Науково-методичний супровід упровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній простір гімназіїСкачати 346.11 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір346.11 Kb.
#10846
Ворожеєва Зоя Олександрівна,

Володарська гімназія «Софія»,

заступник директора з НВР

Науково-методичний супровід упровадження

інноваційних інформаційно-комунікаційних

технологій в освітній простір гімназії

Анотація

Автор статті пропонує досвід у створенні моделі науково-методичного супроводу впровадження ІКТ у освіту гімназії. У статті постає проблема інформатизації навчального процесу, зміцнення інноваційного та творчого потенціалу гімназії, формування еліти інформаційного суспільства. Поступово автор статті доводить, що саме забезпечення інформатизації освітнього середовища створює позитивний імідж прогресивного навчального закладу освіти.Ключові слова: інформатизація, Інтернет, портфоліо, комп’ютер, сайт, ключова компетентність, предметні компетенції, методичний кейс, новітні технології.

Актуальність теми «Науково-методичний супровід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній простір гімназії» зумовлена часом, у якому ми живемо. Інформаційно-комунікаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають модель суспільства завтрашнього дня. Тим більше професія вчителя вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття його потреб і відповідного коригування своєї роботи. Також в умовах інформаційного суспільства зростає роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки вчителів, оскільки саме вони відігрівають одну із ключових ролей у вихованні підростаючого покоління, людей нової генерації, які здатні жити і творчо діяти у мінливих умовах. У галузі освіти інформаційно-комунікаційні технології знаходять застосування в багатьох напрямах діяльності, зокрема оновлюється зміст освіти, започатковується та розвивається дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відеоконференції, вебінари, Інтернет - форуми тощо. Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі адміністрації навчального закладу, зокрема пошуку й упровадження методик інноваційних технологій в управлінській діяльності, вищого рівня та якості запровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську сферу. Без управління процесом будь-які інновації в навчальному закладі приречені. Це справедливо і для інновацій, пов’язаних з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у процес управління навчальним закладом. Без усвідомлення проблем і завдань «навіщо нам це потрібно?» і «що це дасть?» не можна розраховувати на серйозні перетворення в освітньому просторі навчального закладу та колективі. Адміністрація нашої гімназії керувалась гаслом «Власний приклад», що стало рушійною силою впровадження ІКТ як у навчальній, так і виховній та методичній діяльності педагогів.

Головним завданням сучасного навчального закладу є турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому. Відтак, управлінська діяльність, методична робота покликані допомогти спрямувати учителя до особисто орієнтованої творчої діяльності, скоротити відстань від суто теоретичного питання “що робити?” до практичного “як робити?” Сприяти педагогу в цьому - провідна функція внутрішкільної методичної роботи та управління закладом. Надихати особистість на творчу працю – найголовніший обов’язок керівника. На сучасному розвитку освіти вагомою складовою професійної компетентності вчителя є досконале володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Одним із основних напрямів роботи Володарської гімназія «Софія» є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу управління закладом і навчально-виховний процес. Перед адміністрацією гімназії постала ціла низка завдань: технічне забезпечення навчального закладу, модернізація комп’ютерної структури, освоєння, встановлення й налаштування програмного забезпечення, комп’ютерна грамотність кадрів, використання необмеженого простору глобальної мережі Інтернет та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності. У процесі переводу гімназії в режим розвитку ми керувалися наступним алгоритмом поступових рішень і дій:


 • формування єдиного колективу педагогів, що зможе переорієнтувати

навчально-виховний процес на становлення життєстійкої особистості,

здатної продуктивно мислити і бути конкурентоспроможною; • аналітична робота з виявлення ключових завдань і актуальних питань; вироблення конкретних управлінських дій з реалізації інноваційних напрямів діяльності;

 • корекційна робота, проектування подальшого розвитку гімназії.

На перше місце винесено потребу педагогів у підвищенні особистої професійної компетенції, бажання бути готовими та здатними діяти в сучасних педагогічних процесах. Результати діагностики та анкетування й обумовили вибір конкретної програми дій. Терміни її реалізації – з вересня 2004 року по травень 2014 року. Всі зусилля педагогічного колективу сконцентрувалися на рішенні проблеми «Інноваційний розвиток освітнього простору гімназії за рахунок впровадження сучасних педагогічних ідей, інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій».

Завдання, які постали перед колективом гімназії

1.Вивчити наукові джерела щодо формування інформаційної компетентності, доцільності вибраної проблеми.

2.Організувати діяльність учителів та навчально-виховний процес в інноваційному режимі.

3.Стимулювати творчу активність гімназії через новітні методи надання навчальної інформації.

4.Забезпечити умови для проведення уроків нового типу, які дозволяють розширити та удосконалити педагогічну діяльність учителів, сприяти їхньому професійному вдосконаленню та творчому зростанню.

5.Стимулювати учнів до опанування новизни, сприяти здійсненню апробації їхніх компетенцій.

6. Провести моніторингові процедури по всіх векторах управлінської діяльності.

Основні цілі.

1.Підвищити кваліфікаційний рівень педагогів.

2.Створити банк начальних презентацій, електронних посібників, програм, власних розробок педагогів.

3.Створити електронний банк уроків та позакласних заходів, розроблених вчителями навчального закладу.

4. Активізувати видавничу діяльність педагогів у межах поширення передового педагогічного досвіду.

Інформаційно-комунікаційні технології сприяють максимальному подоланню наявних протиріч, бо їх пріоритетність визначається за такими показниками: • мотивація та запровадження ІКТ в управління ЗНЗ і педагогічну практику;

 • інформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології, знання новаторських методів роботи;

 • зорієнтованість на власну творчість, спрямованість на експериментальну діяльність;

 • готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом і організацією інформаційно-комунікаційних технологій;

 • володіння практичними навичками освоєння вдосконалених інформаційно-комунікаційних технологій.

Безумовно, результат залежить від реального рівня використання ІКТ у навчальному закладі, бажання адміністрації й колективу постійно удосконалювати і розвивати інформаційне забезпечення всіх освітніх процесів. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють ефективніше реалізовувати бібліографічну, дослідницьку діяльність, а також здійснювати збір, накопичення та обробку інформації, створювати фонд науково-методичної інформації. Беззаперечно, що ІКТ сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості й розвитку дітей.. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем.

В управлінській діяльності використання ІКТ здійснюється через

 • ведення та оформлення внутрішньошкільної документації (звіт за необхідним запитом), електронної системи документообігу (комплекс робіт із документами: прийом, реєстрація, розсилка, контроль виконання, формування справ, зберігання та повторне використання документації, довідкова робота);

 • створення та використання бази даних учителів та учнів гімназії;

 • створення та використання інформаційної бази гімназії;

 • моніторинг діяльності вчителів та учнів;

 • створення та використання інформаційної бази даних мікрорайону гімназії;

 • проведення педагогічних рад, методичних семінарів, конференцій;

 • комп’ютерне тестування й контроль знань;

 • оперативне управління навчальним закладом шляхом передачі термінової інформації через програму Skype, електронну пошту, сайт гімназії;

 • використання мережі Інтернет (сайт гімназії, електрона пошта, електронна газета, дистанційна освіта, використання електронних бібліотек, пошукових систем);

 • налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними закладами у рамках освітнього округу;

 • анкетування та тестування працівників гімназії та учнів.

У навчальній діяльності можливості ІКТ реалізуються через

 • обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • використання електронних навчальних програм з усіх предметів;

 • комп’ютерне тестування й контроль знань;

 • користування каталогами й замовлення книг у публічних бібліотеках через мережу Інтернет;

 • використання учнями матеріалів, опублікованих в Інтернеті, для підготовки доповідей і рефератів;

 • публікацію власних творчих здобутків, методичних доробок, дидактичних розробок на освітніх сайтах та порталах;

 • власну видавницьку діяльність за допомогою використання новітніх комп’ютерних поліграфічних програм (незалежна учнівська газета гімназії «Софіти», 400 примірників у місяць; електронна газета, яка створена за допомогою хмарних технологій);

 • користування електронними текстами художніх творів, електронними енциклопедіями, словниками, довідниками (Інтернет, нетбук).

Також був створений конкретний, поетапний план впровадження і реалізації можливостей ІКТ у багатовекторний освітній простір гімназії, цільова програма інформатизації навчального закладу, розроблена стратегія діяльності гімназії у цьому напрямі.

План використання інформаційно-комунікаційних технологій

в НВП і основні його етапи.

1. Діагностичний етап

2004-2005р.р. – анкетування учнівського, учительського та батьківського колективу гімназії. Вивчення рівня обізнаності педагогічного колективу із проблемою. Виявлення проблем і зондування розуміння вивченої проблеми і освітнього поля ІКТ. Виявлення питань для вивчення, висвітлення досвіду з цієї теми. Підготовка до складання плану реалізації проблемної теми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес». Вибір напрямів діяльності, ознайомлення з теорією питання. Складання планів самоосвіти вчителів. Створення інформаційно-комп’ютерного масиву (нормативна та наукова база, вивчення теоретичних матеріалів, діагностика учасників НВП, навчання вчителів, створення творчої групи, визначення основних напрямів діяльності, перспективна програма реалізації ІКТ в НВП, методичний семінар «Пріоритетні напрями впровадження ІКТ в НВП, досвід вітчизняних та зарубіжних педагогів», педагогічна рада «Ефективність впровадження ІКТ на уроках»). Відвідування уроків та позакласних заходів, створення картотеки власного досвіду. Педагогічні читання «Вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження ІКТ в роботу навчального закладу». Створення інструментарію для діагностики, вироблення критеріїв діагностичної оцінки.

2. Теоретичний, інформаційно-аналітичний етап

2006-2008 р.р. – педагогічна рада «Завдання колективу в роботі над єдиною методичною темою», засідання методичної ради «Пріоритетний вектор у оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями – самоосвіта й самореалізація усіх учасників НВП». Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи, створення каталогів і технологічних карт, навчально-методичного комплексу з зазначеної проблеми, оформлення динамічних стендів. Освоєння можливостей інформаційно-комунікаційних технологій. Опрацювання ресурсів глобальної мережі Інтернет. Поточна діагностика, експертиза результатів, апробація комп'ютерних програм з базових дисциплін, створення медіатеки власної електронної продукції, впровадження проектної технології у поєднанні з гнучкими можливостями ІКТ, відкриті уроки та позакласні заходи з використанням ІКТ для шкіл району, створення відеофільму про школу, проведення районного семінару директорів «Подорож у світ комп'ютерних технологій», методичного семінару «Самоосвіта та саморозвиток педагогів – пріоритетний напрямок у оволодінні інформаційно – комунікаційними технологіями», педради - педагогічної трибуни «Зернини педагогічного досвіду» (узагальнення ПДД, круглий стіл з обміну досвідом). Організація роботи гуртка «Інтершкола», створення моделі управління школою в контексті інформатизації, використання презентаційного середовища, підключення до мережі Інтернет, поповнення комп’ютерно-технічної бази, відеоконференція, присвячена 50-річчю школи, педрада «Роль ІКТ в адаптації учнів до вимог сучасного соціуму». Робота над створенням електронних портфоліо вчителів та адміністрації, методичних кейсів, вивчення і використання програми Public Relations, робота освітнього округу в контексті використання ІКТ та ДО-технології, системне використання Інтернет - ресурсів, методичний семінар «Моделювання сучасного уроку у вимірі використання можливостей ІКТ», педрада-звіт творчих груп «Школа у творчому пошуку». Виставка напрацювань творчих педагогів. Проведення методичних тижнів, створення творчого проекту педагога –майстра педагогічної праці.

3. Корекційно – діяльнісний, практичний етап

2009-2010 р.р. - засідання методичної ради, семінар-практикум «Активні форми та умови використання ІКТ в освітньому просторі гімназії». Подальше опрацювання всіх ресурсів ІКТ та ДО-технології. Пропаганда роботи за новітніми технологіями, випуск методичних бюлетенів. Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду. Проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Виставка науково-методичних матеріалів. Створення сайтів та блогів вчителів, апробація власної електронної продукції, проведення майстер-класу замдиректора навчального закладу з НВР для шкіл освітнього округу, створення сайту школи, проведення декади інформатики у школі, педрада «ІКТ як засіб формування освітнього простору школи», методична конференція «Використання програмного забезпечення в навчально-виховній діяльності», районний методичний семінар для замдиректорів з УВП «До-технологія та ІКТ у дії». Методична конференція «Педагогічне сяйво». Очно-дистанційні курси при ДО ІППО, спілкування з навчальними кабінетами ДО ІППО через форум сайту інституту, активна участь учнів і вчителів в Інтернет-конкурсах, використання програми Skype, створення електронних робіт з гіперпосиланнями. 2010 рік – зміна статусу навчального закладу, організація гімназії.

4. Підсумковий, узагальнюючий етап

2011-2014 р.р. – педагогічна рада «Якість освіти у гімназії у спектрі використання можливостей ІКТ», рейтингові контрольні роботи, аналіз стану справ на підсумковому етапі, експертне оцінювання результатів роботи над проблемою. Методична рада «Організація роботи щодо підвищення професійної майстерності, педагогічної компетентності вчителів гімназії», діагностика педагогічної роботи вчителів. Круглий стіл «Проблеми удосконалення сучасного уроку» (вимоги до сучасного уроку, вибір технологій, урахування особливостей сучасної дитини). Здійснення альтернативного навчання. Мережева і суміжна технології (освоєння простору платформи Moodle, flash-технології, розробка анімаційних модулів, створення відеофільмів і кліпів, участь у он-лайн спілкуванні з кабінетами ДО ІППО, вебінарах). Робота динамічної групи щодо проблем апробації передового досвіду. Проведення методичного семінару-педагогічної реклами «Інноваційний пошук учителя. Парад персональних навчальних проектів, створених на вікі–сайті», методичного семінару – практикуму «Технологія створення персональної вікі - сторінки та власного блога, мережевого щоденника. Методи інтеграційної роботи на освітніх порталах і сайтах, педрада «Творчий звіт вчителів гімназії щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі». Публікації творчих доробок вчителів у професійних журналах, на освітніх сайтах та порталах. Створення та друк авторських посібників. Проведення конференції усього загалу гімназії, присвяченої 55-річчю навчального закладу. Виставка напрацювань педагогічних технологій гімназії, реклама і пропаганда методичних досягнень колективу навчального закладу.

Розуміючи, що авторитет гімназії – це перш за все міцні знання його вихованців, ми спрямували свою діяльність на розвиток творчої, натхненної, кропіткої праці вчителів, її поєднання з творчим потенціалом учнів. Головний напрям – створення такого інноваційного середовища, у якому об’єднані всі інтелектуальні ресурси навчального закладу. По-перше, це підвищення якості освіти у гімназії та забезпечення таких навчальних результатів, які б відповідали розвитку особистості та потребам суспільства; по-друге, удосконалення фахової освіти та кваліфікації педкадрів, створення організаційних умов задля безперервного вдосконалення професійної майстерності, педагогічної техніки, науково-дослідницької культури, рефлексивної, інформаційної діяльності вчителів; по-третє, активне впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методик; по-четверте, комп’ютеризація НВП, втілення профільного навчання.Результат, на який ми очікуємо: формування молодого покоління, здатного навчатися протягом життя, конкурувати у нових економічних та соціальних умовах сучасності, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учасникам навчально-виховного процесу. Основна домінанта діяльності: формування інноваційного стилю навчального закладу.

Безумовно, ефективність управління навчальним закладом значною мірою залежить від інформаційної культури педкадрів та рівня науково-методичного супроводу прогресивних інноваційних процесів у освіті гімназії. Ми постійно працюємо над удосконаленням і розвитком інформаційного забезпечення процесу управління, проектуємо комплекс та систему збору, обробки, збереження чітко визначеної інформації. Це стало рушійною силою впровадження ІКТ в інформаційному середовищі й освітньому просторі навчального закладу. Тому у гімназії розроблено модель упровадження ІКТ в управлінську діяльність.Основними формами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є:

 1. Створення медіацентру, діяльність якого полягає в

 • технічному забезпеченні проведення уроків з використанням ІКТ;

 • організації позаурочної діяльності учнів (створення проектів і презентацій, гурткова робота);

 • організації самостійної роботи педагогів (самоосвіта, робота з інформаційними ресурсами);

 • наданні різних інформаційних послуг;

 • технічному забезпеченні роботи в мережі Інтернет;

 • наданні консультацій з питань ІКТ.

 1. Організація роботи творчої групи вчителів, основними завданнями якої є:

 • визначення можливостей, які надають інформаційні технології щодо вдосконалення викладання навчальних предметів;

 • систематизація наявних надбань, розробка, методичних указівок щодо їх використання в навчально-виховному процесі;

 • створення електронних бібліотек та кейсів;

 • розробка дидактичних і методичних матеріалів з навчальних предметів;

 • визначення можливостей і підходів до подальшого застосування комп’ютерних програм, що були дані на апробацію, організація апробації нових ППЗ;

 • визначення шляхів створення і поповнення медіатек;

 • визначення можливостей і підходів до подальшого застосування комп’ютерних програм, що були дані на апробацію, організація апробації нових ППЗ;

 • створення і супровід анотованого списку Інтернет - ресурсів.

 1. Налагодження роботи інформаційно-аналітичного центру з:

 • інформаційно-аналітичного й довідково-статистичного забезпечення гімназії;

 • створення медіатеки методичного досвіду педагогічних працівників;

 • пропаганди досягнень учнів і вчителів гімназії, систематизації нормативно-правової документації навчального закладу;

 • представлення результатів роботи в діаграмах, схемах, таблицях;

 • розробки й створення банків педагогічної інформації, збору й одержання постійної необхідної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у гімназії, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу й управління;

 • висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу.Модель упровадження ІКТ в управлінську діяльність має такі складові:

1. Використання ІКТ у внутрішньошкільному контролі. Важливим елементом складного динамічного процесу управління навчальним закладом є аналіз рівня навчально-виховної роботи. Контрольно-аналітична діяльність з використанням ІКТ - основне джерело інформації про педагогічну систему в цілому та основний регулятор можливих відхилень у її функціонуванні, один із видів управлінської діяльності, який виконує роль зворотного зв’язку між системою ВШК та всіма елементами гімназії. Активне використання інформаційно-комунікаційних технологій - основа для педагогічного аналізу та моніторингу педагогічної діяльності, вагоме підг’рунтя для вирішення цілої низки нагальних завдань: створення оптимальних умов для розвитку навчального закладу; забезпечення взаємодії між ланцюгами НВП; єдність ВШК з самоаналізом і самоконтролем учасників НВП; втілення в життя поєднання ВШК і суспільно-державної експертизи. Наприклад, активно використовуються можливості інформаційно – комунікаційних технологій при проведенні аналізу результатів діагностування за основними напрямами: вивчення позитивного досвіду вчителів; надання вчителю необхідної методичної допомоги; моніторинг якості знань учнів, розвитком їх ключових компетентностей; оцінювання роботи вчителя при черговій атестації; кваліметрична оцінка діяльності вчителів; робота з обліковою та навчальною документацією.

2. Використання ІКТ під час звітування гімназії. Діяльність навчального закладу постійно потребує різного роду звітувань. Відтак, збереження статистичних даних, різного роду довідок і методичних матеріалів значно полегшує такий вид роботи й забезпечує його оперативність. Уся інформація по гімназії зберігається на сервері, відповідно систематизується й узагальнюється за категоріями. Крім того, уся інформація подається у вигляді таблиць, графіків, діаграм, що забезпечує компактне донесення великого обсягу систематизованого матеріалу, наочно демонструє стан справ, дає змогу провести порівняння, що в сучасному інформаційному світі є життєво необхідним. Створене автоматизоване інформаційне середовище сприяє оперативному контролю за виконанням документів, наявному зворотному зв’язку між вхідним і розпорядчим документом, підготовленим на виконання попереднього, мобільному виконанню поставлених завдань перед навчальним закладом.

3.Використання ІКТ у методичній роботі. Орієнтація освіти і науки на сучасну особистість учителя викликала необхідність пошуків нових підходів до організації методичної роботи у гімназії. Проблема професійного розвитку вчителя, росту професійно значущих особистісних якостей, формування професійної компетентності є актуальною, адже від її вирішення залежить як ефективність навчально-виховного процесу, так і задоволеність рівнем власного саморозвитку, можливість самореалізації. Упровадження ІКТ у навчальний процес і зокрема у методичну роботу гімназії нині стає необхідністю, адже інформаційне суспільство потребує інформаційної культури від кожного його члена.Основними напрямами методичної роботи з використанням ІКТ є:

 • створення методичної бази та обладнання кабінетів;

 • організація й проведення навчальних занять для вчителів - предметників із напрацювання навичок роботи із сучасними операційними системами та дизайнерськими програмами, прикладним програмним забезпеченням;

 • підготовка матеріалів методичного характеру (брошури, пам’ятки, схеми, алгоритми, рекомендації). Такі матеріали дають можливість учителю самостійно вдосконалювати свій методичний і науковий рівень. Творчою групою розробляються методичні рекомендації щодо використання ІКТ у навчальному процесі, рекомендується відповідна література, сайти в мережі Інтернет, інструкції з виконання навчальних програм. Проводяться методичні семінари, де обговорюються й практично опрацьовуються всі новації, пов’язані з використанням ІКТ в навчально-виховному процесі;

 • поширення передового педагогічного досвіду. Не менш важливим напрямом роботи є створення медіатеки ППД як учителів гімназії, так і Інтернет -скарбнички ППД учителів України й близького зарубіжжя. Це дає змогу вчителям оперативно ознайомлюватися з досвідом роботи з окремої проблеми, сприяє виявленню передового педагогічного досвіду, ініціює до створення авторського продукту. У гімназії створена й постійно поповнюється медіатека досвіду роботи вчителів гімназії, що дає змогу адміністрації оперативно прослідкувати творче зростання вчителя протягом навчального року чи за атестаційний період;

 • афішування творчих здобутків вчителів – ще один важливий напрям упровадження ІКТ у методичну діяльність гімназії. Це творчі звіти, галерея методичних знахідок, парад відкритих уроків, ярмарок передових педагогічних ідей, творчі виставки. Ці матеріали і напрацювання розкривають творчий потенціал, майстерність вчителя, підтверджують його статус. Звичайно, великі можливості щодо ознайомлення з ППД відкриває робота в мережі Інтернет, завдяки якій підготовка методичних матеріалів стає більш ґрунтовною. Отже, використання ІКТ виводить організацію методичної роботи школи на новий, більш ефективний рівень, що відповідно позитивно впливає на навчально-виховний процес гімназії і сприяє постійному творчому зростанню вчителів.

«Навчаючи інших – навчаюся сам» - за таким принципом працює педагогічний колектив, обмінюючись досвідом не лише у колективі, а й поширюючи коло співпраці. На базі Володарської гімназії «Софія» систематично проводяться семінари, майстер-класи, педагогічні й творчі лабораторії для різних категорій освітян. Форми методичної роботи, які передбачають використання ІКТ, інформування, консультування, навчання та демонстрування можливостей використання ІКТ у практичній діяльності сучасного педагога: тематичні педагогічні ради, підвищення рівня педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів; методична рада; робота з молодими фахівцями (Школа молодого вчителя); шкільні методичні об’єднання; творча група педагогів; робота вчителів за темами самоосвіти; самоменеджмент педагога; семінари-практикуми; атестація; педагогічний моніторинг; поширення педагогічного досвіду.

Для наукової організації праці, ефективного досягнення мети в навчально-методичній роботі важливим є електронний документообіг: складання планів індивідуальної траєкторії розвитку; розробка планів роботи методичних служб; участь у плануванні закладу; організація зворотного зв’язку (звіти методичних служб, класних керівників, самоврядування гімназії тощо); організація обміну досвідом через веб-сайти, блоги, мережеві спільноти. Інноваційні форми впровадження ІКТ у навчально-методичну діяльність реалізуються через стандартні та спеціалізовані програми, мультимедійні комплекси, навчальні Email–проекти розміщення в мережі Інтернет, соціальні сервіси Веб 2.0, використання інтерактивної дошки. Вагоме значення в навчально-методичній роботі з педкадрами відводиться телекомунікаціям: відеоміст, вебінари, відео семінар, відеоконференція, Skype-зв’язок. Ці форми стали частиною дистанційної освіти. До інноваційних форм методичної та навчально-виховної діяльності належать веб-квести, кластери. За їх допомогою можна оновлювати зміст освіти, використовуючи актуальні педагогічні технології.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних й комп’ютерних технологій в управлінській і методичній роботі гімназії в цілому дають позитивні результати. Вчителі гімназії пройшли навчання в рамках програми «Intel. Навчання для майбутнього», сертифікаційний тест «Курс Microsoft із цифрових технологій», отримали сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ». Педагогічні працівники почали інтенсивно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології, викладаючи базові дисципліни, основною метою яких є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Для реалізації особистого потенціалу з розвитку ІКТ-компетенції кожен педагог, спільними зусиллями з різними ланками методичних структур, спланував шляхи та перспективи розвитку інноваційного досвіду за алгоритмом: • самоаналіз;

 • узагальнення досвіду (форма представлення - портфоліо, електронний кейс);

 • демонстрування досвіду (форма представлення – презентація, відеокліп);

 • поширення досвіду (участь у професійних конкурсах, проведення майстер-класу);

 • сучасні форми представлення результатів професійної діяльності: E-mail проекти, вебінари, Skype-зв’язок із показом презентації, веб-квест тощо;

 • учитель, який атестується, створює презентацію з досвіду роботи та власний електронний портфоліо, за допомогою якого він звітує перед колегами про результати підвищення свого фахового рівня. Портфоліо розглядається не тільки як засіб педагогічної діагностики, але і як метод оцінки професіоналізму вчителя.

Але помиляються ті, хто думає, що застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій автоматично підвищить якість освіти. Важливо не забувати, що, не зважаючи на різноманіття джерел інформації та навчальних технологій, що перетворюють інформацію в знання, існує єдиний шлях перетворення знань в освіту – це перетворення свідомості людини. Бо саме ця трансформація призводить до формування особистості. Інформаційні технології ефективні лише в поєднанні з відповідними педагогічними технологіями: якщо вчитель мислить категоріями минулого, то використання технічних засобів не змінить суті навчального процесу й традиційного репродуктивного методу засвоєння матеріалу. Інформатизація освіти дозволяє від авторитарної педагогіки перейти до педагогіки співробітництва, коли вчитель і учень, перебуваючи в рівному відношенні до інформаційних ресурсів стають партнерами. Учителі гімназії, які використовують у своїй роботі сучасні інформаційно-комунікаційні технології, одностайно стверджують, що використання ІКТ підвищує якість засвоєння матеріалу та інтерес учнів до процесу навчання, скорочує час на опанування навчального матеріалу, забезпечує наочність навчального процесу, диференціацію та індивідуалізацію навчання учнів. Учитель стає для своїх вихованців провідником та консультантом в опануванні інформаційного простору, забезпечує мотивацію учнів до пошуку та обґрунтування власного бачення проблеми. Уникнути формалізму, поверхового ознайомлення з теоретичними розробками щодо впровадження інновацій допомагає проектна технологія у поєднанні з гнучкими можливостями інформаційно-комунікаційної технології. Метод проектування сьогодні займає одне з перших місць у теорії та практиці нашої гімназії. Творчою групою і методичною службою підготовлені проекти «Партнерство сім’ї і гімназії», «Формування життєтворчих компетентностей учнів на уроках філологічного циклу», «Управління навчальним закладом в контексті інформатизації», «Суспільно-громадське управління навчальним закладом нового типу, пріоритетні напрямки», «Екологічна культура гімназиста», «Система самоврядування у гімназії», «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», «Якість освіти у гімназії –основний вектор її розвитку».

Головною метою створення системи дистанційної освіти та навчання у гімназії є забезпечення доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту. Для забезпечення дистанційного навчального процесу використовуються спеціалізовані підручники з мультимедійним супроводом, електронні навчально-методичні комплекси, тренінгові комп’ютерні програми, контролюючі тестові комплекси й інші матеріали, призначені для передачі по телекомунікаційних каналах зв’язку.Система дистанційної освіти, яку пропонує наш навчальний заклад, орієнтована на такі соціальні групи:

 • учні старших класів, які бажають одержати додаткові знання паралельно з навчанням у гімназії;

 • особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади;

 • особи, які мають медичні обмеження.

Очікувані результати:

 • розширення кола споживачів освітніх послуг;

 • підвищення якості навчання учнів незалежно від їхнього місцезнаходження;

 • реалізація системи безперервної освіти впродовж усього життя;

 • індивідуалізація навчання.

Наша гімназія є центром освітнього округу. Нами розроблені програмні продукти, що дають змогу через сайт гімназії стати учасниками навчального процесу в режимі он-лайн. Вихід в Інтернет дав можливість ознайомитись із новими досягненнями у сфері ІКТ, із досвідом роботи інших шкіл, освітніх закладів нового типу, налагодити Інтернет - партнерство з іншими школами, навчальними закладами. Створений сайт гімназії дає можливість оперативно розміщувати різноманітну інформацію про діяльність навчального закладу, надає вчителям, учням, батькам, громадськості можливість доступу до її отримання. Більша частина вчителів зареєстрована в соціальних мережах і використовує мережеву технологію як засіб спілкування з учнями, батьками, колегами. Звичним є передавання через електронну пошту, відеотелефонний зв’язок програми Skype навчальних матеріалів, презентацій учням для підготовки домашніх завдань, методичних матеріалів учителям гімназії, обмін методичними матеріалами з колегами з інших шкіл, з методистами районного відділу освіти, обговорення конкретних ситуацій з батьками. Не менш важливим є сервіс Windows Live, який дає можливість створити власний віртуальний кабінет, у якому об’єднано поштову скриньку, сховище файлів, автоматичний календар, який дає змогу заздалегідь повідомити користувачів про місце й час запланованого заходу. Крім того, з цього кабінету можна керувати всіма скриньками електронної пошти й застосовувати он-лайн версії програми OneNote. Участь у вебінарах та проведення вебінарів – ще одна перспектива у освоєнні ДО-технології. Спілкування в он-лайн-режимі, управління процесами розвитку у гімназії за допомогою мережевих та змішаних технологій – це нагальна потреба сьогодення. ДО та інформаційно-комунікаційні технології стрімко ввійшли в наше повсякденне життя. Вони розкривають нові можливості для самореалізації, самоактуалізації особистості, збагачують духовний світ, формують бажання вчитися впродовж всього життя. Комп’ютер і Інтернет – це ефективні інструменти для розвитку нових форм і методів навчання, для зміни парадигми освіти. Формування у учнів навичок самостійної і колективної роботи, реалізація принципу «освіта крізь усе життя» - ці завдання можна виконати переважно за допомогою засобів ІКТ і ДО-технології. Розуміючи важливість і необхідність упровадження інноваційних технологій, зокрема ІКТ, педагогічний колектив модернізує традиційний підхід до навчання й виховання, робить його таким, що відповідає вимогам сучасності. Сьогодні колектив закладу продовжує застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, здійснено значні кроки до вирішення проблеми упровадження комп’ютерних інновацій:

 • проведено порівняльний аналіз результатів, який засвідчив якісні та кількісні зміни у показниках готовності вчителів долати професійні стереотипи, у рішенні працювати над собою, обирати гнучку стратегію поведінки, що доводить ефективність обраної стратегії підготовки до даного виду діяльності;

 • робота над єдиною методичною проблемою чітко просліджується як у діяльності педагогічної ради –головного органу методичної роботи, - так і в роботі науково-методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп, при проведенні семінарів, нарад, конференцій тощо;

 • учителями гімназії укладено методичні посібники, конспекти лекцій, підручники та інші методичні матеріали на оптичних і магнітних носіях, довідники;

 • доведено практичну значущість досвіду роботи щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку різних груп компетентностей учнів;

 • створено і працює, постійно оновлюється сайт гімназії;

 • організовано самостійну роботу учнів щодо пошуку необхідної інформації через Інтернет;

 • учні гімназії беруть участь у різноманітних заочних Інтернет - олімпіадах, одержують високоякісні послуги під час підготовки до предметних олімпіад із базових та спеціальних дисциплін, знайомляться із сайтами інших навчальних закладів. Гімназисти активно працюють за напрямками МАН, свої проекти вони представляють у електронному вигляді;

 • під час роботи над науково-методичною темою апробуються нові підходи до уроку – спроби інтегрованих, поліфонічних уроків, програмне педагогічне забезпечення, електронні бібліотеки, мультимедіа навчальні та контролюючі системи;

 • створюється банк навчальних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу. Навчальні розробки вчителів гімназії систематизуються та зберігаються в електронному вигляді (кейс-пакети), створюється банк презентацій; нетрадиційні та інтегровані уроки, усі просвітницькі та методичні заходи, урочисті свята проходять із застосуванням мультимедійного обладнання;

 • учителі гімназії беруть активну участь у професійних конкурсах, у районі вивчається і узагальнюється їх досвід із використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, який може бути рекомендований до впровадження у навчальних закладів різного типу, рівня, спрямованості, профілю тощо.

Результативність роботи педагогічного колективу гімназії над проблемною темою

З 2004 року робота з впровадження ІКТ та ДО-технології набула системного і цілеспрямованого характеру. Домінуючими напрямами стали: вивчення проблеми, освітнього простору новітньої технології, вивчення досвіду науковців з даної проблеми, узагальнення теоретичних знань на педагогічних читаннях; створення інформаційного масиву на електронних носіях, опрацювання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в НВП, реалізація ресурсів глобальної мережі Інтернет, здійснення альтернативного навчання, освоєння мережевої та змішаної технології. 100% вчителів гімназії володіють основами комп’ютерної грамотності, засобами офісних, графічних та дизайнерських програм. У кожного вчителя та адміністратора є WEB - індивідуальне портфоліо, власні електронні кейси. На робочих місцях адміністрації налічується 5 комп’ютерів, комп’ютерами забезпечена бібліотека, всі кабінети початкових класів та майже всі навчальні кабінети. У гімназії існує два комп’ютерних класи, необхідна оргтехніка, цифрова відеокамера, WEB-камера та фотоапарат, три мультимедійних проектора, інтерактивна дошка, три ноутбуки. Комп’ютери гімназії об’єднані в локальну мережу та під’єднанні до Інтернету. Така технічна підтримка, постійне оновлення матеріальних ресурсів дає можливість не тільки мріяти, а й діяти, має величезне значення для викладання всіх базових предметів. Таким чином постійно здійснюється супровід програмного забезпечення, розробка, створення та підтримка інформаційних ресурсів. У навчальному процесі активно використовуються програмні засоби навчального призначення, комп’ютерні програми з базових предметів, є картотека навчальних інформаційних ресурсів Інтернету та медіотека власної електронної продукції, яка створена вчителями та учнями гімназії: брошури, буклети, робочі зошити, проекти, презентації, електронні підручники, відеоролики; створено адміністративний інформаційний масив. Активно опановується мультимедійний простір уроку. Технології мультимедія перетворили комп’ютер на повноцінного співрозмовника. Вчителі і учні тепер в змозі у повному обсязі використовувати ресурси Інтернету для підготовки до уроків, позакласних заходів та самоосвіти, а також для участі в Інтернет-конкурсах, форумах, олімпіадах, вебінарах, конференціях. На початку року для учнів молодших класів ми обов’язково проводимо день знайомства і спілкування з комп’ютером. Для них полинути у світ комп’ютера – справжнє свято. Діти з задоволенням працюють із комп’ютерними програмами «Весела математика», «Малювання, 1-4 клас», «Скарбниця знань», «Російська мова. У світі казок» тощо. Учні 5-9 класів залучаються до виконання творчих та дослідницьких робіт. Вони не тільки художньо і естетично за допомогою офісних програм та комп’ютерної графіки виконують завдання, друкують тексти, а й виготовляють та презентують електронні книжки, буклети, брошури. Учні старшої школи працюють над Веб-дизайном особистих сайтів, займаються проектною діяльністю, створюють презентації з різних предметів, відеофільми і афішують, захищають їх на уроках та позакласних заходах. Такий підхід до навчання дає можливість учням нашої гімназії почувати себе впевнено, розвиватися, бути конкурентоспроможними під час вступу до вузів, здатними до діяльності у нових економічних умовах. Разом з учнями підвищує та вдосконалює свою професійну майстерність, обізнаність, творчий потенціал і педагогічний колектив гімназії. Вчителі нашої гімназії взяли участь у роботі електронного форуму ”Маркетингові дослідження запитів і потреб на освітні послуги щодо підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів як умова підвищення якості освіти” та Інтернет-опитуванні в межах Міжнародного інноваційного дослідження викладацької діяльності в системі профільного навчання. Вони створюють власні сайти та блоги. Сайти вчителів інформатики та біології у різні роки посіли 3 місце у обласному конкурсі. Окрему увагу ми приділяємо використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для навчання дітей з обмеженими можливостями, дітей-інвалідів, які потребують постійного зв’язку з викладачами, зовнішнім світом, і докладаємо максимальних зусиль для того, щоб вони змогли пристосуватися до вимог сучасного життя. Ми розуміємо, що для цих дітей інформаційно – комунікаційні та комп’ютерні технології нерідко є єдиним засобом отримання повноцінної освіти, конкурентоздатної професії і просто спілкування. Електронна пошта та відеотелефонний зв’язок програми SKYPE займає гідне місце в оперативному спілкуванні гімназії із зовнішнім середовищем. Свої поштові електронні скриньки мають всі вчителі гімназії, вони є активними учасниками обласних вебінарів. У навчальному закладі створений сайт, де висвітлюються всі виміри життя гімназії, основні аспекти життєдіяльності та напрямки розвитку НВП (адреса сайту -http://volodarsk-zosh2.ucoz.ua). Задля популяризації ідей ІКТ у гімназії кожен рік проводиться декада інформатики, для молодших школярів працює гурток «Сходинки до інформатики». У перспективі ми плануємо організувати власну дизайнерську та кіностудію, здійснити менеджмент освітніх послуг через сайт гімназії, електронну пошту, створити спеціалізовані сайти та портали, опрацювати модифіковану модель On-line інтерактивного навчального середовища. Час свідчить, що ми прямуємо вірним шляхом. Використання новітніх технологій, проектна і науково-дослідницька діяльність, єдність зусиль учнівського та педагогічного колективу гімназії дали певні результати. Створено мультимедійний контент до курсу “Донеччинознавство” - «До островів духовності Володарщини» (захист на обласній конференції), у Міжнародному конкурсі анімованих історій «Жили-были» в рамках Програми Intel "Обучение для будущего" посіли І місце у номінації «Фотоісторія» («Легенда, народжена степом»). Лауреати обласного конкурсу «Проект – 2011», «Проект – 2012» у номінаціях «Народознавство», «Науково-дослідницька діяльність з біології», ІІІ місце - у номінації «Правознавство». Вчитель біології Добровольська І.П. у 2012-2013 н. р. отримала перемогу та нагороду – диплом І ступеня - у обласному конкурсі проведення вебінарів «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі». Гордієнко О.А. - лауреат обласного конкурсу "Марафон - проект" у номінації "Наслідуємо В.Сухомлинського" - конструктор педтехнологій: ефективний урок української літератури." Участь в обласній творчій групі «Технології впровадження дистанційних курсів для профільного навчання на базі платформи Moodle», виставці-ярмарку “Педагогічна скарбниця Донеччини” («Авторський методичний посібник», медіотека власної електронної продукції), ІІІ місце у обласному конкурсі «Мультимедійний простір профільної освіти». Багато уваги ми приділяємо проектній діяльності у поєднанні з гнучкими можливостями ІКТ. Наприклад, протягом кількох років (2010-2013 р.р.) ми були лауреатами та переможцями обласного етапу конкурсу «Творча юнь Донбасу» (проекти альманахів «Земли родной дыхание», «И продолжается полёт в бессмертном подвиге страны», «В сиянии софитов», «Как умел, так и жил. В.С.Высоцкий», электронні збірки «В мире литературных терминов», «Виртуальная копилка»). Дипломанти міжнародного проекту - реквіуму «Летят журавли», 4 перших місця у І турі Всесвітнього фестивалю російської мови МАПРЯЛ, перемога у ІІ турі, виклик до Санкт–Петербургу; І місце у обласному конкурсі «Рольова гра з профорієнтації» (номінація «Ігри професійно-управлінські»), І місце у Міжнародному Інтернет - конкурсі «Мужність вашу і доблесть благородні шанують нащадки» (за підтримки Федерації грецьких суспільств України), І місце у Всеукраїнському чемпіонаті комп'ютерних талантів «Золотий байт», ІІІ місце в обласному конкурсі шкільних газет (незалежна учнівська газета гімназії «Софіти», яку ми друкуємо з використанням поліграфічних комп’ютерних програм) – 2011, 2012, 2013 р. Якщо порівнювати два останніх роки, то у Міжнародній Інтернет - олімпіаді з основ наук у 2011 – 2012н.р. взяли участь 26 учнів гімназії, запрошення до Прем’єр - ліги отримали 9 учнів, до Вищої – 3 учні. Золота медаль – 1, бронзова медаль – 1. У 2012-2013 н. р. взяли участь 45 учнів гімназії (76 олімпіад), запрошення у Прем’єр- лігу отримали – 39 учнів, у Вищу – 30 учні. Золота медаль – 4, срібна – 5, дипломи І ст. – 6. У 2011-2012 н. р. наші учні взяли участь у 5 Всеукраїнських предметних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня», «Лелека» (1місце – 15, 2 місце – 33, 3 місце – 7, участь - 95 учнів); у 2012-2013н.р. взяли участь у 10 Всеукраїнських предметних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня», «Лелека», «Русский медвежонок», «Патріот», «Гринвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Лукоморье» (1місце – 52, 2 місце – 78, 3 місце – 12, участь - 464 учня). Учениця 8-А класу Назаренко Вікторія стала переможцем Всеукраїнської Інтернет-олімпіади «Крок до знань, 2013» і отримала нагороду - безкоштовну путівку для відпочинку у Всеукраїнському профільному таборі оздоровлення та відпочинку "Юннат" НЕНЦ» (керівник - вчитель біології Добровольська Ірина Петрівна).

На сьогодні у нашому навчальному закладі триває процес опрацювання пріоритетних завдань освіти. Вчителі нашої гімназії не зупиняються на досягнутому. На районному рівні і в межах освітнього округу, де наш навчальний заклад є опорним, вони проводять педагогічні лабораторії, майстер-класи, творчі майстерні, беруть участь в обласних науко-практичних семінарах, конференціях, виставках, де демонструють свої педагогічні знахідки, є активними учасниками обласних творчих груп із розробки та апробації актуальних питань практичної педагогіки. Моделі уроків та педагогічні, методичні доробки вчителів гімназії опубліковані на шпальтах професійних предметних журналів Видавничої групи «Основа», журналу «Все для вчителя», на українських і російських сайтах та порталах. На сайті Донецького ІППО були розташовані матеріали адміністрації гімназії за темою “Модель впровадження сучасних ІКТ в освіту гімназії” до Всеукраїнського науково-практичного форуму “Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх закладів: тенденції,орієнтири, пошуки”. Головне, що колектив нашого навчального закладу зрозумів: працювати по-старому, без впровадження ІКТ та інших сучасних прогресивних технологій, неможливо. Він набуває творчого досвіду, вдосконалює професійну майстерність, розвивається. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу нашого навчального закладу стало невід’ємною частиною освітнього середовища, системи навчання та виховання гімназистів, стимулом самоосвіти та самовдосконалення всіх учасників НВП.Систематична робота з упровадження та розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій, науково-методичний супровід інноваційної діяльності нашого навчального закладу та постійний контроль за втіленням інновацій в освітній процес дає змогу Володарській гімназії «Софія» йти в ногу з часом. У перспективі планується:

 • створити освітній портал для організації підвищення якості викладання шкільних предметів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

 • для посилення зворотного зв’язку організувати і провести серію вебінарів з обміну досвідом щодо використання хмарних технологій та підтримки ініціатив вчителів-новаторів.

Педагогічним та учнівським колективами за ці роки зроблено багато щодо створення особистісно-орієнтованої моделі навчального закладу і його позитивного іміджу. Тому в майбутньому максимальне залучення батьків, спонсорів, громадськості до участі в навчально-виховному процесі не тільки ствердить суспільно-громадську форму управління, а і допоможе вирішити ще багато завдань:

 • подальша комп’ютеризація НВП, активне використання сучасних ІКТ;

 • створення такого освітнього простору гімназії, у якому би враховувались здібності і нахили всіх дітей;

 • розвиток закладу нового типу як центру освіти молоді.

Кінцева наша мета: зробити гімназію будинком радості і для дітей, і для їх батьків, і для педагогів. Гімназія повинна стати будинком, де вчаться бути щасливими, де для кожного створюється ситуація успіху, бо вчитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ; учитель не виховує, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Такий нетрадиційний підхід до навчання дає можливість створити іншу, нетрадиційну модель гімназії - навчального закладу розвитку і самовдосконалення. І однією із важливих умов такого прогресивного реформування стане подальше активне використання інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій, що відповідають віянням часу і вимогам суспільства.

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про освіту» (Текст).

 2. Закон України «Про загальну середню освіту» (Текст).

 3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (Текст).

 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» (Текст).

 5. Жерносек, І.П. Організація науково-методичної роботи у школі (Текст) / І.П.Жерносек. – Харків: Основа, 2006.

 6. Жерносек, І.П. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ (Текст) / І.П.Жерносек. – Харків: Основа, 2010.

 7. Науково – педагогічна майстерня (Текст): науково-методичний посібник / За ред. О.І. Чернишова, Т.Б. Волобуєвої. – Донецьк: Витоки, 2008.

 8. Педагогічний глосарій (Текст) / упорядник В.В. Волканова. - К. : Шкільний світ, 2011.

 9. Родигіна, І.В. Компетентісно орієнтований підхід до навчання (Текст): науково-методичний посібник. – Харків: Основа, 2005. – 96 с.

 10. Єльнікова, Г.В. Основи адаптивного управління. – Харків: Основа, 2004. –

128 с.

 1. Ельбрехт, О.М. Адаптивне управління навчальним процесом. –, Харків: Основа 2005. – 137 с.

 2. Хотинская, Г.И. Информационные технологии управления: Учебное пособие. – Москва: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 124 с.

 3. Пометун О., Середяк Л., Сукенко І., Янушевич О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора. – Тернопіль: Вид. «Австон», - 2005. – 192 с.

 4. Сластьонін В.А., Подимова Л.С. Педагогіка: інноваційна діяльність(Текст). – М.: Магістр, 1997.

 5. В.В.Григораш, О.М.Касьянова, О.І.Мармаза. Управління навчальним закладом, Харків: Вид. «Ранок» «Веста», 32 с. (ч.1) – 10 с. (ч.11)

 6. Ю.В. Васьков. Педагогічні теорії, технології, дослід. Харків. Скорпіон, 2000 – 1. 4-5.

 7. Сучасні форми роботи з педкадрами (Текст) / упорядник М.К. Голубенко. - К. : Шкільний світ, 2010.

 8. Методична робота в школі (Текст) / упорядник М.К. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007.

 9. Волобуєва, Т.Б. Інформаційні технології в освіті (Текст): науково-методичний посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.

 10. Снігур, О.А. Інформаційна культура учасників навчального процесу / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, Ч. ІІ. – 2007, №21, 154-161 с.

 11. Поліщук, О.Л. Сучасний урок // Завуч. – 2009 р.- №10(376) – 9-11 с.

 12. Тюріна, Л.Г. Моделювання в управлінській діяльності директора школи// Директор школи. – 2000 - №36 -25 с.

 13. Оцінювання та відбір педагогічний інновацій: теоретико-прикладний аспект: Науково-методичний посібник/ За ред. Даниленко Л.І. – К.:Логос,2001– 185 с.

 14. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: навчальний посібник – К.: Інститут змісту та методів навчання, 1997 – 180 с.

 15. Підгребя, Н. Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів: Педагогічна рада з використанням мультимедіа (Текст). – К. : Шкільний світ. – Завуч. - 2008. - № 29 -32 с.

 16. Портфоліо – інформаційно-освітній портал. – http://my-portfolio.net/artikles/.

 17. Електронні ресурси. – Режими доступу:

http://ua-referat.com

http://1kartashova.at.ua/

http://festival.1september.ru

http://www.rusedu.info/

http://www.klyaksa.net/Скачати 346.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка