Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка14/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.89 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 10. Магістерські роботи та'іх типи.

Мета: Ознайомити магістрантів з основними типами магі­стерських робіт.

Основна проблеми: розкрити основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

Провідна ідея: магістерські роботи - результат самостійної дос­лідницької діяльності.

Основні поняття теми: дипломна магістерська робота, реферат, тези, есе, стаття.

План


 1. Значення дослідницької діяльності студентів.

 2. Магістерські роботи ти їх типи.

 3. Загальні і специфічні вимоги до магістерської роботи.

 4. Вимоги до магістерських робіт з педагогіки. Обрані методи: лекція.

Обладнання: зразки магістерських робіт, опорна схема.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Н.В.Кузьмина. Методы системного исследования педагогической деятельности: Уч.пос. - Л.: ЛГУ, 1980.

Завдання з вивчення першоджерел:

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні пора­ди молодим науковцям. - К, 1993.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки: 1. Види самостійних робіт студентів магістратури.

 2. Вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

Рекомендована література:

 1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования (Для пед. спец. высш. учеб. заведений). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1990. -141с.

 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности пе­дагогических исследований - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

 3. Введение в научное исследование по педагогике /Под. ред. В.И. Журавлевой. -М: Педагогика, 1988. 237

 4. Введение в специальность /Под. ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988. - 206с.

 5. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Основи педагогіки психо­логії вищої школи в Україні - К., 1995. - 168 с.

 6. Гончаренко СУ. Педагогічні дослідження: Методичні пора­ди молодим науковцям. - К.,1993

 7. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической дея­тельности. - Л., 1970. - 114 с.

 8. Кузьмина И.В. Методы системного исследования педагоги­ческой деятельности. Учеб. пособие. - Л.: ЛГУ, 1980. - 172 с.

 9. Корсак К. Світова вища освіта: порівняння визначення за­кордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. -К., 1997.

10. Літературознавчий словник-довідник /Р.Г.Гром'як,
Ю.Л.Ковілів та ін. - К.: ВЦ Академія, 1997 - 752с.

 1. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образо­вательном учереждении. - М., 1996.

 2. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчаль­ний посібник. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. -337с.

ТЕМА 11. Соціально-історичні характеристики розвитку системи вищої педагогічної школи в Україні.

Мета: Познайомити магістрів з основними етапами розвитку вищої освіти і, зокрема, вищої педагогічної освіти в Україні.

Основна проблема: Виявити головні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

Провідна ідея: Знання історії становлення вищої освіти в Ук­раїні дає можливість оцінити і зрозуміти сучасний стан і перспек­тиви її розвитку.

План


 1. Передісторія вищої школи освіти в Україні.

 2. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії.

 3. Українська вища педагогічна школа до жовтневого перево­роту.

 4. Вища педагогічна освіта доби Центральної Ради.

 5. Педагогічна освіта в Україні радянського періоду.

 6. Відродження національної педагогічної освіти у незалежній Українській державі.

Основні поняття теми: братська школа, колегіум, гімназія, університет, класичний університет, академія, інститут, інститут соціального виховання, національна школа, національна система навчання і виховання.

Обрані методи: лекція прес-конференція.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу Ващенка Г. «Проект системи освіти в самостійній Україні» (Мюнхен, 1957).

Завдання з вивчення першоджерел:


 1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. - Київ: Шкільний світ, 2001.

 2. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение?: Соч. в 6т. -т.6. - Москва, 1966. - с.25-35.

 3. Луначарский А.В. Что такое образование? //О воспитании и образовании. - Москва, 1976. - с.353-365.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

 1. Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

 2. Типи педагогічних закладів в історії розвитку педосвіти.

 3. Сучасні тенденції реформування вищої педагогічної освіти.

Рекомендована література:

 1. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забез­печення розвитку освіти в Україні» //Освіта. — 2001. — №75-58.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, тео­рія. - Київ: Либідь, 1998. - с.8-286.

 1. Антология педагогоческой мысли УССР /Сост. Н.П. Калени-ченко.-М., 1987.

 2. Бабишин С. Д. Школа та освіта Давньої Русі (ІХ-перша поло­вина ХШ ст.). - Київ, 1973.

о. Концептуальні засади демократизації та реформування осві­ти в Україні. - Київ, 1997. - с.5-22, 78-89.

 1. Курляк І. Класична освіта на західноукраїнських землях (XIX - перша половина XX ст.) - Тернопіль, 2000, - с.203-231.

 2. Левківський К.М. Вища школи Укрпїн и 11а порозі радикаль­них змін: Проблеми освіти: Науково-метод. аб. - №10. - Київ, 1997.

 3. Луговий В. Педагогічна освіта в Україні. - Київ, 1994.

 4. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985). - К: Либідь, 1992.

 1. Падун Н.О. Педагогічні погляди М.С. Грушевського //На­укові записки.-т. 16. - Вип.1.-1996.

 2. Українська загальна енциклопедія у 3-х томпх /Зиг. род. ІванаРаковського. - Льві-Станіслав-Коломия, 1 930.

 3. Хижняк 3.1. Кисво-Могиляпська Академія. -Київ, 1981. -с.28-53, 56-150.

 4. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. -Мюнхен, 1983.

ТЕМА 12. Система вищої педагогічної освіти за кордоном, (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея,Китай).

Мета: Проаналізувати основні тенденції розвитку педагогічної освіти за кордоном.

Основна проблема: виявити закономірності розвитку педа­гогічної освіти в кожній окремій країні.

Провідна ідея: світовий досвід підготовки педагогів свідчить про оригінальність, унікальність регіональних типів педагогічної освіти, а також про спільні тенденції, перспективи їх розвитку.

План


 1. Вища педагогічна освіта в США.

 2. Система вищої педагогічної освіти в західноєвропейсь­ких країнах (Франція, Англія, Німеччина).

 1. Система вищої педагогічної освіти в Японії.

 2. Вища педагогічна освіта в Китаї.

 3. Система педагогічної освіти в Швденній Кореї. Основні поняття теми: коледж, багатопрофільний університет,

дослідницький університет, класичний університет, велика шко­ла, громадянський університет, університетський центр, академія.

Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій.

Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Аналіз статей:


 1. В.П. Веспалько. Проблема образовательных стандар­тов в США и в России - Педагогіка, 1995. - МІ.

 2. Ф. Фрейдерборг. История западногерманских универ­ситетов //Вестник высшей школы, 1991. -МЫ.

Завдання з вивчення першоджерел:

Аналіз роботи: Калашніков С. Організаційні та управлінські засади педагогічної освіти у США: Концепція гуманізму та роз­витку професійної освіти: Матеріали науково-практичної конфе­ренції 1-2 жовтня. - К, 1997. - с.148-152.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:


 1. Особливості педагогічної освіти в США.

 2. Система педагогічної освіти в Німеччині.

 3. Педагогічна освіта в Південній Кореї".

 4. Педагогічна освіта в Англії.

 5. Педагогічна освіта у Франції та Японії.

Рекомендована література:

І.Абашкіна Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині. - Київ: Вища школа, 1998. 1. Барбарига А.А. В школах Англии: Пособие по страноведе­нию.-М., 1988.

 2. Веспалько В.П. Проблемы образовательных стандартов в США и России: Педагогика. -1995. - № 1.

 3. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: Учеб. посо­бие для студентов средних и высших учебных заведений. - М.: Издат. центр «Академия», 1998.

 1. Зязюн І.А. Реформи освіти в Японії //Рідна школа. -1993. -№8.

 2. Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння, визначення закордонних кваліфікацій дипломів: Монографія. -К., 1997.

 3. Михайличенко О.В., Шрестха О.О. Система освіти у сучас­ному Китаї. Київ: Держ. лінгвіст, університет: Схід-Захід, 1996.

 4. Михайличенко О.В., Репетюк Н.С. Система освіти у сучасній Японії. Київ: Держ. унів. лінгвіст, ін-т. К., 1997.

Э.Мышко С.А. Тестирование в системе образования США // Высшая и средняя специальная школа за рубежом: обзорная ин­формация. - Вып.6. -М., 1980.

10. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у західній Європі: спільність і розбіжність. -К., 1997.Список використаної літератури

 1. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забез­печення розвитку освіти в Україні» //Освіта, 2001. - №75-58.

 2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті - К: «Шкільний світ», 2001.

 3. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI сто­ліття) -К.: Райдуга, 1994.

 4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР «Проосвіту»» //Голос України, 1996р. - 25 квітня.

 5. Закон про вищу освіту //Освіта. - 20-27 лютого 2002р.

 6. Концепція педагогічної освіти України - К: Либідь, 1991.

 7. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. -К: Райдуга, 1994.

 8. Концепція національного виховання //Рідна школа, 1995. -№6. -с.18-25.

 9. Цільова компллексна програма «Вчитель» //Освіта Украї­ни, 1996. - №64.
 1. Доповідь Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. на II всеукраїнському з'їзді педагогічних працівників //Освіта, 2001. - №57-58.

 2. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования: Для педагогических специ­альных, высших учебних заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Просвещение, 1990. - 141с.

 3. Абульханова-СлавскаяК.А.,БрушинскийА.В. Философс-ко-психологическая концепция Л.С. Рубинштейна. -М, 1989.

 4. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать - М. - Игры обуче­ние, тренинг, досуг.../ Под ред. В.В. Петрусинского - М, 1994.

 5. Азаров Ю.П. Игры и труд. - М, 1973.

 6. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Пробле­ми.-К.: Либідь, 1998.

 7. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста: Современные психолого-педагогические проблемы высшей шко­лы.-Л, 1974.-с.5-8.

 1. Антология педагогической мысли УССР /Сост. Н.П..Кале-ниченко.-М., 1988.

 2. Архангельский СИ. Лекции по научной организации учеб­ного процесса в высшей школе. - М., 1976. - 245 с.

 3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности пе­дагогических исследований - М.: Педагогика, 1982. -192 с.

 4. Бехтерев В.М. Вопросы общественного воспитания - М. 1910.

 5. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в сис­темі безперевної педагогічної освіти. -К. 1998.

 6. Берне Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание: Пер. с англ. - М: Прогресс, 1986. - 434 с.

 7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М: Просвещение, 1989 - 192с.

 8. Бойко А. Парадегмальні напрями виховання: варіанти ви­бору//Рідна школа - №3, 2001. - с 7-10.

 9. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалі­зації.-К: ІЗМН, 1996.

 10. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогіч­ної подготовки вчителя.: Монографія. - Одеса: Маяк, 1998-284с.

27. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підгатовка
мійбутьніх вчителів на основі інноваційних технологій: Дис. - д-ра
пед наук... 13.00.04. -К. 1998-440с.

28. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика - М.:


. Издательство Московского Университета, 1987.

 1. Буркова Л. Технології в освіті. //Рідна школа. - лютий. 2001.-С.18-19.

 1. Вазина Н.Я. Модульное обучение. - Горький, 1991. - 122с.

 2. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1995.
 1. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педа­гогічні нариси. -Львів, 1996.

 2. Введение в научные исследования по педагогике /Под ред. В.И.Журавлева. - М.: Педагогика, 1988 - 237 с.

 3. Введение в специальность /Под ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988. - 206 с.

 4. Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе - К.: Высшая школа, 1977.

 1. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. - К.: Высшая школа, 1985..

 2. Вербицкий А., Бакшаева Н. Развитие мотивации в контек­стном обучении //Alma mater. - 1996. - № 1-2. - с. 47-50.

 3. Вітвицька С.С. Активні методи у навчанні педагогічним дисциплінам як фактор підвищення професіоналізму у майбутніх вчителів: Психолого-педагогічні фактори підвищення педагогіч­ної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науко­во-практичної конференції 16-17 листопада 1995 р. - Житомир: ЖДПУ, 1995. - с 82-84.

 4. Вітвицька С.С. Науково-методичне забеспечення соціаль­но-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: Теоретичні та ме­тодичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя -К..-ІЗМН, Житомир. ЖДШ, 1999 о. 142-146.

 5. Вітвицька С.С. Студент як об'єкт педагогічної діяльності // Вісник Житомирського педуніверситету-Житомир, 2000-Вип. 6 -с.186-189.

 6. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку: Міжна­родна АН вищої освіти: Другі академічні читання. - К.: МО Ук­раїни, 1995. - 202 с

 7. Возврастная психология взрослых /Под ред. Б.Г. Ананье­ва. - Л.,1971, Вып 1-4.

 1. Вульфов Б.8. Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. - М., 1997.

 2. Галузинський В.М. Евтух М.Б. Основи педагогіки і психо­логії вищої школи в Україні - К., 1995. - 168 с

 3. Гармаш Е. С. Формирование педагогической культуры бу­дущего учителя (на материале пед. дисциплин) Автореф. Дис. ... канд.пед наук. - К., 1990.

 4. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях ре­формации образования. -Харьков, 1993.

 5. Гессен С.И. Основы педагогики: ведение в прикладную фи­лософию /Отв. ред. и составитель П.В. Алексеев - М.: «Школа-Пресс», 1995.-448с.

 6. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбут­нього вчителя (теор. і метод, аспекти) - Автореф. дис. ... доктора пед. наук. -К., 2001.

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні по­ради молодим науковцям. - К.,1995.

 2. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. - К.: Издательский центр «Про­світа», 1997.

 3. Гусак П.М. Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії. - Луцьк, 1996.

 4. ГрушевськийМ.С. Про українську мову йукраїнську шко­лу. -К, 1991.

 5. Давыдов Ю.С. Высшее образование: состояние проблемы, решения //Педагогика. - 1997. - №2 - с. 61-67.

 6. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: Учебное по­собие для студентов средних и высших пед. учебных заведений. -М.: Издательство Центр «Академия», 1998. — 176 с.

 7. Довідник здобувана наукових ступенів: Збірник норматив­них документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації /За ред. Р.В. Бойка К, 1999.

 8. Драгоманов М. Народні школи на Україні 1С, 1977.

 9. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику ака­демічної групи з виховної роботи педуніверситету. - Житомир, 2000.
 1. Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога. - К., 1996.

 2. Дубасенюк О.А. Іванченко А.В. Вітвицька С.С. Педагогіч­на технологія в підготовці вчителя вихователя: Метод, посібник.-Житомир, 1993-107с.

 3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы - 2-е издание. - Минск: БГУ, 1981. - 383 с.

 4. Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы: Учебное пособие. - Тюмень, 1978. - 91 с.

 5. Зиновьев СИ. Учебный процесс в советской высшей шко­ле - М.: Высшая школа, 1986. - 356 с.

 6. Елканов Б.П. Професиональное воспитание будущего учи­теля. -М.: Просвещение, 1996.

 7. Ефименко Г.Г., Красников В.М., Новоминскйй А.Н. Выс­шая школа Украинской ССР. Успехи, проблемы развития. — К., 1978.

65. Євдокімов О.В. Нові педагогічні технології організації на­
вчання студентів: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. -Харків, 1997-
181с.

 1. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична непе­рервність./Неперервно професійна освіта: теорія і практика, 2001: Вігол. Вип. №1 - о. 73-86.

 2. Иванова Т.В. Формирование педагогической культуры бу­дущего учителя в учебном процессе (на материале дисциплин пе­дагогического цикла): Дис. канд.пед. наук: 13.00.01. -Волгоград, 1991.

 3. Ильина Т.А. Структурно-системний подход к организации обучения - М., 1973. - 78 с.

 4. История Украинской ССР. - К.: Наукова думка. - 1984.

 5. Каган М.С. Мир общения - М., 1988.

 6. Карпеачук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. по­сібник. - К.: Вища школа, 1997. - 304с.

 7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процес-се.-М: Знание, 1989-80с.

 8. Коваль О. Г., Ващенко - творець української виховно-осві­тньої системи//Рідна школа. -1993. -№3.

 9. Козаков В.А. Самостоятельная робота студентов и ее инфор­мационно-методическое обеспечение. -К.: Вища школа, 1990.

 10. Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. - К., 1997.

 11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний роз­виток особистості. -К., 1989.

 12. Кошмакова Т. Конструктивістські методи підготовки учи­телів в американських університетах //Рідна школа, 1999. -№ 10. - с 66-69.

 13. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической дея­тельности. -Л., 1970-114 с.

79. Кузьмина Н.В. Методы системного исследования педа­
гогической деятельности. Учебное пособие. - Л.: ЛГУ, 1980. -
172 с.

80. КузьЄ.П., Руденко Ю.Д., Сергейчук З.О. Основи національ­


ного виховання. - Умань, 1993.

 1. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт, 1998. - 464с.

 2. Літературнознавчий словник - довідник /Р.Г.Гром'як, Ю.Л.Ковілів та ін. - К.: ВЦ Академія, 1997. - 752 с.

 3. Лисовський В. Т., Дмитриев А.В. Личность студента. - Л.: ЛГУ, 1974. -183с.

 4. ЛернерИ.Я. Процесс обучения и его закономерности. -М.: Знание, 1980.

 5. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: істо­рія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) /За ред Лугового В.І. -К.: Либідь, 1992.-195с.

 6. Макаренко А.С. Методика виховної роботи: - К.: Рад. шко­ла., 1990.

 7. Макарова І.Г. «Модульное обучение. Новые педагогичес­кие технологии», Дніпропетровськ, 1993. - 15 с.

 8. Менделеев Д.И. О направлении русского просвещения и о необходимости подготовки учителей: Соч. в 25 т. Л.-М., 1952 — т.23.

 1. Нагорна Г.О. Формирование у студентов педагогических вузов профессионального мышления. — К., 1995.

 2. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчаль­ний посібник /За ред. академіка АПН України О.Г. Мороза. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - 337 с

 3. Непервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспекти­ви: Монографія /За ред. І.А. Зязюна. - К.: Вид. «Віпол», 2000. -636 с.

 4. Новиков А.М. Научно-экспериментальная робота в образо­вательном учереждении. -М., 1996.

 5. Огієнко І. Українська культура: коротка історія життя ук­раїнського народу. - К., 1918.

 6. Огнев'юкВ.О., Фурман А.В. «Принцип модульності в історії освіти.», ч.І. - УШКККО Міністерства освіти України, К., 1995. -85 с.

 7. Освітні технолггії: навчально-методичний посібник/ За ред. О.М.Пєхоти - Київ: А.С.К., 2001. - 256с.

 1. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А. В. Петровского - М.: МГУ, 1986. - 303 с.

 2. Основы вузовской педагогики /Под ред. Н.В. Кузьминой. -Л., 1972.
 1. Основы иедмастерства /Под ред. Зязюна И. А. - М.: Про­свещение, 1989.

 2. Пашко Л.Ф. Формування відповідального ставлення до педагогічної професії у студентів педвузу: Вища та середня освіта: Респ. наук, метод, збірник . -К, 1991. -Вип 15. -с. 35-42.
 1. Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія (Сисоєва С.О., Алексіок М.А., Воловик П.М., Кульчицька О.І. та ін.) за ред. С.О.Сисоєвої - К: Віпол, 2001. - 502с.

 2. Педагогическая культура /Под ред. Л. С. Нечипоренко -Харьков: ХДУ, 1993.

 3. Перспективні основні технологи: навчально-методичний посібник /за ред. Г.С. Сазоненко/ - К: Гопак, 2000. - 560с.

 4. Пономаренко В.А. Психология духовности профессиона­ла. -М., 1997.

 5. Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Пост. Каб. Мін. України від 20 серпня 1998. -№65.

 6. Психико-диагностические методы (в комплексном лонги-тюдном исследовании студентов) /Под ред. Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева и др. - Л., 1976.

 7. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод, по­сібник /Під ред. В.М.Доній. - К., 1996.

 8. ПуховськаЛ.П.Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: Монографія. - К.: Вища школа, 1997.

108.Равен Д. Педагогическое тестирование. - М.: Когнито-Центр,1999.-с.140.

 1. Радул В.В. Педагогічна культура та соціальна зрілість вчи­теля. - Кіровоград, 2000.

 2. РогинскийВ.М. Азбука педагогического труда. -М.: Выс­шая школа, 1990.

111. Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога -
Ростов-на-Дону, 1968.

 1. Селевко Г.К. Образователные технологии: учебное посо­бие. - М: Народное образование, 1998. - 256с.

 2. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в процессе подготовки будущих учителей (психолого-педагогичес­кие аспекты). - К., 1993.

 3. Селіверстов СІ. Деякі проблеми адаптації студентів пер­шого курсу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. -1997.-№10.-с 69-81.

 4. Семушкія Л.Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и методы обу­чения в средних специальных учебных заведениях: Уч. метод. пособ. - М, «Вища школа», 1990,. - С. 78-81, 94-124,142-162.

 5. Сисоєва Світлана Освітні технології: методологічний ас­пект// Професійна освіта: педагогіка і технлогія - Київ - Ченсто­хова, 2000. - с. 351-365.

 6. Сисоєва СО. Педагогічна творчість. - Х-К: Книжкове ви­дання. - «Каравела», 1998 - 150с.

 7. Современные психолого-педагогические проблемы выс­шей школы /Под ред. Б.Г.Ананьева, Н.В.Кузьминой. -Д., 1974.

 8. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: НПУ, 2000. - 210 ст.

 9. Сучасна вища школа: психолого-педагогічні аспекти: (мо­нографія) /За ред. Н.І. Ничкало - К., 1999.

 10. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М.: Современник, 1998. - 318с.

 11. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку істо-рико-педагогічної науки в Україні //Шлях освіти, 1999. - №1. — с 41-45.

 12. Сухомлинський В.О. Народження громадянина: Вибрані твори в 5т. - т. 3. - К., 1977.

 13. Сухомлинский В.О. Письмо о педагогической этике //На­родное образование. - 1970. - № 11. - С. 48-52.

 14. Тамарин В.Э. Методологическая культура учителя //Со­ветская педагогика. - 1990. - №7. - С. 82-83.

126. Терещук Г.В. Педагогічна діагностика ціннісних орієн­
тацій молоді в процесі її соціального і професіонального станов­
лення //Педагогіка і психологія. - 1996. - №3. - с.119-125.

 1. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навч. посібник: у 2 ч. / За заг.ред. доктора пед. наук О.А.Дубасенюк - Житомир: Житомирський держ. педуніверси-тет. - 2001. -267с;

 2. Ушинський К. Д. Педагогические сочинения. Н.И.Пиро-гова: Собр. соч. в 11 т. - т.З - М.Л., 1948.- С 19.

 1. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы: Собр. соч. в 11т. - М.-Л., 1948. -т. 2.

 2. Ушинський К.Д. Про народність у громадянському вихо­ванні: Вибрані твори в 2-х т. -т.1 -К., 1983.

 3. Шацкий СТ. Основные вопросы педагогического образо­вания: Учебные заведения или центры: Пед. соч. в 4-х томах. -М., 1964.-т.З.

 4. Шихи Гейл. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста: Пер. с англ. - СПб: Ювента, 1999. - 436 с.

 5. Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы /Под ред В.С. Библера. -Кемерово, 1993.

 6. Щуркова Н.Е. Философия жизни в школе. Методологи­ческий материал к учебному курсу человековедения - М: Новая школа, 1994.

 7. Юрченко В.І. Оптимізація взаємозв'язку у системі «сту-дент-викладач». - К., 1997. - с.103-110.

 8. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. -К., 1988.

ЗМІСТ

ВСТУП З

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 8

 1. Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 8

 1. Методи та методика педагогічних досліджень 25

 1. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 59

 2. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 73

 1. Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності 94

 1. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 113

РОЗДІЛ II. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 129

 1. Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 129

 2. Сучасні технології навчання 146

 3. Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 176

 4. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 198

РОЗДІЛ III. З ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ .... 212

 1. Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 212

 2. Вища педагогічна освіта за кордоном 252

ДОДАТКИ. Робоча програма з педагогіки вищої школи 282

Список використаної літератури 305

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Вітвицька Світлана Сергіївна

Основи педагогіки вищої школи

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА. Сладкевич Комп'ютерна верстка - Є А. Ткаченко

Підписано до друку 22.07.03. Формат 60x84/16

Друк офсетий. Гарнітура «SchoolBookAC».

Умови, друк. арк. 19,75. Тираж 1000

Видавництво «Центр навчальної літератури»

вул. Електриків, 23, м. Київ, Україна, 04176

т. 451-65-95, 416-20-63, т/ф. 416-04-47

e-mail:Marketing@uabook.com,Office@uabook.com, Meteor@uabook.com

Офіційний сайт: www.cul.com.uaВіддруковано в ОП "Житомирська обласна друкарня" з готових діапозитивів замовника, вул. М. Бердичівська, 17. Зам. 208.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка