Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 сСторінка2/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.22 Mb.
#10535
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВСТУП

Метою підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури є вдосконалення професійної майстерності на основі сучасних підходів до змісту, форм і методів навчання, упровадження інноваційних технологій. Програма курсів відповідає сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу; форми та методи організації навчального процесу відображають розвиток методики викладання української мови та літератури.

Навчальний план розрахований на 144 години і складається з трьох модулів – соціально-гуманітарного, професійного та діагностико-аналітичного. Усього аудиторних годин – 72, годин для самостійної роботи – 72.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації надається можливість, відпрацювавши навчальні курси інваріантної складової, обирати за власним бажанням із запропонованої варіативної частини такі теми для поглибленого опрацювання: «Культура мовлення. Ділова українська мова», «Основи стилістики та літературного редагування», «Зміст і організація навчання рідної мови в умовах профільної освіти», «Формування професійної компетентності вчителя-словесника».

Організація самостійної роботи кожного педагога є важливим напрямом навчальної діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури. Науково-практичні матеріали мають на меті допомогти слухачам визначити пріоритети цієї роботи й поглибити науково-теоретичні знання із загальної, вікової педагогічної психології, психолого-педагогічних основ навчання й виховання дітей, ознайомити із сучасним змістом методики викладання української мови та літератури.

Самостійна робота передбачає поглиблення й закріплення теоретичних знань, формування практичних навичок, пов’язаних з педагогічною діяльністю вчителя-словесника, пошук найбільш ефективних методів навчання та виховання учнів, а також формування уміння вчителя працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, сучасного дидактичного матеріалу, змісту й форм навчання.

Розгляд кожної складової навчально-тематичного плану структуровано за такою схемою: зміст теми, план, тези, завдання й запитання для самоперевірки, рекомендована література.

Вимоги до підсумкової роботи, приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, подані в рекомендаціях, допоможуть слухачеві курсів підготувати творчу (проектну) роботу на основі узагальнення теоретичного матеріалу та власного досвіду практичної діяльності.


Інноваційні педагогічні технології
Самостійна робота


Педагогічна технологія – це сукупність засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання й виховання, що дозволяють успішно реалізовувати поставлені освітні цілі. Проектування педагогічних технологій – це дослідницька діяльність з питань розробки оптимальних дидактичних умов, що забезпечують максимальну реалізацію творчого потенціалу учнів і продуктивність навчання на основі зіставлення традиційних та інноваційних підходів і пошуків їх поєднання.

Серед технологій, що активно застосовуються в педагогічній практиці, можна виділити традиційні та інноваційні.

Під інноваційними процесами в освіті розуміють процеси виникнення, розвитку й проникнення в широку практику педагогічних нововведень. Впровадження інновацій у педагогічний процес навчального закладу покликане забезпечити підвищення якості навчання учнів або знизити витрати на досягнення значних результатів освіти.

Метою будь-якого нововведення є підвищення ефективності педагогічного процесу. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення, налаштованість на конструктивні дії в постійно оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.  Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, що:

 • збагачують навчальний процес за рахунок впровадження активних, аналітичних і комунікативних способів навчання;

 • забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу;

 • забезпечують становлення аналітичних, організаційних, проектних, комунікативних навичок;

 • розвивають здібності до прийняття правильних рішень у нестандартних ситуаціях;

 • є ресурсом для зміни змісту освіти й структури навчального процесу відповідно до міжнародних вимог;

 • підвищують показники досягнень структурних компонентів процесу технологізації навчання;

 • орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу.

Особливу увагу при проектуванні інноваційних педагогічних технологій необхідно приділяти чіткості й визначеності фіксації результатів, наявності критеріїв їхнього досягнення, покроковій і формалізованій структурі діяльності.
Завдання для самоконтролю

 1. Визначте життєвий цикл інновацій.

 2. Проаналізуйте зміст ключових понять: педагогічні теорії й системи, педагогічна технологія.

 3. Назвіть основні етапи розвитку технологічного підходу в освіті.

 4. Назвіть прийоми активізації творчого мислення учнів та подолання психологічних бар`єрів.


Література

 1. Ангеловски К. Учителя и инновации / К. Ангеловски. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.

 2. Бухвалов В.А. Алгоритм педагогического творчества / В.А. Бухвалов. – М.: Педагогика, 1993. – 221 с.

 3. Гільбух Ю.З. Інноваційний експеримент у школі / Ю.З. Гільбух, М.І. Дробноход. – К.: УІПКККО, 1994. – 90 с.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посібник] / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 5. Житник Б.О. Актуалізація особистісно-орієнтованного навчання. Методологічний аспект / Б.О. Житник. – Харків: Торсінг. – 2001.

 6. Життєва компетентність особистості : [науково-метод. посібник] / За ред. Л.В.Сохонь, І.Г.Єрмакова та ін. – К.: Богдана, 2003. – 520 с.

 7. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 8. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 141 с.

 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [Бібліотека з освітньої політики] / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 10. Ліговицький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем / А.О. Ліговицький . – К.: Техніка, 1997. – 210 с.

 11. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : [Рекомендації з освітньої політики]. – Київ: К.І.С., 2003. – С. 13–41.

 12. Пометун О. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [Бібліотека з освітньої політики] / [Під заг. ред. О.В.Овчарук]. – К.: К.І.С., 2004. – С. 66-72.

 13. Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [Бібліотека з освітньої політики] / [Під заг. ред. О.В.Овчарук]. – К.: К.І.С., 2004. – С. 16-25.

 14. Попова О.В. Ставлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті / О.В. Попова. – Харків: “ОВС”, 2001. – 256 с.

 15. Сучасні педагогічні технології : [навчальний посібник] / А.Нісімчук, О.Падалка, О.Шпак. – К.: Просвіта, 2000.

 16. Хомерики О.Г. Развитие школы как инновационный процесс : [методическое пособие для руководителей образовательных учреждений] / О.Г. Хомерики, М.М. Поташник, А.В. Лоренсов / [Под ред. М.М. Поташника]. – М.: Новая школа, 1994. – 64 с.

 17. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики / Н.Р. Юсуфбекова. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка