Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2015 (075. 8) Ббк ч 448. 0я7+Ю940я7 б 242Скачати 88.65 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір88.65 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Л. В. БАРАНОВСЬКА

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ - 2015

УДК 37.015.3: 378 (075.8)

ББК Ч 448.0я7+Ю940я7

Б 242

Рецензенти:

Романишина Л. М., д-р педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету; Томчук М. І., д-р психологічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників; Чернілевський Д. В., д-р педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна»; Штифурак В. Є., д-р педагогічних наук, доцент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1 11-8048 від 28.05.2012 р.)

Барановська Л. В.

Б 242 Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посібн. / Л. В. Барановська. – К. : НАУ, 2015. – 240 c.

ISBN

У посібнику систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки і навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в контексті ретроспекції та в руслі європейської та світової освітньої інтеграції. Подано психологічні характеристики суб’єктів та об’єктів навчання у системі закладів вищої освіти. Аналіз моделей їхньої комунікативної поведінки сприятиме формуванню в студентів здатності встановлювати взаємодію на засадах особистісно зорієнтованого підходу.Для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

УДК 37.015.3: 378 (075.8)

ББК Ч 448.0я7+Ю940я7

Л. В. Барановська, 2013ЗМІСТ

Передмова 3

Модуль I. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Розділ 1. Педагогіка вищої школи як наука 4

1.1. Предмет, об’єкт дослідження педагогіки вищої школи 4

1.2. Мета, завдання та функції педагогіки вищої школи 5

1.3. Понятійно-категоріальний апарат педагогіки

вищої школи 7

Література 11

Питання та завдання для самоконтролю 12

Розділ 2. Система вищої освіти України як об’єкт педагогікивищої школи 13

2.1. Вища освіта як педагогічна система 13

2.2. Ознаки сучасної вищої освіти. Поняття

про якість вищої освіти 16

2.3. Концепція вищої освіти України. Основні

тенденції щодо її реформування 19

Література 22

Питання та завдання для самоконтролю 23

Розділ 3. Педагогічний процес у ВНЗ як предмет

педагогіки вищої школи 24


  1. Поняття про педагогічний процес та його

структурні компоненти. Суперечності

педагогічного процесу у ВНЗ 24  1. Основні завдання педагогічного процесу у

ВНЗ та напрями підвищення його ефективності 25

3.3. Закономірності та принципи педагогічного

процесу у ВНЗ 27


  1. Основні підходи до освіти, навчання та

виховання студентів 30

Література 35

Питання та завдання для самоконтролю 35

Розділ 4. Дидактика вищої школи як складова педагогікивищої школи 37

4.1. Поняття про дидактику як один із компонентів

структури педагогіки вищої школи. Основні

дидактичні категорії 37

4.2. Закони та закономірності дидактики. Принципи

навчання. Зміст навчання та освіти 38

4.3. Форми організації навчання у ВНЗ 40

4.4. Засоби навчання у ВНЗ 43

4.5. Методи навчання 45

Література 50

Питання та завдання для самоконтролю 51

Розділ 5. Зміст освіти у ВНЗ 52

5.1. Загальна характеристика змісту освіти.

Структура змісту освіти студентів у ВНЗ 52

5.2. Наукові вимоги до формування змісту освіти 54

5.3. Теорії організації змісту освіти 55

5.4. Основні джерела формування змісту освіти

у вищому навчальному закладі 57

Література 59

Питання та завдання для самоконтролю 60

Розділ 6. Історія вищої освіти в Україні 62

6.1. Соціально-історичні передумови

створення вищих навчальних закладів

в Україні. Острозька академія 62

6.2. Києво-Могилянська академія:

демократичний та елітний ВНЗ 63

6.3. Роль перших класичних університетів

у становленні та розвитку системи вищої

освіти в Україні 66

Література 67

Питання та завдання для самоконтролю 68

Розділ 7. Системи вищої освіти країн Європи та США 69

7.1. Мета реалізації концепції Болонського

процесу – формування Зони європейської

вищої освіти 69

7.2. Поняття про світовий освітній простір

та основні тенденції його розвитку 70

7.3. Загальна характеристика систем вищої

освіти країн Європи та США. Спільні

та відмінні риси. 71

7.4. Структурні та змістові особливості систем

вищої освіти країн Європи. Основні тенденції

їх розвитку 74

Література 78

Питання та завдання для самоконтролю 78

Розділ 8. Поняття про Європейську кредитно-трансфернута систему накопичення ECTS, принципи, шляхи і

засоби її адаптації до вищої освіти України 79

8.1. Загальна характеристика ECTS, умови

користування нею. 79

8.2. Поняття про кредити ECTS, їх призначення.

Процедура присвоєння та перезарахування

кредитів ECTS 81

Література 83

Питання та завдання для самоконтролю 84

Модуль II. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Розділ 9. Психологія вищої школи як науката навчальна дисципліна 85

9.1. Психологія вищої школи як новий напрям

психологічних досліджень і навчальна дисципліна.

Предмет психології вищої школи, понятійний

апарат науки 85

9.2. Завдання психології вищої школи,

її зв’язок з іншими галузями психологічної науки 89

Література 91

Питання та завдання для самоконтролю 91

Розділ 10. Методологічні засади дослідженняпсихології вищої школи 92

10.1. Структура та зміст термінологічної бази

з проблеми психології вищої школи 92

10.2. Методологічні підходи та принципи

вивчення навчальної дисципліни

«Психологія вищої школи» 95

Література 98

Питання та завдання для самоконтролю 99

Розділ 11. Студент вищого навчального закладу

з позиції вікової психології 100

11.1. Поняття віку у психології. Порівняльний

аналіз вікових періодів 100

11.2. Психологічна характеристика

студентського віку 102

11.3. Кризова насиченість та суперечності

студентського віку 106

Література 108

Питання та завдання для самоконтролю 109

Розділ 12. Студент вищого навчального закладуяк об’єкт та суб’єкт професійної підготовки 109

  1. Студент як суб’єкт та об’єкт навчальної

lіяльності 109

  1. Стадії професіоналізації особистості студента 112

  2. Класифікація об’єктів професійної підготовки 114

Література 123

Питання та завдання для самоконтролю 124

Розділ 13. Студентська група як ідентифікаційне

середовище особистості майбутнього фахівця 124

13.1. Структура середовища існування та

розвитку студента 124

13.2. Характеристика студентської групи

як мікросередовища розвитку особистості студента

та формування його як фахівця 126

13. 3. Лідерство у студентській групі 128

13.4. Розвиток студентської групи 129

13.5. Психологічні явища студентської групи 131

Література 134

Питання та завдання для самоконтролю 135

Розділ 14. Розвивальна професійна освіта: психолого-педагогічний аспект 136

14.1. Поняття про особистісно розвивальну освіту 136

14.2. Концептуальні засади особистісно

розвивальної професійної освіти 137

14.3. Основні напрями побудови особистісно

розвивального змісту професійної освіти.

Технології розвивальної професійної освіти 138

14.5. Рефлексивні технології навчання 140

Література 142

Питання та завдання для самоконтролю 142

Розділ 15. Науково-педагогічний працівникяк суб’єкт навчально-виховного процесу у ВНЗ 143

15.1. Поняття про педагогічну діяльність та її

структуру. Особливості науково-педагогічної

діяльності (функції, зміст, система компетенцій) 143

15.2. Вимоги до особистості

науково-педагогічного працівника та його

професійних якостей і здібностей 148

15.3. Типологія особистості

науково-педагогічних працівників 149

Література 150

Питання та завдання для самоконтролю 151

Розділ 16. Психологія педагогічного спілкування 152

16.1. Поняття про педагогічне спілкування,

його особливості, функції та види 152

16.2. Стиль педагогічного спілкування 155

16.3. Комунікативні бар’єри при взаємодії

викладача та студентів. Малоефективні

моделі педагогічного спілкування 160

Література 160

Питання та завдання для самоконтролю 161

Розділ 17. Конфлікти у педагогічній діяльності 161

17.1. Поняття про конфлікт у психології. Види

Конфліктів 161

17.2. Класифікація та особливості конфліктів

у системі «студент- викладач» 163

17.3. Структура педагогічного конфлікту 166

17.4. Динаміка розвитку педагогічного конфлікту 169

17.5. Поведінка викладача з урегулювання

конфліктів: основні стратегії та методи 171

Література 177

Питання та завдання для самоконтролю 178

Словник термінів з педагогіки та психології

вищої школи 179

Додатки 212

Методика дослідження ціннісних орієнтацій 212

Загальний рівень комунікативності (В.Ф. Ряховський) 214

Здатність до емпатії (І.М. Юсупов) 217

Типи акцентуацій особистості та їх прояв у діяльності 221

Стратегія і тактика поведінки в конфлікті 229Невербальна комунікація 236


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка