Навчальна програмаСкачати 201.92 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір201.92 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин


"Затверджую"

Декан факультету

проф.Мальський М.З.

_____________________

"___"__________ 2009 р.
Навчальна програма

Дисципліна (спецкурс/спецсемінар): “РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ В РАМКАХ СОТ

Спеціальності: 030403 - Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація: зовнішня торгівля

Факультет: міжнародних відносин

Форма навчання: денна№ семеструКількість аудиторних годин

В тому числі:

Кількість годин самостійної роботи

Контрольні роботи

КонсультаціїКурсовий проект (курсова робота)

Заліки

Іспити

лекції

практичні, семінарські

лабораторні роботи7

54

36

18
36
517

Всього

54

36

18
36
517

Розглянуто Рекомендовано

на засіданні кафедри вченою радою факультету

"_31_"__серпня_ 2009 р. "___"_____________ 2009 р.

Завідувач кафедри Голова ради

проф. Грабинський І.М. проф. Мальський М.З.

____________________ ___________________

Львів, 2009

1. Загальні положення щодо вивчення дисципліни

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ В РАМКАХ СОТ


  1. Актуальність та значення курсу. Наддержавне регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами в сучасних умовах глобалізації економічних процесів має великий вплив на національні економіки. Дослідження методів, інструментів та напрямків регулювання міжнародної торгівлі є особливо актуальним у процесі інтеграції України у світовий економічний простір та її приєднання до системи ГАТТ/СОТ.
  1. Об’єктом вивчення у даному курсі є:

а) система ГАТТ/СОТ;

б) інші регіональні, галузеві та глобально-універсальні інституції;

в) економічно розвинені країни;

г) країни з перехідною економікою;

д) країни, що розвиваються.


  1. Предметом вивчення у даному курсі є:

а) міжнародна торгівля товарами, послугами, сільськогосподарською продукцією, правами інтелектуальної власності, пов’язані з торгівлею інвестиційні аспекти тощо;

б) принципи, механізми та правила ГАТТ/СОТ;

в) стратегія і тактика багатосторонніх торговельних переговорів;

д) проблеми міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин та перспективи його зміцнення
  1. Метою вивчення даного курсу є: ознайомлення студентів з базовими принципами функціонування, механізмами та правилами міжнародних регулюючих торговельних організацій, особливо ГАТТ/СОТ, та вивчення їх впливу на міжнародну торгівлю.
  1. Методами вивчення курсу є:

а) лекційні заняття;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота вдома з навчальною літературою та методичними матеріалами;

г) самостійна робота у бібліотеці з науковою літературою;

д) самостійна робота в комп’ютерному класі з інформаційними ресурсами Інтернет та електронними базами даних.
1.6. Даний предмет пов’язаний з іншими предметами. До їх числа входять такі попередні курси: макроекономіка, мікроекономіка; основи економічної теорії, державне регулювання економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

Предмет пов’язаний із такими паралельними курсами: міжнародні валютно-кредитні відносини, міжнародний бізнес, торговельна політика.

Предмет є основою для таких наступних курсів: інвестиційна діяльність у світовій економіці, сучасні міжнародні ринки капіталу,.
1.7. Міжсесійний контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю: опитування, самостійні роботи, тестові контрольні роботи на 8 і 16 тижнях навчання.

Після вивчення курсу студенти складають іспит. Допуск до іспиту отримують студенти, які не мають пропусків і незадовільних оцінок або ліквідували свою заборгованість.

Під час іспиту оцінюють:

а) знання, набуті студентами, про функціонування СОТ;

б) вміння користуватися інструментарієм регулювання міжнародної торгівлі на міждержавному рівні;

в) навички формування стратегії та тактики проведення багатосторонніх торговельних переговорів.

Іспит проводиться у письмовій формі на основі екзаменаційних білетів, затверджених на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин та підписаних завідувачем кафедри і викладачем, який приймає іспит. Рівень знань оцінюється за шкалами оцінювання: вузу, національною та ECTS.
1.8. Технічною базою для вивчення курсу є графопроектор для демонстрування прозірок, комп’ютерна техніка для користування світовою комп’ютерною сіткою Internet.
1.9. Після вивчення курсу студенти повинні:

а) знати основні принципи та положення ГАТТ/СОТ;

б) знати особливості регулювання міжнародної торгівлі товарами, послугами, сільськогосподарською продукцією, текстилем та одягом, продукцією інтелектуальної власності, регулювання інвестиційної діяльності;

в) знати механізми врегулювання суперечок в рамках СОТ;

г) правила СОТ щодо країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою;

д) умови, процедури та проблеми приєднання України до СОТ;

е) вміти використовувати інструменти регулювання міжнародної торгівлі на міждержавному рівні;

є) вміти користуватися положеннями ГАТТ/СОТ для просування товарів на світові ринки та захисту національних інтересів;

ж) володіти методикою проведення багатосторонніх торговельних переговорів.
2. Зміст дисципліни

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ В РАМКАХ СОТ
2.1. Зміст лекцій

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Формування наддержавного регулювання міжнародної торгівлі (2 год.)


Актуальність та значення курсу для підготовки спеціалістів з міжнародних економічних відносин. Предмет, об’єкт та завдання вивчення курсу. Структура курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін. Характеристика літератури, рекомендованої для вивчення курсу.

Система наддержавного регулювання міжнародної торгівлі: доцільність, сучасний стан, тенденції, перспективи.

Проблеми формування і розвитку системи наддержавного регулювання міжнародної торгівлі.

Інституційне оформлення системи наддержавного регулювання міжнародної торгівлі: глобально-універсальні, регіональні, галузеві регулюючі інституції.


Тема 2. Генеральна Угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Зміст правил і принципи ГАТТ (2 год.)

Передумови та причини підписання ГАТТ. Країни-засновники ГАТТ. Міжнародна торговельна організація (МТО): доцільність створення, причини провалу проекту створення МТО.

Цілі, завдання, правовий механізм ГАТТ.

Характеристика раундів багатосторонніх торговельних переговорів в рамках ГАТТ.

Структура ГАТТ.

Комплекс правил багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. Режим найбільшого сприяння (РНС) в торгівлі. Національний режим.

Преференційність тарифного регулювання експорту та імпорту в рамках ГАТТ/СОТ.

Нетарифні бар’єри в системі ГАТТ/СОТ. Кількісні обмеження імпорту та експорту. Антидемпінгові та компенсаційні заходи. Принцип транспарентності.

Правило недискримінації та ринкова ефективність.
Тема 3. Уругвайський раунд багатосторонніх торговельних переговорів та його головні наслідки. Світова організація торгівлі (2 год.)

Основні наслідки Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: зниження середніх митних тарифів, нетарифні бар’єри, сфера послуг, сільське господарство, торгівля текстилем та одягом, захист прав інтелектуальної власності, застосування санітарних та фітосанітарних заходів, правила походження і процедури ліцензування імпорту, пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи, врегулювання суперечок.

Марракеська угода про створення Світової організації торгівлі. Причини та основні цілі створення СОТ. Ключові питання, які покликана вирішувати СОТ. Головні відмінності механізмів функціонування та інструментів діяльності СОТ у порівнянні з ГАТТ.

Організаційна структура СОТ. Умови та процедура приєднання до системи ГАТТ/СОТ.

Структура угоди про заснування СОТ. Сутність правил СОТ.

Ведення дво- та багатосторонніх торговельних переговорів.


Тема 4. Регулювання міжнародної торгівлі товарами (4 год.)

Сучасний стан і тенденції міжнародної торгівлі товарами. Характеристика багатосторонніх угод з торгівлі товарами.

Фундаментальні принципи уніфікованих міжнародних правил торгівлі товарами: принцип недискримінації, принцип транспарентності, принцип доступу до ринку, принцип узгодження торговельних умов.

Тарифне регулювання торгівлі товарами в рамках ГАТТ/СОТ. Розклади поступок країн. “Зв’язані” тарифні рівні.

Механізми та умови застосування нетарифного регулювання торгівлі товарами в рамках ГАТТ/СОТ. Скасування кількісних обмежень. Винятки з принципу недискримінації. Торговельні заходи захисту вразливих секторів економіки. Спеціальні умови застосування правил ГАТТ відносно менш розвинених країн.

Умови та правила застосування урядами надзвичайних заходів захисту від імпорту.


Тема 5. Регулювання міжнародної торгівлі послугами (2 год.)

Стан і тенденції міжнародної торгівлі послугами. Специфіка та класифікація послуг як предмета торгівлі.

Значення та структура Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС). Основні правила торгівлі послугами. Регулювання специфічних сфер послуг: авіаперевезення, телекомунікації, фінансові послуги. Національні розклади послуг.

Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку послуг.


Тема 6. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією (2 год.)

Роль сільського господарства у світовій економіці. Необхідність захисту національних сільськогосподарських виробників.

Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією до та після Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів.

Сфера застосування та структура Угоди про сільське господарство. Уніфіковані правила забезпечення доступу до ринку. Експортні субсидії. Внутрішня підтримка в рамках Угоди про сільське господарство. Недоліки Угоди про сільське господарство.

Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку сільськогосподарської продукції.
Тема 7. Регулювання міжнародної торгівлі текстилем та одягом (2 год.)

Сучасний стан міжнародної торгівлі текстильною продукцією та одягом. Особливості лібералізації міжнародної торгівлі текстильною продукцією та одягом. Механізм інтеграції сектора текстильних виробів та одягу до ГАТТ 1994.

Угода про текстиль і одяг СОТ. Тарифне та нетарифне регулювання. Захисні заходи.

Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку текстилю та одягу.


Тема 8. Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (2 год.)

Вплив прав інтелектуальної власності на міжнародну торгівлю.

Передумови включення прав інтелектуальної власності до системи світової торгівлі. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), її структура.

Об’єкти інтелектуальної власності і міжнародні стандарти щодо наявності, сфери дії та використання прав інтелектуальної власності. Процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Проблеми та перспективи гармонізації стандартів з охорони прав інтелектуальної власності.
Тема 9. Технічні стандарти та санітарні і фітосанітарні норми у регулюванні міжнародної торгівлі (2 год.)

Запровадження технічних стандартів та санітарних і фітосанітарних норм у міжнародній торгівлі.

Регулювання застосування технічних бар’єрів у торгівлі в системі ГАТТ/СОТ. Основні правила. Угода про технічні бар’єри у торгівлі СОТ.

Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. Їх основні елементи. Врегулювання суперечок.

Проблема міжнародної торгівлі генетично модифікованими продуктами.
Тема 10. Правила визначення країни походження товару (2 год.)

Важливість уніфікації правил визначення походження товару. Принципи застосування правил визначення походження.

Методика визначення походження товару: продукція, повністю отримана або вироблена в країні, та продукція, яка пройшла значну переробку в країні.

Положення Кіотської конвенції щодо процедури визначення країни походження товару. Критерії визначення країни походження при переробці товару: зміна тарифної класифікації, критерій адвалорного відсотка, критерій операцій з виробництва чи переробки.

Угода про правила визначення походження СОТ. Гармонізація правил визначення походження в системі ГАТТ/СОТ. Преференційні правила визначення походження.
Тема 11. Субсидії та компенсаційні заходи в регулюванні міжнародної торгівлі (2 год.)

Поняття субсидій та компенсаційних заходів. Регулювання в рамках системи ГАТТ/СОТ.

Принципи визначення адресності субсидії. Заборонені субсидії, субсидії, що дають підставу для вжиття заходів, субсидії, що не дають підстави для вжиття заходів. Визначення “серйозної шкоди”.

Етапи проведення розслідування щодо виявлення наявності, ступеня та наслідків субсидії. Тимчасові заходи та добровільні зобов’язання. Накладення і стягнення компенсаційних мит. Врегулювання суперечок.

Спеціальний і диференційний режим для країн, що розвиваються.
Тема 12. Демпінг та антидемпінгове регулювання (2 год.)

Визначення демпінгу в системі ГАТТ/СОТ. Форми демпінгу.

Міжнародні правила щодо застосування антидемпінгових заходів. Роль та функції Комітету з антидемпінгової практики СОТ.

Етапи проведення антидемпінгового процесу. Процедура ініціювання антидемпінгового розслідування: ініціювання ex officio та подання письмової заяви уповноваженому органу. Прийняття рішення про ініціювання розслідування. Поняття попереднього та остаточного антидемпінгового розслідування. Підстави призупинення антидемпіногового розслідування. Етап завершення антидемпіногового розслідування.

Способи визначення нормальної вартості товару. Розрахунок експортної ціни товару та демпінгової маржі. Поняття “матеріальн шкоди” та визначення маржі заниження ціни.

Застосування попередніх та остаточних антидемпінгових заходів. Сутність та основні риси антидемпінгового мита.


Тема 13. Врегулювання торговельних суперечок в СОТ (2 год.)

Сутність торговельних суперечок, причини виникнення, важливість їх вирішення. Принципи врегулювання суперечок.

Еволюція врегулювання суперечок: положення ГАТТ, вдосконалення в Угоді про заснування СОТ.
Тема 14. Стан і проблеми взаємопогодженого міжнародного регулювання торгівлі та інвестицій (2 год.)

Взаємозв’язок торгівлі та інвестицій в процесі інтернаціоналізації. Сутність і мотивація прямих іноземних інвестицій, їх вплив на економіку країн. Масштаби та структура міжнародного інвестування.

Регулювання прямих іноземних інвестицій на національному рівні.

Міжнародні правила інвестування. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи СОТ. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації.


Тема 15. Конкурентна політика в процесах лібералізації міжнародної торгівлі (2 год.)

Політики конкуренції в ринковій економіці. Характеристика ключових рис основних ринкових структур. Поняття досконалої та недосконалої конкуренції. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія. Основні напрями сучасної конкурентної політики.

Вплив лібералізації торгівлі на політику конкуренції. Завдання лібералізованої торговельної політики та політики конкуренції. Необхідність інтеграції політики конкуренції та торгівлі на сучасному етапі.

Застосування політики посилення міжнародної конкуренції в системі ГАТТ/СОТ. Аргументи на користь багатосторонньої угоди про конкурентну політику.


Тема 16.Міжнародна торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища (2 год.)

Промисловий розвиток, міжнародна торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища.

Природоохоронні положення в угодах СОТ. Інституційне забезпечення роботи СОТ з питань охорони навколишнього середовища. Проблемні питання взаємозалежності розвитку міжнародної торгівлі та стану навколишнього середовища.

Перспективи регулювання екологічних питань у СОТ.


Тема 17. Проблеми міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин та перспективи його зміцнення (2 год.)

Основні проблеми подальшого розвитку системи багатостороннього регулювання у рамках ГАТТ/СОТ: взаємозв’язку торгівлі та навколишнього середовища, регулювання інвестицій і конкурентної політики, трудових стандартів, регіональних торговельних угод; питання реформування Антидемпінгового кодексу. Проблема міжнародного регулювання електронної торгівлі.

Суперечності національних інтересів країн з правилами ГАТТ/СОТ.
2.2. Зміст практичних і семінарських занять
Тема 1. Аналіз становлення наддержавного регулювання міжнародної торгівлі. Формування системи ГАТТ/СОТ (2 год.)

Проблеми формування і розвитку системи наддержавного регулювання міжнародної торгівлі. Інституційне оформлення системи наддержавного регулювання міжнародної торгівлі: глобально-універсальні, регіональні, галузеві регулюючі інституції.

Передумови та причини підписання ГАТТ. Цілі, завдання, правовий механізм ГАТТ. Структура ГАТТ.

Комплекс правил багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. Режим найбільшого сприяння (РНС) в торгівлі. Національний режим.

Преференційність тарифного регулювання експорту та імпорту в рамках ГАТТ/СОТ.

Причини та основні цілі створення СОТ. Ключові питання, які покликана вирішувати СОТ. Головні відмінності механізмів функціонування та інструментів діяльності СОТ у порівнянні з ГАТТ.

Організаційна структура СОТ. Умови та процедура приєднання до системи ГАТТ/СОТ.

Структура угоди про заснування СОТ. Сутність правил СОТ.


Тема 2. Характеристика раундів багатосторонніх торговельних переговорів ГАТТ (2 год.)

Характеристика раундів багатосторонніх торговельних переговорів в рамках ГАТТ.

Основні наслідки Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: зниження середніх митних тарифів, нетарифні бар’єри, сфера послуг, сільське господарство, торгівля текстилем та одягом, захист прав інтелектуальної власності, застосування санітарних та фітосанітарних заходів, правила походження і процедури ліцензування імпорту, пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи, врегулювання суперечок.

Марракеська угода про створення Світової організації торгівлі.


Тема 3. Аналіз регулювання міжнародної торгівлі товарами (2 год.)

Сучасний стан і тенденції міжнародної торгівлі товарами. Характеристика багатосторонніх угод з торгівлі товарами.

Фундаментальні принципи уніфікрваних міжнародних правил торгівлі товарами: принцип недискримінації, принцип транспарентності, принцип доступу до ринку, принцип узгодження торговельних умов.

Тарифне регулювання торгівлі товарами в рамках ГАТТ/СОТ. Розклади поступок країн. “Зв’язані” тарифні рівні.

Механізми та умови застосування нетарифного регулювання торгівлі товарами в рамках ГАТТ/СОТ. Скасування кількісних обмежень. Винятки з принципу недискримінації. Торговельні заходи захисту вразливих секторів економіки. Спеціальні умови застосування правил ГАТТ відносно менш розвинених країн.

Умови та правила застосування урядами надзвичайних заходів захисту від імпорту.


Тема 4. Аналіз регулювання міжнародної торгівлі послугами (2 год.)

Стан і тенденції міжнародної торгівлі послугами. Специфіка та класифікація послуг як предмета торгівлі.

Значення та структура Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС). Основні правила торгівлі послугами. Регулювання специфічних сфер послуг: авіаперевезення, телекомунікації, фінансові послуги. Національні розклади послуг.

Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку послуг.


Тема 5. Аналіз регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією, текстилем та одягом (2 год.)

Роль сільського господарства у світовій економіці. Сфера застосування та структура Угоди про сільське господарство. Уніфіковані правила забезпечення доступу до ринку. Експортні субсидії. Внутрішня підтримка в рамках Угоди про сільське господарство. Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку сільськогосподарської продукції.

Сучасний стан міжнародної торгівлі текстильною продукцією та одягом. Особливості лібералізації міжнародної торгівлі текстильною продукцією та одягом. Угода про текстиль і одяг СОТ. Проблеми та перспективи лібералізації світового ринку текстилю та одягу.
Тема 6. Аналіз торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (2 год.)

Вплив прав інтелектуальної власності на міжнародну торгівлю.

Передумови включення прав інтелектуальної власності до системи світової торгівлі. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), її структура.

Об’єкти інтелектуальної власності і міжнародні стандарти щодо наявності, сфери дії та використання прав інтелектуальної власності. Процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Проблеми та перспективи гармонізації стандартів з охорони прав інтелектуальної власності.

Тема 7. Технічні бар’єри та стандарти, торговельні засоби захисту ринку. Правила визначення країни походження товару (2 год.)


Запровадження технічних стандартів та санітарних і фітосанітарних норм у міжнародній торгівлі, регулювання їх застосування. Проблема міжнародної торгівлі генетично модифікованими продуктами.

Поняття субсидій та компенсаційних заходів. Регулювання в рамках системи ГАТТ/СОТ. Принципи визначення адресності субсидії. Заборонені субсидії, субсидії, що дають підставу для вжиття заходів, субсидії, що не дають підстави для вжиття заходів. Визначення “серйозної шкоди”. Накладення і стягнення компенсаційних мит.

Демпінг та антидемпінгове регулювання. Етапи проведення антидемпінгового процесу. Способи визначення нормальної вартості товару. Розрахунок експортної ціни товару та демпінгової маржі. Поняття “матеріальн шкоди” та визначення маржі заниження ціни. Застосування попередніх та остаточних антидемпінгових заходів. Сутність та основні риси антидемпінгового мита.

Угода про правила визначення походження СОТ. Гармонізація правил визначення походження в системі ГАТТ/СОТ. Преференційні правила визначення походження. Методика визначення походження товару. Критерії визначення країни походження при переробці товару.

Процедури врегулювання торговельних суперечок.

Тема 8. Дослідження взаємозв’язку міжнародної торгівлі та інвестицій. Конкурентна політика (2 год.)


Взаємозв’язок торгівлі та інвестицій в процесі інтернаціоналізації. Сутність і мотивація прямих іноземних інвестицій, їх вплив на економіку країн. Масштаби та структура міжнародного інвестування. Регулювання прямих іноземних інвестицій на національному рівні. Міжнародні правила інвестування.

Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи СОТ. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації.

Політики конкуренції в ринковій економіці. Основні напрями сучасної конкурентної політики. Вплив лібералізації торгівлі на політику конкуренції. Завдання лібералізованої торговельної політики та політики конкуренції. Необхідність інтеграції політики конкуренції та торгівлі на сучасному етапі.

Застосування політики посилення міжнародної конкуренції в системі ГАТТ/СОТ. Аргументи на користь багатосторонньої угоди про конкурентну політику.Тема 9. Аналіз проблем регулювання міжнародної торгівлі. Україна в СОТ (2 год.)


Основні проблеми подальшого розвитку системи багатостороннього регулювання у рамках ГАТТ/СОТ: взаємозв’язку торгівлі та навколишнього середовища, регулювання інвестицій і конкурентної політики, трудових стандартів, регіональних торговельних угод; питання реформування Антидемпінгового кодексу. Проблема міжнародного регулювання електронної торгівлі.

Суперечності національних інтересів країн з правилами ГАТТ/СОТ.

Етапи вступу України до СОТ. Наслідки вступу України до СОТ для різних секторів національної економіки України.
3. Навчально-методична література

Наведена нижче навчальна, наукова та методична література є у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, бібліотеці факультету міжнародних відносин, у Науковій бібліотеці НАН України ім. В.Стефаника.

Методичну літературу рекомендуємо придбати студентам самостійно, оскільки вона буде потрібна студентам під час підготовки до практичних занять упродовж усього навчання.
 1. 3.1. Основна навчальна література

 2. 1. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Знання, 2008. – 330с.

 3. 2. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2006. – 704 с.

 4. 3. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібн. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

 5. 4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І.Кредісова: Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажим. – К.: Знання, 2006. – 448 с.

3.2. Додаткова навчальна та наукова література

 1. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За ред. Циганкової Т.М. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

 2. Макогон Ю. В. Некоторые проблемы вступления Украины во Всемирную торговую организацию // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. трудов. – Донецк, 2002. – С.19-27

 3. Осика С.Г. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи / С.Г.Осика, В.В.Коновалов, А.С.Осика. –– К.: УАЗТ, 2000.

 4. Осика С.Г., Оніщук О.В., Осика А.С., П`ятницький В.Т., Штефанюк О.В. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі. –– К.:УАЗТ , 2000.–– 288с.

 5. Осика С.Г., П`ятницький В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. –– К.: УАЗТ, 2000. –– 204с.

 6. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі: Підручник.-К.: “К.І.С.”, 2001.–431с.

 7. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с.

 8. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах –– К.: УАЗТ, 2000.

3.3. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. – офіційний сайт Світової організа­ції торгівлі.

 2. – офіційний сайт Світового банку.

 3. – офіційний сайт Європейського Союзу.

 4. – офіційний сайт Організації еко­номічного співробітництва і розвитку.

 5. – офіційний сайт Верховної Ради України.

 6. – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

Програму склала: к.е.н., доцент Горін Наталія Вікторівна


Програма затверджена на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 31 серпня 2009 р. Протокол № 1.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка