Науково – методичний центр Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради Миколаївської областіСкачати 433.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір433.35 Kb.
  1   2   3


Управління освіти Миколаївської міської ради

Науково – методичний центр

Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №56

Миколаївської міської ради Миколаївської області

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури

Пікуль А.В.

Вчитель світової літератури
Миколаїв - 2011
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури

Пікуль А.В.

Вчитель світової літератури

ЗМІСТ:
ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. Сутність та специфіка творчої діяльності.

Вимоги до особистості вчителя.РОЗДІЛ 2. Створення сприятливих умов для творчої

навчальної діяльності учнів, самореалізація їх особистості у навчально-виховному процесі - найважливіша складова частина творчого розвитку учнів.

2.1 .Найвищий рівень людської діяльності – творчий.

2.2.Надавати можливість творити.РОЗДІЛ 3. Цикл уроків з теми «Література і моральне вдосконалення людини».

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА.

ВСТУП

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис.

За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах закладів нового типу він є особливо актуальним.

Кожна дитина - особистість! Ось гасло сьогодення. Велике значення має розвиток творчості. Саме люди з творчим мисленням приносять у життя щось нове. Такі люди найчастіше стають лідерами. Творчість має вирішальне значення в розвитку здібностей людини, формуванні її активної життєвої позиції.

Завдання школи - розвинути у школярів такі якості, як ініціативність, далекоглядність, розсудливість, самостійність, прагнення до успіху.

Головна мета розвитку особистості - повна реалізація себе, своїх здібностей і можливостей. Людяність… Людина… Ідеальна людина… Неймовірно важливі цінності, особливо в сучасній школі, яка перебуває на шляху модернізації. Вимоги до навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні набули загально предметних компетенцій, отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів.

Навчання повинне формувати у школярів здатність креативно мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватися у бездонну криницю мудрості та життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші інновації. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному аспекті творчих ідей та знахідок.
Розділ 1. СУТНІСТЬ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Ускладнення життя сучасної людини

вимагає від неї творчих підходів, здібностей

і потребує нестандартних шляхів

вирішення проблем, коло яких все ширшає.

Іван Єрмаков

Технологія формування творчого учня орієнтована на особистість. Це означає максимальну індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу, побудову його на діагностичній основі.

Готовність учителя до творчого пошуку разом з учнями, уміння створювати атмосферу продуктивного пізнання на уроці залежать від його обізнаності та володіння арсеналом педагогічних умінь та навичок, знання предмета, глибокого інтересу до нього. Лише на основі цього вчитель може творчо використовувати навчальні та виховні прийоми, комбінувати їх, впроваджувати нові методики, виробляти нові, нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. Це здійснюється на основі особистісного підходу у навчанні до кожного учня, використанні можливостей предметних модулів, розвитку ініціативи і творчості, використанні нестандартних форм навчання.

Важливими для активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчого підходу до опрацьовуваних завдань є проблемні ситуації, завдання і питання, з якими вони стикаються. Тому вчитель повинен сам вигадувати, раціоналізувати, бути винахідливим, щоб створити атмосферу пошуку.

А.С.Макаренко стверджував, що кожний учитель, якщо він добре підготовлений та виявляє старанність, може досягти педагогічної майстерності та проявити творчість.

Під час спільної праці він формує в учнів:

- культуру навчальної праці;

- розвиває самостійність учнів як засобу їх інтелектуального розвитку;

- навчає вміння самостійно регулювати свою розумову діяльність, тобто визначати мету, виробляти стратегію дій з її реалізації, керувати процесом мислення;

- навчає таких прийомів мислення, як порівняння, узагальнення, класифікація, встановлення причинно-наслідкових зв'язків тощо;

- в повній мірі використовує виховний потенціал мотивування оцінки, створює ситуацію успіху та просування учня в творчості;

- створює необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.Розділ 2. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ -НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ЧАСТИНА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
2.1. Найвищий рівень людської діяльності - творчий
Дитина – як самоцвіт:скільки не обертай його, а в ньому починаються світитися все нові грані…

М.Наєнко.

- Чому особистість дуже цінна?- Тому що вона бачить світ таким, яким його не бачить ніхто інший.

- Чому виникла відсутність особистої думки?

- Це - страх (ще з часів минувшини).

На уроках світової літератури, опираючись на твори, веду роз'яснювальну роботу, використовуючи такі форми роботи, як бесіда, диспут, коментоване читання, твори-роздуми, відгуки та твори, захист проектів.

Дитина тільки тоді зможе стати особистістю, коли навчиться критично мислити і робити правильний вибір. Тому:

1) у всіх класах виділяю час і забезпечую можливістю учнів критично мислити, вільно розмірковувати;

2) висловлюю віру у здатність кожного учня продовжувати критичні судження;

3) забезпечую здорове, вільне від глузувань середовище.

Три фази критичного мислення:

1. Попередня активізація (фокусуючи запитання)

2. Усвідомлення змісту

3. Рефлексія (міркування)

Дитина тільки тоді зможе стати особистістю, коли буде всебічно розвинена.

Творча особистість завжди володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Творча діяльність є її життєвою потребою, а творчий стиль поведінки - найбільш характерний.

Проблемою розвитку творчої особистості займалось багато педагогів -Я.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локка, Й.Песталоцці, Ф.Гребель, Г.Спенсер, П.Лесгарт.

Всі вони - за розвиток активної думки і проти накидання в голову учня різноманітних знань.

В 1907 році бельгійський педагог, психолог та лікар Овід Декролі (1871-1932) висунув концепцію, виражену в назві створеної ним школи "Школа для життя через життя".

Він обґрунтував принцип концентрації шкільної програми навколо так званих центрів інтересів: "Дитина та її організм", "Дитина і всесвіт".

Навчальна програма будувалась за принципом "від дитини до світу", тобто він намагався пристосувати школу виключно до потреб та інтересів дитини. На той час це було кроком до особистісно орієнтованої технології.

Як творчу співпрацю вчителя з учнями пояснював особистісно орієнтовану педагогіку Генріх Шаррельман (1871-1940). Навчання повинно викликати в учнів радісне світосприйняття, а цьому можуть прислужитися, за його переконанням, різні види самостійних творчих робіт.

А педагог Фріц Гансберг (1871-1950) вбачав формування особистості в процесі творчого саморозвитку через викладання різних видів мистецтва.

З Українських вчених цією проблемою займався педагог і психолог, проф.. Григорій Ващенко.

В своєму проекті "Система освіти в самостійній Україні він писав: "Школа, з одного боку, мусить дати учням певну суму наукових знань, виробити в них науковий світогляд, а з другого. - "виховати в них формальні здібності інтелекту, без яких людина не зможе рухати культуру вперед", їй потрібні "логічне мислення і творча фантазія".

Прийшовши до школи, діти повинні заглиблюватись в атмосферу творчості, пошуку нового. Піддавати сумнівам старі істини.З цього приводу Лев Толстой наголошував: "Якщо учень у школі не навчиться нічого творити, то і в житті буде тільки наслідувати і копіювати".

2.2 Надавати можливість творити

«Живи яскраво! Мрій! Фантазуй! Читай! Твори! Ти – талановитий!» - моє основне кредо у спілкуванні з учнями.

Учитель – творець, який гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з дітьми.

Урок світової літератури повинен викликати колективне художнє переживання і обмін естетичними емоціями, дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати до діалогу з письменником. Як досягнути цього?

Формування творчої людини засобами художньої літератури насамперед передбачає:

- систематичне розв'язання на уроці та в позаурочний час різноманітних творчих завдань;

- урахування вікових особливостей учнів;

залучення до роботи на уроці всіх учнів;

- відштовхування в постановці творчих проблем від тексту;

- використання різних засобів, підходів до учня;

- проблемний підхід до вивчення творів.

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої компетентності, на мій погляд, є діяльність: навчити і виховати можна лише в дії. Урок світової літератури - співтворчість вчителя й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому я вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя дитини, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності.

До методів і способів стимулювання творчої активності можна віднести такі:

- створення сприятливої атмосфери спілкування (безоцінкові судження);

- збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;

- забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;

- чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, способів її оцінювання;

- спонукання до генерування оригінальних ідей;

- залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань творчого об'єднання;

- повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;

- надання права самостійно приймати рішення;

- практична спрямованість навчання;

- моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем тощо.

Виходячи з цього твердження, моделлю такої роботи має стати: «Творчість. Лідерство. Компетентність. Успіх».

До творчості учнів необхідно готувати, по-перше, постійно і всесторонньо розвиваючи їх відтворюючу уяву, по-друге, планомірно формувати літературно-творчі вміння, зокрема, вміння створювати нові образи і сюжети на основі навчального літературного матеріалу.

Велике значення має і відношення вчителя до творчих спроб учнів. Дуже важливо, щоб юні автори відчули інтерес до їх творів, як усних, так і письмових, зі сторони розумного, доброзичливого, зацікавленого помічника-вчителя.

На першому етапі мені здається доцільним використовувати завдання, зв'язані зі зміною особи оповідача. Наприклад, художній переказ від імені персонажу твору. Він може бути повним або вибірковим, але обов'язково художнім.

На цьому етапі відтворююча діяльність, звичайно, переважає, але і елементи творчості безсумнівні.

Завдання наступного етапу, наприклад, складання плану і розгорнутий переказ одного з пунктів з доповненням власних, обов'язково мотивованих деталей до описуючих творчих зусиль.

На третьому етапі роботи школярам доцільно запропонувати себе героєм улюбленої казки (або іншого твору) і попросити пояснити той чи інший вчинок героя, придумати можливе продовження подій (додумування ситуації) або усний твір з продовженням типу - Якщо би, то...

І, на кінець, останній етап — вищий рівень самостійності і творчості: створення власного твору. Як правило, казки, байки, билини, короткого оповідання.

Так при вивченні теми «Байка в світовій літературі» учні проявили творчість, відчули себе в ролі відомих байкарів, створивши власні твори:

Вовк і Заєць

Одного разу грізний Вовк

Впіймати Зайця забажав.

Для цього він підступність

І хитрість всю свою додав.

Осіннім ранком у ліску

Він пастку спорудив глибоку,

І, щоб сховать її сліди,

Прикрив гіллям і зверху, й збоку.

На другий день побачив Вовк,

Що Заєць біг по тій стежині

Й загнати Куцого схотів

Сірий хижак у ті хвилини.

За Куцим він погнався швидко.

Вухатий біг, немов летів.

Він яму перестрибнув вправно,

А Вовк цього зробити не зумів.

Отак в людей завжди буває:

Хто риє яму іншому,

Той завжди в неї попадає.Баширов Рустам (6А кл.)
Байка про Мишку

Хотіла Мишка зранку посмакувати чашку кави

Та несподіванка така її чекала –

Велика куча посуду немитого:

Тарілки, миски, чашки все у мийці скидано.

Сиділа Мишка та гадала,

Про диво мріяла і відповідь не знала

На запитання – хто ж їй допоможе

І злого ворога-Сміття те переможе.

Так і залишилась Мишка без сніданку,

Бо мити посуд не навчилась змалку.

Ця байка стосується ледачих людей.

Щербина Марія (6А кл.)
Байка про Бичка

Чудовим літнім днем на зеленій галявині сидів собі Бичок. Світило ясне сонечко, навкруги пахли квіти. Навколо Бичка кружляли метелики. Вони були дивовижні: різнокольорові та барвисті, наче квіти. Та й надумалося Бичку здивувати корову Квітку – подарувати їй букет квітів та метеликів. Так прсидів Бичок не одну годину та все мріяв….І ніяк не спало йому на думку підвестись, назбирати квітів та спробувати зловити хоча б одного метелика.Мораль цієї байки такова: не мрій, а дій!

Голов Кароліна (6А кл.)

Тут хочеться особливо відмітити, що роботи такого типу повинні даватися тільки по бажанню самих учнів.

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою творчого успіху. І здатність творити можна розвинути. Тому, на своїх уроках, я постійно підтримую творчість. Так на уроках у 6 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, літературні екскурсії, уроки - КВК, уроки - театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературних задач за змістом твору, оформлення книжечки чи газети із власними віршами або творами, що вивчаються, інсценізації).

Широко застосовуються і такі види нестандартного уроку, як мандрівка, знайомство, усний журнал, застереження. Нестандартний урок заставляє учнів активно переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності.

Особлива атмосфера загадковості, бажання зрозуміти вчинки героя панує на уроках-подорожах на острів Скарбів, на острів Робінзона Крузо.

"Що може бути страшнішим, ніж потрапити на безлюдний острів?! І ось в цьому романі саме так розпорядилась доля з людиною, яка врятувалась і не загинула під час кораблекрушіння"...

Учні характеризують Робінзона Крузо як винятково працьовиту, наполегливу, розумну, винахідливу, добру, щиру людину. Тому творче завдання такого типу є доцільним і завжди викликає великий інтерес у дітей, розвиває творчі здібності, вміння мислити та аналізувати.

Творче завдання. Ім'я Робінзона стало загальним. Складіть словесний портрет «робінзона» за зразком:

Р - рішучий, розумний.

О – оптиміст, обачний

Б – борець за життя

І – інтелектуальний

Н – надійний

З – зацікавлений

О – організований

Н – незламний
Обов'язково даю дітям під запис поради Робінзона Крузо тим, хто потрапив в екстремальну ситуацію.

Поради Робінзона:


 1. Ні в якому разі не панікуйте, не падайте духом.

 2. Потрібно всьому злому, що з Вами трапилось, протиставити добро, і Ви знайдете у всьому лихому світлу сторону.

 3. Перш ніж впадати у відчай, подумайте, що могло трапитись ще гірше.

 4. Шукайте підтримку у християнській моралі.

 5. Знайдіть прісну воду;

  • збудуйте намет;

  • розпаліть багаття і підтримуйте його;

  • вчиться різним ремеслам;

  • спробуйте приручити тварин.

 6. Ніколи не втрачайте віри, надії, любові, і Ви завжди залишитесь переможцем!

2. Робота в парах – складання сенкану:

Робінзон –

 • Сильний, оптимістичний (активний, цивілізований);

 • Вірить, перемагає, майструє (надіється, долає);

 • Приклад безмежних можливостей людини (перетворювач диких умов життя на цивілізоване; здатний долати складні випробування, зразок діяльного ставлення до життя);

 • Переможець (Борець, Оптиміст).

3. Робота в парах.

Уявіть собі, що ви привезли на острів Робінзона туристів. Користуючись знаннями з тексту, розкажіть їм про природу острова!

Тільки завдяки своїй праці. Своїй вірі в спасіння. Робінзон Крузо витримав випробування і залишився живим. Діти пишуть твір-роздум "Подвиг Робінзона Крузо".

Важливим засобом розвитку творчих здібностей учнів є рольова гра. Учні мають зіграти іншу людину або розіграти певну ситуацію. При вивченні роману Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів» проводжу рольову гру: «Інтерв'ю з письменником»

Такі уроки імітують наукову, виробничу, соціальну діяльність людей. Моделюють різноманітні життєві і виробничі ситуації з метою вивчення нового матеріалу, його закріплення, розширення і обробки знань. До цього типу уроків відносяться уроки-вистави чи гри, коли вчитель організує театральну виставу (гру) і матеріал подається у формі інсценівки, а кожен учень отримує певну роль. Такі уроки захоплюють своєю святковістю, атмосферою театру, можливістю проявити творчість.

Інсценізація «Інтерв'ю з письменником»

(В інсценізації беруть участь два учні. Один виконує роль журналіста, другий - Р.Л.Стівенсона)Журналіст: Пане Стівенсоне, де і коли ви народилися?

Стівенсон: 13 листопада 1850 року в Единбурзі.

Журналіст: Ким були ваші батьки?

Стівенсон: Мій батько, як і дід, будував маяки. У дитинстві я мріяв наслідувати його професію, навіть вступив на інженерний факультет до Единбурзького університету. Але інженером я так і не став. Мати з самого початку мого життя вела щоденник, в якому записувала всі найважливіші події мого життя, зберігала кожну сторінку моїх рукописів. Мені соромно, але я не був слухняним сином і часто завдавав прикрощів своїм батькам.

Журналіст: Ви захоплювалися літературою з дитинства?Стівенсон: Так, я любив читати твори В. Шекспіра, Д. Дефо,

вони полонили мою душу. А друкуватися почав у 1870-х роках. Саме тоді в різних журналах з'явилися мої перші есе, статті, фейлетони, які привернули увагу читачів, однак грошей вони не принесли.Журналіст: Ваші захоплення?

Стівенсон: Найбільше в житті я люблю писати й мандрувати. Я відвідав Голландію, Бельгію, Італію, Швейцарію.

Журналіст: Яка країна вам сподобалася найбільше?

Стівенсон: Усі. Але особливо запам'яталася Франція Адже саме там, у Фонтенбло, поблизу Парижа, я зустрів своє кохання - Фанні Осборн.

Журналіст: Ваше кохання було щасливим?

Стівенсон: Так. Незважаючи на те, що нам довелося подолати багато перешкод, ми врешті-решт одружилися. Фанні була поруч завжди. Вона - моя муза, втіха, доглядальниця, подруга, кохана.

Журналіст: Які твори ви подарували читачеві?

Стівенсон: «Острів скарбів» (1883), «Викрадений» (1886), «Чорна стріла» (18880, «Володар Баллантре» (1889), збірки віршів, балади.

Журналіст: Чому ви переїхали на Самоа - маленький острів у Тихому океані?

Стівенсон: Усе через хворобу. Теплий клімат цього острова подовжив мені життя на декілька років. Ми з Фанні дуже полюбили мешканців цього острова Я навіть складав для них молитви. Туземці називали мене Туситала (Великий Розповідач).

Журналіст: Ваша заповітна мрію?

Стівенсон: У вірші «Бродяга» є рядки в яких відображена потреба моєї душі:

Вот как жить хотел бы я,

Нужно мне немного:

Свод небес, да шум ручья,

Да еще дорога

Смерть когда-нибудь придет,А пока живется,

-Пусть кругом земля цветет,

Пусть дорога вьется.

(Переклад М. Чукотського)

Журналіст: Щиро вам вдячний за цікаву розмову.

Стівенсон: Хай щастить вам. Читайте мої книги: у них я сам.
Дуже люблять діти твори про тварин.

При інсценізації уривку "Хижі вовки захищають людське дитинча"" з повісті-казки Дж.Р.Кіплінга намагалась донести до учнів навчання із Старого Заповіту.

"Ви вищі за риб, птахів, тварин, рослин!

Маєте піклуватись про них"

Звірі Кіплінга, на відміну від звірів з народних казок, не є носіями тих чи інших рис людської вдачі - сміливості, хитрості, благородства, боягузтва.

Письменник зображує їх мислячими істотами, котрі діють в залежності від конкретних обставин.

Із сценки "Хижі вовки захищають людське дитинча" діти побачити, яку роль зіграли звірі у вихованні людських якостей: гуманності, мудрості, чуйності, мужності.

Ми уявляємо собі вовків хижими, злими, жадібними, а Кіплінг в своєму творі довів, що навіть такі страшні хижаки, як вовки, бувають дуже чуйними, дуже мудрими та по-справжньому ніжними і відчайдушними мамами.

Головний закон Джунглів - закон Справедливості.

А в світі людей, на жаль, часто спрацьовують закони нечесності, брехливості, користі, вигоди.

З побаченого і почутого діти роблять висновки:

- Люди не повинні забувати, що в цьому житті спрацьовує закон бумерангу.

- Як Акела в свій час заступився за Мауглі, так Мауглі, коли виріс, захистив його старого.

- Як тигр Шерхан викрав у людей Мауглі, так Мауглі розправився з ним, коли став дорослим.

- Отже, треба берегти природу, звірів, бо інакше вони можуть повернутись проти нас.

- У Акели, Багіри, Балу і особливо у Матері-Вовчиці ми навчилися гуманності, мудрості чуйності, мужності

Творчі учні є гордістю кожної школи. Ці діти не такі, як інші. Вони -особливі. Вони здатні бачити і відчувати Красу. Їх треба оберігати, допомагати, всесторонньо розвивати, виховувати в кожній дитині—особистість. На мій погляд, тільки творчі особистості несуть в собі надію на щасливе майбутнє наше.

Активізую творчу діяльність учнів, задаючи на домашнє завдання:

1) написати свою казку;

2) намалювати ілюстрацію;

3) побути в ролі одного з персонажів;

4) змінити кінцівку твору;

5) написати твір-роздум:

6) скласти кросворд до твору;

7) написати відгук на твір, картину.Мета завершального уроку у 6 класі: систематизувати й узагальнити вивчений матеріал, стимулювати пізнавальну навчальну діяльність учнів, заохочувати до самостійної літературної праці.


Зміст роботи.

План


1. Вступне слово вчителя про підсумки вивчення творів зарубіжної літератури.

2. Інсценування підготовленими групами учнів байок «Лисиця й виноград», «Квартет».

3. Огляд малюнків та творчих виробів учнів до вивчених творів.

4. Конкурс «Сторінками прочитаних художніх творів» (Кожен учень за отриманим Індивідуальним завданням готує цитату з відповідного твору, за якою клас повинен назвати цей твір та його автора).

5 Тест-вікторина (важливо виконувати це завдання не в усній, а в письмовій формі, щоб кожен учень мав змогу замислитись, напружити свою пам'ять).

У формуванні духовно багатої особистості чільне місце посідають учнівські творчі роботи. В.Сухомлинський вважав їх важливою загальнолюдською проблемою. Намагаючись пропонувати там теми які вимагають нетрадиційних суджень. Види творчих робіт слід урізноманітнювати.

Варто частіше звертатися до твору-роздуму, твору-узагальнення, есе, нарисів, відгуку на прочитаний твір.

З талановитими учнями працюю індивідуально!Учнівська творчість

Твір за повістю Ч. Діккенса «Що в житті людини найцінніше?»

Відомий англійський письменник Чарльз Діккенс написав зворушливу повість. В ній розповідається про неймовірні пригоди, які сталися з жорстокою, скупою людиною на ймення Скрудж. Понад усе в житті він любив гроші. Вони були для Скруджа найдорожчим, наймилішим скарбом. Жага до збагачення затьмарила розум цього чоловіка. Але зустріч з привидом Марлі напередодні свята Різдва та подорож з духами змінили погляди Скруджа на життя.

Подорожуючи стежками минулого, герой зміг проаналізувати свої вчинки, змінити себе на краще. Він занадто налякався, коли дух показав йому майбутнє. І Скруджу так захотілося жити, творити добро, бути найкращим, найщедрішим в усьому світі! Він дійсно змінився. Герой відносив подарунки дітям, допомагав бідним, давав гроші на лікування немічним. Завдяки Скруджу вилікувався Тайні Тім, який не міг ходити. Старого тепер в місті ніхто не впізнавав. Він став бажаним гостем в кожній оселі.

От як людину може змінити випадкова зустріч, позитивний приклад!

Діккенс у творі закликає читачів бути обережними, не піддаватися владі грошей та бути гуманними!

Олійник Володимир, 6-Б клас
Що в житті людини найцінніше? Можливо, це любов, почуття, якого так прагнуть люди. Її сила славиться на весь світ. Люди забувають всі негаразди, скорботи, нещастя коли пізнають кохання.

Кожна людина має в серці щось особливе, ніжне, дороге. Це також може бути родинне тепло. Коли ти знаєш, що вдома тебе чекають, люблять, то немає нічого кращого.

Але коли є вірні друзі, ти також щасливий. На них можна покластися, довірити щось таємне.

Здоров'я також важливе. Навіть гроші не замінять його. Але деякі люди, як Скрудж із повісті Діккенса, нагромаджують, накопичують багатство, стаючи скнарою, втрачаючи моральні цінності. Вони навіть собі відмовляють у всьому. Як добре, що Скрудж схаменувся, подумав про спасіння душі, зрозумів істину життя! Є багато цінностей у світі, та головні- любов, дружба, здоров'я та чистота серця.Колос Ольга, 6-А клас

Життя - це Божий дар. Не цінувати його - втратити шанс бути щасливою людиною. А це суперечить задуму Творця. Поняття щастя- багатозначне. Для когось - це мир і злагода в родині, для когось - влада, для одних - це багатство, для інших - гармонія з собою...

На мою думку, найвищою цінністю є здоров'я. Існує прислів'я: «Здоровий жебрак щасливіший хворого короля». Можна бути здоровим, не будучи щасливим, але не можна бути щасливим, не будучи здоровим. У людини, яка дотримується елементарних правил, життя повне радості тому, що вона зберігає здоров'я. Ця людина надовго збереже молодість душі і тіла, пізнає радість довголіття і щастя. Для неї самої і для її рідних дуже важливо, як людина прожила життя і чи залишила після себе добру пам'ять?

На жаль, цього не розумів герой повісті Ч. Діккенса Скрудж. Він був «жмикрутом», заздрісним, жадібним. Це все шкодить здоров'ю! Ніхто ніколи не бачив на його обличчі усмішки! Він не помічав радості, гармонії у житті інших, навіть близьких людей. Скрудж - черства людина, чого не побажаєш навіть ворогові. Ніколи не повторяйте його помилок!Качуренко Ганна, 6-Б клас.

Розділ 3. Цикл уроків з теми «Література і моральне вдосконалення людини»

Урок1/2

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка