Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»Сторінка2/3
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3
Тема заняття

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Всього

1.

Вступ

9
9

2.

Модуль І. Психофізіологічні основи здатності до науково-дослідної роботи

62

10

72

3

Модуль ІІ. Основи наукового пізнання

19

5

24

4

Модуль ІІІ. Методологічні основи наукового пізнання і ведення дослідження

20

5

25

5

Модуль ІV. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

22

9

31

6

Модуль V. Організація та проведення наукового дослідження

43

112

155


Операційний компонент моделі включає форми, методи та засоби розвитку здібностей академічно та інтелектуально обдарованих учнів, їх підготовки до ведення наукового дослідження.

Організація роботи з обдарованими школярами ґрунтується на залученні учнів цієї категорії до роботи гуртка «Основи наукового пізнання та науково-дослідної роботи», участі учнів освітніх закладів у учнівських науково-практичних конференціях, олімпіадах, предметних турнірах, роботі МАН, тощо.На реалізацію запропонованої моделі покликані як традиційні, так і інноваційні форми й методи роботи. Форми очних занять визначаються керівником гуртка. Перевага надається інтерактивним формам організації навчання, однак при цьому не ігноруються і традиційні форми. Традиційні методи. Словесні: лекції (традиційна, проблемна, лекція-конференція, лекція-консультація), організація самоосвіти, що включатиме роботу з рекомендованими літературними джерелами, розробленими інструктивно-методичними матеріалами. Інноваційні методи. Робота з Інтернет-ресурсами (за переліком рекомендованих сайтів), виконання індивідуальних дослідницьких проектів, написання публікацій, участь у конференціях, круглих столах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Також до операційного компонента відносимо такі форми роботи, як складання портфоліо досягнень учня.

Організаційний компонент моделі включає етапи організації роботи з обдарованими учнями. Цей процес охоплює всі аспекти розвитку школярів і в ньому виокремлюємо такі етапи:

1)  мотиваційно-аксіологічний. На цьому етапі відбувається формується ціннісно-мотиваційна сфера особистості, орієнтації та переконання щодо необхідності поглибленого вивчення дисциплін природничого циклу та оволодіння основами наукового пізнання та науково-дослідницької діяльності, розвивається когнітивна сфера, виробляється спрямованість на поглиблення фундаментальних знань, формуються загальнонаукові вміння і навички, відбувається самоусвідомлення, професійна орієнтація. Відповідно, організація роботи на всіх рівнях має стимулювати обдарованих учнів до активної пізнавальної діяльності, вироблення позитивного ставлення до навчання, прагнення до самореалізації. Основними формами роботи на даному етапі є проведення предметних тижнів, демонстрація досягнень кращих учнів, виступи агітбригад, екскурсії у ВНЗ природничого профілю, спілкування з викладачами, відвідування ЦЕНТУМ, музею природи, лікувальних закладів, станцій переливання крові.

2)  конструктивно-діяльнісний. Цей етап характеризується оволодінням учнями знаннями, уміннями та навичками, що сприятимуть розвитку їх здібностей. Сутність цього етапу полягає у розвитку в учнів інтелектуальних, творчих здібностей, формуванні ключових компетенцій. Можна виокремити два напрямки підготовки: теоретична (опрацювання літературних джерел, прослуховування лекцій під час занять у гуртку) і практична (вивчення наукових робіт, написання власних робіт: статей, рефератів, тез, рецензій, створенні проектів, веденні науково-дослідницької роботи та оформлення і презентацію результатів дослідження). Важливим є також організація спільних занять з керівниками гуртків та методистами ЦЕНТУМу, міні-лекцій та практичних занять з викладачами ВНЗ.

3)результативно-аналітичний (рефлексивний) – етап аналізу й оцінювання рівня розвитку здібностей обдарованих учнів, самооцінка школярами рівня досягнень, з’ясування сильних і слабких сторін, а також окреслення першочергових завдань для самоосвіти і самовдосконалення. Цей етап є своєрідним підбиттям підсумків процесу підготовки учнів до оволодіння майбутньою професією. Він вимагає осмислення набутого теоретико-практичного досвіду, зіставлення його з сучасними вимогами, що висуваються до майбутніх абітурієнтів. На даному етапі кожен гуртківець оформляє портфоліо, веде картку самооцінки, узагальнення власного досвіду, написання статей, оформлення робіт і виступ з ними на конкурсах різних рівнів.

Підготовка реалізується шляхом створення системи роботи з академічно та інтелектуально обдарованими учнями, що можна розмежувати на три етапи:І етап – робота у гуртку «Основи наукового-пізнання і науково-дослідницької роботи»;

ІІ етап – еколого-натуралістична діяльність на рівні школи, міста (участь у проведенні шкільних позаурочних заходів, предметних тижнів, створення проектів та їх презентація у рамках учнівських науково-практичних конференцій, проведення екологічних акцій, ведення агітаційної і просвітницької роботи серед населення);

ІІІ етап – робота з позашкільними освітніми структурами природничого напрямку (відвідування ЦЕНТУМ, природничого факультету ВНЗ, ведення науково-дослідницької роботи під керівництвом викладачів).

Контрольно-оцінний компонент моделі спрямований на здійснення контролю й самоконтролю, оцінки й самооцінки рівнів розвитку здібностей та сформованості ключових компетенцій, проведення необхідної корекції, підведення підсумків та аналізу результатів участі у конкурсах та змаганнях. На цьому етапі важливим є цінування досягнень учнів, організація церемоній нагородження, введення системи заохочень.

 1. Результативність проведення дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді у ЗОШ І – ІІІ ступенів м. Житомира

Організація роботи з обдарованими учнями є тривалим процесом і розпочинається у 7 − 8 класах з виявлення академічно та інтелектуально обдарованих учнів (на основі аналізу шкільної документації, спостереження за учнями під час уроків, спілкування з вчителями різних предметів.

Процес розвитку здібностей академічно та інтелектуально обдарованих учнів охоплює всі аспекти розвитку школярів і реалізовується через такі етапи:Мотиваційно-аксіологічний. На цьому етапі відбувається формується ціннісно-мотиваційна сфера особистості, орієнтації та переконання щодо необхідності поглибленого вивчення дисциплін природничого циклу та оволодіння основами наукового пізнання та науково-дослідницької діяльності. Проводилася агітаційна робота з учнями: екскурсії у музей природи ЖДУ імені Івана Франка), у ЖОЦЕНТУМ, у центр переливання крові, лабораторії природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка та спілкування з науковцями; участь у роботі агітбригади «Бережата», проведення предметних тижнів (додаток Д).

На  конструктивно-діяльнісному етапі створювалися умови для оволодінням учнями знаннями, уміннями та навичками, що сприятимуть розвитку їх здібностей. Робота з учнями організовувалася у двох напрямках: теоретична (опрацювання літературних джерел, прослуховування лекцій під час занять у гуртку) і практична (вивчення наукових робіт, написання власних робіт: статей, рефератів, тез, рецензій, створенні проектів, веденні науково-дослідницької роботи та оформлення і презентацію результатів дослідження). Важливим елементом була організація спільних занять з керівниками гуртків та методистами ЦЕНТУМу, міні-лекцій та практичних занять з викладачами ВНЗ, екскурсії у бібліотеку, відвідування занять гуртка, проведення учнівських науково-практичних конференцій (додаток Ж).

На цьому етапі підготовки учні готують реферати, дослідницькі проекти, беруть участь в Учнівських науково-дослідницьких конференціях.Результативно-аналітичний (рефлексивний) етап.

Цей етап є своєрідним підбиттям підсумків роботи гуртківців. Він вимагає осмислення набутого теоретико-практичного досвіду, зіставлення його з сучасними вимогами, що висуваються до майбутніх абітурієнтів. На даному етапі кожен гуртківець оформляє портфоліо, веде картку самооцінки, узагальнення власного досвіду, написання статей, оформлення робіт і виступ з ними на конкурсах різних рівнів.

За результатами роботи у гуртку учні ставали призерами конкурсу захисту робіт на міському етапі МАН:


 • Клименко Олександра Миколаївна «Вивчення сорбційних важких металів на природних адсорбентах» (ІІ місце, 2013 рік. Відділення: Хімії і біології, секція «Хімія»);

 • Мовчан Дарина Русланівна «Вивчення мотивіаційно-ціннісної сфери особистості академічно обдарованих старшокласників» (ІІ місце, 2013 рік. Відділення: Хімії і біології, секція «Психологія»);

 • Мовчан Дарина Русланівна «Вивчення особливостей структури академічно обдарованої особистості» (І місце, 2014 рік. Відділення: Хімії і біології, секція «Психологія»);

 • Гербеда Андрій Васильович «Вивчення адсорбційних властивостей модифікованого силікагелю щодо деяких катіонів металів» (І місце, 2014 рік секція «Хімія»).

На обласному етапі МАН:

 • Залізко Поліна Русланівна «Вивчення особливостей мотиваційно-ціннісної сфери особистості учнів з різними видами обдарованості» (ІІ місце, 2015 рік. Відділення: Хімії і біології секція «Психологія»).

 • Клименко Олександра Миколаївна «Вивчення можливостей використання природних адсорбентів у конструкціях для очищення стічних вод у приватному секторі» (І місце, 2014. Відділення: Екології та аграрних наук секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»);

 • Гербеда Андрій Васильович «Вивчення адсорбційних властивостей модифікованого силікагелю щодо деяких катіонів металів» (І місце, 2014 рік. Відділення: Хімії і біології секція «Хімія»).

Приймали участь у Заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН:

 • Клименко Олександра Миколаївна «Вивчення можливостей використання природних адсорбентів у конструкціях для очищення стічних вод у приватному секторі» (Відділення: Екології та аграрних наук секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»).

ВИСНОВКИ

Аналіз стану розробленості проблеми дослідження свідчать про значний інтерес вітчизняних і зарубіжних науковців до питання обдарованості та розвитку здібностей обдарованих учнів шляхом залучення їх до дослідницько-експериментальної та науково-пошукової роботи.

Розроблено модель розвитку академічної та інтелектуальної обдарованості школярів в умовах гурткової роботи, що містить наступні компоненти: Запропонована модель реалізується через такі компоненти: ціле-мотиваційний, змістово-інформаційний, операційний, організаційний, контрольно-оцінний компоненти. Розроблено та реалізовано авторську навчальну програму роботи шкільного гуртка «Основи наукового пізнання та науково-дослідної роботи», спрямованого на розвиток академічної та інтелектуальної обдарованості школярів. Гурткова робота є одним з найважливіших компонентів у формуванні ключових компетенцій учнів. Основними позаурочними формами залучення учнів до дослідницької наукової діяльності визначено: участь у роботі МАН України, наукових гуртках, товариствах, секціях, клубах, школах юних дослідників; індивідуальна та групова робота над пошуково-дослідницькими проектами; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах-виставках дослідницьких робіт, самоосвітня діяльність.

Наявність результатів свідчить про ефективність впровадження даної моделі. Представлена робота не претендує на вичерпне вирішення всіх аспектів проблеми розвитку академічної та інтелектуальної обдарованості старшокласників. Одержані результати підтверджують необхідність подальших наукових розвідок щодо визначення ефективних форм та методів роботи з обдарованими школярами.Етапи роботи над піднятою проблемою та результати дослідження викладено у публікаціях автора [15 – 26].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. – К.: Рад. школа, 1978. – 128 с.

 2. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 220 с.

 3. Костюкова Н. К. Научно-исследовательская работа учащихся / Н. К. Костюкова // Математика в школе. – 1999. − № 5.

 4. Падун Н. О. Навчально-дослідна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь учнів /Падун Н. О. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – С. 90 – 93.

 5. Джевага Г. В. Дослідництво як педагогічний засіб розвитку творчих здібностей та професійного самовизначення учнів сільських шкіл. – Педагогічний альманах. −2010. – Випуск 6. – С. 15 – 19.

 6. Freeman J. Towards a Policy for Actualizing Talent / J. Freeman, P. Span H. Wagner (eds). // Actualising Talent : a Lifelong Challenge. – London : Cassell, 1995.

 7. Freeman J. Conflicts in creativity / Freeman J. // European Journal for High Ability. – 1995.− Vol. 6, № 2. – P. 188–200.

 8. Шпарева Г. Т. Организационно-педагогическая деятельность по развитию одаренности как основы элитарного образования / Г. Т. Шпарева; под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое общество России, 2001. − 294 с.

 9. Антонова О. Є. Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи / О. Є. Антонова // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – 692 с.

 10. Рафикова В. М. Педагогические условия формирования академической одаренности школьников : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Общая педагогика и история педагогики” [Електронний ресурс] / В. М. Рафикова. – Ижевск, 2003. – 15 с. − Режим доступу : http://leb.nlr.ru/edoc/45391/Педагогические-условия-формирования-академической-одаренности-школьников.

 11. Буров О. Ю. Розвиток обдарованості : що розвиваємо? / О. Ю. Буров // Теоретико-методичні питання розвитку загальної обдарованості особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р., м. Київ. – К. : ТОВ “Інформаційні системи”, 2012. − С. 5–7.

 12. Антонова О. Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 ˮЗагальна педагогіка та історія педагогікиˮ / О. Є. Антонова. − Київ, 2008. – 42 с.

 13. Антонова О. Є. Обдарованість : досвід історичного та порівняльного аналізу : [монографія] / О. Є. Антонова. – Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с.

 14. Шумакова Н.Б. Составляем программу обучения одаренных детей //Обдарована дитина, 2005 № 10 с. 14- 19.

 15. Ващук Елена. К проблеме академической одаренности : особенности проявления, развития и готовность учителя к работе с академически одаренными учащимися / Елена Ващук // Образование личности. –Москва, 2014. − № 1. − С. 82−88.

 16. Ващук О. В. Вивчення потреб академічно обдарованих старшокласників та умов успішної реалізації їх обдарованості / О. В. Ващук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2013. – Вип. 1 (67). – С. 108–113.

 17. Ващук О. В. Вивчення досвіду вчителів природничих дисциплін з розвитку академічної обдарованості старшокласників / О. В. Ващук // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук.-метод. журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. − № 1 (27). – С. 161–169.

 18. Ващук О. В. З досвіду роботи по формуванню креативного потенціалу академічно обдарованих старшокласників / О. В. Ващук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Академія міжнар. співпраці з креативної педагогіки. – Київ, 2012. – Вип. 71. − С. 36–40.

 19. Ващук О. В. Психолого-педагогічні передумови розвитку академічної обдарованості старшокласників / О. В. Ващук // Вісник Черкаського університету. – 2012. – Випуск 201. Педагогічні науки. Частина І. – С. 13–17.

 20. Ващук О. В. Науково-дослідницька компетенція як складова готовності вчителя до розвитку академічної обдарованості / О. В. Ващук // Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти : ретроспектива і перспектива : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 21 лист. 2013 р., м. Київ. – К., 2013. − С.180−187.

 21. Ващук О. В. Володіння методикою розвитку дослідницьких здібностей академічно обдарованих старшокласників як одна із складових готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями / О. В. Ващук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали всеукр. наук.-прак. конфер. 23–24 квіт. 2013 р., м. Теребовля. – К., 2013. − С. 289−296.

 22. Ващук О. В. Проблема готовності вчителів до розвитку креативних здібностей академічно обдарованих старшокласників / О. В. Ващук // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23−25 лют. 2012 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2012. − С. 59–66.

 23. Ващук О. В. Особливості прояву академічної та інтелектуальної обдарованості підлітків / О. В. Ващук // Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість : спільне і відмінне : матеріали круглого столу, 20 січн. 2012 р., м. Київ. – К., 2012. − С.131–140.

 24. Ващук О. В. Міжпредметні зв’язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук // Профільне навчання : проблеми, перспективи, шляхи реалізації : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Черкаси. – Черкаси, 2011. − С.121–124.

 25. Ващук Елена. Развитие академической одаренности старшеклассников [Електронний ресурс] : сб. материалов // Lambert Academik Publishing. – 2013. – Режим доступу: www.get-morebooks .com

 26. Ващук О. В. Формування життєвої компетентності / О. В. Ващук // Професійна підготовка вчителя : проблеми, перспективи, досвід : зб. наук.-метод. праць студ. магістратури. – Житомир, 2008. – С. 21–25.

ДОДАТКИ

Додаток А.

Сучасні підходи до розуміння сутності обдарованості»
Додаток Б.

Визначення поняття обдарованість

Автор

Визначення поняття

В.О. Моляко і

О.Л. МузикаОбдарованість − особистісне утворення людини, яке характеризується вищим рівнем розвитку творчих здібностей, загальною творчою спрямованістю особистості і високими досягненнями у певній галузі [82 с. 38].

Л.С. Виготський

Обдарованість − генетично зумовлений компонент здібностей, що розвиваються у відповідній діяльності і деградують за її відсутності [цит. за 7]

В.О. Мотузний

Обдарованість – індивідуальна потенційна своєрідність здібностей людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності [81].

С.У.Гончаренко

Обдарованість − індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності, яка розвивається у процесі засвоєння індивідом духовних та інших надбань людства, його творчою діяльністю [83, с. 236].

С.І. Ожегов

«Обдарований» − «талановитий» [84, с. 380].

А.В.Петровський

Обдарованість − якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішне виконання дій; загальні здібності; розумовий потенціал або інтелект; сукупність природних задатків; талановитість [85].

О.І. Савенков

Обдарованість − генетично зумовлений компонент здібностей [86, с. 5]. «Обдарованість» не «винятковість», а «потенціал», «дар», що є у кожного» [86 с. 6].

В.О. Моляко і О.І. Кульчицька

 1. Обдарованість у розвиненому вигляді є успішним засвоєнням людиною будь-якої діяльності та її творчу реалізацію у цій діяльності. Структура розвиненої обдарованості включає три основні підструктури: високу пізнавальну активність, що ґрунтується на високому рівні сенсорних та інтелектуальних процесів; творчу інтерпретацію пізнавального досвіду; емоційне захоплення діяльністю (схильність до конкретної діяльності).

 2. Обдарованість як індивідуальна особливість дитини передбачає більш високий (порівняно з іншими дітьми) рівень активності сенсорно-перцептивних процесів.

 3. Високий рівень перцепції передбачає ефективність процесів пам’яті, сприймання, уваги, що дає можливість дитині вільно оперувати перцептивними образами при розв’язанні проблемних ситуацій і конкретних задач.

 4. Одним з ведучих компонентів обдарованості є емоційне захоплення діяльністю, без емоційної активації неможливий розвиток обдарованості [31, с. 25 − 26].

А.І. Грабовський

Обдарованість − інтегральний прояв здібностей, системну якість психіки, що розвивається впродовж життя, що визначає можливість досягнення людиною більш високих порівняно з іншими людьми результатів в одному чи кількох видах діяльності.

О.М. Матюшкін

Обдарованість − комплекс інтелектуальних, творчих і мотиваційних чинників [42].

Н.С. Лейтес

Обдарованість − своєрідне поєднання здібностей людини, їх єдність, високий рівень здібностей [40, с. 6].

Концепції обдарованості (Росія, 1998 р.)

Обдарованість – системна якість психіки, яка розвивається протягом життя, що визначає можливість досягнення людиною більш високих (надзвичайних, непересічних) результатів у одному чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми [87, с. 5].

О.Є. Антонова

Обдарованість − індивідуальна потенційна своєрідності внутрішніх (задатки), зовнішніх (сприятливе соціальне середовище) та особистісних (позитивна «Я»-концепція, наявність відповідних вольових якостей, спрямованості, наполегливості тощо) передумов для розвитку здібностей особистості до рівня вище за умовно «середній», завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності [7, с. 93].


Додаток В.

Порівняння основних характеристик прояву інтелектуальної та академічної обдарованості

Інтелектуальна обдарованість

Академічна обдарованість

високий інтелектуальний рівень

середній або високий інтелектуальний рівень

виключні інтелектуальні здібності (здатність до порівняння, аналізу, синтезу, критичної оцінки та рефлексії власної діяльності)

добре розвинені когнітивні здібності

домінування творчих здібностей (креативність), що зумовлено особливою здатністю особистості до творчого пошуку

домінування мотивації, спрямованої на розв’язання певних проблем, наполегливість у досягненні мети

високий рівень розвитку критичного мислення, пам’яті, уяви

високий розвиток мислення, гарно розвинена короткотривала і довготривала пам’ять, надзвичайно високий рівень концентрації уваги, здатність тривалий час зосереджуватися на певному матеріалі

здібні до навчання, але не завжди проявляють ці здібності; виявляють супротив «всебічному розвитку», проявляють інтерес лише до окремих предметів, залежно від їхнього ставлення до предмета й до викладача

особливі здібності до навчання; потенціал для навчальних досліджень значно вищий, ніж у однолітків; успішно засвоюють всі навчальні предмети, внесені до шкільної програми (або окремі)

не завжди проявляють успіхи у навчанні, часто виступають проти «зазубрювання», дотримання чіткої дисципліни

успіхи у навчанні та результати шкільних тестів є стабільно високими

інтереси можуть змінюватися, мають широке коло інтересів

стійкі інтереси, обдарованість розвивається на основі улюбленої діяльності, захоплення справою

перестають орієнтуватися на оцінювання дорослих, можуть опиратися встановленим груповим нормам, набуваючи незалежності власних суджень (конформізм); неприязнь до школи, якщо навчальна програма нудна і нецікава

важлива оцінка дорослих, похвала; намагаються наслідувати; характерне бажанням зберегти статус сильного учня

серед інтелектуально обдарованих дітей мало медалістів, мають різні оціночні бали з предметів

типові медалісти, з яких потім виходять добротні професіонали

егоцентризм і нездатність вставати на точку зору іншої людини, особливо якщо вона інтелектуально слабкіша; властивий якісно своєрідний індивідуальний стиль, самодостатня система саморегуляції, індивідуалізація способів діяльності

легко сприймають точку зору дорослої людини, намагаються наслідувати, можуть працювати за готовими шаблонами та алгоритмами, мають глибинні знання, іноді енциклопедичного характеру
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка