Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИСторінка11/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.22 Mb.
#10535
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИЗагальні вимоги
Підготовка й захист підсумкової роботи є заключним етапом навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підсумковою є самостійна робота, у якій на основі узагальнень теоретичного матеріалу та власного досвіду практичної діяльності визначаються наукові дослідження, сукупність яких можна класифікувати як теоретичне обґрунтування або методичне забезпечення актуальної проблеми.

Тема роботи обирається слухачем самостійно із запропонованого переліку, виходячи з його фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається, та узгоджується з викладачем.

У роботі повинні бути збалансовано представлені теоретичні засади проблеми, що вивчається, шляхи практичної реалізації накреслених рішень та можливі результати їхнього практичного здійснення.

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати думки; узагальнювати результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм, безпосередньо пов'язаних зі змістом теми, з огляду на те, щоб їхня загальна кількість не була надмірною.

Підготовка та написання підсумкової роботи має показати вміння слухача:

• використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для розв'язання певних педагогічних задач;

• аналізувати літературні, наукові джерела;

• узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід педагогічної діяльності;Структура підсумкової роботи

Робота повинна містити:

• титульний аркуш;

• зміст;


• вступ;

основну частину, що може складатися з декількох розділів (підрозділів);

• висновки та пропозиції;

• список використаних джерел.

Вимоги до змісту підсумкової роботи

Титульний аркуш оформлюється за встановленою формою.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (у разі необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів та підрозділів у тексті роботи.

Вступ розкриває сутність теми, стан наукового вивчення та практичного розв'язання обраної проблеми, її практичне значення, підстави й вихідні дані для розкриття теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета й завдання підсумкової роботи. Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта та предмета дослідження. Об'єкт – це загальний суспільно вагомий процес або явище, що утворює проблемну ситуацію, а предмет – конкретна проблема, що логічно входить до структури визначеного об'єкта. Саме предмет зумовлює тему підсумкової роботи, що вказується як заголовок роботи на титульному аркуші.

Основна частина підсумкової роботи може складатися з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі підсумкової роботи і цілком розкривати її зміст. Стиль викладення матеріалу основної частини характеризує вміння слухача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал відповідно до встановлених вимог.

У висновках підсумовуються одержані результати, дається узагальнена оцінка виконаної роботи та наводяться практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності педагогічних працівників, навчального процесу, управлінської діяльності у закладах та установах освіти з визначеної слухачем теми (предмета дослідження). Заключна частина дозволяє оцінити ступінь професійної підготовки та фахової зрілості слухача.

Після заключної частини наводиться список використаних джерел (вимоги до оформлення наведені далі).

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. До додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми, діаграми тощо. Бажано включати у додаток словник (глосарій) термінів (10–15 слів), що увійшли в основну частину, для пояснення ключових понять.Перелік посилань

Перелік використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці роботи. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на джерела наведеної інформації, які подаються у квадратних дужках із вказівкою на номер джерела та сторінку (якщо наводиться точна цитата або фактичні дані), наприклад, [30, 102].

Бібліографічні описи у списку використаних джерел подаються у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.
Технічні вимоги
Обсяг підсумкової роботи – 14–16 сторінок друкованого тексту. Додатки не входять до вказаного обсягу.

Робота виконується за допомогою комп'ютерної техніки у редакторі Word for Windows (або машинописним способом). Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Текст слід друкувати з одного боку аркуша білого паперу, додержуючись таких розмірів берегів: верхній та нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Набір тексту здійснюють через 1,5 міжрядкових інтервали (кегль 14). Колір тексту повинен бути однаковим упродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам.

Розділи й підрозділи повинні мати заголовки, їх слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої великої), не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками залишається такою, як у тексті.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1 см.

Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого вказується назва ілюстрації, наприклад, "Рис. 3.1. Схема розміщення...." Таблиці також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Слово "Таблиця ...." вказують один раз у правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ..." із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш головку таблиці допускається заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами.

У додатку вміщують матеріал, який є необхідним для повноти висвітлення результатів дослідження, але включення його до основної частини може заважати сприйняттю змісту роботи або занадто збільшувати її обсяг. Позначення додатків здійснюється великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Слово "Додаток" вказується посередині рядка, наприклад, "Додаток В". За наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка "Додатки", номер якої є останнім, що належить до обсягу роботи.
Зразок оформлення роботи за проектним методом

ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Факультет підвищення кваліфікації
Кафедра методики суспільно-гуманітарних дисциплін

Секція методики викладання мов і літератури

Проект

«Шляхи підвищення ефективності роботи

вчителя-словесника»

Тема роботи
____________________________________________________

Виконав: слухач курсів підвищення кваліфікації вчителів

________________________________

(ПІБ)

________________________________
(Посада слухача)

Місце роботи слухача ________________________________


Район
Рецензент ________________________________

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада рецензента)


Харків
Зразок оформлення роботи за проектним методом
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Факультет підвищення кваліфікації
Кафедра методики суспільно-гуманітарних дисциплін

(секція методики викладання мов і літератури)

Підсумкова робота
__________________________________________________________________________________________________________

(тема роботи)

Виконав: слухач курсів підвищення кваліфікації

________________________________

(П.І.Б.)

________________________________
(Посада слухача)

Місце роботи слухача ________________________________


Район
Рецензент ________________________________

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада рецензента)Харків

Приклади оформлення бібліографічного опису

літературних джерел, використаної літератури


Характерис-тика джерела


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Книги:

Один авторСтепаненко М. Рідне українське слово / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 392 с.

Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196 с.

Два автори

Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібн.] / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.

Три-чотири автори

Леонський В.Д. Організація тестування у загальноосвітньому навчальному закладі / В.Д. Леонський, М.С. Лавінський, Л.І. Паращенко. – К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2001. – 72 с.

Без автора

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / [за ред. М.І. Пентилюк та ін.]. – К.: Ленвіт, 2000. – 184 с.

Багатотомний документ

Вишня О. Твори: в 7 т. / Остап Вишня. – К.: Дніпро, 1965.

Т. 7: Фейлетони – Гуморески – Усмішки. 1952-1956. – 1965. – 426 с.


Словарь української мови: в 4 т. / [упор. Б. Грінченко]. – К. Наукова думка, 1996. –

Т. 2. – 1996. – 573 с.Словники

Словник труднощів української мови / [за ред. С.Я. Єрмоленко]. – К. : Генеза, 1989. – 267 с.


Частина книги, періодичного, продовжува-ного видання

Біляєв О.М. Зміст уроку мови / О.М. Біляєв // Українська мова й література в школі. – 2003. – №4. – С.2–7.

Коваленко Л. Незалежне оцінювання: результати і наслідки / Л. Коваленко // Методичні діалоги. – 2006. – № 7. – С. 4–7.

Авторефера-ти дисертацій

Мех Н.О. Структура лексико-семантичного поля «мова-слово» в українській поетичній мові ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н.О. Мех. – К, 2000. – 18 с.

Тематика підсумкових робіт,

індивідуальних та колективних проектів


 1. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку.

 2. Діалог у контексті педагогічної взаємодії.

 3. Розвиток критичного мислення школярів на уроці.

 4. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови.

 5. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури.

 6. Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках літератури.

 7. Робота над помилками на уроках літератури.

 8. Розвиток навичок аудіювання в учнів на уроках української мови.

 9. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу.

 10. Сучасне прочитання творів української літератури у школі.

 11. Робота над засвоєнням фразеологізмів на уроках української мови.

 12. Лінгвістичні ігри на уроках української мови.

 13. Формування культури ділового мовлення.

 14. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури.

 15. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури.

 16. Організація самостійної роботи учнів на уроках української літератури.

 17. Організація позакласних заходів з української мови та літератури.

 18. Вивчення творчості письменників української діаспори.

 19. Рольова гра на уроках літератури.

 20. Технологія особистісно орієнтованого навчання.

 21. Організація особистісно орієнтованого уроку в сучасній школі.

 22. Комунікативне спрямування навчання рідної мови.

 23. Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури.

 24. Використання міжлітературних зв’язків на уроках літератури в курсі пропедевтики.

 25. Використання міжлітературних зв’язків на уроках літератури в старших класах.

 26. Особливості вивчення ліричних творів модернізму на уроках літератури.

 27. Особливості вивчення епічних творів модернізму на уроках літератури.

 28. Особливості вивчення творчої біографії письменника на уроках літератури в старших класах.

 29. Oсобливості підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.


Критерії оцінювання підсумкових робіт,

індивідуальних та колективних проектів


 1. Актуальність обраної теми.

 2. Обсяг і структура роботи.

 3. Загальна характеристика поданого матеріалу (наукова новизна, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, методичне та практичне значення, повнота висвітлення обраної теми та ін.).

 4. Особиста точка зору автора на питання, що висвітлюються в роботі.

 5. Відповідність вимогам ділового мовлення.

 6. Дотримання вимог щодо оформлення списку використаних джерел.

 7. Наявність і характеристика додатків.

 8. Висновки (критичні зауваження, пропозиції щодо подальшого використання і оцінювання представленої роботи та ін.).Перелік освітніх сайтів
http://www.ministry.edu-ua.net/ – сайт Міністерства освіти і науки України. Структура і керівництво міністерства, нормативно-правові документи, укази і розпорядження, програма конференцій та семінарів.

http://www.oblosvita.kiev.ua/ – сайт Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

http://www.edu-ua.net/ – освітня українська мережа. Міністерство освіти, Інститут змісту і методів навчання, перелік серверів установ, підпорядкованих міністерству освіти України, та ін.

http://www.edu.kiev.ua/ – сервер Головного управління освіти Київської держадміністрації. Концепція інформатизації шкіл м. Києва телеконференції, адреси і телефони шкіл та ін.

http://www.ednu.kiev.ua/ – Educational Network Ukraine. На цьому сервері представлені всі українські інформаційні ресурси, пов’язані з освітою: організації, вищі навчальні заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, фанти, преса, виставки, конференції, фірми та ін.

http://weblist.gu.net/ – перелік усіх серверів України.

http://www.dlab.kiev.uа/ – сервер Першої української комп’ютерної дидактичної лабораторії. Дистанційне навчання комп’ютерних технологій, англійської мови та ін. Великий путівник по освітніх серверах Інтернету.

http://schoolnet.kiev.ua/ – різноманітне програмне забезпечення.

http://www.irf.kiev.ua/ – міжнародний фонд «Відродження».

http://el.visti.net/ – пошук в українських мережевих ресурсах.

http://www.olymp.vinnica.ua/ – усеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів «Олімп».

http://www.edu.kharkov.com/ – офіційний сайт Управління освіти Харківської міської ради.

http://www.kinder.ru/ – каталог дитячих ресурсів Інтернет. Сукупність класифікаційних посилань (захоплення, будинок і родина, наука, техніка, освіта, друзі по листуванню і т.п.). Дуже корисний ресурс не тільки для дітей, але і для батьків.

http://www.anriintern.com/ind.shtml – сервер безкоштовної дистанційної освіти (іноземні мови, хімія, психологія, програмування, фінанси, менеджмент багато чого іншого; майже три десятки курсів).http://www.kristti.kiev.ua/ – сервер Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Графік проведення курсів підвищення кваліфікації, графік проведення учнівських олімпіад (третій тур), нові надходження в бібліотеку та ін.

http://www.nbuv.gov.ua – електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, яка є найбільшою бібліотекою держави, комплексним бібліотечним, інформаційним, науково-дослідним, культурним і видавничим центром України, унікальним зібранням джерел інформації, що включає книги, журнали, автореферати дисертаційних досліджень, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети.

http://ukrlib.com.ua – UkrLib, найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури, яка включає велику кількість біографій українських письменників, рефератів та творів.

http://poetry.uazone.net – бібліотека української поезії, яка містить тексти поезій різних періодів, народних і сучасних пісень, а також переклади світової поезії.

http://www.internet.net/lib – Просвіта, електронна бібліотека українських творів, у якій розміщено велику кількість художніх творів українських письменників, біографічний матеріал, реферати, є пошук та посилання на інші подібні сайти.

http://ukrtown.com/library – бібліотека «Українського міста» (Чикаго), що вміщує українську класику, історію, пропонується перекладна література і фантастика.

http//ukrilt.kma.mk.ua – на сайті розміщено твори сучасних авторів, критичні та літературознавчі матеріали.

http://www.lib.org.ua – українська електронна бібліотека, де систематизовано дані з різних галузей. Вона має такі розділи: суспільні науки, політика, економіка, історія, культура, біографії, релігія, теологія, права людини.

http //www.ukrcenter.com – український центр, до складу якого входить Бібліотека, де представлено твори як українських, так і зарубіжних авторів, фольклорні твори, наукові праці та дослідження в галузі української мови. Виокремлено розділ поезій про українську мову.

http//books.ms.km.ua – на цьому сайті представлено твори репресованих авторів.

http //www uahistory c/b net – сайт містить електронні тексти з історії: Ілько Борщак, Рене Мартель «Іван Мазепа» (видання 1931 року), Михайло Грушевський «Ілюстрована історія України» (репринтне видання 1913 року), Орест Субтельний «Історія України» (видання 1991 року), Наталія Полонська-Василенко «Історія України» (видання 1995 року). Представлені також розділи «Історія української культури», «Побут», «Письменство», «Мистецтво», «Театр», «Музика» (видання 1937 року).

http://www.nbuv.gov.ua/eb/ukr.html – українська класика, рукописи, стародруки, яка містить такі видання: «Енеїда» Івана Котляревського, твори Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Михайла Петренка, Панаса Мирного, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Київські глаголичні листки (X ст.), Пересопницьке Євангеліє (1556-1561), Львівський Апостол.

http://lib.meta.ua – бібліотека на Меті, одна з найбільших в Інтернеті бібліотек української літератури, де подано велику кількість біографій українських прозаїків і поетів, рефератів і творів.

http://www.ukrlib.km.ru – Мережна бібліотека української літератури, одна з найбільших в Інтернеті бібліотек української літератури, де подано велику кількість біографій українських прозаїків і поетів, рефератів і творів.

http://www.ulif.org.ua – український лінгвістичний портал.

http://ae-lib.narod.ru – бібліотека світової літератури: оригінали та переклади.

www.ekniga.com.ua – літературна інформаційно-пошукова система-каталог.

http://ualogos.kiev.ua – електронне наукове фахове видання “Українознавство”.

http://www.novamova.com.ua – портал “Нова мова”: статті про мову, консультації, словники.

http://www.mova.info – лінгвістичний портал.

http://www.moba.kiev.ua – сайт про українську мову, містить унікальні словники.

http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia – Універсальний словник- енциклопедія (УСЕ), Енциклопедія політичної думки, 100 видатних імен України, Малий словник історії України.


http://www.litopys.org.ua/ukrmova/um.htm – з енциклопедії “Українська мова”.

http://poetry.uazone.net – бібліотека української поезії.

http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm – електронний підручник сучасної української мови.

http://ukrlife.org/main/cxid/1filolog.doc – застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога.

http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/antysurjyk.html – словник “Антисуржик”.

http://mova.info/wordlist.aspx?& – відкритий словник новітніх термінів.

http://dict.linux.org.ua/dict/other/dict10/index.html – словник “Чужеслов”.

http://dict.linux.org.ua/dict/other/SSR/index.html – приклади неправильного перекладу деяких російських ідіом та штампів.

http://mova.kreschatic.kiev.ua – уроки державної мови.

web-сайт КВНЗ «ХАНО» (www.edu-post-diploma.kharkov.ua)

web-сайт КВНЗ «ХАНО» (www.edu-teacher.kharkov.ua )

Для нотаток

Формування мовно-літературної компетентності вчителя: Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури / За загальною редакцією Н.В. Ганіної. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – [1- ше видання]. – 96 с.
Навчальний посібник містить зміст навчального матеріалу, спрямованого на формування мовно-літературної компетентності вчителя української мови і літератури, за темами професійного модуля навчально-тематичного плану, що розроблений згідно з програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, плани проведення семінарських та практичних занять, а також завдання та запитання для самоперевірки до кожної теми. Надаються рекомендації до підготовки та оформлення підсумкових робіт. До всіх тем пропонуються списки рекомендованої літератури.


Формування мовно-літературної компетентності вчителя

Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури

Відповідальний за випуск: Ганіна Н.В.,

ст. викладач кафедри методики

суспільно-гуманітарних дисциплін
Оригінал-макет: С.В. Семисошенко
Підписано до друку: 16.12.2010

Тираж: 500 прим.
Харківська академія неперервної освіти

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24,

тел./факс (057) 731-21-31

E-mail: onmibo@ukrpost.uaWeb-сайт: www.edu-post-diploma.kharkov.ua
Друк – СПДФЛ «Вежичанін»
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка