Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005 '276. 11(075. 8) Гриф наданоСторінка10/23
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
§ 2. Термін у системі професійного мовлення

Термін - слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття певної галузі науки, культури, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя. Слово термін відоме ще з античних часів. У латинській мові (terminus) воно означало „кінець", „кордон", „межу". У середньовіччі набуло вже значення „визначення", „позначення". У старофранцузькій мові знаходять навіть номінацію terme - „слово". В Україні ця назва поширюється вже у XVIII ст.

Від слова термін утворено слово термінологія, яке означає сукуп­ність термінів з усіх галузей знання (або однієї галузі знання). Науку, що вивчає українську термінологію, називають термінознавством.

Біля витоків творення української термінології стояли науковці І. Верхратський, В. Левицький, С. Рудницький, О. Курило, О. Огонов-ський, І. Пулюй та ін. Вони доклали багато зусиль до вироблення фа­хової термінології з різних наукових і технічних ділянок, прагнучи до того, щоб термінологія була „всеукраїнська і поєднувала елементи власне національного і міжнародного"8.

Термін - це спеціальне слово, яке має дефініцію. Конкретний зміст поняття, визначеного терміном, стає зрозумілим лише завдяки цій де­фініції — лаконічному логічному визначенню, яке зазначає суттєві озна­ки предмета або значення поняття, тобто його зміст і межі.

Характерні ознаки терміна:

а) належність до певної термінологічної системи;


8 Панько ТІ., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. - Львів, 1994. -С. 144.


б) наявність дефініції (визначення);

в) однозначність в межах однієї терміносистеми;

г) точність;

д) стилістична нейтральність;

е) відсутність синонімів та омонімів у межах однієї терміносистеми;
є) відсутність експресивності, образності, суб'єктивно-оцінних від-
тінків.

Значення термінів зафіксовано в спеціальних словниках, довідни­ках, і відповідно їх потрібно вживати лише в тій формі та в тому зна­ченні, які подано у словниках.

Від XVIII ст. активно вживається слово номенклатура (від лат. nomenklatura - перелік, список). Воно стає поширеним після того, як шведський ботанік К. Лінней створює класифікацію рослин. Упродовж наступних століть це слово перетворюється у фактичний дублет тер­мінології. Усе ж потрібно чітко розмежовувати ці поняття. В основі терміна лежить загальне поняття, а в основі номенклатурної назви -одиничне. Сьогодні під номенклатурними назвами розуміють: 1) су­купність номенів, тобто назв; 2) сукупність умовних символів, графіч­них позначок, що нерідко складаються з цифр та букв; 3) сукупність термінів без дефініцій; 4) сукупність міжнародних (греко-латинських) назв на позначення видів та елементів у біології, хімії, медицині тощо9. Номенклатурою є серійні назви машин, приладів, верстатів, продук­ції, що випускається, назви рослин, звірів, найменування організацій, підприємств, географічних назв і т. ін.

Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою тер­мінологію. „Усяка наука, - за словами І. Свєнціцького, - це систематич­не і дотепне окреслення (дефініція) певних явищ - особливою, тій науці належною мовою"10. Загалом серед термінологічної лексики можна виділити: суспільно-політичну, науково-технічну, природничу, адміні­стративно-ділову тощо. Кожна з них має свої підсистеми, напр.:політичну (демократія, інтеграція, уряд, соціал-демократ, центризм, фракція);

-юридичну (законодавство, апеляція, позов, адвокат, прокурор, санкції);

9 Панько ТІ., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Зазнач, праця. -С. 149.

10 Цит. за: Панько Т.І., Кочан І.Мацюк Г.П. Зазнач, праця. - С. 143.


 • фінансову (кредит, банк, вклад, кошти, депонент);

 • військову (плацдарм, переворот, зброя, полковник, контрудар);

 • філософську (діалектика, базис, парадокс, еклектика, тотожність);

 • біологічну (клітина, суцвіття, генетика, рецептор, клонування);

 • геологічну (мінерал, кора, палеозой, шлейф, копалини); -лінгвістичну (фонема, суфікс, дієслово, прийменник, граматика,

синтаксис);

 • літературознавчу (сюжет, персонаж, алітерація, поема, епі­лог, кульмінація);

 • електротехнічну (люмінесценція, закорочення, конденсатор, за­побіжник);

 • радіотехнічну (ретрансляція, діод, іконоскоп, декодер, осцило­граф);

 • фізичну (спектроскопія, тиск, реостат, електрон, атом, протон);

 • математичну (степінь, множення, трикутник, квадрат, інтег­рал, куб);
 • хімічну (іон, каталізація, реактив, луг, кислота, лакмус); -медичну (хірургія, укол, термометр, тонзиліт, пеніцилін); -музичну (квартет, адажіо, соло, піанісимо, стакато, октава);

 • морську (лайнер, лоцман, катер, тоннаж, шлюз, баркас);

 • спортивну (тайм, аут, бокс, нокаут, ферзь, пенальті) та ін. Послуговується термінами і офіційно-діловий стиль мови, напр.,

справочинство, рапорт, канцелярія, протокол, довідка, посвідчення та ін. Існують такі вимоги до використання термінів у діловому мовленні:

 1. термін мусить бути стандартним, тобто його потрібно вживати лише в тій формі, яка зафіксована у словнику, напр.: діловодство, спра­вочинство, але не діловедення, справоведення; автобіографія, а не життєпис; меню, а не стравоспис та ін.;

 2. термін має вживатися з одним значенням, теж зафіксованим у словнику. Наприклад, циркуляр - це лише директивний лист, а не будь-якого іншого типу;

 3. якщо термін є багатозначним, автор документа має будувати текст так, щоб одразу було зрозуміло, яке значення терміна він має на увазі, напр.: справа - особова справа, судова справа.

Документ буде виконувати свої функції, якщо той, хто укладає його, і той, кому він адресований, точно і чітко бачать за терміном поняття, яке він називає.

Галузеві терміносистеми взаємодіють одна з одною, мають спіль­ний термінологічний фонд: „Ізольованих терміносистем немає. Вони містять уніфіковані щодо норм сучасної мови терміни на міжгалузе­вому рівні"".

Терміни також поділяють на загальпонаукові та вузькоспеціальні.

Загальнонаукові терміни - це звичайні слова, які набули значного поширення, найменування предметів, якостей, ознак, дій, явищ, які однаково використовуються в побутовій мові, художній літературі, ді­лових документах. Такі терміни прості, доступні, зрозумілі, вони ні­якого спеціального змісту не мають (ідея, гіпотеза, процес, формула, аналіз, синтез, закон, документ, охорона). „Вони не завжди зручні, -зауважує А. Корж, - часто багатозначні, допускають різні тлумачення, можуть застосовуватися то в одному, то в іншому значенні. Тому вико­ристання таких термінів доцільне, якщо їх значення зрозуміле для всіх і не породжує ніяких сумнівів у певному контексті"12.

Вузькоспеціальні терміни - це слова чи словосполучення, які по­значають поняття, що відображають специфіку конкретної галузі, на­приклад, юридичної: правовідносини, юридична особа, речовий доказ, неправдиве свідчення, законопроект, свідок; економічної: інвестицій­ні ресурси, комерційний банк, обіг коштів, прибуток-нетто, надком-пенсація тощо. Для цих термінів характерна семантична конкретність, однозначність.

Терміни різноманітні за структурою, походженням і способами тво­рення. За структурними моделями терміни поділяють на:
 • 11 Панько Т. І., Кочан І. М, Мацюк Г. П. Зазнач, праця. - С. 148.

  12 Корж A.B. Ділова українська мова для юристів. - К., 2002. - С. 90.

  однокомпонентні терміни, напр.: валюта, бюджет, файл, то­варообіг, підприємництво, податок, бісектриса, чисельник, меридіан;

 • двокомпонентні терміни - найчастіше це словосполучення іменник + іменник, напр.: еритема шкіри, швидкість запису, норма вартості, частини мови, недоторканість особи, принципи маркетингу, кон'юнктура ринку; або прикметник + іменник, напр.: нормативний акт, матеріальна відповідальність, земельна рента, приватна влас­ність, виробничі фонди, обіговий капітал, ринкова інфраструктура;

 • трикомпонентні конструкції, до складу яких можуть входити прийменники: прикметник + прикметник + іменник, напр.: пересувна телевізійна установка, щілинні приголосні звуки, необхідний робочий час, нова економічна політика, гарантований щорічний дохід; прикмет­ник + іменник + іменник, напр.: структурний тип речення, типовий носій запису, міжнародний поділ праці, еквівалентна форма власнос­ті, вартісна будова капіталу, валютні фонди підприємств; іменник + прикметник + іменник, напр.: осердя магнітної головки, речення усклад­неного типу, відтворення грошового капіталу, вартість робочого міс­ця, плинність робочої сили, податок на цінні папери; іменник + імен­ник + іменник, напр.: розширювач діапазону гучності, категорія чис­ла іменника, інвентаризація в установах банків, кругооборот коштів підприємств, управління просуванням товару;

- багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають чотири і більше компонентів, напр.: фонд оплати праці підприємства, поперед­ня оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг, резерв кош­тів на непередбачені роботи та витрати, середня квадратична по­хибка ряду вимірів, міжнародний комерційний арбітражний суд, пов­на відновна вартість основних фондів.

За статистикою, понад 70% термінів у різних терміносистемах - це словосполучення. Вони становлять певну семантико-синтаксичну єд­ність, відтворюються в готовому вигляді.

У термінології представлено усі способи українського словотворення. Як і більшість слів української мови, терміни творяться морфологічним способом. У творенні термінів беруть участь суфікси, напр.: -нн(я): опо­даткування, страхування, кооперування, знецінення, депонування, прико­рочування, розжарювання; -ість: рентабельність, заборгованість, пла­тоспроможність, самоокупність селективність, теплобарвність; -ач: підсилювач, переривач, вмикач, заломлювач; -ств(о): підприємство, ка­значейство, банкрутство, законодавство, рабовласництво; -аці(я): пеленгація, індексація, міграція, ревальвація та ін. Багато термінів із ну­льовим суфіксом, напр: обіг, примус, вклад, оборот, актив, пасив, пере-заряд, випар, осад. Інші способи творення - додавання префіксів (україн­ських та іншомовних): надприбуток, перевиробництво, перепродукція, непружний, піддіапазон, протиструм, антидемократичний, ретранс­ляція, іммобілізація, дисбаланс, іррегуляція, дезінфекція, або префіксів і суфіксів одночасно: безстроковий, безготівковий, безвалютний, підважок, відосередник, сузір 'я, бездротяний. Активні способи творення термінів з різних галузей - осново- та словоскладання, напр.: електрострум, ампер-секунда, автоколивання, держава-монополія, прем 'єр-міністр, тест-матриця, лікар-терапевт, госпрозрахунок, високоприбутковий, супермаркет; абревіація, напр.: лавсан, піар, рація, біоніка.

Аналіз термінів за походженням дав змогу мовознавцям зробити висновок, що близько 40% у різногалузевих мікросистемах - слова, запозичені з інших мов. Багато термінів - слова інтернаціональної лек­сики з грецькими і латинськими коренями. З грецької мови прийшла значна частина медичних, природничих, суспільно-політичних термі­нів, хімічні назви, терміни астрономії та географії, математики і фізи­ки, мовознавства і літературознавства, напр.: біологія, бактерія, йод, озон, економія, політика, автономія, догма, галактика, клімат, тео­рема, метафора, драма. Запозичення з латинської мови також пов'я­зані з медициною, біологією, філософією, соціально-економічними на­уками, технікою, мовознавством, напр.: вакуум, гербарій, еволюція, агітіція, інфекція, мотор, кримінал, модус, абревіація, інфінітив, стан­ція, трансляція, оренда. Запозичення із західноєвропейських мов мож­на узагальнити так:

а) з німецької мови прийшли слова на позначення військових по-
нять (штаб, гауптвахта, солдат, офіцер, юнкер), торгівлі, виробницт-
ва, техніки (шахта, бухгалтер, агент, акція, вексель, маклер, верстат,
клапан, гвинт, ланцюг, сигнал);

б) з французької мови українська запозичила терміни суспільно-


політичного життя (парламент, депутат, генерал, бюро, демонстра-
ція),
мистецтва (сюжет, увертюра, п 'єса, сюїта, режисер, ансамбль),
військової галузі (армія, авіатор, екіпаж, десант, парашут, арсенал,
гарнізон),
техніки (шасі, карбюратор, реле, зонд, ресора);

в) з англійської прийшли слова на позначення понять з мореплав-


ства (шхуна, док, мічман), спорту (фініш, футбол, бейсбол, фристайл,
хокей, нокаут), техніки (трамвай, ескалатор, комбайн, блюмінг, буль-
дозер, тролейбус),
економіки (менеджер, спонсор, бюджет, лізинг,
консалтинг, дисконт, бартер), інформаційної технології (інтерфейс,
кластер, драйвер, модем, файл, принтер, сканер, хаб, джойстик, трек-
бол, тачпад);

г) з голландської мови українська запозичила морські терміни (боц-


ман, кіль, шлюпка, трап, пеленг, каюта, матрос, гавань, бакен, шкіпер);

д) з італійської мови прийшло в українську багато слів-термінів


музичного мистецтва (віолончель, дует, соло, композитор, тенор, піа-
ніно, фортепіано, адажіо, арія, опера, сопрано, бас)
та ін.

„Термінологія - це атрибут науки, а наукова сфера, як відомо, має міжнародний характер, - констатує І. Козловець. - Рухливість термінів, зміна їхнього статусу, термінологічна міграція - наслідок інтегратив­них процесів у науці. Питома вага запозичених слів у лексичній систе­мі кожної мови постійно зростає внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спря­мованих на світову інтеграцію. Відомо, що близько 90% нових слів, що з'являються в мові, - це терміни"'3.

Чужомовні слова українська мова засвоює по-різному: одні при­стосовує відповідно до своїх правил, тоді вони "змінюються відповід­но до її духу, набувають у ній громадянства", інші - залишає незмін­ними, тоді вони "не заховують свої чужомовні прикмети". Узагалі вся історія українського термінотворення пов'язана з вирішенням пробле­ми відбору національної чи чужомовної назви для того, щоб позначи­ти конкретне наукове поняття. Вимоги творити терміни в дусі народ­ної мови, зрозумілі, доступні, звучали ще наприкінці XIX ст. Один із авторів журналу „Основа" (1861) М. Левченко свого часу писав: „Тер­міни наукові треба складати в дусі народної мови". Він пропонував словничок кількох десятків інтернаціональних слів та їх україномов­ний переклад, напр.: арифметика — щотниця, астрономія — зірниця, автомат самодрук, амплітуда —розмах.

Однак існувала й інша думка, що опора на власні мовні ресурси не може відбуватися ізольовано від міжнародної практики термінотво­рення, чий вплив є закономірним і неодмінним для кожної природно сформованої мови. Зокрема, професор М. Грушевський 1917 року за­кликав: „Принципу крайнього етнографізму, єдино правильного в се­редині XIX ст., ми повинні тепер зректися".


13 Козловець І. Роль запозичень у формуванні української фінансово-кредитної сис-
теми // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць.. - Донецьк, 2003. - Вип. II. - С. 467.


14 Жовтобрюх М.А. Науковий стиль української мови // Мовознавство. - 1968. - № 1.
-С. 8.


Отже, інтернаціональне не протистоїть національному, а втілюєть­ся в ньому. Цим пояснюється факт, що інтернаціоналізація терміноло­гічних систем є одним із природних і вагомих шляхів їх самобутнього розвитку. „Сучасна українська термінологія, - на думку М. Жовтобрю­ха, - розвивається і нормалізується з урахуванням її національних та інтернаціональних функцій. Ігнорування однієї із цих функцій може негативно вплинути на нормалізацію термінології і стати гальмівним чинником у розвитку наукового стилю літературної мови"14.

У 1918 році українська мова стояла перед сумним фактором впливу російської мови. В умілих руках русифікаторів вона ставала часто ма­каронічною у науковій термінології та фразеології. Як відповідь на русифікацію виникає пуризм - російські слова замінюють на питомо українські, напр.: контрабанда — перемитництво, в діаметрі — попе­речно, конус — стіжок, атом — неділка, масштаб — мірило, прес — чав, гіпотенуза - протипрямка, піраміда - гостриця, фільтр-цідило, кон­тур - обрис, маятник — хитун, сплав — стоп, басейн — водозбір та ін. Тільки завдяки вагомим здобуткам наприкінці XIX - на початку XX ст. 20-30-ті pp. XX ст. стали "золотим десятиріччям" українського словни­карства15 .

Романтичні спроби утвердження власне української наукової лексики у словниках 20-30-х років підлягають суворому більшовицькому осуду, їх називають „самостійницькими проявами" і націоналістичними пере­крученнями. Створену в цей час науково-технічну термінологію вилу­чають з наукового обігу. „Неважко уявити, - зауважують сьогодні науков­ці, - яких успіхів досягла б українська термінологічна наука й терміноло­гічна практика, якби не репресії, що обрушилися на Інститут наукової мови у 1930 р. Звинувачення у зв'язках зі сфабрикованою „Спілкою ви­зволення України", підміна науково-лінгвістичного аналізу термінологі­чних словників тавруванням їх укладачів як "буржуазних націоналістів", заміна наукових дискусій, без яких не розвивається жодна наука, стаття­ми, що були на рівні судових вироків [...] на десятиліття загальмували розбудову української термінолексики, заполонили її недоречними ру­сизмами (передусім так званими подвійними кальками), не відповідни­ми внутрішній структурі та евфонії української літературної мови"16.


15 Див.: Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХІХ-ХХ століть. - Львів,


2004.-С. 138.


16 Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Зазнач, праця. - С. 121.

Кілька десятиліть українська науково-технічна інтелігенція пере­бувала в поняттєвому полі близькоспорідненої російської мови. Ця мова настільки ввійшла в свідомість українців, що розмежувати українські та російські форми може часом лише фахівець. З російської мови укра­їнська перейняла слова-терміни, які вживають у невідповідному зна­ченні, напр.: рос. лошадиная сила — це робота, а не кінська сила. З'яв­ляються кальки, побудовані з відхиленням від норм українського слово­творення, напр.: лісовод замість лісівник, вітролом замість вітровал.

Сьогодні скрупульозно зібрані з багатьох словників та інших джерел українські відповідники до запозичених слів-термінів з різних галузей є яскравим мовознавчим матеріалом, що засвідчує багатство україн­ського мовного генофонду, напр.: реклама - вихвала, таблетка - пі-гулька, комп 'ютер - зачислячка, бокс — стусан, волейбол — відбиванка, хокей — гаківка, карате — система самозахисту, баскетбол — кошиків-ка, трамплін — польотопристрій, басейн — спортивна водойма11. Вони мають характер "українських знадібок" та іноді з успіхом повертаються до вжитку, напр.: часопис, світлина, летовище, руханка, прозірка.

Сучасний етап розвитку термінології, зазначають мовознавці, пев­ною мірою подібний до періоду 20-х років саме пошуком того, як поєд­нати найкращі здобутки термінотворчості минулого, яка орієнтувалася не тільки на іншомовні джерела, а й на внутрішні ресурси української мови, із сучасною практикою широкого використання у науковій і тех­нічній мові інтернаціональних термінів, запозичених за посередництвом російської мови. „Вихід можна вбачати, - на думку Л. Масенко, - у тим­часовому паралельному використанні обох традицій із перспективою вибору єдиної норми після апробації варіантів у науковому обігу"18.


17 Див.: Штепа П. Словник чужослів. - Торонто, 1977; Словник спортивної лексики


/ Уклад.: В. Осінчук, Л. Левків. - Львів, 2002.


18 Масенко Л. Зазнач, праця. - К., 2004. - С.88.

19 Див.: Боднар О. Екологія українського слова: аспекти і проблеми // Мовознавство:
Доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів / Відп. ред. В. Німчук. - К., 2002.
- С.161.


Термінологічні проблеми створення наукових засад конструюван­ня українських відповідників термінів на позначення нових понять, повернення термінів, заборонених у 30-х роках, збереження питомих в активному функціонуванні, є важливими у реалізації екології мови1''. Хибною є думка про те, що, інтернаціоналізуючи термінологію, ми полегшимо собі шлях до економічного прогресу. Народи цивілізова­них країн (німці, поляки, чехи, французи та ін.) давно вже стали на продуктивний шлях опрацювання своєї термінології, nop.: у чеській мові - divadlo (театр), sluchadlo (радіо), letadlo (літак), vahadlo (маят­ник); у польській -plik (файл), wzor (формат), drukarka (принтер), wklad drukujqcy (картридж). Наявність власних відповідників до запозичених слів свідчить про багатство та самобутність наукової мови. На жаль, в пошуках відповідного терміна в різних галузях знань українці й сьогод­ні вдаються до перекладів російських слів та виразів. Це призводить до штучності багатьох термінів та термінологічних конструкцій, спричи­няє певну невідповідність окремих терміноодиниць означуваним по­няттям. Так, порушенням семантико-стилістичної відповідності мож­на вважати варіант перекладу російського юридичного терміна оговор українською мовою обмова. Термінологічного значення російського слова оговор „2. Показания, ложно изобличающие кого-н. (спец.) О. на допросе"20 запропоноване як відповідник українське слово обмова не виражає. Зате внутрішній зміст терміна яскраво увиразнює німець­кий варіант перекладу falsche Bezichtigung1^. Тому краще в такому ви­падку за аналогією до німецької мови використовувати описовий зво­рот неправдиве свідчення. До речі, описовий зворот як варіант пере­кладу в системі термінів, зокрема юридичних, досить поширений, напр.: рос. (не)движимость - укр. (не)рухоме майно12.

Термінолексика - "каркасний словник" мови будь-якої спеціаль­ності. Знання економічної термінології - умова високої професійності економістів різних профілів. Будь-яка термінологічна система є дуже мобільною з погляду реагування на ті чи інші соціально-економічні та політичні зміни. Українська економічна термінологія становить чут­ливу, динамічну, широко розгалужену терміносферу, що, з одного боку, перебуває під упливом загальномовних тенденцій, а з іншого -має свої специфічні особливості. Незалежна Україна впевнено про­сувається до ринкових відносин. З'явилися такі явища, як підприєм­ництво, вільний обіг товарів, грошей і цінних паперів, приватизація, створення комерційних банків тощо. У зв'язку з цим стали активно розвиватися біржова, фінансово-кредитна, комерційна, банківська під­системи економічної термінології. З 90-х років в українській економіч­ній термінології, за спостереженням Н. Жданової23, діють такі актив­ні процеси:
20 Ожегов СИ. Словарь русского языка. - 23-е изд., испр. - М., 1990. - С. 441.

21 Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник / В.Г. Гончаренко,
В.Ю. Залевська, I. Д. Кучеренко та ін. - К., 1995.

22 Див.: Каспришин 3., Кровицька О. Типологія українських перекладів юридичної
термінології (за матеріалами перекладних словників) // Мова і культура нації: 36.
наук, праць. - Львів, 2001. - С. 131-135.


23 Жданова Н. Зазнач, праця. - С.462^163.

1) концептуально змінюються поняття у пізнавальному процесі: замість сфери "Планове народне господарство" провідною в україн­ській економічній термінології стала сфера "Ринкова економіка";

 1. відбулася системна перебудова економічної термінології: замість термінів народне господарство, соціалістичне виробництво, госпроз­рахунок, капіталістична експлуатація ядро терміносистеми стали за­ймати терміни ринкові відносини, акція, купівля-продаж, прибуток, ризик, попит, інфляція, безробіття. Слова менеджер, бізнес-план, маркетинг перестали в словниках іншомовних слів трактувати як атри­бути капіталістичних країн;

 2. різко зросла частотність вживання у мовленні таких економіч­них термінів, як ціна, клієнт, акціонер, акціонерне товариство, при­ватизація, торги та ін.;

 3. значна кількість економічних термінів перейшла з активного слов­никового складу до пасивного (п ятирічка, госпрозрахунок, колгосп, соціалістичне змагання тощо) і, навпаки, з пасивного - до активного (фермер, біржа, акція, земельний наділ, банкрутство, банкрут);

 4. значно розширився спектр лексико-граматичної сполучуваності багатьох економічних термінів з термінами інших галузей та загаль­новживаними словами, напр.: температура ринку, коливання цін, век­сельний курс, банківська таємниця, цінова буря, фінансова криза, про­тест векселя, стомленість ринку, формат переговорів та ін.;

 5. з'явилася велика кількість нових економічних термінів, переваж­но запозичених з англійської мови: маркетинг, лізинг, спот, трайм рейт, спред, флет, демпінг, хайринг; українська мова не встигає їх засвоювати.


Див.: Кочан І.М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові. - Львів, 2004; Гнатишена І.М., Кияк Т.Р. Словник інтер­національних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології. - К., 1996.

Виразною є тенденція до зростання термінів-інтернаціоналізмів (аваль, ажіо, стагфляція, вальвація, ретроцесія). Певну систематизу­ючу роль у запозичених термінах відіграють "інтернаціональні термі-ноелементи" - суфікси, які розподіляють ці терміни на семантичні групи, напр.: суф. -ер (значення особи за родом діяльності): менеджер, брокер, дилер, андерайтер, копірайтер, іміджмейкер, мерчендайзер; суфікси -инг, -інг, -ація (-яція) (значення процесу): факторинг, конса­лтинг, інжиніринг, кліринг, форфейтинг, пролонгація, дефляція, рек­візиція, девальвація тощо24. Серед термінів функціонує багато комбіно­ваних сполук, тобто органічне поєднання українського та запозиченого слова, напр.: ощадний банк, масштаб цін, маса прибутку, грошова ілюзія, зустрічні векселі, золотий паритет.

Багато запозичених економічних термінів мають невідмінювану гра­матичну форму, зокрема у банківській сфері, напр.: ажіо, авізо, альпарі, банко, ембарго, інкасо, камбіо, лоро, ностро, манко, франка, сальдо, стор­но та ін. Важливо правильно узгоджувати з цими словами означення та дієслова-присудки, напр.: документальне інкасо, дебетове сальдо тощо.

Знання конкретного значення допомагає чітко розрізняти терміни одного широкого тематичного поля, напр.: монополія, картель, синди­кат, консорціум, трест, корпорація, концерн, конгломерат, холдинг; дилер, брокер, маклер, джобер, трейдер тощо. Незначна частина тер­мінів може вступати у синонімічні зв'язки, як-от: ажіо — лаж, брокер -маклер, дотація — субсидія. Частіше такими лексичними дублетами є запозичене та власне українське слово, напр.: аванс - задаток, клі­єнт — замовник, інвестор — вкладник, контракт — договір, дебітор — боржник, дивіденд — прибуток та ін. У синонімічні відношення всту­пають економічні терміни і на рівні словотвору, напр.: індексація -індексування, пролонгація — пролонгування, експорт — експортуванню, обмін товарами - товарообмін, кредитна спроможність - кредито­спроможність. Спостерігаються і терміни-антоніми - протилежного значення їм часто надають префікси, напр.: ліквіди - неліквіди, ажіо -дизажіо, приватизація — реприватизація, валютний — безвалютний, готівковий — безготівковий, централізований - децентралізований, конвертований — неконвертований, лістинг — делістинг, монопольний — антимонопольно; чи суфікси, напр.: адресат — адресант, жират — жирант, регресат -регресант, трасат — трасант.

Точність терміна зумовлюється і дотриманням орфографічних і морфологічних норм. Наприклад, потрібно передусім правильно пи­сати вживані сьогодні терміни, напр.: агентство, субсидія, дивіденд, ноу-хау, зовнішньоторговельний, розрахунково-грошовий, ф 'ючерські операції, кон'юнктура ринку, тратта, нетто, брутто, бесса, тан­тьема, рантьє та ін., ставити правильну відмінкову форму: акреди­тиву, банку, бюджету, кредиту, фонду, надлишку, договору, продажу, торгу, дивіденду, кадастру , але векселя, жиранта, варанта, букле­та, активатора, цінника, лихваря, відсотка, дисконтера, брокера, аудитора (Р. в. одн.); гривень, статей, галузей, бандеролей, алімен­тів, коштів, фінансів, ярмарків (Р. в. множ.) та ін.

Українська економічна термінологія перебуває у процесі відпрацю­вання та розвитку. Упорядкування системи понять і термінів пов'яза­не з об'єктивною потребою трансформації економіки, прискореного формування ринкової інфраструктури, формуванням та використан­ням грошових фондів. В українській термінографії з'явилася за остан­ній час чимала кількість спеціальних словників, довідників, які спри­яють врегулюванню процесів термінотворення. Метою багатьох та­ких україномовних видань є переконливо засвідчити, що „українська мова цілком спроможна гнучко й точно перекласти, відтворити, по-своєму осмислити і власними фонетико-морфологічними засобами обробити те чи інше запозичене поняття"25. Фіксуючи у словнику ре­альний стан сучасної економічної термінології, автори намагаються, не порушуючи змісту понять, коригувати окремі терміни і терміно-сполуки, узгоджувати їх зі словотвірними засобами української мови, уникати недоречних росіянізмів чи інших чужомовних впливів. Одно­часно залишають можливість користувачам, зацікавленим у розвитку української фінансово-економічної думки, самим більше експеримен­тувати і вдосконалювати термінологію на власній мовній основі, смі­ливіше впроваджувати нові відповідники, шукати розумної діалекти­ки між запозиченим і власним.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка