Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка9/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.89 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Запитання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність та взаємозв'язок понять «освітні техно­логії», «педагогічні технології», «навчальні технології», «пе­дагогічна техніка»

 2. Проаналізувати різні підходи до класифікації педагогічних технологій.

 3. Охарактеризувати сучасні педагогічні технології.

 4. Розкрити специфіку модульно-рейтингової технології.

 5. Дати характеристику контекстно-модульній технології на­вчання.


2.3. Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти

Перевірку знань треба підпорядкву
­вати найголовнішії меті поглиблен
­ню, закріпленню, розвитку знань.

В. СухомлинськийОцінка морально виправдана тільки
тоді, коли учитель оцінює не здібності
взяті, так би мовити у чистому вигляді,
а єдність праці і
здібностей, причому на
перше місце ставиться праця.

В.Сухомлинський

Вирішення проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою освітою на сучасному етапі передбачає значне поліпшен­ня контролю навчальної роботи студентів як важливого засобу управління процесом навчання.

Необхідність контролю навчальної роботи й оцінки знань сту­дентів має об'єктивний характер. Тут діє закономірний зв'язок у ланцюгу: мета навчання - процес - результат - наступна мета. Але для того, щоб педагогічне грамотно визначити мету, необхідно точ­но знати, що вже досягнуто унаслідок навчання. У подальшому викладі ми будемо користуватися такими поняттями: «контроль» - родове поняття; «перевірка» - процес контролю; «оцінка» -кількісна фіксація виявленого рівня знань у балах; «облік» - до­кументальна фіксація (екзаменаційні відомості, залікові книжки студентів, журнали та ін,).

Категорія контролю (під ф|), еопіго1)має кілька значень. У ди­дактиці його тлумачать як нагляд, спостереження і перевірку ус­пішності студентів. Контроль при цьому виконує такі функції:

- освітню (сприяння поглибленню, розширенню, удоскона­ленню знань студентів, уточненню і систематизації навчаль­ного матеріалу з предмету);

- діагностично-корегуючу (виявлення знань, умінь і навичок, утруднень, недоліків, неуспішності; забезпечення зворотно­го звязку у різновидах: «студент - викладач» і «студент-студент»);

- контролюючу (визначення рівня знань, умінь і навичок сту­дентів, підготовленості до засвоєння нового матеріал, вистав­лення оцінок студентам);

- виховну (спрямовану на поліпшення особистої дисципліни, розвиток волі, характеру, навичок систематичної само­стійної праці та ін.);

- розвивальну (сприяння розвитку психічних процесів особи­стості - уваги, пам'яті, мислення, інтересів, пізнавальної ак­тивності, мовленнєвої культури студентів); -стимулюючо-мотиваційну (стимулювання студентів до по­кращення навчальної діяльності, розвитку особистої відпо­відальності, формування мотивів навчання); - управлінську (забезпечення цілеспрямованості у навчанні); - прогностично-методичну (стосується як викладача, який отримує досить точні дані для оцінки своєї праці, резуль­татів запровадження своєї методики викладання, шляхів подальшого вдосконалення навчання, так і студентів, ос­кільки допомагає їм прогнозувати свою навчальну та нау­кову роботу).


Принципи організації контролю й оцінки знань студентів виз­начаються метою навча-льно-виховного процесу у ВНЗ, а також об'єктивними закономірностями педагогічного процесу в них:

- принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань студентів передбачає індивідуальну роботу викладача з кожним сту­дентом, врахування його індивідуальних особливостей; принцип систематичності і системності перевірки й оцінки знань впливає на здійснення контролю протягом усього періоду навчання студента у ВНЗ; принцип тематичності стосується усіх ланок перевірки і пе­редбачає оцінку навчальної діяльності студентів за семестр чи на­вчальний рік, і з кожної теми; принцип диференційованої оцінки успішності навчання студентів передбачає здійснення оцінки успі­шності на основі різнорівневого підходу; принцип єдності вимог викладачів до студентів передбачає урахування кафедрами і вик­ладачами діючих загальнодержавних. стандартів; принцип об'єктив­ності - це систематичний аналіз результатів міжсесійного контро­лю і показників успішності за єдиними критеріями з метою своєчасного здійснення заходів для поліпшення організації і змісту навчально-виховного процесу, підвищення ефективності і якості аудиторних і самостійних занять студентів з метою запобігання (зменшення) відсуву; принцип гласності передбачає дове­дення результатів контролю до відома студентів.

Викладені принципи, як регулятори контролю навчальної ро­боти й оцінки знань студентів визначають конкретні види, методи, форми організації, критерії та норми оцінок знань студентів (рис. 12).

Види перевірки навчальної роботи студентів визначаються сту­пенем їх адекватності сформульованим принципам контролю знань. У роботі вищої ніколи здійснюються такі види контролю: • міжсесійний контроль (попередня перевірка, поточна пере­вірка, тематична перевірка);

 • підсумковий контроль.

Попередню перевірку проводять з метою визначення ступеня готовності студентів до навчання залежно від етапу навчання і місця проведення контролю. Останній може здійснюватися, на­приклад, на початку навчального року з метою встановлення рівня знань студентів; перед вивченням нового розділу - для визначен­ня питань, що потребують повторення, ступеня готовності сту­дентів до сприйняття нової інформації, підготовки студентів до практичних чи лабораторних робіт, до роботи над першоджерела­ми тощо.

Попередня перевірка може проводитись у формах письмових контрольних робіт, фронтальних опитувань перед початком прак­тичних чи лабораторних робіт, усної перевірки окремих груп сту­дентів, стандартизованого контролю знань.

Завданням поточної перевірки успішності студентів є збережен­ня оперативного (безпосередньо у процесі навчання), зовнішнього («викладач - студент - викладач») і внутрішнього («викладач -студент - студент») зворотного зв'язку. На базі отриманої інфор­мації проводиться необхідне коригування навчальної діяльності студента, що особливо важливо для стимулювання його само­стійної роботи.

Поточна перевірка є органічною частиною навчального проце­су і проводиться у рам-ках чинних форм організації навчання у ВНЗ: на лекціях, семінарах, практичних і лабора-торних роботах. Частіше вона здійснюється у таких формах: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку
  наступної лекції, з оцін-кою відповідей студентів (10-15 хв.);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (10-15 хв.). Відповіді перевіряються і оціню­ються викладачем у позалекційний час.;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами лекційного курсу (5- 20 хв.).

Проводиться найчастіше на початку семінарських занять, практичних чи лабораторних робіт;

 • перевірка за допомогою перфокарт (5-7 хв.);

 • письмова перевірка у вигляді понятійних диктантів, творів із гуманітарних дисциплін і контроль-них робіт із природ­ничо-математичних дисциплін;

 • експрес контроль;

 • домашні завдання;

 • практична перевірка знань на лабораторних і практичних заняттях;

 • тестова перевірка ЗУН студентів.

Важливою формою те-матичної перевірки й оцінки знань сту­денті в виступають колоквіуми (від лат collogium - розмова, бесіда). Головне завдання колоквіуму - мобілізація студентів на поглиблене вивчення провідних тем чи розділів курсу. Мета ко­локвіуму - допомогти студентам глибше розібратися в теоретич­них питаннях, стимулювати їхню дослідницьку діяльність.

При вивченні педагогічних дисциплін колоквіуми здебільшо­го проводяться перед педагогічною практикою, а також в кінці навчального року або семестру.Консультації з контрольними функціями мають два основних різновиди: а) консультації, на яких викладач перевіряє конспек­ти першоджерел, самостійну роботу студентів з літературою, до­помагає студентам сформулювати необхідні узагальнення; б) кон­сультації - для студентів, які пропустили лекції, семінарські заняття.

Міжсесійний контроль сприяє забезпеченню ритмічної роботи студентів, виробленню у них вміння чітко організувати свою пра­цю, допомагає викладачеві своєчасно виявити невстигаючих і до­помагати їм, організовувати індивідуальні творчі заняття для най­краще підготовлених студентів. Дані міжсесійного контролю використовуються для внесення відпові-дних змін у матеріал, що вивчається на лекціях, у зміст консультацій, індивідуальної ро­боти зі студентами, контрольних робіт, колоквіумів.

Провідне місце у системі контролю навчальної роботи студентів посідає рубіжний контроль (заліки, курсові) та підсумковий і зак­лючний контроль (семестрові та державні іспити).

Заліки, екзамени, курсові та дипломні роботи, виробничі) і пе­дагогічна практика традиційно вважаються основними формами контролю навчальної роботи студентів. Кількість іспитів, як пра­вило, не повинна перевищувати п'яти, а кількість заліків за се­местр - шести, у тому числі не більше двох диференційованих.Заліки - це підсумкова форма перевірки результатів виконан­ня студентами практичних, лабораторних, курсових робіт (про­ектів), засвоєння ними матеріалу семінарських занять, практики. Заліки, як правило, проводяться без білетів і оцінок, у вигляді бес­іди викладача зі студентами. Співбесіди можуть проводитися інди­відуально. Під час заліку викладач констатує факт виконання чи невиконання студентами необхідних робіт. Якщо студент якісно і систематично працював протягом семестру, викладач може поста­вити йому залік «автоматично».

Іспити складаються за білетами, затвердженими кафедрою. Досвідчені викладачі нерідко проводять іспити за білетами у вигляді вільної бесіди. При цьому запитання білета виступають стрижнем такої бесіди, а оцінки оголошується як її підсумок. Це сприяє створенню атмосфери довіри та взаєморозуміння. Ве­ликим майстром проведення іспитів у формі співбесіди був проф. С.Х.Чавдаров (Київський універси-тет).

У деяких ВНЗ нагромаджений певний досвід проведення іспитів без білетів (з урахуванням специфіки курсу). Іспит з «відкритим підручником» розрахований насамперед на перевірку уміння шви-дко знайти необхідну інформацію, користуватися до­датковою літературою, довідниками, навчальними посібниками тощо. Очевидно, такий тип іспиту доцільно проводити зі склад­них і великих за обсягом дисциплін. Академік П.В.Копнін (Киї­вський університет) вважав, що такий іспит доцільно проводити, наприклад, у бібліотечному залі з відкритим фондом літератури.Практичний іспит найчастіше зводиться до виготовлення сту­дентами натуральних об'єктів, схем, макетів тощо. У студентів педагогічних університетів іспит може проходити у вигляді розв'язку підготовлених педагогічних ситуацій.

Іспит-автомат часто практикується викладачами щодо сту­дентів-відмінників, які серйозно і систематично працюють протя­гом року.

Курсові роботи (проекти) студенти захищають на засіданнях кафедр або перед спеціально створеними комісіями.

Державні випускні екзамени приймає державна екзаменацій­на комісія (ДЕК) у наперед назначеному і затвердженому складі. Окрім державних екзаменів студенти-випускники захищають пе­ред ДЕК дипломні роботи (проекти).

Усі згадані види контролю знань студентів (попередній, поточ­ний, тематичний, підсумковий) є відносно самостійними, хоча й пов'язаними між собою.

Найбільш ефективними методами перевірки і контролю успі­шності студентів є методи: усного контролю і самоконтролю, пись­мового контролю і самоконтролю, лабораторно-практичного, про­грамованого контролю (машинного, безмашинного), тестового контролю.

Основними формами організації перевірки знань студентів у сучасних ВНЗ є, насамперед: індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система.

Більшість викладачів усвідомлює, що в системі контролю ЗУН студентів є багато недосконалого, що не відповідає сучасним ви­могам. Основних недоліків традиційно здійснюваного кон-тролю можна вказати діш: а) реї 11 індуктивний характер; б) суб'єктивність в оцінюванні навчально-пізнавальної діяльності.

Подолання їх, на наш погляд, в певній мірі, сприятиме впро­вадження тестового контролю ЗУН студентів.

Слово «тест» в англійській мові означає «випробування, проба, експеримент, перевірка». В педагогічній літературі під дидактичним тестом розуміють підготовлений, згідно з певни­ми вимогами, комплекс стандартизованих завдань, що дозволя­ють виявити в учасників тестування компетенції, піддаються пев­ному оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями».

У тестології- теорії і практиці тестування - виділяють різні види тестів. їх класифікують

1) за цільовими, функціональними і смисловими ознаками:


 • констатуючі, діаг-ностуючі, прогностичні тести - за метою застосування;

 • тести поточного, рубіжного (проводяться наприкінці семест­ру), підсумкового (проводяться в кінці кожного навчального

року), заключного контролю (в кінці курсу Навчання) - за видом контролю;

 • тести, спрямовані на вимірювання рівня засвоєння мовного матеріалу, (навички); тести, спрямовані на вимірювання рівня сформованості мовленнєвих умінь) - за об'єктом конт­ролю;

 • тести, орієнтовані на норми знань; тести, орієнтовані на кри­терій оцінки - за співвідношеннями з нормами чи критерія­ми;

 • стандартизовані (тест, що пройшов апробацію на досить ве­ликій (600-1000 чоловік) кількості учасників тестування і який має стабільні і допустимі показники якості, а також спе­цифікацію - паспорт з нормами, умовами та інструкціями для його багаторазового використання в процесі контролю за якістю знань); нестандартизовані тести (тести, складені самими викладачами для своїх студентів - за статусом конт­ролюючої програми.

2) за формальними ознаками:

 • вибіркові тести., тести з вільною конструйова-ною відповід­дю - за структурою та способом оформлення відпо-віді;

 • альтернативні тести, тести множинного, тести перехресного вибору - за характером вибіркових відповідей;

 • тести на швид-кість, на складність - за гомогенністю завдань;

 • тести з використанням технічних засобів навчання, тести без використання технічних засобів навчання - за способом пре­зентації мовленнєвого стимулу;

 • машинні, без машинні - за використанням засобів оператив­ного машинного зв'язку.

Тест, як правило, складається з двох частин - інформаційної та операційної. Інформаційна частина має включати чітко і про­сто сформульовану інструкцію (що і як слід виконувати учаснику тестування). Бажано, щоб інструкція супроводжувалася прикла­дом виконання. Операційна частина тесту складається з певної кількості тестових завдань. Виконані тестові завдання потребують відповідної оцінки і визначення знань тестованого.

У своїх дослідженнях О.М.Мокров, Т.В.Солодка переконливо доводять переваги тестового контролю ЗУН над іншими методами контролю.

Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж до­сить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості студентів; за його допомогою стає можливим контроль знань, умінь, навичок на необхідному, заздалегідь запланованому рівні. На підготовчому етапі впровадження тестового контролю реаль­ним є самоконтроль, знання оцінюються більш об'єктивно, варто відзначити, що у процесі тестування увага студентів фіксується не на формулюванні відповіді, а на осмислення її суті, у зв'язку з чим створюються умови для постійного зворотного зв'язку між студентом і викладачем.

Проте тестовий контроль знань, має й істотні недоліки, які мож­на поділити на три групи: 1) недоліки, які лежать в основі сутності контролю (ймовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї; можливість при застосуванні тестів закрито­го типу оцінити тільки кінцевий результат (правильно — непра­вильно ), у той час як сам процес, що привів до цього, не розкри­вається); 2) недоліки психологічного характеру (стандартизація мислення без урахування рівня розвитку особистості); 3)недоліки, що грунтуються на організаційно-методичних показниках (вели­ка затрата часу на складання необхідного «банку» тестів, їх варі­антів, трудомісткість процесу; необхідність високої кваліфікації вчителів та експертів, що розробляють тестові завдання).

На наш погляд, існують реальні шляхи усунення цих недоліків. Наприклад, оптимальна кількість варіантів закритого типу (4-5) або ж застосуванням різних за конструкцією тестових завдань. Для того, щоб тестовий контроль знань був результативним, необхідно дотримуватись таких психолого-педагогічних вимог щодо його застосування:


 1. Поступове впровадження тестового контролю, що дасть змо­гу студентові психологічно підготуватися. Розпочинати слід з про­стих тестів, через деякий час вводячи більш складні конструкції.

 2. Завдання повинні мати комплексний характер.

 3. Тестовий контроль мусить гарантувати об'єктивність оцін­ки знань, умінь, і навичок студентів, сприяти усуненню суб'єкти­візму, а відтак і формуванню позитивного ставлення до навчаль­ного предмета, а також до викладача.

 4. Важливим є дотримання організаційної чіткості в проведенні тестового контролю, яка передбач»» : наявність оргмоменту, підчас якого педагог пояснює тестові завдання, дає. відповіді на запитан­ня студентів, обов'язково визначає час, необхідний для виконан­ня роботи; забезпечення кожного студента бланком відповідей стандартного зразка, що великою мірою заощаджує час і студентів, і викладачів.

 5. Тестові завдання дають змогу значно скоротити час очіку­вання студентами оцінки після виконання завдання, що є дуже суттєвим фактором- як психологічним, тик і виховним.

 6. Обов'язково слід робити аналіз результатів тестування.

Отже, тест як система завдань специфічної форми і відповідно­го змісту є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок студентів, допомагає здійснювати індиві­дуальний контроль результатів навчання кожного з них, мобіль­но керувати навчально-виховним процесом.

Визначити об'єктивно рівень оволодіння людиною знаннями і способами діяльності, як свідчить педагогічний досвід, дуже важ­ко. Щоб полегшити виконання цього завдання, треба розділити два поняття, що перебувають у нерозривному взаємозв'язку, -кри­терії оцінки і норми оцінки. Критерії оцінки - це ті положення, урахування яких є обов'язковим при виставленні тієї чи іншої оцінки. Норми оцінки - це опис умов, на які має спиратися педа­гог, виставляючи студентові оцінку. Виставляючи студентові ту чи іншу оцінку, педагог має враховувати: характер засвоєння вже відомого знання (рівень усвідомлення, міцність запам’ятовування, обсяг, повноту і точність знань); якість виявленого студентом знання (логіку мислення, аргументацію, послідовність і са­мостійність викладу, культуру мовлення); ступінь оволодіння вже відомими способами діяльності, уміннями і навичками застосуван­ня засвоєних знань на практиці; оволодіння досвідом творчої діяль­ності; якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп ви­конання, ретельність і т. ін.).

Оцінки «відмінно» послуговує студент, який виявив всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріа­лу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною і додатковою літературою. Як правило, оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємоз­в'язок основних понять, виявили творчі здібності в розумінні і використанні навчально-програмового матеріалу. Оцінки «добре» заслуговують студенти, які виявили повне знання навчально-про­грамового матеріалу і успішно викопують передбачені програмою завдання, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінки «добре» виставляється студентам, які засвід­чили систематичний характер знань із дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчаль­ної роботи і професійної діяльності. Оцінки «задовільно» заслуго­вує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої робо­ти за професією, який справляється з виконанням завдань, перед­бачених програмою, ознайомлений з основною літературою, ре­комендованою програмою. Оцінка «задовільно» виставляється студентам, що припустилися огріхів у відповіді на іспиті і при ви­конанні екзаменаційних завдань, але продемонстрували спро­можність усунути ці огріхи. Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив прогалини у знаннях основного навчаль­не-програмового матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцін­ка «незадовільно» ставиться студентам, які неспроможні продов­жити навчання чи приступити до професійної діяльності після за­кінчення вузу без додаткових занять із відповідної дисципліни.

Об'єктом оцінювання мають бути структурні компоненти на­вчальної діяльності (учіння), а саме:

1. Змістовий компонент - знання про об'єкт вивчення (уявлен­ня, поняття, явище тощо, в т.ч. про правила, засоби його перетво­рення, вимоги до результату; складові та послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т.д.). Обсяг знань виз­начений навчальними програмами, державними стандартами.

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: повнота; правильність; логічність; усвідомленість (розуміння, ви­окремлення головного і другорядного), вербалізація - словесне оформлення у вигляді відтворення (переказ, пояснення); застосу­вання знань (адекватність, самостійність в умовах новизни (за зраз­ком, аналогічні, відносно нові).

2. Операційно-організаційний компонент - дії, способи дій (вміння, навички): предметні (відповідно до програм із навчаль­них предметів); розумові (порівнювати, абстрагувати, класифіку­вати, узагальнювати тощо); загальнонавчальні (аналізувати, пла­нувати, організовувати, контролювати процес і результати виконання завдання, діяльності в цілому; вміння користуватися підручником та іншими доступними джерелами інформації).

Підлягають аналізу й такі характеристики дій, способів дій, діяльності: правильність виконання; самостійність виконання в умовах новизни (за зразком, аналогічнії відносно нові); надання допомоги: практичної (спільне виконання дії викладачем і студен­том; показ, надання зразка); вербальної (повторний інструктаж, пояснення, запитання, підказка, вказівка); в) загальної (стимулю­вання, підтримка, схвалення, активізація уваги); усвідомленість способу виконання - розуміння та словесне оформлення: відтво­рення (переказ), пояснення, застосування в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові).

3. Емоційно-мотиваційний компонент - ставлення до навчан­ня. Аналізуються такі його характеристики:


 • характер і сила( байдуже, недостатньо виразне позитивне, зацікавлене, виразне позитивне);

 • дієвість( від споглядального (пасивного) до дійового);

 • сталість( від епізодичного до сталого).

Саме ці характеристики змістового, операційно-організаційно­го та емоційно-мотиваційного компонентів учіння студентів мо­жуть бути покладені в основу визначення рівнів навчальних до­сягнень (І - початковий, II - середній, III - достатній, IV -високий), загальних критеріїв їх оцінювання та відповідних оці­нок (у балах).

Кафедра педагогіки Полтавського педагогічного університе­ту проводить науковий експеримент з проблеми переходу на 12-бальну систему оцінювання у аакла-дах вищої педагогічної освіти Ш-ІУ рівнів акредитації. Реалії такі, що загальноосвітня школа уже працює за цією системою, їх от вступні іспити до вищих на­вчальних закладів ще минулого року оцінювалися за чотирибальною шкалою. Тобто вища школа, діяльність якої повинна мати випереджувальний характер, відстає від загальноосвітньої, що гальмує реформування останньої.По закінченню експериментальної роботи планується підготу­вати рекомендації з введення у практику вищих навчальних зак­ладів 12-бальної системи оцінювання професійних досягнень май­бутніх учителів» обгрунтувати процес впровадження і основні умови його успішного здійснення. Викладачами кафедри цього університету розроблено критерії оцінювання а теорії та історії педагогіки, а також пропедевтичної, передвипускної і випускної педагогічних практик (див. таблицю 3).

Таблиця 3. Критерії оцінювання професійних досягнень студента з теорії та історії педагогіки

Рівні компетентності

Бали

Оцінка

Критерії оцінювання

Низький (фрагментарний)


1

«2»


*ознайомлений з авчальним матеріалом на рівні розпізнавання і відтворення окремих фактів

2

* ознайомлений і відтворює навчальний матеріал на рівні окремих фактів і фраг­ментів

3

* ознайомлений і відтворює навчальний матеріал на рівні основних фрагментів, що становлять певну завершену частину зміс­ту навчальної дисципліни

Елементарний (репродуктивний)

4

3

* ознайомлений з навчальним матеріалом, відтворює його на репродуктивному рівні

5

* володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, але не виявляє самостійного творчого мислення

6

* володіє навчальним матеріалом на репроду­ктивному рівні, демонструє: початкові вміння його зіставлення та узагальнення

Достатній (частково-пошуковий)

7

4

* володів навчальним матеріалом, уміє зіставляти і узагальнювати, виявляє пізнавальний інтерес до фахової навчальної дисципліни та її методики

8

* володіє навчальним матеріалом, уміє зіставляти та узагальнювати, робити власні висновки, виявляє частковий евристичний інтерес до дидактики чи теорії виховання

9

* володіє навчальним матеріалом, обізнаний із сучасними науковими школами, теоретичними підходами і концепціями, виявляє творчий інтерес до теорії педагогіки

Високий (дослідницький)

10

5

* має ґрунтовні й всебічні знання з предмета,

* володіє методами дослідження,

* здійснює наукову роботу під керівництвом викладача


11

* має ґрунтовні та всебічні знання, постійно
працює над їх поновленням,

* володіє найсучаснішими методами дослідження,

* проводить самостійні власні дослідження


12

* має власну програму професійнопедагогічного самовдосконалення,

* самостійно розробляє методи і методики дослі дження і запроваджує їх у наукових пошуках,

* має досягнення в науковій роботі, друковані
праці

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка