Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005 '276. 11(075. 8) Гриф надано


Тема: Основні реквізити документів, їх характеристика і нор­ми дотриманняСторінка21/23
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.37 Mb.
#10634
ТипНавчальний посібник
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Тема: Основні реквізити документів, їх характеристика і нор­ми дотримання
Опрацюйте питання:
1. Види реквізитів, їх характеристика.

2. Норми дотримання і порядок розміщення реквізитів у найужива-


ніших ділових паперах.
Студент мусить опрацювати відповідну літературу і скласти корот­кий конспект основних реквізитів сучасних ділових паперів. Найліп­ше цей конспект подати у вигляді таблиці. Підготуватися до практич­ного заняття 4.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Глушик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. -4-те вид., доповн. -X., 2003.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 5. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К., 1999.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Мих-но І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. - К., 1997.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


Тема: Етика ділового листування. Діловий лист: його види, особливості і правила оформлення
Опрацюйте питання:

 1. Види офіційних ділових листів, їх характеристика.

 2. Основні реквізити ділового листа, правила оформлення.

 3. Вимоги до тексту ділового листа.

Студент має опрацювати відповідну літературу і скласти корот­кий конспект. На вибір потрібно оформити лист (- прохання, - про­позицію, - вітання, - запрошення, - подяку, супровідний, гарантій­ний та ін.).


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Мих-но І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. - К., 1997.

 6. Шевчук С.В. Службове листування. - К., 1999.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.

Тема: Нормативні аспекти числівника та їх вияв у діловому мовленні
Опрацюйте питання:
1. Правила відмінювання числівників різ-них розрядів (кількісних,
порядкових).

2. Поєднання числівників з іменниками.


Студент має усно повторити і закріпити основні морфологічні норми відмінювання числівника, скласти короткий конспект про правила поєднання числівника з іменниками. Підготуватись до кон­трольної роботи з теми „Відмінювання числівників" на практичному занятті 7.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К., 1993.

 5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 6. Український правопис / HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. - К., 1998.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Українська мова на лінгвістичній карті світу.

 2. Етапи становлення і розвитку української мови.

 3. Національно-психологічні особливості та традиції ділової комуні­кації.

 4. Культура і тактика ведення ділових переговорів.

 5. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення.

 6. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій мові.

 7. Сучасні етикетні мовні формули звертання у професійному спіл­куванні.

 8. Національно-мовні особливості слів-звертань у європейських на­родів.

 9. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мов­лення.

 10. Стиль сучасного ділового листування.

 11. Види усного ділового спілкування.

 12. Мистецтво говорити ( за працями Іржі Томана, Ольги Корніяки).

 13. „Слова — теж вчинки" (А. Франс).

 14. Культура ведення ділових дискусій.

 15. Невербальні засоби ділової комунікації.

 16. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу.

 17. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.

 18. Вживання „по батькові": традиції та сучасний етикет взаємин.

 19. Телефонний мовний етикет.

 20. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.

 21. Прийменник по у діловому мовленні.

ЗОВ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Роль мови в суспільстві та її функції. -

 2. Поняття національної української мови і сучасної української лі­тературної мови. Основні ознаки літературної мови.

 3. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культу­ри мовлення.

 4. Мовна норма, її суспільне значення. Види мовних норм.

 5. Суржик і шляхи його подолання.

 6. Поняття стилю. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.

 7. Офіційно-діловий стиль, його різновиди та особливості.

 8. Усна та писемна форма мови професійного спілкування.

 9. Лексикографія як наука про словники. Типи словників. Фахові словники.

 10. Основні орфоепічні норми сучасної української мови. Засоби мило­звучності української мови.

 11. Український мовленнєвий етикет. Особливості реалізації у про­фесійному спілкуванні.

 12. Ділові папери: функції, класифікація, характеристика.

 13. Вимоги до мови документів.

 14. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотри­мання.

 15. Засоби стандартизації та типізації мови ділових паперів. Види ло­гічних помилок.

 16. Особливості і правила вживання іншомовних слів у ділових па­перах.

 17. Пароніми, омоніми. Типологія помилок.

 18. Роль синонімів у текстах ділового мовлення.

 19. Терміни у системі офіційно-ділового та наукового стилів.

 20. Абревіатури та їх вживання в офіційно-діловому стилі. Правила скорочування слів.

 21. Особливості українського наголосу. Акцентуаційні норми.

 22. Нормативність у межах категорії роду і числа іменників та їх вияв у діловому мовленні.

 1. Особливості функціонування відмінків іменника у мові професій­ного спілкування.

 2. Кличний відмінок іменника. Форми та особливості звертань у ді­ловому мовленні.

 3. Правила творення ступенів порівняння прикметників. Типологія відхилень від норми.

 4. Вимоги до використання числівників у ділових паперах.

 5. Особливості словозміни числівників.

 6. Стилістична роль займенників в офіційно-діловому стилі.

 7. Уживання дієслівних форм у писемному діловому мовленні.

 8. Синтаксичні особливості мови ділових паперів.

 9. Порядок слів у реченні.

 10. Координація присудка з підметом.

 11. Складні випадки керування.

 12. Однорідні члени речення, особливості вживання.

зю

ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІ4
А

АДРЕС (проживання) - адреса А ІМЕННО - а саме АІР - аїр АЛОЄ - алое АРЕНДА - оренда


Б

БАГАТОЧИСЛЕННИЙ - численний БАКТЕРІОЦИДНИЙ - бактерицидний БАЛУВАТИ- розпещувати БАНКРОТ - банкрут БАРХАТ - оксамит БАСТУВАТИ - страйкувати БАШНЯ - башта, вежа БЕЗАЛАБЕРНИЙ - безладний, нетямущий БЕЗ ВСЯКИХ ПІДСТАВ - без жодних підстав БЕЗГРАМОТНИЙ - неграмотний БЕЗДІЛЛЯ - неробство, ледарство БЕЗКОРИСНИЙ - безкорисливий БЕЗНАКАЗАНИЙ - безкарний БЕЗНАЛІЧНИЙ - безготівковий БЕЗГОВОРОЧНО - беззаперечно БЕЗ ПОНЯТТЯ - нетямущий БЕЗПОРЯДОК - безлад, безладдя БЕЗПРИЗОРНИЙ - бездоглядний, безпритульний БЕЗ ТОЛКУ - даремно, марно БЕЗТАКТНИЙ - нетактовний, безтактовний БЕЗУСПІШНИЙ - невдалий, марний

БЕЗЦІННИЙ ПОДАРУНОК - неоціненний (коштовний) подарунок

БИТКОМ НАБИТИЙ - переповнений

БІБЛІОТЕКАРША - бібліотекарка

БІЛЕТ (вхідний, проїзний) - квиток

БІЛЬШЕ ВСЬОГО - понад усе, найбільше, більше за все

БІЛЬШЕ НІЖ ТРИСТА - понад триста

БІЛЬШЕ ТОГО - щобільше, на додаток, до того

БІЛЯ ДРУГОЇ ГОДИНИ - близько другої

БЛАГОУСТРОЄНИЙ - упорядкований, упоряджений

БЛИЗОРУКИЙ - короткозорий

БЛІНЧИК - млинець

БЛЮДЕЧКО - тарілочка

БЛЮДО (страва) - страва

БОДРИЙ - бадьорий

БОКОВА СТІНКА - бічна стінка

БОЛІЛЬНИК - уболівальник

БОЯРИШНИК - глід

БРАТСЬКІ НАРОДИ - братні народи

БРИТИСЯ - голитися

БРЮКИ - штани

БУВШИЙ - колишній

БУВШИЙ У КОРИСТУВАННІ - уживаний

БУДЬТЕ ДОБРІ - будьте ласкаві

БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ - за будь-яку (всяку) ціну

БУЛАВКА - шпилька

БУЛКА (БУХАНКА) ХЛІБА - хлібина, буханець хліба БУМАГА - папір БУСИ - намисто БУТИЛКА - пляшка БУТОН - пуп'янокВ

ВАЖНИЙ - 1) важливий; 2) поважний, статечний

В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ - здебільшого, переважно

ВВАЖАТИ НЕОБХІДНИМ - уважати за потрібне

ВВЕРХУ - угорі, нагорі

ВВЕСТИ В СКЛАД - ввести до складу

ВГОВОРЮВАТИ - вмовляти

В ДАНИЙ ЧАС - тепер, у цей час, зараз

В ДАНОМУ ВИПАДКУ - у цьому разі, у цьому випадку

В ДВОХ СЛОВАХ - двома словами

В ДЕЯКІЙ МІРІ - деякою мірою

В ДІЙСНОСТІ - насправді, на ділі

ВДОБАВОК - на (у) додаток, додатково

ВДОГОНКУ - навздогін

ВДОХ - вдих

ВДЯГАТИ ПРИКРАСИ - надівати прикраси ВЕДУЧИЙ ІНЖЕНЕР - провідний інженер ВЕЄР - віяло

ВЕЛИЧИНОЮ - завбільшки

ВЕСТИ СЕБЕ ВВІЧЛИВО - поводитися ввічливо

ВЕРХУШКА - верхівка, вершок

ВЕЧЕРОМ - увечері

В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ - нізащо (ніколи) у світі, у жодному (ніяко­му) разі

В ЗАГАЛЬНОМУ ВИПАДКУ - загалом ВЗАД - назад

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД - залежно від ВЗАМІН - замість В ЗНАЧНІЙ МІРІ - значною мірою ВЗЯТИ НА ПРОКАТ - випозичити ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ - опанувати себе ВЗЯТКА - хабар ВИБАЧАЮСЯ - вибачте мені ВИБАЧИТИСЯ - попросити вибачення ВИГОВОР - догана

ВИГЛЯДАЄ, ЩО... - складається враження; здається, що...

ВИГЛЯДАТИ НА РІВНІ - бути на рівні

ВИД (зовнішність) - вигляд

ВИДНИЙ - значний, визначний

ВИДНО (вставне слово) - мабуть

ВИДОХ - видих

ВИДУМКА - вигадка

ВИЖИМАТИ - витискати


ВИЗИВАТИ - викликати

ВИЙТИ З ПОЛОЖЕННЯ - вийти зі становища

ВИЙТИ З СЕБЕ - втратити витримку (самовладання, терпець), роз­дратуватися

ВИЙШОВ ТЕРМІН - закінчився термін ВИКЛЮЧАТЕЛЬ - вимикач ВИКЛЮЧАТИ СВІТЛО - вимикати світло ВИКЛЮЧЕННЯ - виняток ВИЛКА - виделка

ВИМАГАЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ - потребують поліпшення ВИНОСЛИВИЙ - витривалий ВИНУВАТИЙ - винний ВИНЯТКОВЕ ПРАВО - прерогатива ВИПАДКИ БОРОТЬБИ - прояви боротьби ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ - витяг з протоколу ВИПУСТИТИ З ВИДУ - випустити з уваги ВИРАЖАТИ ДУМКИ - висловлюватися ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ - розв'язати задачу ВИРУЧКА (касова) - виторг ВИСКАЗУВАТИСЯ - висловлюватися ВИСЛАТИ ВІДКРИТКУ - надіслати листівку ВИСОК - скроня

ВИСОКОМІРНИЙ - зарозумілий, гордовитий ВИСОТОЮ - заввишки

ВИСТУПАЮЧИЙ (з доповіддю) - промовець, доповідач ВИТІКАТИ (висновки) - випливати ВИХОДЯЧИ З ТЕОРЕМИ - на підставі теореми ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ - смертна кара ВИЩЕСТОЯЩА ОРГАНІЗАЦІЯ - вища організація ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД - вищий навчальний заклад ВИЯСНЕННЯ - з'ясування ВІДВАЖИТИСЯ - зважитися ВІДВОЛІКАТИ УВАГУ - відвертати увагу ВІДДИХАТИ - відпочивати ВІДЗИВ - відгук ВІДЗНАЧИТИ - зазначити

ВІДІЙТИ ВІД ТАКОЇ ПРАКТИКИ - відмовитися від такої практики

ВІДКАЗУВАТИСЯ - відмовитися ВІДКРИВАТИ ВОДУ - пускати воду ВІДКРИВАТИ КЛЮЧЕМ ДВЕРІ - відмикати двері ВІДКРИВАТИ КНИЖКУ - розгортати книжку ВІДКРИВАТИ СЕЗОН - починати сезон ВІДЛОЖИТИ ЗАСІДАННЯ - відкласти засідання ВІДМІНИТИ - скасувати ВІДМІТИТИ - відзначити ВІДНОСИТИСЯ (до когось) - ставитися ВІДНОСИТИСЯ (до ряду чогось) - належати ВІДНОСНО (чого) - щодо, що стосується ... ВІДНОШЕННЯ (до когось) - ставлення ВІДПАЛА НЕОБХІДНІСТЬ - немає потреби ВІДПРАВНА ТОЧКА - початок ВІДПУСК - відпустка

ВІД СИЛИ ДЕСЯТЬ КІЛОГРАМІВ - щонайбільше десять (не більше

десяти ) кілограмів

ВІДТОК - відплив

ВІД ЧАСУ ДО ЧАСУ - час від часу

ВІДЧИСЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ - відрахування підприємств

ВІДЧИТАТИ ЗА ПРОВИНУ - вичитати (кому), прочитати мораль

ВІДЧИТАТИСЯ - прозвітувати

ВІДШИБ - узбіччя

ВІДЩЕПЕНЕЦЬ - відступник

ВІЛЬНОНАЙОМНИЙ - вільнонайманий

ВІРНІШЕ (вставне слово) - точніше

ВІРНО (згідно з чимось) - правильно

ВІШАЛКА - вішак

В ЙОГО ЧЕСТЬ - на його честь

В КІНЦЕВОМУ РАХУНКУ - в кінцевому (остаточному) підсумку

В КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ - врешті-решт, зрештою

В КІНЦІ КІНЦІВ - врешті-решт, зрештою, кінець кінцем

ВКЛАДАТИ ІНВЕСТИЦІЇ - вкладати кошти, інвестувати

ВКЛАД В НАУКУ - внесок у науку

ВКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ - внести питання

ВКЛЮЧИТИ СВІТЛО - увімкнути світло

В КРАЩОМУ ВИПАДКУ - в найліпшому разі

ВЛЯГТИСЯ (пристрасті) - вгамуватися

В ЛЮБОМУ ВИПАДКУ - будь-коли, так чи так, у кожному разі В МИНУЛОМУ РОЦІ - торік, минулого року В МІРУ СИЛ - по змозі ВМІШУВАТИСЯ - втручатися

В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС - незабаром, невдовзі, найближчим часом В НАЙБЛИЖЧІ ДНІ - найближчими днями В НАШ ЧАС-тепер ВНЕШТАТНИЙ - позаштатний ВНУТРІ - усередині

ВНУШАТИ - навіювати, викликати, прищеплювати ВНЯТНИЙ - виразний, зрозумілий, ясний ВОЄНКОМАТ - військкомат ВОЗМУЩАТИСЯ - обурюватися ВОЛОКИТА - тяганина ВООБЩЕ - взагалі

В ОСТАННІ РОКИ - останнім часом, недавно

В ОСТАТОЧНОМУ РАХУНКУ - у кінцевому підсумку

ВОТ - от, ось

В ПЕВНІЙ МІРІ - певною мірою

В ПЕРШИХ ЧИСЛАХ МІСЯЦЯ - на початку місяця

В ПЕРШУ ЧЕРГУ - насамперед, передусім, найперше

В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ - на письмі, в писемній формі

ВПИТУВАТИ - убирати, всмоктувати

ВПЛОТЬ ДО... - аж до самого

В ПОВНІЙ МІРІ - повною мірою

В ПОДАЛЬШОМУ - надалі

В ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧЕННЯ - як виняток

В ПОТІ ЛИЦЯ - в поті чола

В ПРОТИЛЕЖНІСТЬ - на противагу

В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ - коли буде потреба

ВРОДІ - як, ніби, наче, на зразок

ВСЕСТОРОННІЙ - всебічний

В СВОЮ ЧЕРГУ - зі свого боку, своєю чергою, і собі

ВСЕ В ПОРЯДКУ - усе як слід; усе гаразд; усе добре

ВСЕ РІВНО - все одно, байдуже, однаково

В СИЛУ ОБСТАВИН - через обставини, з огляду на обставини

ВСІ БАЖАЮЧІ - всі, хто хоче; всі охочі; всі зацікавлені

ВСІХ БЛАГ - хай щастить (таланить)!

ВСТУПАТИ В СИЛУ (ДІЮ) - набувати чинності

ВСЬОГО ДОБРОГО - на все добре, щасливо

В ТАКОМУ ВИПАДКУ - раз так, раз таке; а коли так, то...

В ТАКОМУ РОДІ - щось подібне, щось таке

В ТОЙ ЖЕ ЧАС - одночасно, водночас, саме тоді

В ТОЙ ЧАС ЯК - тоді як

В ТРЕТІЙ РАЗ - утретє

В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ - з усякого погляду, з усіх поглядів, з усіх боків

В ХОДІ ОБГОВОРЕННЯ - під час обговорення

ВЦІЛИТИ - влучити

В ЦІЛОМУ - загалом

В ЦЬОМУ ВИПАДКУ - в цьому разі

В ЦЬОМУ ВІДНОШЕННІ - щодо цього, з цього погляду

В ЦЬОМУ РОЦІ - цього року

ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ - науковий ступінь

В ЧОМУ СПРАВА? - що таке?, про що йдеться?, у чому річ?

В ЯКІЙ МІРІ - якою мірою

В ЯКОСТІ СЕКРЕТАРЯ - як секретар, у ролі секретаря


Г

ГАДАННЯ - ворожіння, ворожба

ГАЛДІТИ - галасувати

ГАРДЕРОБЩИЦЯ - гардеробниця

ГЕТЬ ПОГАНИЙ - вкрай поганий

ГІРШЕ ВСЬОГО - найгірше, якнайгірше, щонайгірше

ГІРШЕ НІКУДИ - гірше не може бути,гірше не можна

ГІРШЕ ТОГО - щогірше

ГЛАВБУХ - головбух

ГЛАДИТИ (білизну) - прасувати

ГЛИБА - брила

ГЛИБИНОЮ - завглибшки

ГЛОХНУТИ - глухнути

ГЛУШ - глушина, глухомань, нетрі

ГОВ'ЯДИНА - яловичина, воловина


ГОЛОВНИМ ЧИНОМ - головно ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ - головнокомандувач ГОЛОВОКРУЖІННЯ - запаморочення ГОЛОДОВКА - голодування ГОЛОЛІД - ожеледиця

ГОРБУШКА - окраєць, окрайчик, крайчик, цілушка

ГОРНІСТ - сурмач

ГОРСТЬ - жменя, пригоршня

ГОРЮЧЕ - пальне

ГОСТИННИІДЯ - готель

ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ - крайня потреба

ГОТОВИТИ - готувати

ГРАДУСНИК - термометр

ГРАНИЦЯ - 1) кордон; 2) межа

ГРУЗОВИК - вантажівка

ГРЯЗНИЙ-брудний

ГУБИТИ ЗМІСТ - втрачати сенс

ГУБИТИ ЧАС - гаяти час, марнувати час


д

ДАВАЙТЕ ПРИВІТАЄМО - привітаймо

ДАВАТИ ДОБРО-схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджу­ватись

ДАВАТИ КЛЯТВУ - присягати

ДАВАТИ МОЖЛИВІСТЬ - дозволяти, давати нагоду ДАВАТИ ПИТАННЯ - запитувати, ставити питання ДАВАТИ ПОКАЗАНЯ - свідчити ДАЖЕ - навіть

ДАЛЕКО НЕ ПРОСТО - зовсім не (аж ніяк не) просто ДАЛЬШЕ (прислівник) - далі ДАНИЙ ВИПАДОК - цей випадок ДАРОМ - даремно; задурно; безкоштовно ДВА РОКИ НАЗАД - два роки тому ДВОМІСНИЙ НОМЕР - номер на двох ДВОХКІМНАТНИЙ - двокімнатний ДВОХПОВЕРХОВИЙ - двоповерховий ДВОХСТОРОННІЙ - двосторонній

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ - день у день

ДЕРЖАТИСЯ В СТОРОНІ - бути осторонь

ДЕЯКИЙ ЧАС - якийсь (певний) час

ДИВИТИСЯ НА ОБСТАВИНИ - зважати на обставини

ДИВИТИСЯ ФІЛЬМ - переглядати стрічку

ДИВИТИСЯ ХВОРОГО - оглядати хворого

ДИВУ ДАЄШСЯ - дивом дивуєшся, дивуєшся, чудуєшся

ДИРА, ДИРКА - діра, дірка

ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - дисертація (дослідження)

ДИКТОВКА - диктування

ДІВАТИ - подіти

ДІВАТИСЯ - щезати, зникати

ДІЙСНА (перемога) - справжня

ДІЛО - справа

ДІЛО МИНУЛЕ - давня справа ДІЛЬНИЧИЙ - дільничний

ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО - чинне законодавство

ДІЮЧІ ОСОБИ - дійові особи

ДЛЯ ВИДУ - для годиться, про людське око

ДЛЯ НАГЛЯДНОСТІ - для наочності (унаочнення)

ДОБАВИТИ - додати

ДОБАВОЧНИЙ - додатковий

ДОБИТИСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ - домогтися (досягти) результатів

ДОБРИЙ ПО НАТУРІ - доброї вдачі

ДОВІРЕНІСТЬ - доручення

ДОВОЛЬНИЙ - задоволений, вдоволений

ДОВШИЙ ЧАС - тривалий час

ДОГАДУВАТИСЯ - здогадуватися

ДОГОВОРИТИСЯ - домовитися, дійти згоди

ДОКАЗУВАТИ (теорему) - доводити теорему

ДОКЛАДНА - доповідна

ДОЛЬОВА УЧАСТЬ - пайова участь

ДОЛЯ ІСТИНИ - часточка (частка) правди (істини)

ДОМА - вдома

ДО ОСТАННЬОГО ЧАСУ - донедавна

ДО ПОРИ ДО ЧАСУ - до (якогось, певного, слушного) часу, поки що ДОПУСКАТИСЯ (помилки) - припускатися


ДОРОЖКА - доріжка, хідник

ДО СИХ ПІР - досі

ДОСКА - дошка

ДОСОЧКА - дощинка, дощечка

ДОСТОВІРНИЙ - вірогідний

ДО ТИХ ПІР - доти, до того часу

ДО ЦЬОГО ЧАСУ - досі

ДРЕВНІЙ - стародавній, давній, прадавній

ДРУГИМИ СЛОВАМИ - інакше кажучи

ДРУГИМ РАЗОМ - іншого разу, іншим разом

ДРУГ ДРУГА - один одного

ДРЯБЛИЙ - в'ялий

ДУБЛЬОНКА - шкірянка

ДУРНИЙ ТОН - поганий тон

ДЯКУЮЧИ ДОПОМОЗІ - завдяки допомозі

ДЬОРГАТИ - шарпати, смикатиЕ

ЕКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИЦІ - екзамен з математики ЕЛЕМЕНТАРНА КРИТИКА - найменша критика ЕХО - лунаЄ

ЄДИНА ЦІЛЬ - одна мета ЄДИНОДУШНО - одностайно ЄЛЄ - ледве, ледь ЄРУНДА - дурниці, нісенітниціЖ

ЖАЛІТИ (за втраченим) - шкодувати ЖАЛІТИСЯ - скаржитися ЖАЛКО - шкода ЖАЛОБА-скарга ЖАРЕНИЙ - смажений ЖАТИ (на кнопки) - тиснути ЖЕМЧУЖНИЙ - перловий ЖЕМЧУГ - перли

ЖЕСТЬ - бляха ЖЕСТЯНИЙ - бляшаний ЖИЛА ПЛОЩА - житлова площа ЖИЛЬЦІ (будинку) - мешканці ЖОДНИМ ЧИНОМ - аж ніяк ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ - суворий контроль ЖОРСТКІ УМОВИ - тяжкі умови ЖУЛІК - шахрай

ЗАБАСТОВКА - страйк ЗАБАСТОВЩИК - страйкар ЗАБОР - паркан

ЗАВЕРНУТИ В ПАПІР - загорнути в папір ЗАВЕСТИ ГОДИННИКА - накрутити годинника ЗАВИДУВАТИ - заздрити

ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ - завідувач кафедри ЗАВІРИТИ - запевнити ЗАВІРИТИ ПІДПИС - засвідчити підпис ЗА ГРАНИЦЕЮ - за кордоном ЗАГРАНИЧНИЙ - закордонний ЗАГРУЖЕНИЙ - завантажений ЗАГУБИТИ НАДІЮ - втратити надію ЗАДАТИСЯ ЦІЛЛЮ - поставити за мету ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ - ставити питання ЗАДАЧА (на майбутнє) - завдання ЗАДІЛ - напрацювання, запас ЗАДІЯТИ - залучити

ЗАЙМАТИ ПОСАДУ - обіймати (мати) посаду, бути на посаді ЗАЙНЯТИ ГРОШЕЙ - позичити гроші ЗАКАЗ - замовлення

ЗАКАЗНИЙ ЛИСТ - рекомендований лист ЗАКАЛЯТИСЯ - загартовуватися ЗАКЛЮЧАЄТЬСЯ В ТОМУ - полягає в тому ЗАКЛЮЧЕННЯ КОМІСІЇ - висновок комісії ЗАКЛЮЧЕННЯ ВИСТУПУ - закінчення виступу ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВІР - укласти угоду, підписати договірЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД - прикінцевий період

ЗАКРИТИ ДВЕРІ КЛЮЧЕМ - замкнути двері

ЗАКУПКА (продуктів) - закупівля

ЗАКУПОЧНИЙ - закупівельний

ЗАЛИШАТИСЯ В СТОРОНІ - залишатися осторонь

ЗАЛИШИТИ В СПОКОЇ - не турбувати, дати спокій

ЗАЛІЗНА ДОРОГА - залізниця

ЗАЛІЗНОДОРОЖНИК - залізничник

ЗАЛОЖИТИ - закласти

ЗАМЕШКАТИСЬ - забаритись

ЗАМІТИТИ - помітити

ЗАНАВІСКИ - фіранки, завіски

ЗАНІМАТИСЯ - займатися

ЗА ОСТАННІЙ ЧАС - останнім часом

ЗАПОЛУЧИТИ - одержати з певними труднощами, зайняти

ЗАПРОС - запит

ЗАПУТАНА СПРАВА - заплутана справа

ЗАСИПАТИ ПІЗНО—засинати пізно

ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ - заслуговує на увагу, вартий уваги

ЗАСТАВЛЯТИ - примушувати

ЗАТІЯ - задум

ЗАТМИТИ - затьмарити

ЗАТРАТИТИ - витратити

ЗАТЯГНУТИ РЕМОНТ - зволікати з ремонтом ЗАХВАТИТИ - захопити ЗАХОЛУСТЯ - задвірки ЗАЯВИТИСЯ - прийти, прибути ЗБИТИ З ТОЛКУ - збити з пантелику

ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ - звернутися по допомогу

ЗВЕРХ ПЛАНУ - понад план

ЗВІДСИ СЛІДУЄ - звідси (з цього) випливає

ЗВ'ЯЗАТИ (науку і виробництво) - пов'язати, поєднувати

ЗГІДНО НАКАЗУ - згідно з наказом

ЗГУЩОНКА - згущене молоко

ЗДАВАТИ ЕКЗАМЕНИ (ІСПИТИ) - складати екзамени (іспити)

ЗДАЧА (грошей) - решта

ЗДЕРЖАТИ СЛОВО - дотримати слово

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ - від дня народження

ЗДОРОВАТИСЯ - вітатися

ЗДОРОВО! - чудово!

З ДОСТОЇНСТВОМ - з гідністю

ЗЕМЛЕРОБСТВО - рільництво, хліборобство

ЗІ ВСІХ СИЛ - щосили, чимдуж

ЗІ СТОРОНИ ВИДНІШЕ - збоку видніше

ЗІ ШВИДКІСТЮ БЛИСКАВКИ - блискавично

ЗЙОМКА ФІЛЬМУ - знімання фільму, фільмування

ЗЙОМОЧНИЙ - знімальний

З КІНЦЯ В КІНЕЦЬ - від краю до краю

З КОЖНИМ РОКОМ - щороку

ЗЛОПОЛУЧНИЙ - злощасний

З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ РОКОМ - з прийдешнім Новим роком;

з роком, що наступає (що йде)

ЗНАТИ ТОЛК - розумітися, бути компетентним

ЗНАХОДИТИ ВИХІД ЗІ СТАНОВИЩА - давати собі раду, виходити

зі скрути

ЗНАХОДИТИ ПОТРІБНИМ - вважати за потрібне ЗНАХОДИТИСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ - бути в небезпеці (перед небезпекою) ЗНАХОДИТИСЯ НА БАЛАНСІ - перебувати на балансі ЗНАХОДИТИСЯ НА ЛІКУВАННІ - перебувати на лікуванні ЗНАЧИТЬ - означає

ЗНАЧНА БІЛЬШІСТЬ - переважна більшість

ЗНИЗИТИ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА - зменшити обсяг виробництва

ЗНІМАТИ (помешкання) - винаймати

ЗНІМОК - фото, світлина

ЗНОБИТЬ - морозить

ЗНОСКА - виноска

ЗОНТ - парасоля

ЗРИМИЙ - видимий, явний, наочний ЗРОБИТИ ВИГЛЯД - удати

ЗСИЛКА (вказівка на джерело у наукових працях) - поклик, посилання З ТИХ ПІР - відтоді, з того часу З ТОЧКИ ЗОРУ - з погляду

ЗУПИНИТИСЯ НА ПРОБЛЕМАХ - порушити проблеми ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПОМИЛКИ - трапляються помилки

З ФІНАНСОВОЇ СТОРОНИ - з фінансового боку

З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ - через це

З ЦЬОГО ЧАСУ - відтепер

З ЧАСОМ - згодом

З ЯКОГО ЧАСУ - відколи


Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка