Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»Сторінка3/3
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

Аналітико-діагностичний етап

Формувально-розвивальний етап

Мотиваційно-стимулюючий етап

Рефлексивно-оцінний етап

Педагогічна оцінка

Психологічна оцінка

Соціологічна оцінка

Самооцінка, первинна рефлексія

Напрямки роботи:


 • розвиток різних типів інтелекту прискорення, поглиблення, метод аналогів, збагачення, проблематизація);

 • розвиток креативних здібностей;

 • формування мотиваційно-ціннісної сфери

Форми та методи роботи:

-робота над науково-дослідницькими проектами;

- участь в олімпіадах, турнірах;

-робота у рамках МАН;

- індивідуальна робота з вчителем;

-самоосвіта.

Профорієнтаційна робота

Оцінка, заохочення, відзначення

Просвітницька робота з батьками, учнями

Робота з вчителями з формування готовності до розвитку обдарованості учнів:


 • удосконалення системи методичної роботи у школі,

 • розробка методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми (педагогічні ради, самоосвітня діяльність, курси підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти, конференції, круглі столи, професійні конкурси),

 • організація "майстер-класів" з вивчення досвіду роботи кращих вчителів

Аналіз динаміки академічної успішності та результативності участі у конкурсах, олімпіадах обдарованих учнів

Аналіз результативності роботи окремих вчителів, керівників гуртків з обдарованими учнями (у межах школи, методичної кафедри, по предметно)

Вивчення та презентація досвіду вчителів, керівників гуртків,що мають стабільно високі результати роботи з обдарованими учнями

Додаток Г. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у загальноосвітньому навчальному закладі

Додаток Д.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА ГУРТКА «Основи наукового пізнання та науково-дослідної роботи»

Актуальність навчальної програми пов’язана з тим, що для формування життєвих компетенцій школярів, їх успішнішої самореалізації у житті, свідомого вибору професії, випускник школи повинен володіти основами наукового пізнання і ведення науково-дослідницької роботи. Метою курсу є розвиток інтелекту учнів, формування стійкої мотивації для оволодіння основами науково-дослідницької діяльності, розвитку креативності, здатності до прийняття самостійних рішень.

Освітня концепція програми: формування умінь та навичок ведення НДР сприятиме розвитку академічної та інтелектуальної обдарованості учнів, орієнтуватиме на подальше навчання на біологічних, медичних, хімічних факультетах.

Основні завдання програми:


 • дати уявлення про науковий метод пізнання дійсності;

 • оволодіти основними методами наукового пізнання;

 • забезпечити поглиблене вивчення природничих дисциплін;

 • сприяти розвитку здібностей гуртківців;

 • сприяти інтелектуальному розвитку учнів через практичні навички ведення науково-дослідної роботи;

 • формувати креативні здібності, уміння генерувати нові ідеї;

 • формувати основи бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Вступна характеристика предмету: програма передбачає вивчення основ психології особистості та розвитку здатності до рефлексії, оволодіння методикою пошуку інформації, роботи з книгою, електронними ресурсами, архівними матеріалами, методикою природничо-наукового пізнання, методами науково-дослідної, експериментальної роботи, формування комунікативних компетенцій (написання статті, есе, анотації, тез, наукової роботи).

Вступ (9 годин)

Наука та її роль у розвитку суспільства. Поняття науки. Базові поняття. Класифікація наук. Наукове дослідження. Загальний огляд етапів наукового дослідження. Методологічні основи наукового дослідження.Модуль І. Психофізіологічні основи здатності до науково-дослідної роботи (62 годин + 10 години резервні).

Психологія як наука. Предмет психології. Сучасні психологічні підходи (когнітивний, психоаналітичний). Методи психологічних досліджень. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи (5 год.).

Формування поведінки і психіки людини. Психічні процеси як основа пізнання людиною навколишнього світу (3 год.).

Навчання та його види. Структура навчальної і самоосвітньої діяльності. Вчимося вчитися. Організація навчальної праці. Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити цілі, визначити завдання, спланувати послідовність виконання завдань, шляхи та терміни виконання роботи, прогнозувати результат (5 год.).

Научіння. Відчуття і сприйняття – етапи пізнання (2 год.) .

Навички та звички. Увага та її види (2 год.).

Пам'ять та її механізми. Короткочасна і довготривала пам'ять. Види довготривалої пам’яті: процедурна та декларативна. Види пам’яті: моторна, емоційна, образна, словесно-логічна (змістова). Розвиток пам’яті. Різні види пам’яті для різних видів інформації. Продуктивна пам'ять (прості висновки, стереотипи, схеми) (8 год.).

Біоритми. Сон та активність. Сон як основа здоров’я і наукової працездатності (3 год.).

Поведінка людини як результат навчання та виховання (1 год.).

Мисленні і свідомість – функції кори головного мозку. Лімбічна система і її роль у вищій нервовій діяльності. Гіпоталамус та його роль у формуванні мотивації. Класифікація мотивів (7 год.).

Функціональна асиметрія мозку (2 год.).

Друга сигнальна система та її значення у сприйнятті (2 год.).

Темперамент. Характер та його формування (4 год.).

Здібності людини. Обдарованість. Рівні розвитку обдарованості. Талант. Геніальність (5 год.).

Психологічний розвиток (взаємозв’язок між вродженим і набутим, когнітивний розвиток). Формування особистості. Виховання і самовиховання (5 год.).

Практичні заняття:


 1. Складання плану навчання на певний термін, визначення цілей, завдань, послідовності виконання і прогнозування результатів.

 2. Вивчення можливостей сенсорних систем (порогу слухової чутливості, акомодації ока, реакції зіниць на світло).

 3. Дослідження різних видів пам’яті. Тренування пам’яті.

 4. Визначення типу темпераменту.

 5. Виявлення професійних схильностей.

 6. Діагностика домінуючих мотивів (мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення невдач).

 7. Самопізнання індивідуальних особливостей (діагностика сили нервової системи за допомогою «темпінг тесту»).

 8. Вивчення рівня коефіцієнту інтелекту.

 9. Розробка оптимального режиму дня. Планування розподілу часу.

 10. Аутотренінг (зняття втоми, стресу, тривожності, подолання невпевненості).

Теми для індивідуальних проектів

 1. Прийоми активізації розумової діяльності.

 2. Фактори, що впливають на результативність наукової діяльності.

 3. Свідомість і підсвідомість у формуванні поведінки людини.

 4. Сон і гіпноз.

 5. Можливості людського мозку.

Модуль ІІ. Основи наукового пізнання (19 годин + 5 годин резервні)

Наукове пізнання. Наука як система знань. Класифікація наук (2 год.).

Природничо-наукове пізнання: структура, основи методології, особливості. Єдність методології і методів пізнання (3 год.).

Теоретичний та емпіричний рівень пізнання та їх методи (2 год.).

Роль форм і засобів пізнання у вирішенні наукової проблеми (2 год.).

Характеристика наукової діяльності. Етичні та естетичні основи наукових досліджень (2 год.).

Організація процесу проведення дослідження. Визначення об’єкта, предмета, та мети дослідження. Постановка завдань. Проектування наукового дослідження. Технологічний етап наукового дослідження. Рефлексивний етап наукового дослідження (5 год.).

Специфіка організації колективного наукового дослідження (2 год.).

Розвиток творчого мислення. Поняття творчості, креативності, інтуїції, інсайту. Методи активізації творчості (3 год.).

Практичні заняття:


 1. Організація процесу проведення дослідження. Визначення об’єкта, предмета, та мети дослідження. Постановка завдань. Вибір методів дослідження.

 2. Проектування наукового дослідження. Визначення очікуваних результатів.

Модуль ІІІ. Методологічні основи наукового пізнання і ведення дослідження (20 годин + 5 години резервного часу).

Загальна класифікація методів наукового дослідження (1 год.).

Оволодіння методами наукового дослідження. Наукове спостереження. Види наукового спостереження: безпосереднє і опосередковане, відкрите і приховане, безперервне і дискретне, монографічне, пошук. Підготовка спостереження. Проведення спостереження і фіксація результатів (3 год.).

Методи усного опитування. Бесіди. Інтерв’ю, специфіка організації і проведення. Види інтерв’ю (3 год.).

Методи письмового опитування. Анкетування. Вимоги до складання анкет, опрацювання результатів анкетування. Види анкетування (5 год.).

Науковий експеримент. Види експерименту: природний, штучний, констатувальний, формувальний, лінійний, паралельний. Етапи підготовки і ведення експерименту (5 год.).

Обробка та аналіз результатів дослідження. Статистичні методи. Методи перевірки достовірності результатів. Визначення похибки (3 год.).

Практичні заняття:


 1. Розробка анкети еколого-натуралістичного змісту для роботи з населенням. Використання питань різних груп: відкритих, закритих.

 2. Розробка інтерв’ю.

 3. Анкетування та тестування з метою виявлення проявів обдарованості.

 4. Тестування з метою встановлення коефіцієнту інтелекту (IQ).

Теми для індивідуальних проектів

1.Єдність методів наукового пізнання.

2. Особливості організації та проведення досліджень з біології.

3. Особливості організації та проведення досліджень з екології.

4. Особливості організації та проведення досліджень з хімії.

5. Особливості організації та проведення досліджень з психології.Модуль ІV. Інформаційне забезпечення наукового дослідження (22 години + 9 годин резервних)

Наукові документи: періодичні видання, статті, рукописи, монографії, збірники наукових праць, архівні матеріали (3 год.).

Методи зберігання та фіксації наукової інформації. Сучасні носії інформації (3 год.).

Обробка і аналіз інформації. Опис документів, книг, статей. Фіксація інформації: анотування, тезування, реферування, конспектування, логічне структурування (9 год.).

Уміння навчально-пізнавальної діяльності (уміння працювати з книгою, уміння знаходити і опрацьовувати матеріал з використанням мережі Інтернету) (7 год.).

Практичні заняття:


 1. Розвиток мовленнєвої компетентності. Культура усного та писемного мовлення. Уміння користуватися монологічною, діалогічною формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного чи кількох джерел знань. Уміння висловлювати власну точку зору, вести дискусію.

 2. Розвиток умінь сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

 3. Розвиток писемного мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт (складання тез, конспектів, анотацій).

 4. Складання електронного каталогу.

 5. Пошук інформації у мережі Інтернет.

Теми для індивідуальних проектів:

Комунікативна компетенція: зміст та значення для успішного ведення дослідження і презентації отриманих результатів.

Ораторська майстерність: зміст та значення в успішній само презентації.

Другий рік навчання

Модуль V. Організація та проведення наукового дослідження (155 годин).

Алгоритм науково-дослідного процесу. Вибір наукового напряму, проблеми, формулювання теми (3 год.).

Стадії науково-дослідного процесу: організаційна, технологічна, рефлексивна (3 год.).

Організація дослідження: визначення предмету, об’єкту дослідження, постановка мети та завдань (3 год.).

Підбір методів дослідження (2 год.).

Забезпечення умов ведення дослідження: вимоги, пошук можливостей співпраці з ВНЗ, лабораторіями (3 год.).

Технологічна стадія дослідження (ведення дослідження, етапи: констатувальний, формувальний, узагальнюючий) (3 год.)

Рефлексивна стадія дослідження (узагальнення, апробація, аналіз ступеня досягнення мети, визначення напрямків подальших пошуків) (3 год.).

Науково-дослідна робота як зафіксований результат наукового пошуку (2 год.)

Стандартні структури і традиційні компоненти наукового тексту (3 год.).

Структура побудови наукової роботи (3 год.).

Типові помилки та труднощі під час конструювання наукових текстів (3 год.).

Редагування і саморедагування наукового тексту. Підготовка рукопису до друку ( 2 год.).

Складання тез. Написання статті (3 год.).

Рецензування роботи. Рецензія та її зміст. Пам’ятка рецензенту (3 год.).

Узагальнення. Особливості НДР у позаурочний час. МАН, предметні олімпіади, виставки, конкурси, турніри, огляди науково-дослідної творчості, конкурси науково дослідницьких робіт учнів як форма апробації результатів дослідження і умова забезпечення саморефлексії (4 год.).Практичні заняття:

 1. Обираємо тему,визначаємо мету (2 год.).

 2. Розробляємо алгоритм наукового дослідження (2 год.).

 3. Практична організація і ведення дослідження (55 год.).

 4. Аналіз наукових робіт з метою вивчення структури і традиційних компонентів оформлення наукового дослідження (3 год.).

 5. Написання наукової роботи (40 год.).

 6. Написання тез наукової роботи (3 год.).

 7. Створення презентації для виступу з результатами дослідження (7 год.).

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(155 ГОДИН НА РІК, 4,5 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ)
з/п

Тема заняття


Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Всього

1.

Вступ

Наука та її роль у розвитку суспільства. Поняття науки.

Базові поняття.

Класифікація наук.

Наукове дослідження. Загальний огляд етапів наукового дослідження.

Методологічні основи наукового дослідження.
9

9

1

1

13

3
2.

Модуль І. Психофізіологічні основи здатності до науково-дослідної роботи

Психологія як наука. Предмет психології.

Сучасні психологічні підходи (когнітивний, психоаналітичний).

Методи психологічних досліджень.

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи.

Вивчення можливостей сенсорних систем (порогу слухової чутливості, акомодації ока, реакції зіниць на світло).

Формування поведінки і психіки людини. Психічні процеси як основа пізнання людиною навколишнього світу.

Навчання та його види.

Структура навчальної і самоосвітньої діяльності.

Вчимося вчитися. Організація навчальної праці.

Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити цілі, визначити завдання, спланувати послідовність виконання завдань, шляхи та терміни виконання роботи, прогнозувати результат.Розробка оптимального режиму дня. Планування розподілу часу.

Научіння. Відчуття і сприйняття – етапи пізнаннюСкладання плану навчання на певний термін, визначення цілей, завдань, послідовності виконання і прогнозування результатів.

Навички та звички. Увага та її види.

Пам'ять та її механізми. Короткочасна і довготривала пам'ять. Види довготривалої пам’яті: процедурна та декларативна.

Види пам’яті: моторна, емоційна, образна, словесно-логічна (змістова).

Розвиток пам’яті.

Різні види пам’яті для різних видів інформації. Продуктивна пам'ять (прості висновки, стереотипи, схеми).Дослідження різних видів пам’яті. Тренування пам’яті.

Біоритми.

Сон та активність. Сон як основа здоров’я і наукової працездатності.

Аутотренінг (зняття втоми, стресу, тривожності, подолання невпевненості).

Поведінка людини як результат навчання та виховання.

Мисленні і свідомість – функції кори головного мозку.

Лімбічна система і її роль у вищій нервовій діяльності.

Гіпоталамус та його роль у формуванні мотивації. Класифікація мотивів.

Діагностика домінуючих мотивів (мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення невдач).

Функціональна асиметрія мозку.

Друга сигнальна система та її значення у сприйнятті.

Темперамент.

Характер та його формування.

Самопізнання індивідуальних особливостей (діагностика сили нервової системи за допомогою «темпінг тесту»).

Визначення типу темпераменту.

Здібності людини.

Інтелект.

Обдарованість. Рівні розвитку обдарованості. Талант. Геніальність.Вивчення рівня коефіцієнту інтелекту.

Психологічний розвиток (взаємозв’язок між вродженим і набутим, когнітивний розвиток).

Формування особистості.

Виховання і самовиховання.Виявлення професійних схильностей.


62

10

72

1

1

13

3

11

1

32

2

22

1

31

2

12

2

32

2

13

2

21

2

21

1

11

1

11

1

11

1

3.

Модуль ІІ. Основи наукового пізнання

Наукове пізнання. Наука як система знань. Класифікація наук.

Природничо-наукове пізнання: структура, основи методології, особливості. Єдність методології і методів пізнання.

Теоретичний та емпіричний рівень пізнання та їх методи.

Роль форм і засобів пізнання у вирішенні наукової проблеми.

Характеристика наукової діяльності. Етичні та естетичні основи наукових досліджень.

Організація процесу проведення дослідження. Визначення об’єкта, предмета, та мети дослідження. Постановка завдань.

Організація процесу проведення дослідження. Визначення об’єкта, предмета, та мети дослідження. Постановка завдань. Вибір методів дослідження.

Проектування наукового дослідження. Технологічний етап наукового дослідження. Рефлексивний етап наукового дослідження.

Проектування наукового дослідження. Визначення очікуваних результатів.

Специфіка організації колективного наукового дослідження.

Розвиток творчого мислення. Поняття творчості, креативності, інтуїції, інсайту. Методи активізації творчості.


19

5

24

2

3

22

2

23

2

2


2

3


4.

Модуль ІІІ. Методологічні основи наукового пізнання і ведення дослідження

Загальна класифікація методів наукового дослідження.

Оволодіння методами наукового дослідження. Наукове спостереження. Види наукового спостереження: безпосереднє і опосередковане, відкрите і приховане, безперервне і дискретне, монографічне, пошук. Підготовка спостереження. Проведення спостереження і фіксація результатів.

Методи усного опитування. Бесіди. Інтерв’ю, специфіка організації і проведення. Види інтерв’ю.Розробка інтерв’ю.

Методи письмового опитування. Анкетування. Вимоги до складання анкет, опрацювання результатів анкетування. Види анкетування.Розробка анкети еколого-натуралістичного змісту для роботи з населенням. Використання питань різних груп: відкритих, закритих.

Науковий експеримент. Види експерименту: природний, штучний, констатувальний, формувальний, лінійний, паралельний. Етапи підготовки і ведення експерименту.

Обробка та аналіз результатів дослідження. Статистичні методи. Методи перевірки достовірності результатів. Визначення похибки.

Анкетування та тестування з метою виявлення проявів обдарованості.

Тестування з метою встановлення коефіцієнту інтелекту (IQ).


20


5

25

1

3

35

5

3


1

21

1

5.

Модуль ІV. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

Наукові документи: періодичні видання, статті, рукописи, монографії, збірники наукових праць, архівні матеріали.

Методи зберігання та фіксації наукової інформації. Сучасні носії інформації.

Обробка і аналіз інформації.

Опис документів, книг, статей.

Фіксація інформації: анотування, тезування, реферування, конспектування, логічне структурування.

Уміння навчально-пізнавальної діяльності (уміння працювати з книгою, уміння знаходити і опрацьовувати матеріал з використанням мережі Інтернету).

Практичні заняття:

Розвиток мовленнєвої компетентності. Культура усного та писемного мовлення. Уміння користуватися монологічною, діалогічною формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного чи кількох джерел знань. Уміння висловлювати власну точку зору, вести дискусію.

Розвиток умінь сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Розвиток писемного мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт (складання тез, конспектів, анотацій).

Складання електронного каталогу.

Пошук інформації у мережі Інтернет.


22

9

31

3

3

12

6

7


2

22

2

1


6.

Модуль V. Організація та проведення наукового дослідження

Алгоритм науково-дослідного процесу. Вибір наукового напряму, проблеми, формулювання теми (3 год.).Обираємо тему,визначаємо мету.

Стадії науково-дослідного процесу: організаційна, технологічна, рефлексивна.

Організація дослідження: визначення предмету, об’єкту дослідження, постановка мети та завдань.

Підбір методів дослідження.Розробляємо алгоритм наукового дослідження.

Забезпечення умов ведення дослідження: вимоги, пошук можливостей співпраці з ВНЗ, лабораторіями.

Технологічна стадія дослідження (ведення дослідження, етапи: констатувальний, формувальний, узагальнюючий).

Рефлексивна стадія дослідження (узагальнення, апробація, аналіз ступеня досягнення мети, визначення напрямків подальших пошуків).

Науково-дослідна робота як зафіксований результат наукового пошуку.

Стандартні структури і традиційні компоненти наукового тексту.

Структура побудови наукової роботи.

Типові помилки та труднощі під час конструювання наукових текстів.Аналіз наукових робіт з метою вивчення структури і традиційних компонентів оформлення наукового дослідження.

Редагування і саморедагування наукового тексту. Підготовка рукопису до друку.

Складання тез. Написання статті.

Рецензування роботи. Рецензія та її зміст. Пам’ятка рецензенту.

Узагальнення. Особливості НДР у позаурочний час. МАН, предметні олімпіади, виставки, конкурси, турніри, огляди науково-дослідної творчості, конкурси науково дослідницьких робіт учнів як форма апробації результатів дослідження і умова забезпечення саморефлексії.

Практична організація і ведення дослідження Написання наукової роботи.

Написання тез наукової роботи.

Створення презентації для виступу з результатами дослідження.


43

112

155

3

3

32

3

33

2

33

3

23

3

42

2

355

40

37
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка