Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 сСторінка5/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Актуальні проблеми викладання української літератури.


Особливості навчальних програм

для дворічної старшої школи.

Організація навчання в малочисельній школі
Самостійна робота

Головна мета літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.

Об’єкт літературної освіти – особистість учня (його духовно-емоційний світ, моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлення).

Предмет літературної освіти – вершинні твори українського, російського, світового письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні.

Художня література містить у собі величезний виховний потенціал, який треба ефективно використовувати для формування особистісних якостей учнів, які у складний період зростання переймаються моральними (стосунки з батьками, однолітками, ставлення до суспільних обставин, внутрішні суперечності й пошуки) й світоглядними проблемами (місце людини у світі, вибір життєвого шляху, усвідомлення свого покликання, суспільної позиції тощо). Твори художньої літератури мають допомогти школярам у процесі особистісного становлення й духовних шукань. Естетична цінність мистецтва слова полягає в тому, що через прилучення до прекрасного воно здатне надихнути людину на оновлення й покращення життя, дати моральну основу для вибору життєвої позиції. Художня література як вид мистецтва стверджує високі гуманістичні цінності, напрочуд важливі для юного покоління. Література здатна спонукати особистість до одухотворення реальності, до пошуку високого морального змісту в житті, до осмислення себе (через культуру) в складному й суперечливому світі.

Вивчення літератури в середній школі вимагає тонкого й обережного ставлення до мистецтва слова. Специфічні методики вивчення навчальних дисциплін, що забезпечують літературну освіту, мають ґрунтуватися передусім на розумінні законів словесності. Усвідомленню власне художніх особливостей літератури повинні сприяти й здобутки сучасної педагогічної науки. Формування особистості засобами літератури тільки тоді може бути здійснено ефективно, коли не літературу будуть «підтягувати» до потреб особистості, а коли учень крок за кроком буде йти до вершин письменства, коли духовне зростання через прилучення до мистецтва стане для нього важливою життєвою потребою. Літературу слід вдумливо й поступово пізнавати як мистецтво, що може стати добрим супутником на все життя.

Навчальні програми для дисциплін, що забезпечують літературну освіту, мають бути зорієнтовані на результат навчальної діяльності учнів. У пояснювальній записці відображаються актуальність і мета навчального предмета, характеристика структури програми, особливості організації навчально-виховного процесу, критерії оцінювання навчальних досягнень, рекомендації щодо роботи з програмою. Структура навчальної програми має такі складові: клас (загальна кількість годин, кількість годин на тиждень, резервний час); виучувана тема та анотація до неї, кількість годин для вивчення; програма кожного класу побудована за тематичними блоками з відповідними рубриками (теорія літератури; міжлітературні зв’язки; міжпредметні зв’язки; наочність та ІКТ; для вивчення напам’ять); перелік художніх творів, з якого вчитель самостійно обирає для вивчення у класі, а також рекомендує до самостійного читання. У додатках до програми містяться: перелік навчальної та навчально-методичної літератури; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів для кожного класу; права та обов’язки вчителя.

Особливість організації навчального процесу в малочисельних школах полягає в тому, що реалізація навчальних програм може здійснюватися не в традиційному класі, а шляхом навчання в групах, сформованих за різними рівнем навчальних здібностей та розвитку. Багато залежить від методів, способів і форм навчання, пріоритет у виборі доцільності яких залишається за вчителем.Сьогодні особливих зусиль і майстерності потребує від педагогів робота в малочисельній школі. Під час такої роботи велике значення має організація навчального процесу в цілому й самостійних занять учнів зокрема. Багато залежить від методів і форм організації роботи. Саме вчитель сільської школи має досконало володіти методикою організації навчального процесу, в основу якої покладено індивідуальне навчання.
Завдання й запитання для самоконтролю

 1. У чому полягає творчий характер методики літератури?

 2. Визначте наукові й прикладні функції методики літератури.

 3. У чому полягає специфіка навчального предмета літератури?

 4. Назвіть види літературних занять.

 5. Яку роль в процесі вивчення літератури відіграє використання елементів компаративного аналізу художніх творів?

 6. Яким має бути сучасний учитель-словесник?

 7. Які напрями роботи щодо вдосконалення професійної майстерності вчителя-словесника є пріоритетними?

 8. Які психологічні й вікові особливості учня-читача слід враховувати у своїй роботі вчителю-словеснику?

 9. У чому полягає особливість організації навчального процесу в малочисельних школах?


Література

 1. Галич О. Теорія літератури : [підручник] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К., 2001.

 2. Гундорова Т. Тенденції розвитку художнього мислення (поч. XX ст.). / Т. Гундорова, Н. Шумило // Слово і час. – 1993. – № 1.– С. 55-67.

 3. Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: [монографія] / С.Я. Єрмоленко, Ін-тут укр. мови НАН України, Укр. наук.-вироб. центр «Рідна мова». – К.: Довіра, 2010. – 444 с.

 4. Задорожна С.В. Українська література (запитання і відповіді) / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – К. : Феміна, 1996.– 232 с.

 5. Іванишин П. Постмодернізм і національно-духовна ідентифікація. / П. Іванишин // Українські проблеми. – 1999.– №1-2. – С. 123-130.

 6. Кононенко А. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі / А. Кононенко // Українознавство. – 2006. – № 1. –
  С. 6-16.

 7. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – №10.

 8. Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору. / Л. Краснова. – Дрогобич, 1997. – 148 с.

 9. Кремень В.Г. Сучасна освіта в контексті реформування / В.Г. Кремень // Учитель. – 1999. – № 11-12. – С. 18-21.

 10. Марко В. Основи аналізу літературного твору. / В. Марко. // Дивослово. – 1999.– № 10. – С. 38–41.

 11. Масловська Т. Соціальна заангажованість літератури / Т. Масловська // Слово і час. – 1998.– № 9-10. – С. 33-44.

 12. Національна доктрина розвитку освіти // Книга вчителя української мови й літератури. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – С.12-29.

 13. Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000.

 14. Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти в Україні в умовах Болонського процесу / О. Савченко // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 115-118.

 15. Савченко О.Я. Фактори впливу на якість загальної середньої освіти в сільській місцевості / Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку : [зб. наук. праць] / О.Я. Савченко. – К. : КП ВД „Педагогіка”, 2000. – С. 11-20.

 16. Сазоненко І. Школа майбутнього / І. Сазоненко // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 102-106.

 17. Токар Л. Українознавство а системі наук і навчальних дисциплін. / Л. Токар // Освіта України. – 2003. – 19 вересня.

 18. Филипович Е.Д. Индивидуальные системы обучения для сельской начальной школы / Е.Д. Филипович // ИНФО. – 1997. – № 2. – С. 35.

 19. Цимбалюк В. Державні стандарти і українознавство / В. Цимбалюк // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 98-101.

 20. Шалагінов Б. Хто переможе? Проблема ціннісної мотивації у шкільному курсі літератури / Борис Шалагінов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – №6. – С. 86-91.

 21. Шуляр В.І. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція : [практико-орієнтована монографія] / В.І. Шуляр. – Миколаїв, 2006. – 96 с.

 22. Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури / В.І. Шуляр. – Х. : Вид. група „Основа”, 2009. – 121 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка