Навчальна програма



Скачати 256.4 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір256.4 Kb.
#10917


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту

Факультет економіки і підприємництва


Кафедра економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

________________М.Кулік



"_____"____________2011р.

Система менеджменту якості



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Мікроекономіка»

(за кредитно-модульною системою)



Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Курс – 2 Семестр – 3
Аудиторні заняття – 34 Диференційований залік – 3 семестр

Самостійна робота – 20

Усього (годин/кредитів ECTS) – 54/1.5

Індекс Н7-6.030601-1/11-2.4.3

Н7-6.030601-2/11-2.4.3

Н7-6.030601-3/11-2.4.3


СМЯ НАУ НП 11.01.01-01-2011

Навчальна програма дисципліни «Мікроекономіка» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів №НБ-7-6.030601-1/11, №НБ-7-6.030601-2/11, №НБ-7-6.030601-3/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент», «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Навчальну програму розробила

доцент кафедри економіки ____________________________З.Філатова


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри економіки, протокол № 14 від «22» березня 2011 р.
Завідувач кафедри __________________________________В.Щелкунов

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 «Менеджмент» – кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, протокол № 14 від 04 квітня 2011 р.

Завідувач кафедри___________________________________В.Новак

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 «Менеджмент» – кафедри логістики, протокол № 21 від 18 квітня 2011 р.

Завідувач кафедри___________________________________М.Григорак
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту, протокол № 26 від 26 квітня 2011 р.

Голова НМРР ____________________________________О.Бондаренко



УЗГОДЖЕНО

Декан ФЕП

_______________ О.Ареф’єва


" 29 " квітня 2011 р.

УЗГОДЖЕНО

Директор ІЕМ

_______________ В.Матвєєв


" 28 " квітня 2011 р.



Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік



Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка .................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця..

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ......................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни …………………………….…..

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ....................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів .........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ......................................

2. Зміст навчальної дисципліни .......................................................................

2.1. Модуль №1 «Основи теорії ринку та поведінки споживача й виробника»

2.2. Модуль №2 «Підприємство на різних типах ринку………………………..

3. Список рекомендованих джерел ……………….........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ………………………


4

4

4



4

4

5



6

6

6



7

9

10




1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є однією з базових дисциплін, які формують економічний потенціал майбутнього спеціаліста економічного профілю. Її вивчення базується на знанні філософії, основ економічної теорії, та економіко-математичних методах.

На базі здобутих знань з дисципліни «Мікроекономіка» фахівець у своїй професійній діяльності може вирішувати такі професійні задачі:

- дозволяє студентам оволодіти основними прийомами мікроекономічного аналізу;

- здійснювати координацію діяльності окремих економічних суб’єктів на ринку;

- обґрунтувати ціноутворення в умовах різних ринкових структур;

- обґрунтовувати оптимальний вибір раціональних напрямів використання факторів виробництва: праця, земля та капітал.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни “Мікроекономіка” є пізнання економічних закономірностей і передумов формування свідомого вибору дії окремими суб’єктами, що господарюють в умовах обмеженості ресурсів; розкриття економічного підґрунтя раціональної поведінки виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів.



1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головні задачі навчальної дисципліни «Мікроекономіка» полягають у вивченні сутності й особливості поведінки окремих економічних суб’єктів:



  • вивчається механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами;

  • вивчаються економіко-математичні моделі які допомагають пояснити дії окремих економічних суб’єктів і зробити відповідний прогноз на майбутнє;

  • вивчаються конкурентні ринки;

- формується вміння самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки пов’язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем в ринкових умовах.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Мікроекономіка» студент повинен:

знати:

- термінологію, особливості та основні прийоми мікроекономічного аналізу;

- цілі та функції економічних операцій;

- методи для дослідження зв’язків між такими економічними величинами як ціна та обсяги товарів, що купуються та продаються;

- ринки факторів виробництва ;

- методи визначення ефективності виробництва;

- обмін та ефективність розподілу ресурсів.

вміти:

- вільно оперувати економічними поняттями дисципліни;

- самостійно виконувати техніко – економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом та обґрунтуванням раціональних та ефективних рішень на рівні виробника і споживача ресурсів.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 1 «Основи теорії ринку та поведінка споживача й виробника» студент повинен:

знати:

- природу та визначення предмету «Мікроекономіка»;

- поняття попиту, функції та закон попиту;

- цінові та нецінові фактории попиту;

- поняття пропозиції та закон пропозиції;

- цінові та нецінові фактори пропозиції;

- рівновага на ринку;

- різновиди еластичності;

- теорія поведінки споживача;

- поняття та параметри виробничої функції;

- фактори впливу на виробничу функцію;

- загальний, середній та граничний продукт;

- витрати виробництва;

вміти:

- аналізувати ринкове середовище господарювання домогосподарств та підприємств;

- знаходити ринкову рівновагу попиту та пропозиції;

- приймати управлінські рішення у короткостроковому та довгостроковому періоді;

- максимізувати корисність домогосподарств;

- визначати поняття і параметри виробничої функції;

- визначати фази графіків «сімейства» кривих загального, середнього і граничного продукту;

- розраховувати витрати на виробництво.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 2 «Підприємство на різних типах ринку» студент повинен:

знати:

- поведінку підприємства в умовах досконалої конкуренції;

- поведінку підприємства на ринку монополістичної конкуренції;

- конкурентну структуру ринку факторів виробництва;

- поведінку підприємства на ринку факторів виробництва досконалої та недосконалої конкуренції;

- поведінку підприємства на ринку праці;

- ринок капіталу і конкурентну стратегію підприємства на цьому ринку;

- загальну рівновагу та ефективність;



вміти:

- моделювати поведінку підприємства на різних типах ринків;

- самостійно вирішувати задачі з аналізу факторів виробництва;

- самостійно визначати ефективність розподілу ресурсів;

- визначати оптимальний розподіл продуктів серед споживачів;

- визначати ефективність економіки за Паретто;

- визначати ефективність економіки за діаграмою Еджворта.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Економіка і фінанси підпри-ємства

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Основи теорії ринку та поведінки споживача й виробника»

Тема 2.1.1. Предмет і метод мікроекономіки. Теорія поведінки споживача

Поняття мікроекономіки як наукової дисципліни. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Суб’єкти мікроекономіки. Методи мікроекономічного аналізу.

Основи теорії поведінки споживача. Поняття потреби та її групи. Споживацькі переваги. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності економічного блага.

Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості. Окремі випадки кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від’ємною корисністю. Види поверхонь кривих байдужості для перерахованих вище благ.

Гранична норма заміщення благ (MRS). Гранична корисність (MU). Бюджетні обмеження споживача. Лінія бюджетних обмежень. Вплив зміни доходу споживача, системи оподаткування, субсидій, квот тощо на положення бюджетної лінії. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживчого кошика. Методи знаходження точки рівноваги.

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід – споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна – споживання». Крива індивідуального попиту.

Ефект заміщення та ефект доходу. Парадокс Гіффена. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом. Рівняння Слуцького. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.



Тема 2.1.2. Попит, пропозиція і їх взаємодія. Еластичність попиту і пропозиції

Ринковий попит як сума індивідуальних попитів. Функція попиту, крива попиту. Фактори, що приводять до переміщення кривої попиту. Закон попиту.

Ринкова пропозиція. Крива пропозиції. Функція пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Закон пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Механізм встановлення ринкової рівноваги.

Поняття надлишку споживача та надлишку виробника. Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податки, квоти та тарифи, державний та приватний сектор. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.

Поняття «еластичності» для загального випадку. Цінова еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Точкова і дугова еластичність попиту. Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв’язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність пропозиції і фактори, що на неї впливають. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.



Тема 2.1.3. Теорія поведінки виробника

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткотерміновий та довготерміновий періоди функціонування фірми.

Поняття та параметри виробничої функції. Способи побудови виробничої функції. Основні властивості виробничих функцій. Сукупний (ТР), середній (АР), граничний (МР) продукти змінного фактору виробництва у короткотерміновому періоді. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу (MRTSLK) і навпаки (MRTSKL). Постійний, спадний та зростаючий ефект від збільшення масштабу виробництва.

Тема 2.1.4. Витрати і випуск. Рівновага виробника

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Сукупні (ТС), постійні (FC), змінні (VC) і граничні (МС) витрати. Оптимальний обсяг виробництва при якому фірма мінімізує витрати.

Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових витрат та їх види. Поняття із окости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Рівновага виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника як принцип найменших витрат. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.



2.2. Модуль №2 «Підприємство на різних типах ринку»

Тема 2.2.1. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Сукупний, середній та граничний дохід конкурентної фірми. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми. Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва фірми.

Пропозиція фірми та ринкова пропозиція. Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та довготермінова рівновага фірми. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки.

Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва та витрати. Економічна доцільність реклами. Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

Тема 2.2.2. Олігополістичний ринок

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана. Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс…». Основний зміст нецінової конкуренції.

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання олігополії.

Тема 2.2.3. Монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні.

Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Варіанти збитковості чистого монополіста. Економічні наслідки монополізму. Причини Х-неефективності.

Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.



Тема 2.2.4. Ринок факторів виробництва. Ціноутворення на ринку ресурсів

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обгрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обгрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці.

Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Монопсонія. Формування заробітної плати на ринку монопсонії. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі.

Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.



Тема 2.2.5. Загальна рівновага та ефективність

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса. Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето. Ефективність та економіка добробуту. Парето – ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій Хікса. Діаграма Еджворта. Ресурсні обмеження економіки. Ефективність виробництва. Крива ефективності виробництва. Крива виробничих можливостей. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги. Негативні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Андреюк Н.В. Навчальний посібник. К:Кондор, 2006. 175 с.

3.1.2.Базілінська О.Я., Мініна О.В. Навчальний посібник. Мікроекономіка.-К.: Центр навчальної літератури, 2008.-348с.


      1. Задоя А.О. Навчальний посібник. Мікроекономіка.-К.: «Знання», 2005.-210 с.

3.1.4. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Навчальний посібник.-К: “Центр навчальної літератури” 2005.-349 с.

3.1.5. Мочерний С.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. -К.: ВЦ «Академія», 2009.-640с

3.1.6. Рудий М.М. Навчальний посібник. -К.: Каравела, 2010.-360с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Вечканов С.Г., Вечканова Г.Р. Завтра екзамен. 7-е изд. СПб: Питер, 2008.-288с.

3.2.2. Гальчинський А. Теорія грошей. Навчально-методичний посібник. –К.:Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.-411с.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки






























































































































































































































































(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки





































































































































































































(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


























































































































(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну



Дата внесення зміни

Дата

введення зміни



Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного



































































































































































































































































































(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН




Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник













Узгоджено













Узгоджено













Узгоджено













Узгоджено















Каталог: bitstream -> NAU -> 10026
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 256.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка