Навчальний посібник для перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у-уіі категорій за професійної програмою підвищення кваліфікціїСторінка1/9
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙЛошенюк В.Є.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Навчальний посібник

Рекомендовано Навчально-методичною радою Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації як навчальний посібник для перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців У-УІІ категорій за професійної програмою підвищення кваліфікції

Чернівці, 2003

ЗМІСТ
Передмова
І. Загальні положення модулю

ІІ. Тексти лекцій

 1. Державна економічна політика і механізм її формування

 2. Загальні засади економічного розвитку і формування ринку

 3. Регулююча роль держави в ринковій економіці

 4. Фінансова політика держави і фінансовий механізм

 5. Бюджет і бюджетний устрій України

ІІІ. Питання тестів
ІV. Література
V. Нормативно-правові документи


Передмова

Державне регулювання економіки покликане забезпечувати її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду.

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні організації з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінилися.

Процес регулювання економіки потребує виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових і управлінських заходів як складових ефективної реалізації політики суспільного розвитку.

Основною метою сучасного державного регулювання економіки є її переведення на інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне зростання і вкладень в інтенсифікацію ефективного використання вже створеного господарського потенціалу.

В Україні здійснюється економічна реформа. Тому сьогодні як ніколи потрібні зусилля для пожвавлення господарського життя з метою забезпечення стабілізації економіки та економічного розвитку. Орієнтація на такий результат передбачає використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного регулювання економіки.

Вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій державних інтересів.

Робоча програма курсу підготовлена відповідно до вимог державного стандарту навчання студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Значення цієї навчального модулю визначається особливостями сучасного перехідного періоду. Програмою передбачається вивчення наукових основ, методів, об'єктів, засобів і механізмів державного регулювання економіки. Основна увага приділяється аналізу практики регулювання відносин власності, інвестицій, розвитку галузей матеріального виробництва, ринків праці й фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків, охорони природи та раціонального природокористування.

І. Загальні положення модулю.

Мета та завдання модулю:

ознайомити слухачів з функціями держави щодо регулювання соціально-економічних процесів, сприяти свідомому і компетентному впровадженню державної економічної політики у відповідній сфері в практичну діяльність державних службовців, сформувати базис для подальшого самостійного вдосконалення професійної кваліфікації, необхідної для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень.

В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин. Виходячи з цього основними завданнями модулю є:


 • ознайомити із сучасними проблемами державного регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових умовах;

 • розкрити методологічні засади державного регулювання економіки — мету, принципи, функції;

 • розкрити засоби, сфери й об'єкти державного регулювання та його основний механізм;

 • показати сутність і специфіку розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління;

 • звернути увагу на закон, законодавчі акти і концептуальні підходи до створення державної системи економічного прогнозування та планування;

 • показати значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного рівня у процесі регулювання економіки;

 • сформувати навички самостійного аналізу та побудови логічних схем.


Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні:

• давати роз'яснення сутності державної економічної політики, функцій та ролі держави в макроекономічних процесах, пропонувати і обґрунтовувати визначення цілей та пріоритетів економічної політики, називати Інструменти їх реалізації;

• демонструвати розуміння основних засад фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування її бюджетної та податкової систем, розкривати шляхи використання закономірностей будови і функціонування системи державних фінансів у практиці фінансової роботи державного службовця;

• орієнтуватись в основах функціональної та інституціональної побудови ринку, окреслювати роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави;

• застосовувати економічні показники (критерії) для кількісного та якісного аналізу процесів розвитку суб'єктів економічних відносин галузі (сфери діяльності), при підготовці проектів та при здійсненні контролю управлінських рішень.

Сутність та наукові засади формування і реалізації економічної політики держави. Шляхи вироблення економічної стратегії визначення соціальне» економічної та політичної концепції розвитку країни, визначення головних напрямів і пріоритетів розвитку економіки, суб'єкти та об'єкт економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

Типи економічних систем та моделі ринкової економіки. Суб'єкти економічних відносин. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності. Особливості становлення ринкових відносин в Україні. Державне регулювання регіональної економіки, розмежування повноважень між центром і регіонами. Демонополізація, роздержавлення і приватизація - основні умови формування ринкової економіки в Україні. Ринкова інфраструктура: сутність, призначення та основні елементи Механізм функціонування ринку.

Необхідність регулюючої ролі держави в ринковій економіці. Економічні функції держави. Методи державного впливу на ринкову економіку. Адміністративні та економічні методи регулювання економіки Основні напрями і форми державного регулювання економіки: коротко- та довгострокове регулювання; регулювання інвестицій, кредиту, податків; регулювання цін та межі державного втручання в ціноутворюючі процеси; державне регулювання умов та оплати праці, регулювання інфляції тощо. Індикативне планування, регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Фінансова політика України на сучасному етапі, її основні напрямки. Фінансове планування. Зведений фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади і управління щодо загального управління фінансами. Правове регулювання фінансових відносин.

Структура бюджетної системи. Доходи та видатки бюджетів. Бюджетний процес. Бюджетна класифікація. Державні та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Внутрішні міжвідомчі фінансові відносини в Україні. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка