Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ТЕМА 2. Методи та методика педагогічних дослідженьСторінка13/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.89 Mb.
#1064
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 2. Методи та методика педагогічних досліджень.

Мета: розкрити специфіку методів та методики педагогічних досліджень.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння сутності, етапів, методів педагогічного дослідження.

Провідна ідея: педагогічне дослідження - цілеспрямований пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу з викорис­танням наукового апарату.

План


 1. Сутність поняття « педагогічне дослідження ». Етапи пе­дагогічного дослідження.

 2. Сутність та взаємозв'язок понять методологія, метод, методика дослідження.

 3. Різні підходи до класифікації методів дослідження.

 4. Характеристика емпіричних методів дослідження.

 5. Характеристика теоретичних методів дослідження.

6. Методи кількісної обробки результатів дослідження.
Обрані методи: лекція-бесіда.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: педагогічне дослідження, мета, про­блема, гіпотеза, задачі дослідження, методологія, методика, ме­тод дослідження.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень// Вісник Ака­демії педагогічних наук України. -1993 - № 3 - с 11-23.

Завдання для вивчення першоджерел: 1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних дослід­жень// Рідна школа - 1994. - № 3-4 - с 41-43.

 2. Сидоренко В.К., ДмитренкоП.В. Основи наукових дос­ліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів осівти -Київ: РННЦ «Деніта». - 2000. - 259с.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

 1. Розкрити сутність та взаємозв'язок категоріальних понять педагогічного дослідження.

 2. Проаналізувати теоретичні методи педагогічного дос­лідження.

 3. Дати характеристику емпіричним методім педагогіч­ного дослідження.

 4. Охарактеризувати методи кількісної обробки резуль­татів дослідження.

Рекомендована література:

 1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Новіпдходи до розробки сучасних педагогічних досліджень// Рідна школа -1994. - №3-4 - с 41-43.

 2. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных исследовани­ях: составление и оформление/ От ред. И.Я. Госин. - К: Наукова думка, 1988.-152с.

З.Бабанский Ю.К. Проблемы повышения єфективности пе­дагогических исследований: Дидактический аспект. -М: Педаго­гика, 1982. - 192с.

 1. Воловик П.М. Теорія імоірностей і математична статистика в педагогіці. - К: Рад. школа, 1969. - 123с.

 2. Гончаренко СУ. Методологічні характеритики педагогічних досліджень// Вісник Академії педагогічних наук України. -1993. -№3-с. 11-23.

 3. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. - М: Высшая школа, 1987. - 199с.

7.Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. - К: Експрес - об'ява, 1998. -143с.

8. Я. Скалкова и коллектив. Методология и методы педагогичес­кого исследования. Перевод с чесского. -М: Педагогика, 1989. - 224с.ТЕМА 3. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Мета: Ознайомити магістрів зі специфікою педагогічної діяль­ності викладача вищого навального закладу.

Основна проблема: засвоєння сутності поняття «педагогічний професіоналізм викладача».

Провідна ідея: діяльність викладача ВИЩОЇ школи мас високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у держа­вотворенні, формуванні національної свідомості молоді та духов­ної культури українського суспільства.

План


 1. Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі.

 2. Завдання, права та обов'язки викладача педагогічного університету.

 3. Основні напрями діяльності викладача вищого на­вчального закладу.

 4. Психологічна структура педагогічної діяльності.

 5. Педагогічний професіоналізм викладача вищого на­вчального закладу.

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, педагогічна про­фесія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм.

Обрані методи: проблемна лекція, теоретичний аналіз та син­тез, моделювання, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення та переосмислення:

1. Проаналізувати роботу: СемиченкоВ.А. Концепция це­
лостности и её реализация в процессе подготовки буду­
щих учителей: Психолог, аспект. - К., 1993.

Завдання з вивчення першоджерел:

2. Аналіз роботи: Пономаренко В.А. «Психология духов­
ности профессионала». -М., 1999.

3. Аналіз роботи: Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. - метод, посіб. /Гол ред. В.М. Доній. - К., 1996. Завдання для самоаналізу та самоконтролю: Проаналізувати осіниш і компоненти педагогічного професіона­лізму викладача вищого навчального закладу.

Рекомендована література:


 1. Закон про освіту (р.З) //Голос України. - 1996.

 1. Положення про державний вищий навчальний заклад (р.4) //Освіта України: Інформаційний збірник Міністерства освіти. -1997. - №1.

 2. Гусак П.М. Підготовка вчителя: технологічні аспекти. — Луцьк: РВВ «Вежа», 1999.

4.Кічук П.В. Творча особистість вчителя: педагогічні засади формування, Навч. посіб. /Іамаіл держ пед. інст.: МПП «Принт майстер», 1999.

 1. Коротов В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А.. Педагогіка вищої школи. -К., 1990. -с.22-23.

 2. Основы педмастерства. /Под ред. ЗязюнаИ.А. - М: Просве­щение, 1989. - с.6-18.

 3. Основы педагогики и і психологии высшей школы. -М: МГУ, 1986.

 4. РогинскийВ.М. Азбука педагогического труда. -М: Высшая школа, 1990.


ТЕМА 4. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.
Мета: Проаналізувати основні компоненти педагогічної куль­тури.

Основна проблема: виявити залежність формування культу­ри викладача від рівня педагогізації навчально-виховного проце­су вищого навчального закладу.

Провідна ідея: проблема культури с центральною у підготовці майбутніх педагогів.

План


1. Роль і значення культури освітян у становленні демок­ратичної держави.

 1. Сутність поняття «культура» у філософському і педа­гогічному аспектах.

 1. Основні компоненти педагогічної культури.

 1. Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача вищого навчального закладу.

Основні поняття теми: культура, педагогічна культура, куль­тура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка. Обрані методи: лекція з елементами дискусії. Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення і осмислення: 1. Проаналізувати роботу В.О.Сухомлинського «Лист про педагогічну етику» (Нар. Образование. -1970. -№11. -с. 48-52).

 2. Проаналізувати роботу Дейла Карнегі «Як набувати друзів і справляти вплив на людей». - К.: Наукова думка, 1989.

Завдання з вивчення першоджерел:

 1. В.А. Сухомлипокий. ('лоно о слот;. Избр. произв. в 5т. -Т.5.

 2. Е.І.Головаха, Н.В.Панина. Психология человеческо­го взаимопонимания. -К.:Изд-вополит. литер., 1989.

 3. Блонский П.П. Учитель, стань человеком: Избр. пед. произв. и психолог, соч. в 2т.- М., 1979.-Т.1 -с. 78-83.

 4. Берне Р. Развитие Я - концепции в педагогике. Пер. с англ.-М., 1986.

Завдання для самоаналізу і самоконтролю.

 1. Проаналізувати взаємозв'язок понять «педагогічна культура» і «педагогічна майстерність».

 2. Охарактеризувати сутність поняття «педагогічне спілкування».

Рекомендована література:

1..БодалевВ.Н. Личность и общение. -М., 1983. 1. Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -М., 1987.

 2. Лупьян Л.Н. Барьеры общения, конфликты, стресс. — Ли­пецк, 1986.

 1. Станиславский К.С. Работа актера над собой: Собр. соч. в 8 т. - т.З. - М., 1955. - с. 27-59.

 2. Учителю о педагогической технике /Под ред. Рувинского Л.М.-М.1987.

 3. Фурмановская Н.И, Речевой этикет и культура общения. — М., 1989.

 4. Машталер О.В. Педагогічна і освітня діяльність О.В Духно-вича. -К., 1966.


ТЕМА 5. Студент як об'єкт-суб'єкт педагогічної діяльності.
Мета: Ознайомити магістрів з особливостями студентства як специфічної соціальної і вікової групи.

Основна проблема: визначення місця і ролі студентства у суспільстві.

Провідна ідея: студентство с важливим джерелом відтворення української інтелігенції'.

План


 1. Студентство як соціальна група.

 2. Права і обов'язки студентів педагогічного університету.

 3. Психологічні особливості старшого юнацького віку.

 4. Адаптація студентства у вищому навчальному закладі. Основні поняття теми: студентство, соціальна група, психо­логічні особливості старшого юнацького віку, індивідуальність, соціально-педагогічна адаптація, студентський колектив, студен­тське самоврядування.

Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій. Обладнання: опорна схема.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення: 1. Мета та завдання студентського самоврядування.

 2. Зміст самовиховання майбутнього вчителя.

Завдання з вивчення першоджерел:

Проаналізувати статті:

1. Г.О.Нагорна. Специфічні особливості діагностики про­фесійного мислення майбутніх вчителів //Педагогіка і психологія. - 1995. - №2.

2. Л.Ф.Пашко. Формування відповідального ставлення до педагогічної професії у студентів педвузу // Нища та середня освіта: Респ. наук, метод, зб. -К., 1991. - Вип. 15.-с 35-42. Завдання для самоаналізу та самоконтролю: 1. Специфіка студентства як соціальної групи.

 2. Психологічні особливості старшого юнацького віку.

 3. Типологія сучасного студентства.

 4. Соціальна адаптація студентів.

 5. Студентське самоврядування.

Рекомендована літератури:

 1. Закон України «Про освіту»(розд. ІІІ.)//Голос України. - 25 квітня 1996р.

 2. БудянськийМ.Ф. Модель спеціаліста з вищою освітою: Кон­цепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 жов­тня 1997 р. - Одеса, 1997.

 3. Введение в специальность. - М: Просвещение, 1988 - с.8б-102.

4.Возрастные возможности усвоения знаний /Под ред. Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. - М., 1966.

б.Елканов СБ. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. -М: Просвещение, 1989. 1. Лихачев Б. Педагогіка: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. учеб завед. и слушателей ИПК и ФПК. - М: Юрайт, 1998.

 2. Основы педагогики и психологии высшей школы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - с.67-74.

 3. Савотина Л. Проблемы формирования будущего специалис­та//Педагогіка. - 1997. -№1.

9. Современные психолого-педагогические проблемы высшей
школы /Под редакцией Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. -Л., 1974.

10. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого


кусу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. - 1997. -

№ 10,- с 69-81.ТЕМА 6. Виховна робота у вигцому навчальному закладі.

Мета: Ознайомити магістрів з основними напрямами націо­нального виховання у педагогічному вищому навчальному закладі.

Основне проблема: розкрити сутність виховання старшого юнацького віку, єдність національного і загальнолюдського ас­пектів.

Провідна ідея: «Виховання перебуває в такому дуже складно­му і органічному зв'язку з народним життям, що справжні форми його не можуть вийти готовими з однієї голови, хай навіть це — голова Юпітера» (І.Франко).

Основні поняття теми: виховний ідеал, мета виховання, прин­ципи виховання, системи національного виховання, національна самосвідомість.

План


 1. Мета і завдання виховання у вищому навчальному пе­дагогічному закладі.

 2. Основні напрями виховання студентів у процесі навчан­ня та позанавчальній діяльності.

 3. Виховна робота в академічній групі.

 4. Роль та функції куратора академічної студентської групи.

5. Форми поаааудиторної роботи з студентами.
Обрані методи: проблемна лекція.
Обладнання: фрагменти відеозаписів.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтю: А.І.Зязюн, І.Ф.Кривонос, Н.М.Тара-севич. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихова-теля //Педагогіка і психологія. - 1998. - №1. - с 18-43. Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати: роботу Ващенка Г. «Виховний ідеал» (Пол­тава, 1994. - т.1).

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:


 1. Мета національного виховання і шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

 2. Основні напрями і форми виховання в процесі навчан­ня.

 1. Позааудиторна виховна робота у педагогічному вищо­му навчальному закладі.

 1. Роль та завдання куратора академічної групи.

Рекомендована література:

 1. Державна національна програма «Освіта». Україна XXI сто­ліття. - К.: Либідь, 1994 р.

 2. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.-К., 1994.

З.АлексюкА.М.Педагогіка вищої освіти. Історія. Теорія. -К.: Либідь, 1998. - с 342-388.

 1. Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності: Зб. наук. ст. -К.: ІЗМН, 1996.

 2. Дубасенюк О. А. Методичні рекомендації керівнику академ­ічної групи з виховної роботи педуніверситету. - Житомир, 2000.

 3. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів: Навч. посібник /В.К. Демиденко - К.: ТЗМН, 1990.

 4. Л.В. Кондрашова. Внеаудиторная робота по педагогике в педагогическом институте. - Киев - Одесса: Вища школа, 1998.

 5. Куриленко Т.М. Научные основы работы куратора академи­ческой группы. - Минск: Вышейшая школа, 1982.

 6. Формирование духовной культуры студенческой молодежи. — К: Вища школа, 1990.

ТЕМА 7. Основи дидактики вищої школи.

Мета: Ознайомити магістрів з основними категоріями дидак­тики вищої школи, організацією навчально-виховного процесу у вищому освітньому закладі та шляхами його удосконалення.

Основна проблема: Реалізація змісту педагогічної освіти через різні методи і форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

Провідна ідея: професіоналізм майбутнього спеціаліста зале­жить від рівня навчально-виховного процесу у вищому навчаль­ному закладі, а також від оволодіння викладачами сучасними ме­тодами і формами його організації.

Основні поняття теми: дидактика, категорії дидактики, зако­номірності, принципи, зміст, форми та методи навчання, контек­стний підхід у навчанні, ділова гра, мікровикладання.

Обладнання: схеми» діафільми.

План


 1. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

 2. Закономірності ти пригципи процесу навчанняу вищо­му навчальному закладі.

 1. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

 1. Методи та форми організації навчального процесу у вищій школі.

 2. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя у педагогічному університеті.

Обрані методи: Лекція з розбором конкретних ситуацій, моде­лювання.

Обладнання: схоми, таблиці, діафільми, фрагменти кінофільмів.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтю І.М.Богданової «Соціально-педагогічні аспекти оновлення професійної підготовки майбутніх вчителів» (Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №3).

Завдання в вивчення першоджерел:

Законспектувати: 1. Ряппо Я. О педагогическом образовании //Путь про­свещения. - 1922. - №3. - с.342-350.

 2. Коротяев В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Гнучкі пе­дагогічні технології навчання і підготовка спеціаліста // Педагогіка вищої школи. - Київ, 1990. - с 45-67.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

 1. Основні категорії дидактики вищої школи

 2. Закономірності та принципи навчання у вищому навчаль­ному закладі.

 3. Методи та форми організації навчання у педагогічно­му вищому навчальному закладі.

Рекомендована література:

1. Концепція української школи: Вихідні положення //За вільну Україну. - 1991. - 7 червня.

2. Педагогіка /За ред. Алексюка А. М. - К., 1086. - с 92-116, 150-169.

З.А.М.Алексюк. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К.: Либідь, 1998. - с 393-497. 1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. — М: Просвещение, 1990.

 2. Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред. А.В.Петровского. - М., 1986. с. 161- 196.

 3. Костюк Г. С. Навчально виховний процес та психічний роз­виток особистості. - К., 1986.

 4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Кон­текстный подход. - М.: Высшая школа, 1991.

8.Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. - К.: Высшая школа, 1985.

9. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего об­


разования: Пер. с польс. - М.: Высшая школп, 1986. 136с.

 1. Беспалько В.П., Маэур Ю.Г. Системно методическое обу­чение в учебно-воспитательном процессе подготовки специалис­та. - М.: Высшая школа, 1989.

 2. Цветкова А.И. Акмеологические подходы к вузовской под­готовке учителей // Педагогика. -1997. - №1.

 3. Біла О. Деякі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя //Початкова школа. - 1997. - №9.

 4. Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна школа. -1998. - с 68-76.

 1. Подмазін СІ. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. Технології//Педагогіка і психологія. - 1997. -№2. -с 37-43.

 2. Євдокімов О.В. Ефективність нових технологій органі­зації навчання студентів //Педагогіка і психологія. - 1997. -№2.-с 161-170.

ТЕМА 8. Сучасні технологи в освіті.

Мета: ознайомити іі сутністю поняття «педагогічна техноло­гія» та різноманітністю педагогічних технологій.

Основна проблема; усвідомлене засвоєння понять «освітні тех­нології», «педагогічні технології» та їх сутності.

Провідна ідея: педагогічна технологія - це наука про систем­ний підхід до конструювання педагогічних систем і процесів, спря­мованих на досягнення гарантованих результатів.

План


 1. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, пе­дагогічні технології та навчальні технології.

 2. Класифікація педагогічних технологій.

 3. Модульно рейтингова технологія навчання.

 4. Технологія проблемного та групового навчання.

 5. Ігрові технології та їх характеристики.

 6. Модульно-контекстна технології педагогічної підготов­ки майбутніх вчителів.

 7. Характеристика нових інформаційних технологій (комп'ютери их) та технології дистанційного навчання.

Обрані методи: проблемна лекція.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: технологія, освітня технологія, пе­дагогічна технологія, комп'ютерна технологія, технолгія дистан­ційного навчання.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізуввати статтю:


 1. Гуменюк Оксана. Самотвердження Я - духовного за мо-дульно-розвивального навчання //Рідна школа - вере­сень - 2000 - с.16-22.

 2. Мамаєв Л. Романюк О. Нові технології навчання у ВНЗ //Рідна школа - квітень - 2002 - с.68-70.

 3. Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від управління до машинного забезпечення//Рідна школа -липень - 2000 - с.17-23.

Завдання для вивчення першоджерел.

 1. Фурман Анатолій. Підручник у модульно-розви-вальній системі: зміст, структура, оформлення//Рідна школа - липень - 2000 - с.23-32.

 2. Подставкіна Анжела. Педагогічні інновації та їх обго­ворення на шпальтах часопису «Рідна школа» //Рідна школа - січень - 2002 -с.13-15.

 3. Карпенчук Світлана. Педагогічна технологія: антрополо­гічний підхід//Рідни школи грудині. 2001-С.20-22.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю.

 1. Сутність поняття «педагогічна технологія».

 2. Специфіка модульно-рейтингової технології навчання.

 3. Особливості модульно-контекстної технології підготов­ки майбутніх вчителів.

Рекомендована література:

1. АмонашвилиШ.А. Личностно-гуманная основа педагогичес-кого процесса - Минск, 1990.

2.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -МЛедагогика, 1989.


 1. Беспалько В.П. Педагогика и прогресивные технологии обу­чения. -М, 1995.

 2. Волков И.П. Цель одна — дорог много. Проэктирование про­цесса обучения. - М:Просвещение, 1990.

 3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995.

 4. Кларин М.В. Педагогическая технология. - М, 1989.

 5. Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від уп­равління до методичного забезпечення//Рідна школа - липень -2000. -с 17-23.

 6. Корсакова Ольга. Про технологію диференційованого на-вчання//Рідна школа - вересень - 2001. - с.44-46.

 7. Лобок А. Вероятностное образование.//Народное образова­ние - 1995 - №10, 1996. - №1.

10. Монахов В.М. Технологические основы проэктирования и
конструктирования учебного процесса. - Волгоград:Перемена,
1995.

 1. Пидкасистый П. И., Хпйдаров Ж.С. Технолгия игры в обуче­нии и развитии. -М:РІ ІА, 1996.

 2. Питюков В.ІО. Основы педагогической технологии. - М, 1997.

 3. Самоукина Н.Ві Органмзационно-обучающие игры в обра­зовании. -М:Народное образование, 1996.

 1. Чошанов М.А. Гибкая технолгия проблемно-модульного обучения. - М:Народное образование, 1996.

 2. Селевко Г.К. Образовательные технологии: учебное посо­бие. - М:Народное образование, 1998. - 256с.

 3. Унт И. Индивидуализация и диференциация обучения. -М:Педагогика, 1990.

 4. Юдин В.В. Педагогическая технология. -Ярославль, 1997.

 5. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. -М: Просвещение, 1987.

ТЕМА 9. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок

студентів.

Мета; ознайомити з сучасними видами та методами контро­лю, оцінки знань, умінь) і навичок (ЗУН) студентів у ВНЗ.

Основна проблема: свідоміе засвоєння специфіки кожного з методів контролю та оцінки ЗУН студентів.

Провідна ідея: конроль та оцінка ЗУН стимулює і керує пізна­вальною діяльністю студентів.

План


 1. Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» ЗУН.

 2. Функції контролю ЗУН студентів.

 3. Основні принципи контролю та оцінки знань..

 4. Види конролю та форми перевірки ЗУН студентів..

 5. Методи контролю ЗУН.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

 7. Рейтингова система оцінки ЗУН. Обрані методи: лекція-дискусія. Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: контроль, облік, оцінка, модульно-рейтинговий контроль.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізувати статтю:

Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оціню­вання у закладах вищої педагогічної освіти//Рідна школа - 2002. -№2 -с 12-15.

Завдання для вивчення першоджерел.

1. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання// Педагогіка і психо­логія - 2000. -№3 - с.84-91.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю.


 1. Розкрити сутність взаємозв'язку понять конроль, облік, оцінка ЗУН.

 1. Охарактеризувати функції контролю.

 1. Проаналізувати методи контролю ЗУН у вищому педа­гогічному закладі освіти.

 1. Порівняти різні підходи до оцінки ЗУН студонтіи.

Рекомендована література:

 1. Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оці­нювання у закладах вищої педагогічної освіти//Рідна школа -2002.-№2-с 12-15.

 2. Борзих А.П. Окалєлов В.М. Виховний аспект модульно-рей-тингового контролю знань студентів//Проблеми освіти: Науково-методичний збірник - Київ, 2001. - Вип. 23 - с.62-65.

 3. Зварич Ірина. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів// Рідна школа - грудень - 2000. - с.27-29.

 4. Зварич Ірина. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань//Рідна школа - жовтень - 2000. - с.43-46.

 5. Зварич Ірина. Засади педагогічного кнтролю й оцінювання знань студентів//Рідна школа - 2002. - №10 - с.19-21.

 6. Заводяний Віктор. Заводяний Володимир. Рейтинг - система оцінювання успішності студентів//Рідна школа - 2001. - №1 -с.45.

 7. Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник - Київ, 1990. - с.68-78.

 8. Мешков Н.И. Психолого-педагогические факторы академи­ческой успеваемости. - Саранск, 1991. - 134с.

9. Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи//
Рідна школа - 2001. - №8 с 7-8.

 1. Нагаев В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно ройтННГОвої технології навчання/ДІедагогіка і пси­хологія - 2000. №3 -с.84 88.

 2. Паламарчук В. Дванадцятибальна система: оцінювання знань, умінь і навичок учнів//Рідна школа - 2001. - №1 - с.3-6.


Каталог: upload -> Navchalno motodichna robota -> Navchalno motodichna materiali
Navchalno motodichna materiali -> Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”
Navchalno motodichna materiali -> Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу
Navchalno motodichna materiali -> Завданнями курсу визначено
Navchalno motodichna materiali -> Навчальна програма
Navchalno motodichna materiali -> В. Т. Основи теорії кваліметрії: Навчальний посібник
Navchalno motodichna materiali -> Програма курсу " Основи соціальних знань "
Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Navchalno motodichna materiali -> Курсова робота з предмету: „Редагування газетно-журнальних вид
Navchalno motodichna materiali -> Типова навчальна програма нормативної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал