Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студентаСкачати 447.41 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір447.41 Kb.
#1112
ТипАвтореферат
1   2

У висновках дисертації узагальнено результати теоретичного та емпіричного аналізу та концептуалізації дослідницької стратегії відповідно до розвитку творчого потенціалу особистості студента засобами науково-дослідної роботи.

Вирішення завдання підготовки майбутнього фахівця до професійної творчості на високому рівні пов’язане зі здійсненням студентами діяльності дослідного, творчого характеру під час навчання у ВНЗ, що створює умови для прояву творчої активності студентів. Вона поєднує в собі елементи репродуктивного й продуктивного, що змінює й розвиває особистість майбутнього фахівця, дозволяє реалізувати свої творчі сили й, тим самим, розкрити творчий потенціал. Творчий потенціал особистості студента являє собою динамічне структурно-рівневе утворення, що відображає міру можливостей реалізації творчих сил особистості в професійній діяльності.

Ефективним засобом розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців виступає, на наш погляд, науково-дослідна робота, яка забезпечує їх включення у творчу діяльність із метою пізнання суб’єктивно або об’єктивно нових фактів, використовуючи теорію наукових досліджень. Саме в дослідній діяльності реалізуються й отримують розвиток творчі сили, за рівнем актуалізації яких можна зробити висновок про рівень розвитку творчого потенціалу особистості в цілому. У зв’язку з цим структура творчого потенціалу являє собою єдність і взаємозумовленість мотиваційно-особистісного, інтелектуально-змістовного й процесуально-діяльнісного компонентів, провідними елементами яких виступають: дослідницькі знання, дослідницькі вміння, пізнавальний інтерес, самостійність, продуктивність.

Фіксація рівня розвитку наведених вище критеріїв творчого потенціалу дозволяє говорити про три групи студентів і три рівня розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців: високий, названий нами творчим, середній – перетворювальний, і низький – відтворювальний. Результати соціологічного дослідження свідчать про те, що кількісний склад груп, представлених нами залежно від рівня розвитку творчого потенціалу, практично однаковий, що дозволяє розробляти, принаймні, три ключових “траєкторії” інтеграції студентів до творчої діяльності в рамках ВНЗ.

Орієнтуючись на розвиток творчого потенціалу особистості студента, основним для ВНЗ повинно виступати завдання створення відповідного навчального середовища, що має творчо-розвивальний характер, який сприяє розкриттю й реалізації творчих потенцій кожного студента, а це, на наш погляд, може бути забезпечено тільки в умовах цілеспрямованої організації творчо-розвивального середовища як у вищому навчальному закладі, так і усередині студентської групи.

Як показав аналіз, сучасна система професійної підготовки майбутнього фахівця не орієнтована на розвиток його творчого потенціалу як пріоритетну мету. Сформована на сьогодні практика організації навчальної діяльності студентів зберігає орієнтацію на знаннєву, асоціативну парадигму навчання, на формування “середнього” фахівця, тоді як основним критерієм готовності молодого фахівця до професійної діяльності в сучасних умовах виступає не здатність до відтворення отриманих знань, а наявність можливостей до самостійного їх пошуку для організації та здійснення професійної діяльності.

Аналіз проблеми розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця в процесі виконання робіт науково-дослідного характеру показав, що найбільш активно він розвивається, якщо метою професійної підготовки майбутнього фахівця виступає становлення особистості, здатної до самореалізації й саморозвитку своїх творчих можливостей; якщо здійснюється цілісна система організації НДР студентів та реалізується програма поетапного розвитку особистісного творчого потенціалу майбутніх фахівців, заснована на потребі в самовираженні й самореалізації особистості студента.

Таким чином, проблема розвитку творчого потенціалу особистості студента безпосередньо пов’язана з організацією й ефективним здійсненням НДР студентів у ВНЗ. У сучасних умовах одним із подальших напрямків у вивченні даної проблематики є можливості безперервної освіти.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Овакимян О.С. Жизненные стратегии и образовательные установки старшеклассников в условиях кардинальных общественных изменений / Вченi зап. Харк. гуманiт. iн-ту «Нар. укр. акад.». – 2002. – Т. 8. – С. 139–145.

 2. Овакімян О.С. Науково-дослідна діяльність студентів як компонент змісту професійної підготовки / Вестн. Междунар. славян. ун-та. – Т.6. – 2003. – №2. – С. 3–5.

 3. Овакимян О.С. Творческий потенциал будущего специалиста: сущность, этапы реализации, показатели, уровни развития / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. Х.: Вид. центр ХНУ, 2004. – С. 548–551.

 4. Овакімян О.С. Мотивація навчальної та наукової діяльності як передумова розвитку та реалізації творчого потенціалу особистості студента / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. Х.: Вид. центр ХНУ, 2005. – С. 623–626.

 5. Михайлёва Е.Г., Овакимян О.С. Высшее образование в приватных вузах постсоветского пространства: взгляд студентов: (По материалам междунар. сравнит. исслед.) АПН Украины. Ин-т высш. образования, Нар. укр. акад. Лаб. проблем высш. шк. – Х., 2002. – 36 с. (Особистий внесок дисертанта – здійснено аналіз мотивів отримання вищої освіти студентами приватних ВНЗ).

 6. Овакимян О.С. Социологический анализ проблем научно-исследовательской работы украинских студентов / Наша социология – 2004: Сб. статей / РГГУ. Социол. фак. Центр социологических исследований; Сост.: А.Г. Радов, Г.К. Уразалиева, А.И. Дубинина; Под ред. А.Е. Крухмалева; Предисловие Ж.Т. Тощенко. Вып. 3. М.: РГГУ, 2004. – С. 68–72.

 7. Овакимян О.С. Образование как ценность и жизненная стратегия современной молодежи / Молодь в умовах нової соцiальної перспективи: Матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2002 р., Житомир) / Житомир. представництво Вiдкр. мiжнар. ун-ту розв. людини "Україна" та iн. – Житомир, 2002. – С. 56–59.

 8. Овакимян О.С. Механизмы формирования учебно-исследовательской активности студентов в условиях современного вуза / Молодь в умовах нової соцiальної перспективи: Матерiали VII Мiжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2005 р., Житомир) / Житомир. представництво Вiдкр. мiжнар. ун-ту розв. людини “Україна” та iн. – Житомир, 2005. – С. 13–16.

 9. Овакімян О.С. Вищий заклад освiти як чинник формування науково-дослiдної культури студентства / Багалiївськi читання в НУА: Прогр. i матерiали V Багалiївських читань, Харкiв, 5 листоп. 2002 р. / Нар. укр. акад. – Х., 2002. – Ч.5: Вiк ХХ: реформи в українськiй вищiй школi. – С. 183–186.

 10. Овакімян О.С. Наукові конференції як засіб формування науково-дослідної культури студентства / Як нам упорядкувати нашу вищу школу: IХ Мiжнар. студент. наук. конф., Харкiв, 20 квiт. 2002 р. / М-во освiти i науки України, Нар. укр. акад. та iн.-Х., 2002. – С. 56.

 11. Овакимян О.С. Выявление творческого потенциала студента в системе научно-исследовательской работы / Жизненные ценности студенчества в начале ХХI века: Программа и материалы Х Междунар. студен. науч. конф., Харьков, 12 апр. 2003 г. / Нар. укр. акад и др. –Х., 2003. – С. 51–52.

 12. Овакимян О.С. Использование рейтинг-системы как инновационного элемента учебного процесса (на примере курса “Введение в специальность”) Инновации в учебном процессе: опыт и проблемы использования: Сб. науч. тр. / Нар. укр. акад. [Каф. социологии; Под общ. ред. И.В. Головневой, Е.Г. Михайлевой]. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – С. 46-48.

 13. Овакимян О.С. Развитие творческого потенциала личности студента в условиях евроинтеграции / Євроінтеграція та освітня система України: проблеми і перспективи: ХII Мiжнар. студент. наук. конф., Харкiв, 9 квiт. 2005 р. / М-во освiти i науки України, Нар. укр. акад. та iн. – Х., 2005. – С. 165.

 14. Овакимян О.С. Студенческая наука в Украине: проблемы и пути возрождения / Материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. В 5 т., Т. 3. – М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – С. 184–186.


АНОТАЦІЇ

Овакімян О.С. Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна. – Харків, 2005.

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню системи розвитку творчого потенціалу особистості студента в процесі виконання науково-дослідних робіт протягом навчання у ВНЗ. У роботі представлена авторська інтерпретація поняття “творчий потенціал особистості студента”.

Фокус зосереджується на аналізі процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців засобами науково-дослідної роботи. Розглянуто сутність, напрямки науково-дослідної роботи та її місце в розвитку творчого потенціалу студента. Приділено увагу аналізу мотивації науково-дослідної діяльності, що досліджується за допомогою вивчення мотивів, які орієнтуються на дослідну роботу як засіб досягнення майбутньої мети (зовнішні мотиви) та мотивів, що виникають у процесі дослідної діяльності (внутрішні мотиви).

Емпірична частина дисертації ілюструє можливості використання розробленої методології аналізу науково-дослідної діяльності та її ролі в розвитку творчого потенціалу студента на прикладі дослідження рівня розвитку творчого потенціалу студентів харківських ВНЗ. Проведений науковий пошук дозволив розширити уявлення про можливості науково-дослідної роботи студентів у розвитку творчого потенціалу особистості студента.

Ключові слова: науково-дослідна діяльність, науково-дослідна робота студентів, творчість особистості, творча активність, творчий потенціал, творчий потенціал особистості студента, критерії творчого потенціалу особистості студента, рівень розвитку творчого потенціалу особистості студента.

Овакимян О.С. Научно-исследовательская работа как ресурс развития творческого потенциала личности студента. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина. – Харьков, 2005.

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию системы развития творческого потенциала личности студента в процессе выполнения научно-исследовательских работ в период обучения в вузе.

В рамках социологического подхода автор уточняет сущность понятия “творческий потенциал” и ряд согласующихся с ним понятий, таких, как: творчество личности, творческая активность, творческие силы. В диссертационном исследовании представлена авторская интерпретация понятия “творческий потенциал личности студента”, которое определяется как динамическое структурно-уровневое образование, отображающее меру возможностей реализации творческих сил личности в учебной и будущей профессиональной деятельности, и выступает как единство и взаимосвязь мотивационно-личностного, интеллектуально-содержательного и процессуально-деятельностного компонентов.

В работе представлен анализ этапов реализации творческого потенциала студентов, который определяется количеством присвоенного опыта исследовательской деятельности: ориентационно-исследовательский, организационно-исследовательский, научно-исследовательский.

В работе проанализированы основные теоретические подходы к анализу научно-исследовательской деятельности как к средству развития творческого потенциала личности студента.

Обращение в диссертационном исследовании к анализу условий развития творческого потенциала студентов в условиях высшей школы позволило определить образовательную среду как важнейший фактор развития творческого потенциала личности студента.

Фокус представленного в работе анализа направлен на исследование процесса развития творческого потенциала будущих специалистов средствами научно-исследовательской работы. Уделено внимание сущности, направлениям научно-исследовательской работы и ее месту в развитии творческого потенциала студента.

Анализ мотивации научно-исследовательской деятельности исследуется путем изучения мотивов, которые ориентируются на исследовательскую работу как средство для достижения будущих целей (внешние мотивы) и мотивов, возникающих в процессе исследовательской деятельности (внутренние мотивы).

В результате эмпирического изучения данной проблемы впервые на основе выделенных критериев развития творческого потенциала личности студента (определяющими критериями являются мотивы научно-исследовательской деятельности, знания и умения, необходимые для ее совершения, самостоятельность и продуктивность исследовательской деятельности) получены результаты об уровне развитости творческого потенциала студентов харьковских вузов. В работе проведен типологический анализ харьковского студенчества по уровню развитости творческого потенциала: выделены группы с высоким (созидающим), средним (преобразующим) и низким (воссоздающим) уровнем развития творческого потенциала студентов.

Проведенный научный поиск подтвердил, что научно-исследовательская работа студентов является одним из эффективных средств развития творческого потенциала личности студента.

Внедрение единого режима научных исследований позволит, по мнению автора, выйти на новый уровень организации научно-исследовательской работы в вузе, повысить уровень развитости творческого потенциала студентов.

Научные результаты работы выступают основанием для их использования в социологических исследованиях при изучении различных аспектов развития творческого потенциала личности студента, в том числе и средствами научно-исследовательской работы, в проведении учебных занятий, при организации НИРС.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научно-исследовательская работа студента, творчество личности, творческая активность, творческий потенциал, творческий потенциал личности студента, критерии творческого потенциала личности студента, уровень развития творческого потенциала личности студента.
Ovakimyan O.S. Scientific-research work as resource of development of student creative potential. – Manuscript.

The dissertation thesis for a degree of the Candidate of the Sociological Sciences by speciality 22.00.04 – special and branch sociology. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine. Kharkiv, 2005.

The dissertation thesis is dedicated to the theoretical basis of the development system of student’s creative potential when doing scientific-research work during his study at the institute of higher education.

The scientific-research work deals with the author’s interpretation of the concept “the creative potential of students”.

The main point is fixed on the analysis of the development process of creative potential of specialists by means of the methods of scientific-research work.

The essence and directions of the scientific-research work and its place in the development of student’s creative potential is examined in the present work.

A great part of work is dedicated to the analysis of motivation of the research work.

The analysis of motivation is investigated by means of deep studying of motives directed to the research work as a mean of goal achievement (external motives) and the motives appeared in the course of research work (internal motives).

The empirical part of the present dissertation thesis shows the possitivity of using the methodology of analysis of scientific-research activity and the role which is being studied at the Kharkiv Universities.

Key words: the scientific-research activity, scientific-research work of student’s, person’s creativity, creative activity, creative potential, creative potential of student’s, the criteria of students creative potential, level of development of students creative potential.

Відповідальна за випуск Михайльова К.Г.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 251
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
251 -> Г. П. Сукачова, кандидат педагогічних наук
251 -> Закон України «Про освіту»

Скачати 447.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка