Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005 '276. 11(075. 8) Гриф наданоСторінка20/23
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.37 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Тема 1. Теоретичні засади курсу „Українська мова професійного спілкування"

Предмет і завдання курсу, зв'язок з іншими лінгвістичними дисци­плінами. Місце і роль мови в суспільстві. Основні функції мови. По­няття української національної та літературної мови. Ознаки літератур­ної мови. З історії становлення та розвитку української мови.

Мова і мовлення. Культура мови і культура мовлення. Основні ко­мунікативні ознаки культури мовлення. Мовна норма та її суспільне значення. Види мовних норм. Суржик і шляхи його подолання.

Функціональні стилі української мови. Науковий стиль, його різно­види та особливості. Офіційно-діловий стиль: етапи становлення, про­блеми та перспективи розвитку. Усна і писемна форма ділового мов­лення, їхні диференційні ознаки та використання.


Тема 2. Словники: їх роль у збереженні і збагаченні української мови та підвищенні мовної культури

Лексикографія як наука про словники. Види словників: енциклопе­дичні та лінгвістичні. Словники ділової української мови. З історії розвитку української термінографії.

Огляд сучасних філологічних і фахових словників. Структура слов­ника та словникової статті. Основні засади користування словниками. Вміння знайти потрібну інформацію. Світова практика укладання слов­ників та досягнення у цій галузі.
Тема 3. Культура усного професійного мовлення

Теоретичні і практичні засади культури усного мовлення: знання норм літературної мови, ерудиція і світогляд людини; ставлення до державної мови; культура мислення; ступінь володіння технікою мов­лення; комунікативна культура мовця; мовне чуття.

Основні ознаки культури усного професійного спілкування: куль­тура мислення; культура мовлення; культура поведінки.

Орфоепічні норми української мови. Основні правила вимови го­лосних і приголосних звуків. Основні закони та засоби милозвучності української мови. Акцентуаційні норми української мови. Наголос, його загальна характеристика, роль у звуковій організації тексту. Характер українського словесного наголосу.Різновиди усного професійного мовлення. Жанри публічного мо­нологічного мовлення (доповідь, промова, виступ, повідомлення). Ета­пи підготовки публічного виступу.

Культура ведення приватного ділового мовлення. Ділова бесіда. Телефонна розмова. Ділові контакти між людьми різних посадових рангів і соціальних категорій у діловій сфері. Культура ведення діло­вих зустрічей. Міжнародні культурні традиції ділового спілкування.

Мовленнєвий етикет як елемент етики професійного спілкування. Найважливіші види етикетних мовленнєвих формул. Тональності спіл­кування.

Невербальні засоби ділового спілкування.


Тема 4. Вибір слова у мові професійного спілкування. Лексичні норми

Загальна характеристика лексики сучасної української мови та осо­бливості її функціонування у професійному мовленні.

Засоби стандартизації мови професійного спілкування. Терміни, їхні ознаки, вимоги до використання у діловому мовленні. Синоніми як засоби точного і доречного вживання слів у професійному мовленні. Омоніми, уникнення помилок у їх використанні. Труднощі засвоєння паронімів та "небезпечність" паронімії для ділового стилю.

Особливості і правила вживання слів іншомовного походження у діловому мовленні. Неологізми: їх поява, шляхи проникнення у сферу професійного спілкування, адаптація у загальнонаціональній мові. Абревіатури як один із видів неологізмів. Типи абревіатур. Традиції творення і використання. Огляд основних новотворів-абревіатур. Пра­вила скорочування слів.Тема 5. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Морфологічні норми

Нормативні аспекти граматичних категорій іменника. Число імен­ників: особливості вживання у діловому мовленні іменників, які ма­ють форму тільки однини чи множини. Труднощі визначення роду імен­ника: сплутування з російськими відповідниками; рід невідмінюваних іншомовних слів, абревіатур; рід іменників на позначення професії, роду заняття. Особливості значення та функціонування відмінкових форм іменників. Складні випадки відмінювання іменників: родовий відмінок однини чоловічого роду, кличний відмінок, родовий відмі­нок множини тощо.

Нормативні аспекти прикметника. Ступені порівняння якісних при­кметників. Механізм утворення синтетичної та аналітичної форм ступе­нів порівняння та їх функціонування у діловому мовленні. Десемантиза-ція форм вищого ступеня. Правопис складних відмінкових форм прикмет­ника. Помилки при творенні складних прикметників. Паралельні форми з родовим означальним іменника та їх вживання у ділових паперах.
Тема 6. Особливості вживання в офіційно-діловому стилі займен­ників, числівників, дієслів

Стилістична роль займенника у діловому мовленні. Вживання осо­бових форм у різних видах документів. Вплив на тональність ділового тексту. Способи уникнення двозначності.

Числівник. Розряди за значенням. Типові помилки у відмінюванні. Синтаксичні зв'язки числівника з іменником. Правила фіксації числів­ників у ділових документах.

Нормативні аспекти дієслова: правила творення та вживання особо­вих, часових форм, вибір способу і форми дієслова залежно від харак­теру документа. Помилки при творенні дієприкметників. Використан­ня дієприслівників, дієслівних форм на -но, -то у діловому тексті.


Тема 7. Синтаксичні норми сучасної української мови

Синтаксичні особливості ділових паперів. Порядок слів у реченні: прямий і зворотний. Типові ознаки прямого порядку слів. Вимоги до побудови та використання однорідних членів речення. Типові помил­ки. Особливості погодженості присудка з простим і складеним підме­том. Керування як тип синтаксичного зв'язку. Складні випадки керу­вання у ділових паперах.

Паралельні синтаксичні конструкції, умови їх взаємозаміни та функ­ціонування у мові професійного спілкування.
Тема 8. Писемне ділове мовлення. Документ - основний вид писемного ділового мовлення

Поняття про документ. Функції документа. Класифікація докумен­тів. Правила оформлення документів: оформлення сторінки, розміщен­ня тексту, технічні норми щодо нумерації, рубрикації тощо.

Основні реквізити, їх характеристика, норми дотримання. Вимоги до тексту документів.

Характеристика найуживаніших ділових паперів і вимоги до їх оформлення.


Тема 9. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт

Вимоги до мови наукового тексту.

Види наукових робіт. Особливості структури реферату, тез, науко­вої статті. Складання анотації, резюме до наукової статті. Структура курсової та дипломної (магістерської) робіт. Основні змістові части­ни, вимоги до їх оформлення. Види рубрикації (традиційна, нова), правила нумерації сторінок.

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Правила оформлення бібліографії.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1

ПЛАН


 1. Функції мови як суспільного явища.

 2. Особливості мови професії.

 3. Заява (про прийняття на роботу, про звільнення від занять, про надання відпустки тощо) як документ, її характеристика та основні реквізити.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глущик СВ., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — 4-те вид., доповн. -X., 2003.

 4. Іванишин В.П., Радевич-ВинницькийЯ.К. Мова і нація. — Дрогобич, 1994.

 5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


Практичне заняття 2

ПЛАН


 1. Роль словників у підвищенні мовної культури та рівня професійності.

 2. Фахові економічні словники.

 3. Словники-довідники з культури мови та справочинства.

 4. Автобіографія як документ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. - К., 1993.

 2. Глущик СВ., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 3. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. - Тернопіль, 2000-2003. -Т.1 -3.

 4. Економічний словник-довідник / За ред С.В. Мочерного. - К., 1995.

 5. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. - К., 2000.

 6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - Львів, 1996.

 7. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 1. Кочан І.М., Токарська A.C. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: Навч. посібн. - Львів, 1992.

 2. Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: СЯ. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К., 1996.

 3. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лекси­ка / Уклад. Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. - К., 1995.

 4. Російсько-український словник-довідник „Порадник ділової людини" / Уклад. О.М. Коренга та ін. - К., 1995.

 5. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: В.М. Брицин, О.О.Тараненко. - К., 1996.

 6. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. - К., 2000.

 7. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ. - К., 2000.

 8. Словник термінів ринкової економіки / За ред. В.І. Науменка. - К., 1996.

 9. Словник фондового ринку / Уклад.: А.Т. Головко, В.Ф. Кобзар, О.О. Нау-менко та ін. - К., 1999.

Практичне заняття З

ПЛАН


 1. Види усного ділового мовлення, їхні особливості.

 2. Етикет ділового мовлення.

 3. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови та їх вияв у професійному спілкуванні.

 4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови иа їх вияв у професійному спілкуванні.

 5. Резюме, його характеристика, реквізити.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посіб­ник / За заг. ред. O.A. Сербенської. - Львів, 1994.

 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

 3. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К., 1998.

 4. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділового спілку­вання. - К., 2000.

 5. Головашук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К., 1995.

 6. Дороніна М.С Культура спілкування ділових людей. - К., 1998.

 7. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. -4-те вид., доповн. - X., 2003.

 1. Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей. - К., 1990.

 2. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 3. Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? - К., 1995.

 4. Орфоепічний словник / Уклад. М.1. Погрібний. - К., 1984.

 5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. - Львів, 2001.

 6. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. - К., 1991.

 7. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К., 1999.

 8. Томан Іржі. Мистецтво говорити / Пер. з чеськ. - К., 1989.

Практичне заняття 4

ПЛАН


 1. Документ - основний вид писемного ділового мовлення. Функ­ції документа.

 2. Класифікація документів.

 3. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотри­мання.

 4. Вимоги до мови документів.

 5. Візитна картка, її характеристика, реквізити та особливості ви­користання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Головач A.C. Зразки оформлення документів: Для підприємців і громадян. -Донецьк, 1997.

 3. Ділова українська мова / За ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці, 1996.

 4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. -4-те вид., доповн. -X., 2003.

 6. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. - К., 1981.

 7. Методичні вказівки до курсу "Українська ділова мова" для неспеціальних факультетів / Уклад. Д. Добрусинець. - Львів, 2001.

 8. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки най­важливіших документів українською мовою. - К., 1992.

 9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 10. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К., 1999.

 11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Мих-но І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. - К., 1997.

 12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.

Практичне заняття 5

ПЛАН


 1. Лексичні норми. Терміни та їх використання у мові професійно­го спілкування

 2. Синоніми як спосіб досягнення точності та ясності ділового мов­лення.
 1. Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні.

 2. Типові помилки у вживанні паронімів.

 3. Абревіатури у діловій мові: вимоги до утворення і використання.

 4. Характеристика як документ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посіб­ник / За заг. ред. О. Сербенської. - Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

 3. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довід­ник з культури української мови. - Львів, 1996.

 4. Гринчишин Д.Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. -К.,1986.

 5. Ділова українська мова / За ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці, 1996.

 6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 7. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. - Донецьк, 1997.

 8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 9. Зінкевич- Томанек Б., Григор'єв О., Прихода Я. Короткий практичний слов­ник абревіатур та скорочень української мови. - Краків, 1997.

 10. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990.

 11. Словник труднощів української мови / За ред. СЯ. Єрмоленко. - К., 1989.

 12. Стишов O.A. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX ст. // Мовознав­ство. - 2001. - №1. - С. 33-40.

 13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


Практичне заняття 6

ПЛАН


 1. Нормативні аспекти іменника (рід, число, відмінок).

 2. Складні випадки відмінюванняя іменників (Кл. в., Р. в. одн. і мн.).

 3. Нормативні аспекти прикметника.

4. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових
листів. Рекомендаційний лист.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 4. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

 6. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К., 1993.

 7. Кочан І.М., Токарська A.C. Культура рідної мови. - Львів,1996.

 8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 9. Український правопис / HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. - К., 1998.

 10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Мих-но І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. - К., 1997.

 11. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - 2-ге вид., перероб. - К., 1984.

 12. Шевчук С.В. Службове листування. - К., 1999.

 13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.

Практичне заняття 7

ПЛАН


 1. Стилістична роль займенників у діловому мовленні.

 2. Правила використання числівників у ділових паперах.

 3. Відмінювання числівників та їх поєднання з іменниками.

 4. Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах.

 5. Доручення. Розписка. їх характеристика та основні реквізити.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посіб­ник / За заг. ред. О. Сербенської. - Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

 4. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

 6. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. - К., 1995.

 7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 8. Український правопис / HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. - К., 1998.

 9. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - 2-ге вид., перероб. - К., 1984.

 10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К., 2003.

Практичне заняття 8

ПЛАН


 1. Синтаксичні норми. Складні випадки керування.

 2. Складні випадки координації присудка з підметом.

 3. Однорідні члени речення у діловому мовленні.

 4. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глуідик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. — Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. -X., 2003.

 4. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

 6. Кочан І.М., Токарська A.C. Культура рідної мови. - Львів, 1996.

 7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник. - К., 1998.

 8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


Практичне заняття 9

ПЛАН
1. Науковий стиль, його різновиди.

2. Мовностилістичні особливості та структура наукових робіт (ре-
ферат, наукова стаття, курсова, дипломна, магістерська робота).

3. Правила оформлення бібліографії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібн.-К., 1999.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. -4-те вид., доповн. -X., 2003.

 5. Намакштанська І.Є., Семенова Л.П., Кровицька О.В. та ін. Навчальний посібник з наукового мовлення. - Макіївка, 2001.

 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Тема: Функціональні стилі сучасної української мови, їх різно­види та особливості
Опрацюйте питання:

 1. Функціональні стилі сучасної української мови (жанри реаліза­ції, підстилі, сфери вживання, призначення, мовні засоби, ознаки).

 2. Доберіть зразки текстів різних стилів. Визначте їх мовностиліс­тичні особливості.

Студенти мають законспектувати відповідну рекомендовану літе­ратуру та уміти пояснити мовностильову різницю художнього, науко­вого, публіцистичного, розмовно-побутового, офіційно-ділового, епі­столярного, конфесійного стилів сучасної української мови.

Особливу увагу потрібно звернути на офіційно-діловий та науко­вий стилі.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.,2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 5. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І. К. Білодіда. -К., 1973.

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


Тема: Українська лексикографія. Словники (енциклопедичні, фахові, філологічні, довідкові та ін.)
Опрацюйте питання:
1. Види словників (енциклопедичні та лінгвістичні).

Самостійна робота студентів

зоз

2. Структура словникової статті філологічного словника (тлумач­ного, перекладного, термінологічного).
Студент має вміти знайти потрібну інформацію у словниках різних видів та вміти користуватися нею.

Потрібно опрацювати декілька словникових статей із запропонова­них викладачем словників різних типів, а саме: енциклопедичного, тлумачного, термінологічного, перекладного, орфографічного, слов­ника абревіатур, паронімів, синонімів, справочинства та ін.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Банківська енциклопедія / За ред А. Мороза. - К.,1993.

 2. Гринчишин Д., Капелюшний А. та ін. Словник-довідник з культури україн­ської мови. - Львів, 1996.

 3. Гринчишин Д.Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. -К., 1986.

 4. Економічний словник-довідник / За ред С.В. Мочерного. - К., 1995.

 5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 6. Зінкевич-Томанек Б., Григор'єв О., Прихода Я. Короткий практичний слов­ник абревіатур та скорочень української мови. - Краків,1997.

 7. Орфографічний словник української мови / Уклад.: СІ. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. - К., 1994.

 8. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лекси­ка / Уклад.: Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. - К., 1995.

 9. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. - К., 2000.Тема: Основні орфографічні норми
Опрацюйте питання:

 1. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні.

 2. Правопис складних іменників, прикметників, прислівників.

 3. Правопис іншомовних слів.

4. Правопис власних географічних назв і прикметників, утворених
від них.

5. Правопис і відмінювання українських та іншомовних прізвищ,


імен і по батькові.

 1. Правила вживання великої літери.

 2. Правила вживання апострофа і м'якого знака.

Студент мусить повторити і закріпити зазначені правила відповід­но до українського правопису та уміти застосовувати знання у писем­ному діловому мовленні.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000.

 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і не­професійне спілкування. - Донецьк, 2004.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 4-те вид., доповн. - X., 2003.

 4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К., 1993.

 5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 2000.

 6. Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. - К., 1966.

 7. Український правопис / HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т української мови. - К., 2000.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К., 2003.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка