло­вими термінами, складові їх частини пишемо разом. А щой­но сказаний — вільне словосполучення, його складові частини пишуться окремо одна від одної.

Можуть окремо писатися й слова вище сказаний і нижче сказаний, коли вони виступають як звичайні вільні словоспо­лучення у неофіційному вживанні. Тоді може відбуватися й інверсія, тобто зміна порядку їх складових частин: сказаний вище, сказаний нижче.


З допомогою — за допомогою, з ініціативи — за ініціативою, з участю — за участю

Останнім часом стилі української мови користуються тільки висловами з прийменником за. Але мовна практика засвідчує синонімічні вислови з прийменником з, які були цілком звичні. Тому немає підстав нехтувати цими конст­рукціями: за допомогою підприємств — з допомогою двигуна; за ініціативою молоді — з ініціативи центру; за участю пред­ставників організацій — реакція з участю хімічного елемента.


За редакцією — під редакцією

Це синонімічні конструкції. Вислів під редакцією вживається рідше, але він має повне право на життя в мові, що засвідчується мовною практикою: Журнал "Вітчизна" почав виходити під редакцією В.Бобинського у Львові на­прикінці 1927 року. Довідник "Сучасна українська мова" вида­но за редакцією О.Д. Пономаріва.


За цього — при цьому, при тому, притому; за умов — в умовах

Останнім часом спостерігається вживання іменникових зворотів із прийменником за, що заступають синонімічні вислови з прийменником при.

Слововживання типу при бажанні, при однакових даних тощо, які містять у своєму значенні відтінок умови (коли є бажання, якщо маємо однакові дані), замінюються сино­німічними зворотами: за бажання, за однакових даних.

У конструкціях, де йдеться про значення умови, де це міститься в самому лексичному наповненні конструкції — за сприятливих умов — прийменниковий зворот за + родовий відмінок іменника правомірний, нормативно виправданий, стилістично доцільний.

Але є приклади, що засвідчують штучне впровадження прийменника за в контексти, де можна й треба використову­вати синонімічні прийменники при і у (в): за невихованого контингенту, за позитивного розв'язання, за атмосферних опадів, за цього і т. ін.

Звороти з прийменником при відповідають синтаксичній будові української мови, є системними явищами: при глибоко­му снігу, при колючому морозі.

Не треба забувати про прийменник при у звороті при тому та прислівник притому:


  1. Доповідач розповів про успіхи підприємства, при тому зауваживши, що в роботі окремих цехів виявлено серйозні недоліки.

  2. Складання планів — робота кропітка, притому варто враховувати, що їх доводиться пристосовувати до поточних подій.


Займати посаду — обіймати посаду

Зі словом посада звичайно поєднуються слова посідати, займати, обіймати. Вони синонімічні, тому однаково можуть вживатися в українській мові, хоча у сучасному мовленні і надається перевага конструкції обіймати посаду, посів високу посаду, зайняв посаду старшого наукового співробітника, обіймає посаду судді.


Заходи щодо поліпшення — заходи до поліпшення — заходи для поліпшення — заходи поліпшення

При слові заходи використовуються такі форми, як щодо + родовий відмінок, до + родовий відмінок, по + місцевий відмінок, безприйменниковий родовий відмінок, для + родовий відмінок іменників. Форми з прийменниками щодо та до на­лежать до найуживаніших у сучасній українській літера­турній мові: заходи щодо поліпшення безпеки, заходи до поліпшення побутових умов працівників.

Прийменниково-відмінкова форма по + місцевий відмінок сприймається як стилістична помилка: заходи по перебудові народної освіти.

Безприйменникова форма родового відмінка трапляється рідко через свою багатозначність: вжито заходів регулювання.

Конструкція з прийменником для має відтінок призначен­ням заходи для наведення порядку.


Зважати на обставини — враховувати обставини — рахуватися з обставинами

Ці вислови синонімічні, коли передають значення "брати щось до уваги". Кожне слово зберігає свої особливості у сполучуваності з залежними іменниками.

Дієслово зважати поєднується із прийменником на + знахідний відмінок іменників: зважати на обов'язки, зважати на погоду.

При слові враховувати вживається безприйменниковий знахідний відмінок: враховувати погляди, враховувати попе­редній досвід.Рахуватися вживається з прийменником з + орудний відмінок іменників: рахуватися з труднощами постачання, рахуватися з непрофесійною підготовкою.
Згідно з рішенням — відповідно до рішення

Прийменниково-відмінкові форми згідно з + орудний відмінок іменників, відповідно до + родовий відмінок іменників мають виразний відтінок книжності: згідно з законами України, відповідно до завдань. Вони характерні для офіційно-ділового, наукового стилів, також для мови преси.

Помилково сполучають прийменник згідно з давальним або родовим відмінком іменників: згідно планів; неправильні конструкції відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній літературній нормі іменниково-приймен­никова форма у відповідності з.


Згоджуватися, погоджуватися, приставати на пропозицію — підтримувати пропозицію

Дієслова згоджуватися, погоджуватися, приставати, підтримувати об'єднує значення "визнавати щось правиль­ним, доречним". Вони керують знахідним відмінком імен­ників з прийменником на: згодився на пропозицію, погодився на два томи енциклопедії, пристали на пропозицію.

Дієслова згоджуватися, погоджуватися стилістично ней­тральні, отже, можуть вживатися в різних стилях. Слово пристати повинно відповідним чином мотивуватися. Йому не властиве поєднання з іменниками — назвами конкретних предметів.

Слово підтримувати поширене переважно в мові преси, керує безприйменниковим знахідним відмінком: підтримува­ти ініціативу, рішення; підтримувати ідею, пропозицію.


Зняти з посади — усунути від роботи

Слово звільняти (звільнити) вживається у значенні "по­збавляти професійної діяльності", вимагає родового відмінка з прийменником з: ви звільнені з посади; слід звільнити з роботи.

Коли йдеться про якийсь рід занять взагалі, то викорис­товується родовий відмінок іменника з прийменником від: звільнено від будь-якої роботи.

Словам знімати (зняти) властиве керування родовим відмінком з прийменником з: знімуть з цієї посади; зняли з роботи.

Для слів усувати (усунути) характерне керування родо­вим відмінком іменника робота з прийменником від: усунули від роботи.
Зрікатися ідеалів — відмовлятися, відступитися від ідеалів

Слова зрікатися, відступитися, відмовлятися мають певні відмінності щодо форми керованих ними іменників.

Дієслово зрікатися сполучається з родовим відмінком: зректися особистого щастя.

Слова відступитися, відмовлятися поєднуються з при­йменником від (од) та родовим відмінком іменників: відмо­вився від цієї думки; відступитися від ідеї.їх обов'язки — їхні обов'язки

Останнім часом родовий відмінок займенника їх ужива­ється частіше, ніж присвійні прикметники, займенник їхні. Витіснення власне українського засобу вираження при­свійності пояснюється процесом русифікації мови. Родовий відмінок займенників як більш книжний засіб варто вживати в офіційно-діловому, науковому стилях, для інших стилів прийнятніший співвідносний присвійний прикметник (за­йменник).


Контроль, спостереження за роботою контроль, спостереження над роботою

Слова контроль і спостереження зустрічаються переваж­но в офіційно-діловому, публіцистичному та науковому сти­лях, їх зближує такий відтінок у значенні, як "пильнування за кимось, чимось". Ці конструкції мають однакову синтак­сичну сполучуваність: синонімічні між собою прийменнико­во-відмінкові форми за + орудний відмінок і над + орудний відмінок: контроль за дотриманням графіків, спостереження над процесом.

Більшого поширення набуває орудний відмінок з при­йменником над: контроль над озброєнням, контроль над собою.
Незважаючи на труднощі попри труднощі

У науковому стилі прийменник попри використовується для того, щоб підкреслити, виділити якусь думку, приверну­ти до неї увагу: попри всі видозміни жанру.

Те саме значення має прийменник незважаючи на, поши­рений у різних стилях: незважаючи на всю суперечливість подій.

Вислови попри і незважаючи на синонімічні, взаємо­замінні. Вони урізноманітнюють синтаксис мовлення.Обирати академіком — обирати в академіки

Дієслово обирати в значенні "виділяти голосуванням для виконання якихось обов'язків" сполучається з кількома синонімічними формами іменників для позначення поса­ди чи звання: орудний відмінок; на + знахідний відмінок; в + знахідний відмінок.

Нейтральною, найчастіше вживаною формою є безпри­йменниковий орудний відмінок: обирають членом-кореспонден-том Національної академії наук України.

Обидві прийменниково-відмінкові форми, позначені відтінком розмовності (обирати на голову комітету, обрати в гетьмани), доречні у неофіційних паперах, в усному мов­ленні.Опановувати професію — освоювати професію

Слова опановувати та освоювати мають значення "навча­тися користуватися чимось" і в деяких випадках мають од­накову лексичну сполучуваність: опанувати професію, справу, техніку і освоїти професію, справу. Але є і відмінності.

Для дієслова опановувати типове поєднання з іменника­ми мова, наука, майстерність.

Слово освоювати має ширшу сполучуваність: освоювати виробництво, випуск, землі, родовище, маршрут, лінію тощо.Попереджати про небезпеку — застерігати від небезпеки

Як синоніми слова попереджати, застерігати виступа­ють у значенні "наперед повідомляти про щось небезпечне". Дієслово попереджати сполучається із знахідним відмінком Іменника та прийменником про: "У наші дні космічні метео-супутники не раз заздалегідь попереджали жителів південних районів земної кулі про наближення ураганів" (з газ.). При дієслові застерігати - усталилась форма родового відмінка іменника з прийменником від. Напр.: "Хоче застерегти мене від чогось" (Є. Гуцало).Припускатися помилки — допускати помилку

Слова припускатися, допускати найчастіше сполучаються з іменниками помилка, огріх, неточність, поспішність, пере­кручення.

При слові припускатися іменники мають форму родового відмінка: припустився грубої помилки; припускатися поспіш­ності; припускатися перекручень.

При дієслові допускати закріпився знахідний відмінок іменників: допускати неточність. Вживані також словоспо­лучення типу допускати помилку, допускати перекручення. З родовим відмінком дієслово допустити може поєднуватися, коли є заперечення: помилки допустити не повинні.


Присвячувати відкриттю — приурочувати до відкриття

Слова присвячувати, приурочувати зближуються у зна­ченні "пов'язувати одну подію з іншою, один факт, явище з іншим". Тому іноді плутають форми іменників, залежних від цих дієслів.

Дієслово присвячувати (присвятити) керує безприйменни­ковим давальним відмінком іменників: концерт, присвячений 50-річчю з дня народження композитора.

Дієслово приурочувати керує родовим відмінком з при­йменником до: відкриття факультету було приурочене до 75-ї річниці університету.


Пропорційно витратам — пропорційно до витрат

Слово пропорційно у математичному розумінні поєд­нується з прислівниками прямо, обернено із безприйменнико­вим давальним відмінком: електромагнітне притягання діє обернено пропорційно квадратові відстані.

При дієсловах-присудках у поєднанні з давальним відмінком можна говорити про пропорційно як простий при­йменник: прибуток розподіляється пропорційно заробітній платі.

Значно більшого поширення у сучасній мові набув скла­дений прийменник пропорційно до + родовий відмінок: фонд розподіляється пропорційно до обсягу трудовитрат.


Рекомендації по, щодо, з, у справі профілактики

Прийменник по в українській мові має варіанти: з, щодо, у справі, над, за.

Після слів заходи, рекомендації, настанови, завдання, допо­мога, семінар бажано вживати прийменник щодо: розроблено рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

Із словами міністерство, комітет, відділ, управління, рада, гурток, майстерня поєднується форма родового від­мінка або прийменникове словосполучення у справах: уп­равління охорони або у справі охорони державних таємниць.

Слова нарада, майстер, чемпіон, змагання, заняття, залік, іспит, директиви, фахівець (спеціаліст) вимагають керуван­ня з прийменником з, рідше — без прийменника: заступник директора з наукової роботи; майстер спорту.
Розумітися па(в) політиці — розбиратися в політиці — знатися на політиці

Слова розумітися і знатися поєднуються із знахідним відмінком іменників та прийменником на: знатися на добрі, розумітися (знатися) на малярстві, на футболі.

Слово розумітися може керувати ще прийменниково-відмінковою формою в(у) + місцевий відмінок. Така сполу­чуваність властива й слову розбиратися. Вони виступають синтаксичними синонімами: розбиратися у мелодіях; розу­мітися у документах. Паралельно вживаються вислови розумітися (розбиратися) в музиці, у малярстві.
Торкатися справи — стосуватися справи — відноситися до справи

Дієслова торкатися, стосуватися, відноситися можуть вживатися у значенні "мати відношення до кого -, чого-не­будь".

Слова торкатися, стосуватися сполучаються з родовим відмінком: критика не торкнеться; усе, що стосувалося справи.

Хоч мовна практика засвідчує сполучуваність стосувати­ся до чогось, рекомендованим з погляду сучасної літератур­ної норми є безприйменниковий родовий стосуватися чого. Рідше вживаним є вислів типу відноситися до чогось: відно­ситься до категорії.


Щодо проблеми стосовно проблеми — стосовно до проблеми

Складений прийменник стосовно до вживається рідко. У стилях української мови поширений прийменник стосовно, якому слід надавати перевагу: стосовно літератури й мис­тецтва: стосовно художніх творів.

Усне мовлення, газети для вираження таких значень по­слуговуються прийменником щодо: думка щодо праць, припущення щодо минулого.

ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ

І. Ділові папери

Вправа № 1. Дайте відповіді на запитання:

1.Що таке літературна мова, які її найголовніші ознаки?

2.Що ви знаєте про діалектну основу української літературної мови?

Вправа № 2. Розкрийте значення творчості українських письменників в історії розвитку української літературної мови.

Вправа № 3. Поясніть, як ви розумієте слова Івана Огієнка: "Для кожного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис".

Вправа № 4, Дайте відповіді на запитання:  1. Що таке мовна норма? На яких рівнях мови вона про­являється?

  2. Що регулюють орфоепічні норми? Наведіть приклад, який би доводив історичний і змінний характер мовної норми на рівні орфоепії.

  3. Що ви розумієте під лексичними нормами? Наведіть приклад.

  1. Назвіть словники, які фіксують лексичні норми.

  2. З'ясуйте, про які норми йде мова: а) охоплюють пра­вила написання слів та їх частин; б) регулюють правильну постановку розділових знаків.

  3. За якими принципами пишуться слова в українській мові? Наведіть приклади.

  4. На яких принципах ґрунтується українська пунктуація? Відповідь проілюструйте прикладами.

Вправа № 5. Прочитайте. Вкажіть на особливості вимо­ви слів.

Студентський, обґрунтувати, шістнадцять, дослідження, здається, помиляєшся, шістсот, щоденно, забезпечити, підза­головок, бюджет, дзвінок, грати, ґрати.

Вправа № 6. Поставте наголос у словах. Які з наведених слів можуть мати дублетний наголос? Перевірте відповідь за орфоепічним словником.

Адресний, помилка, завдання, виробіток, живопис, літо­пис, запродати, розходження, питання, звертання, зібрання, надати, каталог, корисний, черговий, новий, процент, фахо­вий, видання.

Вправа № 7. Випишіть слова у дві колонки: в першу — счова з дублетним наголосом, а в другу — слова, в яких на­голос сприяє розрізненню значень.

Засідання, об'єднання, поверх, алфавіт, білизна, заклад, користь, заголовок, відомість, розмін, розвідник, вигода. .

Вправа № 8. Випишіть мовні огріхи, які є типовим пору­шенням орфоепічних і акцентуаційних норм, у мові:

1)дикторів українського телебачення і радіо;

2 викладачів навчального закладу, в якому ви навчаєтесь.

Вправа № 9. Чи є нормативним вживання поданих слів? Поясніть.

Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство , спів ставляти , збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий.

Вправа № 10. Продовжіть речення:

Граматичні норми передбачають ... .

Вправа № 11. Чи є нормою форми наведених слів? Поясніть.

Папера, паперу; листа, листу; блока, блоку.

Вправа № 12. Виберіть правильний варіант відповіді. Стилістичні норми передбачають...:

а)правильне творення і вживання слів, правильну будову словосполучень, речень;

б)правильну вимову та наголошення слів;

в)певні мовні засоби відповідно до стилю мовлення.

Вправа № 13. Проаналізуйте використання штампів і канцеляризмів у мові.

а)преси;

б)посадових осіб;

в)політичних діячів.
Запишіть 10 словесних формул.


Каталог: biblioteka
biblioteka -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
biblioteka -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
biblioteka -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
biblioteka -> Івано-франківська
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка