Навчальний посібник Чернівці Чернівецький національний університет 2012 удк [338. 487: 338. 5] (075. 8) Ббк 65. 497. 58 861я7Сторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.56 Mb.
#20956
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
В. І. Костащук
ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ

В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Навчальний посібник
Чернівці


Чернівецький національний університет

2012


УДК [338.487:338.5] (075.8)

ББК 65.497.58 – 861я7

К 71

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університетуімені Юрія Федьковича

Костащук В.І.

К 71 Економіка і ціноутворення в галузі туризму : навч.


посібник / В.І. Костащук. – Чернівці : Чернівецький нац.
ун-т, 2012. – 140 с.

У запропонованому виданні проаналізовано соціально-економічну сутність ціни, її вплив на розвиток туристичного підприємства, основні принципи і чинники? які визначають формування цін в туристичній галузі. Розглянуто основні методи формування цін на туристичний продукт. Розкрито вплив цінових ризиків та державного регулювання цін на цінову політику туристичних підприємств.

Для студентів географічних факультетів спеціальності „Туризмознавство (за видами)”.

УДК [338.487:338.5] (075.8)

ББК 65.497.58 – 861я7
© Чернівецький національний

університет, 2012

© Костащук В.І., 2012
ЗМІСТ
Вступ 6
1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ 8

1.1. Об’єкт і предмет курсу, його основні завдання 8

1.2. Ціна, як соціально-економічна категорія 10

1.3. Функції цін та ціноутворення 13

1.4. Вплив ціни на діяльність туристичних

Підприємств 16

Запитання для самоконтролю 21

Рекомендована література 21

Тестові завдання 22
2. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ,
ЯК ОБ’ЄКТ ЦІНОУТВОРЕННЯ 25

2.1. Соціально-економічна сутність

туристичного продукту та його структура 25

2.2. Структура ціни туристичного продукту 28

2.3. Вплив ціни на діяльність

туристичного підприємства 30

Запитання для самоконтролю 31

Рекомендована література 32

Тестові завдання 32

3. ПРИНЦПИ І ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

В ТУРИЗМІ, КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН 35
3.1. Особливості та принципи ціноутворення в туризмі 35

3.2. Цінова політика туристичного підприємства 38

3.3. Чинники, що впливають на формування

цін в туристичній сфері 40

3.4. Класифікація цін 41

Запитання для самоконтролю 46

Рекомендована література 47

Тестові завдання 47

4. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО

ПРОДУКТУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 49

4.1. Поняття про попит та пропозицію 49

4.2. Поняття про рівноважну ціну. Її зміна

залежно від взаємодії попиту і пропозиції 51

4.3. Поняття про корисність туристичного продукту 52

4.4. Пряма і перехресна еластичність попиту за ціною 53

4.5. Еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають 55

Запитання для самоконтролю 56

Рекомендована література 56

Тестові завдання 57
5. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН ЗА УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ 59
5.1. Соціально-економічна сутність ринкової конкуренції.
Її функції 59

5.2. Основні фори ринкової конкуренції61

5.3. Методи ціноутворення при врахуванні цін конкурентів63

5.4. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів 66

Запитання для самоконтролю 68

Рекомендована література 69

Тестові завдання 69
6. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО

ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЦІН 72

6.1. Маркетингова діяльність туристичного підприємства

та її вплив на формування ціни 72

6.2. Маркетингові стратегії формування цін 74

6.3. Стратегія знижок, дискримінаційні ціни 82

Запитання для самоконтролю 87

Рекомендована література 87

Тестові завдання 88

7. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ 90

7.1. Система методів ціноутворення 90

7.2. Параметричні методи ціноутворення і метод

статистичних ігор 95

7.3. Основи практичного ціноутворення 101

Запитання для самоконтролю 106

Рекомендована література 106

Тестові завдання 107
8. ЦІНОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ

НА ФОРМУВАННЯ ЦІН 109

8.1. Сутність цінового ризику та його функції 109

8.2. Чинники і причини виникнення цінових ризиків 112

8.3. Методи визначення цінового ризику 114

8.4. Напрями зниження рівня цінового ризику 116

8.5. Оцінка ефективності цінової політики туристичного
торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику 119

Запитання для самоконтролю 123

Рекомендована література 123

Тестові завдання 124


9. ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ

НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ 126

9.1. Соціально-економічна сутність інфляції.


Методи визначення темпів інфляції 126

9.2. Основні причини інфляції та її види 127

9.3. Антиінфляційна політика держави 132

Запитання для самоконтролю 134

Рекомендована література 134

Тестові завдання 135Вступ
Роль туризму для розвитку сучасної економіки важко переоцінити. За оцінками експертів для створення одного робочого місця в туризмі необхідне залучення в господарський обіг мінімум 20 працівників суміжних галузей. За останні 10 років пересічно річні темпи зростання туристичної галузі, за оцінками Всесвітньої туристичної організації становлять 5,1 %. Водночас пересічні темпи зростання світового господарства сягають тільки 1,5-2,0%, а для більшості економічно-розвинутих країн показник зростання ВВП менше 1% за рік. Туризм належить до провідних галузей економіки більшості економічно розвинених країн світу. Його частка в структурі ВВП сягає 5-15% і продовжує зростати.

Україна належить до країн, які володіють істотним економічним потенціалом для розвитку туризму і рекреації. На теренах держави є значні запаси унікальних бальнеологічних ресурсів, прекрасна природа, визначні пам’ятки історії та культури не тільки державного, але і світового значення. Ефективне використання наявних ресурсів неможливе без відповідних трудових ресурсів. Тому на разі для України актуальна проблема підготовки висококваліфікованих працівників у сфері надання туристичних послуг.

Однією з найважливіших кваліфікаційних характеристик фахівця з туризму   вміння встановлювати ціну на туристичні послуги. Адже ціна відображає процес сприйняття споживачами товару чи послуг, у ціну туристичного продукту включаються витрати, пов'язані з виробництвом, просуванням, розповсюдженням і продажем продукту, а також норми прибутку.

При встановленні ціни передусім враховуються характер конкуренції на відповідному туристичному ринку й аналіз цінової політики конкурентів. На ринку чистої конкуренції жоден окремо взятий покупець чи продавець не може сильно вплинути на рівень поточних ринкових цін. Підприємства на такому ринку не втрачають багато часу на розробку маркетингової стратегії.Об’єктом вивчення курсу «Економіка і ціноутворення в туризмі» є ціна туристичного продукту як соціально-економічна категорія.

Предметом вивчення даної дисципліни   аналіз принципів та факторів встановлення цін на туристичний продукт, а також набуття практичних навичок використання різних методів визначення цін.

Курс „Економіка і ціноутворення в галузі туризму” має прикладний характер, тобто дозволяє сформувати в майбутніх фахівців у сфері надання рекреаційно-туристичних послуг уявлення про ціну як результат взаємодії економічних процесів та вплив на неї різних чинників (географічних, політичних тощо), набути практичних навичок встановлення ціни на туристичний продукт, оволодіти основними методами встановлення цін у туризмі.


1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ
1.1. Об’єкт і предмет курсу, його основні завдання.

1.2. Ціна як соціально-економічна категорія.

1.3. Функції цін та ціноутворення.

1.4. Вплив ціни на діяльність туристичних підприємств.
1.1. Об’єкт, предмет курсу, та основні завдання курсу

Економіка і ціноутворення в туризмі”


Соціально-економічні умови розвитку туристичного комплексу України довели необхідність усебічної економічної підготовки фахівців для різних видів туристичної діяльності. Це, зокрема, підтверджується значними змінами соціально-економічних відносин у суспільстві та істотним розвитком світової економічної науки. Виникнення кризових явищ як у світовій так і національній економіці, їх взаємозв’язок та взаємозалежність також вимагають підвищення вимог до підготовки фахівців. У перспективі особливо цінні будуть фахівці які вміють прогнозувати кризові явища в економіці та розробляти заходи щодо запобігання їм та зменшення негативного впливу як на мікрорівні (рівні туристичного підприємства), так і на мезо - (галузевому), макро - (державному) та глобальному (світовому) рівнях. Особливо цінитимуться вміння визначати взаємозалежності в економічних процесах та їх вплив на розвиток тих чи інших складових туристичного комплексу.

Для цього необхідні всебічні знання з економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу та інших економічних дисциплін. В даному контексті необхідно розуміти соціально-економічну сутність економічних процесів, законів, термінів і категорій. Важливо також знати причинно-наслідкові зв’язки їх виникнення, перебігу та соціально-економічні наслідки.

Однією з найважливіших економічних категорій була, є і залишиться в перспективі категорія ціни. Важливість ціни та ціноутворення випливає перш за все із того, що ціна в економіці до певної міри є центром всіх соціально-економічних процесів. Власне соціально-економічна сутність ціни та її роль у розвитку туристичного підприємства буде розкрито в наступних параграфах і темах.

Неможливо уявити ефективну економічну діяльність суб’єктів туристичної діяльності без науковообгрунтованого формування цін на туристичний продукт. Тому в процесі професійної діяльності фахівці спеціальності «Туризмознавство (за видами)» неодмінно мають справу із визначенням ціни й потребують відповідної фахової підготовки. Ціна і ціноутворення   важливий напрямок господарської діяльності туристичного підприємства як окремого суб’єкту господарювання, так і ринку туристичних послуг загалом.

Ефективне визначення цін на туристичні послуги є основою економічного благополуччя та процвітання туристичних підприємств.

Сучасні економічні реалії України і відсутність досвіду господарювання в умовах ринкових відносин, що розвиваються, викликають великі труднощі у підприємств і окремих підприємців у справі правильної орієнтації в сучасному ціноутворенні. Однією з найбільш важливих проблем стало вільне ціноутворення. Тому виникає необхідність правильної орієнтації в ціновій кон’юнктурі туристичного ринку і проведенні власної, ефективної цінової політики.

Прикладний аспект процесу ціноутворення вимагає від фахівців вміння поєднувати теоретичні знання із практичними навичками формування цін як на окремі складові туристичного продукту, так і на нього загалом, а також врахування зовнішніх і внутрішніх чинників процесів ціноутворення.

Тому визначення ціни та проведення економічно-ефективної цінової політики на туристичному підприємстві є одними з основних кваліфікаційних вимог щодо спеціалістів даного профілю.Об’єктом вивчення курсу «Економіка і ціноутворення в туризмі» є ціна туристичного продукту як соціально-економічна категорія.

Предметом вивчення даної дисципліни   аналіз принципів і факторів встановлення цін на туристичний продукт, а також набуття практичних навичок використання різних методів визначення цін.

До основних завдань вивчення курсу „Економіка і ціноутворення в туризмі” належать:

- з’ясування сутності ціни, її видів та впливу на економічну діяльність туристичного підприємства;

- вивчення економічних процесів та їх впливу на формування цін на туристичний продукт;

- дослідження особливостей формування цін у туризмі в сучасних умовах господарювання;

- визначення основних принципів і факторів формування цін;

- оволодіння практичними навичками та методами формування цін у сучасних умовах господарювання.
1.2. Ціна як соціально-економічна категорія
Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари.

Завдяки цінам людина розподіляє свої доходи з метою максимального задоволення власних потреб. Слід зазначити, що рівень цін прямо впливає на рівень задоволення окремими членами суспільства потреб, а отже і на рівень їх життя. Однак збільшення кількості грошей у членів суспільства не завжди приводить до поліпшення рівня їхнього життя. Завдячуючи цінам в громадян будь якої країни завжди є вибір щодо отримання тих чи інших благ.

У загальному вигляді ціна   це кількість грошей, які продавець просить за продукт чи послугу.

Ціна на будь-який продукт чи послугу є результатом компромісу між споживачем (покупцем) і виробником (продавцем) продукту. Цей компроміс досягається в результаті поєднання двох протилежних за своєю соціально-економічною сутністю процесів: споживач старається купувати якомога дешевше; виробник – продавати, якомога дорожче.

Спільним і для споживача, і для виробника є те, що вони в результаті стараються отримати максимальний економічний зиск. Споживач, зекономивши на купівлі дешевшого блага, має змогу отримати додаткові блага. Продавець, продавши дорожче, може отримати більше грошей, що дозволить йому в кінцевому результаті також отримати більше благ.

Тому в сучасних умовах ціна є центром економічної діяльності та основним засобом перерозподілу благ між членами суспільства.

Для споживача в широкому розумінні ціна  - це сума тих благ, які споживач віддає в обмін на право володіння або використання певного (купленого) блага. При цьому необхідно зауважити, що це також є витрата певної частки праці споживача, спрямованої на отримання певного доходу.

Однак на практиці трапляються такі випадки, коли вартість одного товару (тобто затрати суспільно необхідного часу) перевищує вартість іншого, але ринкова ціна його менша. Це пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на товари. У нашому випадку ціна другого товару більш висока через те, що попит на нього перевищує пропозицію, а отже, його ціна вища від вартості. Існують ще й інші фактори, які не пов’язані з вартістю, але впливають на ціну товару.

Отже, ціна є грошовим вираженням вартості товару лише в тому випадку, коли існує рівновага між попитом і пропозицією. В інших випадках коливання цін спричиняється не вартістю, а іншими причинами. Тому потрібне більш універсальне визначення ціни: ціна   це грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

Виробник,встановлюючи ціну прагне максимально перевищити затрати на створення блага та отримати максимальний прибуток (доход). Завдяки поєднанню ефективної цінової та фінансової політики суб’єкти господарювання можуть: 1) закуповувати необхідні для господарської діяльності сировину та матеріали; 2) накопичувати фінансові ресурси для модернізації та розширення бізнесу; 3) виплачувати заробітну плату найманим працівникам; 4) сплачувати державі податки та здійснювати необхідні соціальні платежі; 5) отримувати прибуток, як винагороду за підприємницьку діяльність.Отже під ціною слід розуміти кількість грошей, яку виплачує покупець продавцю, що досягається в результаті взаємної згоди і виражається в затратах праці, як покупця так і продавця (виробника) та відмові від певної кількості інших благ.

Ціна   один з найважливіших елементів комплексу туристичного маркетингу і найбільш гнучкий його елемент. На відміну від властивостей туристичного продукту, ціну можна швидко змінити.

За умов командно-адміністративної економіки формування цін відбувалося в рамках чисто фінансового підходу, тобто вони встановлювалися в основному виходячи з витрат і рентабельності.

Запровадження та розвиток ринкових відносин, істотні та швидкі зміни економічного середовища змінила стан справ: інфляція, зростання цін на сировину, контроль за цінами, загострення конкуренції, зниження купівельної спроможності   усі ці фактори посилили стратегічну роль ціноутворення для будь-якого туристичного підприємства.

Система цін організовує господарський процес у такий спосіб, що кожен учасник сам вирішує, який внесок він хоче зробити в економіку - з урахуванням того, що він може реалізувати (продати) свій вклад за ціну, яка влаштовуватиме його як покупця і, відповідно, з свого боку придбати товари та послуги, що пропонуються іншими. Ця система настільки природна для ринкової економіки, що зазвичай її розглядають як таку, що не потребує доведень. Насправді ж система цін є результатом тривалого розвитку, який поступово привів до сьогоднішніх ринкових реалій і весь час продовжує вдосконалюватися.

На рівні туристичної фірми ціна відграє подвійну роль: вона є інструментом стимулювання попиту й одночасно являє собою головний фактор довгострокової рентабельності.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 1106
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
1106 -> Ніколаєнко с.І. кандидат психол наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін двнз «Українська акдемія банківської справи Національного банку України»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка